Mii Gun Minu Mo 20

1Dhali ’ko’di mo jin doshu ka nyora ṯal ’de/ ki bimbir daḵu/ mo tani aBuulus mmohashkina a’di imanciḵ gwo mo dhali mmomalaskina a’di uni ki gwo mo tani a’di ki bu’th moyam piti ’peni uni mo dhali a’di yaki’d mo e Pam Makiduniyya mo be. 2Dhali ki a’di yaki’d ki tur mo mmo’ciṯẖ ’ban gwansan mo tani a’di c̱iki uni gwo gom momalas ki nyanye/ mo dhali a’di p̱u’dki’d mo e Paŋ Griḵi mo be. 3Dhali ki a’di c̱a’bki’d ka ppe ’kup̱i kwara imun mo tani awu’th karkina ’Kwani Yahuuda/ mo ap̱o/ a’di mo. Ki a’di murki’di ya eya ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo ki bway gi Pan Suriyya mo tani a’di dina gwo mbwa mmodoḵ ki tur ka nyaŋ’ko’d mo e Pam Makiduniyya mo be. 4Dhali a’di suskunu m’pen mo itagi Pa Asiyya mo be. Uni gun sus a’di mo tani ta iSupaaṯarus gi Pam Biriyya jin ta ya/ ma Purrus mo dhali ’peni ’Kwani gi Pan Tasaluniiki mo tani ta i/Arisṯarḵus mo dhala Sakuntus mo dhala Ghayuus gi Pan Darba mo dhala Ṯimuṯẖawuus mo dhali ’peni ’Kwani gi Pa Asiyya mo tani ta iṮikiikus mo dhala Ṯurup̱iimus mo. 5Hili uni gwansan iikin nṯwa/a/ dhali uni ’kokin mmoc̱or aman mo e Pan Taruwaas mo be. 6Dhali aman iikina eya ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo ’peni Pam P̱ilibbi ’ko’da cim gi Maaŋḵuthu’d kun miinu ki dar ga cumaṯ mo dhali aman p̱u’dkina e uni e Pan Ṯaruwaas ka cimi mudhe’d mo be. E mo yan mo tani aman ’kokina ka cim pesu/ mo be. 7Dhali ap̱owa cim yan jin ṯwa/a/ ka dhas mo tani aman ’kokina mmotul is mo imonṯal ’de/ mo mmo’ce’d maaŋḵuthu’d mo tani aBuulus ṯorki’da ṯor ki uni ka ḵarambuye/ mo mmoṯor mo gom ya jin mina a’di mii ya mo ka cim jiŋ ’ko’d mo dhali gwom piti bulkina a’di uni mo ntagi mombwam/e mo be. 8Dhala lamba/ ’kokin ka ris e gu’b jin nyaŋu ka maḵamp̱o/ mo e mo jin ’kokina aman mo mmotul is imonṯal ’de/ mo. 9Dhali wathin dhuruca kamu/ jin yuḵu gway ka Ap̱itḵuus c̱a’bki’d e ari embul gu’b jin tup̱u i e mo dhali a’di ṯo’da e is mo mmo/ish e kagahara mo. Dhali ka Buulus ṯorki’da ṯor ka ḵarambuye/ ki uni ki rash rash naskina/ mo tani mmoṯo’da e a’di is mo ki mo/ish/em piti mo tani a’di biṯki’d ka luŋgu’b ’peni gu’b jin ’kon ma p̱o/i kwara mo dhali a’di ’de’kkunu monyjwa i is mo. 10Dhala Buulus thulki’d ka luŋgu’b mo dhali a’di biṯki’da p̱o/ a’di mo dhali mmokoṯẖkina a’di a’di me’d mo tani a’di o gwo mo ki: Dhalka du ki mii mo ma haali/ a’di shi/irki’d mo be. 11Dhali ki a’di seki mo mis mo dhali mmo’ce’dkina a’di maaŋḵuthu’d yan mo dhali mmoshwa mo tani a’di si’da/ buṯki’d nyaḵki uni ki rash rash mo ntagi mo jin sul ma tente/ mo be. Wakan a’di yaki’d mo be. 12Dhali uni suskina ’ciŋgwaṯẖ jin di ki e mo dhali uni malaskunu ki jasa/? 13Hili mmo/iikina aman nṯwa/a/ mo eya ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo tani aman ’cuḵkina ḵur yi’de/ jin bela ’tham ki bway gi Pa Assuus mo mmoṯosh ka Buulus mina amani bu’th imun mo haali/ gwo ḵankina a’di wakan mo mmoṯor ki is piti mmoya ki sho’k mo. 14Dhali ki a’di gamki am ’kup̱ e Pa Assuus mo tani aman bu’thkina a’di bway bwaman mo dhali mmop̱u’d mo e Pam Miṯiliini mo be. 15Dhali mmo/iikina aman eya ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo ’peni mo yan mo tani aman pu’dkina ka cim jin baṯẖa’d ka ḵarambuye/ gi pa gi Paŋ Ḵiyuus mo. Dhali ka cim jiŋ ’ko’d mo tani aman takina Pa Samuus ki me’d mo dhali ka cim ki jim baṯẖ mo tani aman p̱u’dkina e Pam Miliiṯus mo be. 16Haala Buulus dina gwo ibwa mo mmoya eya ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo mmope Pan Ep̱asus mo jin mina a’di ’taki diki mii c̱a’b ka ara cim e Pa Asiyya mo haali/ a’di miikina is ki ’kasa/ ’kasa/ mo jin mina a’di mii di e Pa Urushaliim goma Cim Ḵamsiin yan mo waḵki/ a’di midi ’taki ta isi mii gom a’di mo be. 17Dhali ’peni Pam Miliiṯus mo tani a’di hashki gwo mo e Pan Ep̱asus mo dhali yuḵ ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ ’pena ḵaniisa mo e a’di mo. 18Dhali ki uni p̱u’dkin e a’di mo tani a’di ki o uni gwo mo ki: Um ki is bum mishki mo mo ’pena cim jin ṯwa/a/ jin karkika/ sho’k pem e Pa Asiyya mo mmoyakika/ mo kan e um mo mmoc̱a’b e um ki sule/ mo 19mmomiiya ṯu’c gi Tap̱a ki bwa jin karu ki jiŋ gwa’d mo dhali ki jabuthi e mo dhali ki mompal kun ṯẖa’thkina p̱o/ aha/ mo ’pena wu’th gi ’Kwani Yahuuda/ mo. 20Dhali mmodika/ ki gu is pem ’peni gwoŋ kamu/ ṯal ’de/ jin ta jim ’borga/ mo mmoc̱i um mo dhali mmoṯor um gwo mo ibwaman ’kwani mo dhali mmoya gu’b ki jiŋ kul mo 21mmoṯor gwo e uni kun ta ’Kwani Yahuuda/ mo dhali uni kun ta ’Kwaniŋ Griḵi si’da/ mo ki mo jin rijuwa du is ’kup̱ ka Arumgimis mo dhali moŋgam gwo is e Tap̱a Yesus Ḵrisṯẖos bana mo be. 22Dhali shwane/ hili mo mo ma aha/ yana ya ki mondeḵ is ki Shi/in e Pa Urushaliim mo dhali aha/ mola to gun mini ṯẖathi aha/ imun mo 23jasi ki Shi/in Dheleladhelel tani a’di ṯori aha/ gwo e bampa/ ’baar mo mmo/o gwo mo ki mondeḵ dhali monṯo’c bwa c̱orki aha/ imun mo. 24Hili aha/ mina diki bu’th mondiki/em pem mmokar a’di ki is pem ki jiŋ ŋa/ mo mmomiga/ mish ’baar bway tur gi mondiki/em pem mo dhala ṯu’c jin bu’thkika/ ’peni Tap̱a Yesus mmoc̱i gwom ’borga/ mo goma ’the ma Arumgimis mo. 25Dhali shwane/ mishi mo mo ma. Aha/ misha ki um ’baar mo um kun yaka/ ibwaman mo mmoc̱i gwo gom Bampa/ ma Arumgimis mo tani um mini ’koki p̱ar bwam/em pem e doḵ/e ki sule/ mo. 26Haali/ a’di gi wakan mo tani aha/ c̱ina um gwo ka cim yansan ki aha/ tana jin dhelelki’d ’pena bas bumi ’baar mo. 27Haali/ aha/ dikina ki bu’th is pem mo ’peni moc̱i um gwo mo jin ta isi bwa ma Arumgimisi ’baar mo. 28’Cunycuri miim bum ki is bum mo ma dhala risa ma’diny gwan kun dhuna Shi/in Dheleladhelel um mo mmota icom kun mini hil mo mo dhali mmomiiya ṯu’c mo mmohila ḵaniisa gi Tap̱a jin yolkina a’di ka bas jin ta jim pitiŋ gana/ mo. 29Aha/ misha ki ’ko’di mo jin miga/ ya mo tani awu kun c̱ithirac̱ithir mo tani mini seyu/ i bwam um mo mmomii mii kun miinu ka serec̱ yisa goma ma’diny yan mo. 30Dhali ’peni bwam um ki is bum um ’cena mo tani ’kwani mini piyu/ mo gun mini o gwon tiya kun mini ta kun ther mo mmoḵwa/ imanciḵ gwo bwa mo mmobaṯẖ uni mo be. 31Haali/ a’di gi wakan mo tani ’dimi um ’kup̱ mo ma, mmoka mii e mo me’d jin ’kona yili kwara mo tani aha/ dinaki daḵ gwo mo mmomalas umi ’baar ki ’beles mo ki jabu’th mon’thiny mo dhali montee mo be. 32Dhali shwane/ aha/ dhuna um eya Arumgimis mo dhali ki gwo ma ’them piti jin mishi um nyaŋ mo dhali c̱i um mal mo e bwam uni ’baar mo kun dhunu ki she/ mo ki dhelel dhelel mo. 33Aha/ dina bwa ki ’thoṯẖo/ gom ’dolkon kush gi wathiŋ kamu/ mo walla ’dolkon ganam piti mo walla burrinyem piti si’da/ mo. 34Um ki is bum mishi mo ki me’d gwansan miiki to mo kun miga/ mii ta mo dhali gom uni gun nyaḵ ’ko ki aha/ si’da/ mo. 35Eya ris to ’baar mo tani aha/ c̱ikina um isi she/mm mo ki um mmomiina uma ṯu’c wakan mo tani um si’da/ mini mii woṯẖ uni kun ’ka’da is mo dhali mmoka gwon Tap̱a Yesus e mo kun okina a’di ki is piti mo ki: Mmoc̱i to a’di ta mo gi ’boru mii jin boli mombu’th to e ki ’bor mo be. 36Dhali ki a’di oki gwo kan tan mo tani a’di c̱a’bki’d ki jiŋ ’kup̱a’dup̱un mo dhali a’di ’thoki’d nyaḵki uni ’baar mo. 37Dhali uni ’baar mo ḵumki ko mo dhali ṯagkini ’ba/ ma Buulus mo dhali p̱i a’di ’twa/ mo be. 38Bwan diṯi’d buni di’d ki nyanye/ gom gwo yan jin okina a’di uni ki uni mini ’koki p̱ar a’di bwam/em piti e doḵ/e ki sule/ sule/ mo be. Dhali uni suski a’di m’pen ibway piti mo ntaga ḵur yi’de/ jin bela ’tham mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\