ROMO 13

1Yomboma pali gapomanone nilimú mele pilku liku molangi. Gapomano we naa molemo. Pulu Yemone ‘Kolea nokopili.’ nimba taltorumu-na molemomonga aku siku seko molangi. Koleamanga pali gapomano molemelema Pulu Yemone nimba taltopa ‘molangi.’ nilimú-na molemelemonga aku siku onone nilimili mele pilku liku molangi. 2Akumunga, “Gapomanonga ungu naa pilielemolo.” nilimili yombomane aku siku “Pulu Yemone ‘sangi.’ nimba mondolemo yombomanga unguma naa pilielemolo.” nilimili. Aku selemelemonga ononga kotemo wendo ombá. 3Molko kondolemele yomboma nokoli yombomane seko naa kinjilimili. Seko kinjiku molemele yomboma mindi pipili kolangi. Gapomanone ono mindi sepa kinjimba. ‘Nokoli yomboma olione pipili naa kolamili. Onone olio seko naa kinjangi.’ ninguli ulu peangama seko molayo. Aku senge kinia gapomanone onone seko molemele mele kanopa kape nimbá. 4‘Yomboma molko kondangi.’ nimba Pulu Yemone ‘Nanga kongono sendélimu molopili.’ nimba gapomano lipa mondolemo-na gapomanone aku sipa sembá. Aku-na-kolo gapomano we tondolo naa pelemo. Gapomanomone yombo kirima konopu kiri panjipa “Mongo likimili kene mindili nangi.” nimbándo tondolomo pelemo kene onone seko kinjengi liemu yu pipili kolayo. ‘Seko kinjingí yombomanga kote wendo ombá kinia nanga kote pilindepili.’ nimba Pulu Yemone gapomano mondolemo. 5Akumunga ‘Yuni olio sepa kinjimba kene yuni nimbá mele sepo molamili.’ akumu manjiku ningu naa molangi. ‘Olio konopu kiri naa pepili, konopu peanga lepo molamili.’ ningu yuni nimbá mele seko molangila. 6Onone aku siku ningu pilkuli, nokoli yombomane Pulu Yemonga kongono manjiku seko molemele kene kou-takisi tangila. 7Gapomanone ungu-mane sipale “Méle sie.” nilimú mélema siengi. Kou-takisi limili yomboma kou-takisi toko siengi. Méle limilimanga kou-takisi pulimú mele toko siengila. Ono nokolemele yomboma-kinia mokoli naa seko, ungu ningíma taka leko pilku awi siku molangi. Yombo se imbi ola molemomonga imbi ambolko paka tondangila. 8Ono anju-yando yomboma-kinia pundu anjikuli ‘We pepa mindi naa pumba aku punduma welea pora nipili.’ ningu nondoko pundu tangi. Ulu selu mindi sekole “Pora naa nipili.” niengi. Akumu i-sipa: Anju-yando yombo ono onono-kinia konopu mondoko kondo kolko mololko pangi. Aku senge yomboma aku siku Pulu Yemonga ungu-manema pali paa pilku liku sengemonga yomboma konopu mondoko siye naa kololko pungí kinia paa papu. 9[Pulu Yemonga ungu-mane Mosisini yando nimba sirimu pelemo] ungu-manema i-sipa: “Ambo yema wa ulu-kirinale naa sangi. Yomboma toko naa kondangi. Mélema wa naa liengi. Yombo lupamanga mélema kanoko yama naa meangi.” kanumu. Aku ungu-manema kinia ungu-mane lupama pali kinia lipu sere lendepo nimulúndu “Ono onono yu-mele-mele konopu mondoko kondo kolko nokolemele mele aku sikula yomboma konopu mondoko nokoko molangi.” aku ungu-mane pelemomo nilimulu. 10Onone konopu mondolemele yomboma kondo kolkole manda naa seko kinjingí. Kanu-kinia [Pulu Yemonga] ungu-manema pali pilku liku sengendo yomboma konopu mondoko kondo kolonge kinia aku siku paa sika ungu-manema pali pilku liku senge. 11‘Aku sipu uluma samili.’ nambi semu-na nikiruye? Wale se omba pelemomonga aku sipu nikiru. Kanu walemo ono pilielemele, akumu i-sipa: Kiniá ono uru pelemelema makilku ola molonge wale kanumu. [Karasini olionga nimba senderimumu u ‘Sika.’ nimbu] kuru mondorumulu kinia yuni yu molombana olio ‘yu pea molamili.’ nimba kamu sukundu limba walemo nondopa naa ombá serimu, na-kolo kanu walemo kiniá nondopa wendo ombá sekemo kene ono uru pelemelema makilku ola molonge walemo koronga wendo omu. 12Ipulieli pora nimbá sepa, kolea tangomba sekemo kene simbulu tolemo kinia selemele ulu-puluma mundupu kelepo, pa selina opa selemele mélema lipu panjamili. 13Ulu kake selima kolea pa selemo kinia yomboma kanangi pipili naa sembá uluma semolondo tondolo mundupu samili. Maku topo no-tondolo nombo kála sepo amu naa tamili. Wa ulu-kirinale naa sepo, kanu uluma semolondo konopu kimbu sipu naa andamili. Irinale naa sepo, yombo lupamanga mélema kinia kangina gilimú mélema kinia ulu mare lupa lupa yombo marene selemele kinia kanopole, yama naa membo ‘Nanga aku sipa liepiliya!’ molo ‘Na aku sipu samboa!’ nimbu pilipu konopu kiri naa panjamili. 14Aku siku naa sangi-na-kolo [mulu-maminia pakolemele mele ono aku siku] ‘Ye-Awili Yesusi Karasi [konopu lemó mele aku sipu konopu leamili.’ ningu yu] liku pakokole, u-we-konopumane ulu-kirima pilku yakala kololemele mele ‘Yakala naa kolamili’ ningu ‘Konopumane pilipu yakala kololemolo uluma samili.’ naa nieyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\