Mii Gun Minu Mo 14

1Dhali a’di warki’d ki mo jin ’kona uni e Pa Ikuuniya mo tani uni sekini monṯal ’de/ mo e gu’b gi montul is gi ’Kwani Yahuuda/ mo dhali mmo/ona uni gwo mo tani adhana waambuhany ’kwani caaca gi ’Kwani Yahuuda/ dhali ’Kwaniŋ Griḵi ilu/ mo tani gamki gwo is mo be. 2Hili ’Kwani Yahuuda/ kun ush gwo gam is mo tani uni cuuna p̱o/ ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo dhali uni dhu uni gwo ibwa mo mmomii mii ha’th’ko’d ap̱o/ awaḵ yan mo. 3A’di ’kona uni mmun ki rash rash mo mmo/o gwo ki dar gi monyju/ e Tap̱a mo jin c̱i gwo jin ṯenu mo gom gwo goma ’them piti mo mmoc̱i momer mo dhala dhan mii caaca kun miinu mo ki me’d buni mo. 4Hila waambuhany ’kwanimpa ḵwa/kunu bwa mo dhali kun tiya gamu me’d ki ’Kwani Yahuuda/ mo dhali kun tiya gam me’d ki imandhun ma Yesus ki she/ mo. 5Dhali ki monṯẖa’th jin ṯẖa’thkina uni ’peni ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo tani dhali ’peni ’Kwani Yahuuda/ ilu/ nyaḵki tap̱am buni mo mmosor uni ki shi/ kagahara mo dhali mmo’kosh uni ki wosh mo tani 6uni mishki gwo ’ban mo dhali son mo tagi Pa Lika/uniyya mo dhali Pan Listra mo dhali Pan Darba mo dhali kukul mo is mo. 7Dhali e mun mo tani uni ṯorki gwom ’borga/ mo be. 8Dhali e Pan Lisṯra mo tani wathiŋ kamu/ c̱a’bki’d jin dumpulki ya ki sho’k piti ki ŋwol ’peni bwaŋ kum jin diki ya ki sho’k me’d ’de/ ki sule/ mo. 9A’di yan ciḵki’da Buulus mmo/o gwo mo tani mmohila a’di a’di ka ’thime/ mo dhali mmomisha a’di ki a’di ta gi moŋgam gwo is mo mmowac̱u a’di mo tani 10a’di o gwo ki dhan ’twa/ ki: Doshi ki mis ki sho’k pini mo ma. Dhali a’di p̱e’di mis mo dhali yaki’d mo be. 11Dhali ka waambuhany ’kwani p̱arki mii yan e mo jin miikin ma Buulus mo tani uni ’de’kki ’twam buni mo mmo/o gwo ki ’twaŋ ’Kwani gi Pa Lika/uniyya ki: Arum iiyini bwam ana ki jamas gi ’kwaniny’cesh mo. 12Dhali uni yuḵkina Barnaaba gway ka Sap̱s mo dhala Buulus yuḵa uni ka Hermas mo haali/ a’di ta tap̱a jin ṯori gwo mo. 13Dhala gasiis ma Sap̱s jin ta gi gu’b jin luŋu to jin di’di ’twaman bampa/ mo tani a’di ’doyi’da morbip̱ mo dhali jisarro/ mo e ’twaŋkala goŋ mo dhali a’di midi ’taki miiya basa ’cesh nyaḵka waambuhany ’kwani mo. 14Hili ki imandhunu ki she/ mo kun ta iBarnaaba dhala Buulus mo, ciḵki gwo gom a’di mo tani uni dherki burrinyem buni bwa mo dhali p̱eni bwaman ma waambuhany ’kwani mo dhali cuu ki dhan ’twa/ kun caaca mo 15dhali o gwo mo ki: Kana ’kwani, ata miina um to gwahan kan mo. Am si’da/ tana ’kwanim ’ba’ban du me’d um dhali am guyina um gwom ’borga/ ki um mini ’taki ṯu’k mo ’peni tomp̱inycon gwahan kun luŋa um mo eya Arumgimis jin di ki e mo, jin uḵki momis mo dhali mony’cesh mo dhali yi’de/ mo dhala ris to ’baar mo kun ’koni bwaman uni mo be, 16a’di jin dhalki’da ris ’kwanim bampany ’cesh bwayi ’baar mo mmo/ii ki bwam buni mo e mo ma nyaḵum yil kun pekin mo be. 17Dhali hili a’di diki dhal is piti ki dar gi gwonṯor mo haali/ a’di miiki miim ’boron mo dhali c̱i uma sho’k ’peni momis mo dhali yil mo kun dhotha tonṯe/ mo mmo’tu’da uma du ki tonṯe/ mo dhali moŋ’kuny bwa mo. 18Dhali ki gwo gwansan kun enu mo tani uni miiki mii kun diṯadiṯ mmonona waambuhany ’kwani ’peni mo ma basa ’cesh gom uni mo be. 19Dhali ’Kwani Yahuudan tiya iiyini uni i mo yan mo ’peni Pa Anthaakiya mo dhali Pa Ikuuniya mo dhali mmolala uni awaambuhany ’kwani sho’k ki gwo mo tani uni ’koshkina Buulus ki wosh mo dhali dirki a’di ka pije/ ’peni bampa/ mo mmoṯoshḵina uni ki a’di wuki’d mo be. 20Hili ki imanciḵ gwo doshkin ki jiŋ ’kam a’di mo tani a’di cu mis mo dhali cic̱ki’d e bampa/ mo dhali ka cim jiŋ ’ko’d mo tani a’di yaki’d mo nyaḵka Barnaaba mo e Pan Darba mo be. 21Dhali ki uni ṯorki gwom ’borga/ e bampa/ c̱aan mo dhali imanciḵ gwo ka ris ’kokin mo tani uni doḵkin ka nyaŋ’ko’d mo e Pan Lisṯra mo dhali e Pa Ikuuniya mo dhali e Pa Anthaakiya mo 22mmoṯel bwa gi imanciḵ gwo sho’k mo mmomalas uni ki gwo mo ki uni mini ’ko ki sule/ e moŋgam gwo is mo dhali ki monṯo’c bwa kun mini mii ta aris mo tani ana mina se Bampa/ ma Arumgimis mo be. 23Dhali ki uni dhuki uni ki ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ eya risa ḵaniisa ’baar ki ’beles mo dhali ’tho ki moŋga/ to mo tani uni dhuki uni e me’d gi Tap̱a jin gamkina uni gwo is mo be. 24Dhali uni ’ciṯẖkin ki tur mo e Pam Pisidiyya mo dhali p̱u’dkin mo e Pam Pamp̱iliyya mo be. 25Dhali ki uni oki gwo e Pam Parja mo tani uni iikin ka luŋgu’b e Pa Aṯṯaaliya mo be. 26Dhali ’peni mo c̱aan mo tani uni ki ii mo ka ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo ntagi Pa Anthaakiya mo ’peni mo jin dhukunu uni eya ’the ma Arumgimis mo goma ṯu’c jin ’baarkina uni mo mmomii mo be. 27Dhali mmop̱u’dkina uni mo tani uni tulkina ḵaniisa is mo imonṯal ’de/ mo dhali uni lolop̱ki uni gwo mo gom to ’baar mo kun miikin ma Arumgimis i uni mo dhali mmoḵa’dkina a’di acampur gi moŋgam gwo is gom ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo. 28Dhali uni ’kokin ka cim ush’ceenne/ yisa nyaḵki imanciḵ gwo mo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\