Mii Gun Minu Mo 25

1Mmop̱u’dkin ma P̱asṯuus eya cur yan mo tani a’di yakina a’di ’ko’da cim kwara ka gagamis e Pa Urushaliim ’peni Paŋ Kaysariyya mo be. 2Dhali igasiis kun can dhali ’kwani gun tana ’kaŋ’kup̱ ’peni ’Kwani Yahuuda/ c̱iki a’di gwo mo ap̱owa Buulus mo. Dhali uni doṯki a’di mo 3mmodoṯa ’them piti ap̱o/ a’di mo ki a’di midi hash a’di e Pa Urushaliim mo mmomiiya wu’th mmo’kosh a’di jwa mo eyan bway mo. 4Bahili aP̱asṯuus thoḵki gwo ka Buulus karkunu mo mmohil mo e Paŋ Kaysariyya mo dhali a’di ki is piti murki’di ya imun ki ’dishe/ mo. 5Dhali a’di oki gwo mo ki: A’di mina um dhalki uni kun ta gi mom’bi’th ibwam um mmo/ii ka ’ceshi nyaḵki aha/ mo dhali waḵki/ tonthusa kamu/ di’d e wathi/ yan mo tani dhalki uni yer a’di is ki gway mo. 6Dhali ki a’di ’baarki’da cim naskina/ ibwam uni ka cim diki ta pekwara mo walla ’kume’d ki nyanye/ mo tani a’di yaki’d ka luŋgu’b e Paŋ Kaysariyya mo be. Dhali ka cim jiŋ ’ko’d mo tani a’di c̱a’bki’d mo eya ḵursi jin dwallu gwo mo dhali ḵanki gwo mo ka Buulus minu susu mo be. 7Dhali mmop̱u’dkina a’di mo tani ’Kwani Yahuuda/ kun p̱u’dkin ka luŋgu’b ’peni Pa Urushaliim mo tani doshkin ka kul isi a’di mo mmo’doyu gwowa p̱o/ a’di kun tana ris mo dhali kun ta gi dhan gwony caaga/ kun mola uni dhu ki ji ma du’d mo. 8Ŋ’ko’d mo tani aBuulus oki gwo ki jiny ’ce’d shem piti ki: Aha/ dinaki mii miinthusa kamu/ ṯal ’de/ ki lish ap̱o/ gwoŋḵan gi ’Kwani Yahuuda/ mo walla ap̱o/ gu’b gi mondheleladhelel mo walla ap̱owa Kaysar mo. 9Hila P̱asṯuus mmo/ona, a’di bwa ki mii to mmo’bor ’Kwani Yahuuda/ bwa mo tani a’di thoḵki’da Buulus gwo mo dhali o gwo mo ki: /E ona bwa ki ya ka gagamis e Pa Urushaliim mo dhali /e minu dwall gwo gom to gwansan ibwambori aha/ imun mo ’taa? 10Hila Buulus o gwo mo ki: Aha/ doshkina ibwambor ma ḵursi ma Kaysar jin dwallu gwo mo jin ta mo jin minu mii dwall gwo gom aha/ mo be. Aha/ miikina toŋ kamu/ jin shi/ashi/ ap̱o/ ’Kwani Yahuuda/ yisa me’d jin misha /e si’da/ ki ’bore/ be. 11Waḵki/ aha/ si’da/ tana amandiki mii miiŋḵar/e mo dhali waḵki/ aha/ miikina toŋ kamu/ jin midi gam ’pemen jin ta ji gi wu mo tani aha/ dinaki ush mmowu mo. Hili waḵki/ toŋ kamu/ ṯal ’de/ ’peni to gwahan kun yera gwahan aha/ is ki gway mo diki ta gwoŋ gana/ tani wathiŋ kamu/ yisa di’da jin midi mish c̱i aha/ e uni mo be. Aha/ mina yip̱ ’kup̱ pem ’kup̱ ka Kaysar mo be. 12Ŋ’ko’d mo tani P̱asṯuus ki a’di nyaḵki’da ṯor ṯor ki ’kwani gi montul is buni mo tani a’di thoḵki a’di gwo mo ki: /E o ki yip̱ ’kup̱ gi Kaysaro. /E mini ya eya Kaysar beseene/ mo. 13Dhali ka cim ka hony/e pekin mo tani amaliḵ jin ta’da Aghripaas dhala Barniiki merkin mo e Paŋ Kaysariyya mo dhali uni thekina P̱asṯuus me’d mo be. 14Dhali ki uni ’baarkina cim ka ris mo e mun mo tani aP̱asṯuus c̱iki gwo goma Buulus eya tente/ ibwambor ma maliḵ mo mmo/o gwo mo ki: Wathiŋ kamu/ di’di mahan jin dhalkin ma P̱iliks ki mondeḵ is mo. 15Dhali ki aha/ dikina e Pa Urushaliim mo tani igasiis kun can mo dhali ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ gi ’Kwani Yahuuda/ c̱iki aha/ gwo mo gom a’di mmodoṯ aha/ gwo gom miiwaḵa p̱o/ a’di mo. 16Uni thoḵkika/ gwo mo ki a’di diki ta mii gi ’Kwani gi Pa Ruumiya mo mmoc̱i wathiŋ kamu/ ṯal ’de/ nṯwa/a/ ki a’di jin yeru is ki gway diki dosh ka ḵarambor i uni gun yer a’di is ki gway mo dhali mmota gi mo mmo/o gwo jin ta jiny ’ce’d shem piti gom gwo jin karu ap̱o/ a’di mo. 17Dhali ki uni ’kokin si’da/ i montul is buni imonṯal ’de/ imahan mo tani aha/ dinaki miiya diiṯe/ mo. Hili ka cim jiŋ ’ko’d mo tani aha/ c̱a’bkina eya ḵursi jin dwallu gwo mo dhali aha/ ḵankina gwo mo ki wathi/ minu mii susu mo be. 18Dhali ki uni gun yer a’di is ki gway doshkin ki mis mo tani uni ’koki c̱i gwo gom to gun ta thus ki thus me’d jin ṯoshkika/ mo be. 19Hili uni ta gi gwondoṯa tiya ap̱o/ a’di gom gwo gi luŋum buni uni ’cena mo dhali gom jan ṯal ’de/ yan jin ta’da Yesus jin wuki’d mo jin on ma Buulus ki a’di di’d ki e mo be. 20Dhali aha/ mmodumpulkika/ gwondoṯ gom to gwansan mo tani aha/ doṯkina a’di mo waḵki/ a’di midi ’taki ya e Pa Urushaliim mo dhali a’di minu dwall gwo i mun gom gwo gwansan mo. 21Hili ka Buulus yip̱ki ’kup̱ mo jin minu kar a’di mmohil mo mmotagi gwon dwall ’pena Ughusthus yan mo tani aha/ ḵankina gwo mo ki a’di minu kar mmohil mo ntagi aha/ mina ’taki hash a’di eya Kaysar mo be. 22Dhala Aghripaas oki’da P̱asṯuus gwo mo ki: Aha/ si’da/ mura bwa o mo mmociḵ gwo ’peni wathi/ ki is pem mo. A’di o gwo mo ki: Ka’thamo e mini ciḵ gwo mo ’peni a’di mo. 23Wakan ka cim jiŋ ’ko’d mo tani Aghripaas pu’dki’d mo dhala Barniiki ka dhan mii jin nyoŋu mo dhali uni ’kokin mo mmocic̱ mo e mo jin ciḵu gwo nyaḵki imancil ma askar alip̱ mo dhali ’kwani gun tana ’kaŋ’kup̱ pa mo tani ki gwo jin ḵankin ma P̱asṯuus mo tani aBuulus suskunu ibwaman ’kwani mo. 24Dhala P̱asṯuus o gwo mo ki: AMaliḵ Aghripaas dhala ris ’kwani ’baar mo kun nyaḵ ’ko imahan ibuŋ’kus bana mo. Um ’kon mmohil wathi/ yan jin ṯorkin ma risa waambuhany ’Kwani Yahuuda/ aha/ gwo ap̱o/ e Pa Urushaliim mo dhali imahan si’da/ uni cuun mo ki a’di midi mii diki di ki eŋ kamu/ ki sule/ mo be. 25Hili aha/ gamkina a’di mo ki a’di yisa mii toŋ kamu/ jin midi gam mo jin ta ji gi mowu yisa. Dhali mmoyip̱kina a’di ’kup̱ ki is piti ka Ughusthus mo tani aha/ dina gwo ibwa mo mmohash a’di i a’di mo. 26Gom a’di mo tani aha/ dara ki gwoŋ kamu/ jin ḵa’bu mo jin miga/ ’kwar ki tap̱am pem gwo mo. Haali/ a’di gi wakan mo tani aha/ suskina a’di ibwambori um mo dhali ki ji mumi bwambori /e jin tana maliḵ Aghripaas ki aha/ mina ’taki ta gi gwo mmo’kwari ’ko’di mo jin theke’thkunu gwo mo ki theke’th theke’th mo. 27Haali/ aha/ ṯosha ki a’di diki ta ’kup gwo mmohash wathi/ habuus mo dhali mmodiki c̱i gwo eya tente/ imonṯal ’de/ mo, gwo jin onu ap̱o/ a’di mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\