Mii Gun Minu Mo 9

1Hila Shawuul deḵ ma nyor kagahara naskina/ mo tani a’di shwa’da ’cesh ki sho’k mo dhali ’kosha ’kosh ap̱o/ imanciḵ Tap̱a gwo mo dhali a’di yaki’da gasiis jin ca’d mo 2dhali doṯ a’di awarka/ gi Pan Dimashk ki gu’b gi montul isi ’baar mo, waḵki/ a’di midi ’taki gam kun tiya kun ta ’kwani gi Bway yan mo tani waḵki/ uni mini ’taki ta gwas mo walla up̱ mo tani a’di midi ’taki bu’th uni mmodeḵ mo dhali susu mo e Pa Urushaliim mo be. 3Dhali ki a’di di’d mmoya mo tani a’di ’dishki Pan Dimashk is mo dhali ki jahanne/ ise/ moŋkush ’peni momis ’twaḵki mo mo mmo’kam a’di is mo. 4Dhali a’di biṯki’da p̱owa ’cesh mo dhali a’di ciḵki ’twa/ mmo/o a’di gwo mo ki: Shawuul, Shawuul. Ata ṯoca /e aha/ ’kus kan mo. 5Dhali a’di o gwo mo ki: /E tana ja Tap̱a mo? Dhali a’di o gwo mo ki: Aha/ tana Yesus jin ṯoca /e ’kus mo. 6Hili cuyi /e mis mo ma dhali yayi cic̱ bampa/ mo ma, dhali a’di minu ṯor /e mo a’di jin mina /e imii mo be. 7Dhali ’kwaniŋ gwas kun nyaḵki ii ibway ki a’di mo tani doshkin mmomol gwo o mo mmociḵa uni gwo mo dhali mmo’kona uni ki p̱ar wathiŋ kamu/ e mo. 8Dhala Shawuul cu mis ’pena p̱owa ’cesh mo dhali ki a’di ḵa’dki e mo tani a’di mol to p̱ar e mo dhali uni ki sus a’di ki me’d mo dhali sus a’di e Pan Dimashk mo be. 9Dhali ka cim kwara mo tani a’di dar gi e mo dhali a’di shwa to yisa dhali a’di diki p̱i to si’da/ mo be. 10Dhali amanciḵ gwoŋ kamu/ jin di’d e Pan Dimashk jin yuḵu ka Hananiyya mo dhali Tap̱a o a’di gwo ki tonyjan mo ki: Hananiyya. Dhali a’di ki o gwo mo ki: Hili ma. Aha/ dina imahan mo be Tap̱a mo. 11Dhali Tap̱a ki o a’di gwo mo ki: Cuyi mis mo ma dhali yayi ’kup̱ ki bway jin yuḵu ka Doshki Dhi’c mo dhali yayi igu’b ma Yahuusa mo dhali ŋap̱ wathi/ ’peni Pan Tharsuus jin yuḵu ka Shawuul mo haali/ a’di ’thoki’d mo. 12Dhali wathi/ mishkina a’di jin yuḵu ka Hananiyya mo mmoseyu/ bwaman mo mmodhu me’da p̱o/ a’di mo ki a’di midi ’taki mish mo mo. 13Hila Hananiyya thoḵ gwo mo ki: Tap̱a, aha/ ciḵa gwo ’peni ’kwani ka ris gom wathi/ yan gom miim piti wa’di shi/ kagahara yisa kun miikina a’di ki ’kwanim pini kun dhuna /e ki she/ gi dhelel dhelel mo e Pa Urushaliim mo. 14Dhali i mahan si’da/ a’di ta gi gwo ’peni igasiis kun can mo mmodeḵ uni ’baar mo kun yer gway pini mo. 15Hili Tap̱a o a’di gwo mo ki: Yayi i bway pini mo ma haali/ a’di ta toŋ’kul bwa jin kwanyka/ gom aha/ mo mmoḵal gway pem ibwambori ’kwanin tiya kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo dhali imaliḵ si’da/ mo dhali uc̱i ma Israyiil mo be. 16Haali/ aha/ mina ṯor a’di to kun wana risa kun mina isi mii ’kosh a’di ka nyor gom gway pem mo. 17Dhala Hananiyya yaki’d mo dhali seki gu’b mo dhali mmodhu a’di me’di is mo tani a’di ki o a’di gwo mo ki: Akam pem ka Shawuula. Tap̱a jin ta’da Yesus jin piki /e isi bway jin yayina /e mo tani a’di ṯuci aha/ ki yayu/ mo, ki /e mini mish mo mo dhali ki /e minu ’tu’d mo ki Shi/in Dheleladhelel mo. 18Dhali ise/ to jin wana e ka p̱ampara/ biṯkin ’peni em piti mo dhali a’di mishki mo mo be. Dhali a’di ki cu mis mo dhali a’di miikunu mo ki yi’de/ mo 19dhali a’di bu’th tonṯe/ mo dhali ’bidhu is mo be. Dhali a’di di’d ka cim ka hony/e nyaḵki imanciḵ gwo kun ’kon e Pan Dimashk mo. 20Dhali ise/ a’di ki c̱i gwo e gu’b gi montul is buni mo goma Yesus ki a’di ta Ya/ ma Arumgimis mo be. 21Dhali uni ’baar mo kun ciḵ a’di gwo mo tani merkin kagahara mo dhali o gwo mo ki: A’di diki ta a’di jin di’d e Pa Urushaliim jin ’ce’d ’kwani kun yer gway yan sho’k mo ’taa? Dhali a’di yayi’di mahan si’da/ mmomii kan ki a’di midi ’taki sus uni mmodeḵ mo ibwambor gi igasiis kun can mo. 22Hila Shawuul ’bitha is ki nyanye/ mo dhali a’di dumpulki ’Kwani Yahuuda/ kun ’kon e Pan Dimashk mo mmonyo/ gwo ka ḵar/e ka Yesus yan ta’da Ḵrisṯẖos mo be. 23Dhali ka cim tana ris thimkin mo tani ’Kwani Yahuuda/ gam gwo me’d ka rem ’kup̱ mo mmo’kosh a’di jwa mo. 24Hila wu’th buni p̱u’dki’da Shawuul mo. Dhali uni timki ’twaŋkal pa si’da/ montee mo dhali mon’thiny ilu/ mo jin mina uni ’taki ’kosh a’di jwa mo be. 25Hili imanciḵ a’di gwo bu’th a’di mon’thiny mo dhali thul a’di ka ’cesh ka shi/ ki eŋ ’kup̱a gaŋgaraŋ goŋ ka nura/ i e mo be. 26Dhali ki a’di p̱u’dki’d mo e Pa Urushaliim mo tani a’di palki is piti gam me’d nyaḵki imanciḵa Yesus gwo mo be. Dhali uni ’baar mo ḵo/ a’di mo, mmo’koki gam gwo is ki a’di ta’da manciḵ gwo mo be. 27Hila Barnaaba bu’th a’di mo dhali sus a’di e imandhunu ki she/ mo dhali c̱i uni gwo mo mmomisha a’di Tap̱a ibway mo dhali a’di ṯor a’di gwo si’da/ mo, dhali a’di si’da/ ki a’di di’di Pan Dimashk mo tani a’di ṯor gwo e gway ma Yesus mo mmodiki ju/ mo be. 28Dhali a’di diki’d nyaḵki uni mmokul gu’b e Pa Urushaliim mo 29mmoṯor gwo e gway gi Tap̱a mo mmodiki ju/ mo. Dhali a’di o gwo mo dhali su’k ki gwo ap̱o/ ’Kwani Yahuuda/ kun ta ’Kwaniŋ Griḵi mo. Hili uni ŋap̱ a’di mmo’kosh jwa mo. 30Dhali ka waḵ piti mishkin mo tani uni sus a’di ka luŋgu’b mo e Paŋ Kaysariyya mo dhali ṯu’c a’di mmoya Pan Tharsuus mo be. 31A’di tan ma ḵaniisa gi moŋḵu’th is e Pa Yahuudiyya ’baar mo dhali Pany Jaliil mo dhali Pan Saamira si’da/ mo mmonyaŋu uni is mo dhali mmo/ii ki moŋḵo/ gi Tap̱a dhali e momalas gi Shi/in Dheleladhelel mmomar is mo be. 32Dhali a’di warki’d ki ya ma Buṯerus e moyam piti ’baar mo ki ’beles mo tani a’di yaki’d ka luŋgu’b si’da/ e uni kun dhunu ki she/ gi dhelel dhelel kun ’kon e Pan Ludda mo. 33Dhali e mun mo tani a’di gamki wathiŋ kamu/ jin yuḵu gway ka Iniyaas mo jin ish ’ko’da cim piti ki yil pekwara mo haali/ a’di muṯṯa/ is mo be. 34Dhala Buṯerus ki o a’di gwo mo ki: Iniyaasa, Yesus Ḵrisṯẖos wac̱ki /e mo. Cuyi mis mo dhali thosona cim pini mo ma. Dhali ise/ a’di cuki’d mo. 35Dhali aris uni kun ’kon e Pan Ludda mo dhali Pan Saruun mo mishki a’di mo dhali uni ṯu’kkin ki Tap̱a mo be. 36Dhala manciḵ gwoŋ kamu/ diki’d e Pan Yaap̱a jin yuḵu ka Thabiiṯẖa jin ta gi ’pemen ki ’twam buni jin yuḵu ka Ghasaala mo. A’bom yan ’tu’du/ ka ṯuca ’borga/ mo dhali mii mii gom ’kwani gun hatha’ko’d mo kun miikina a’di to mo. 37Dhali a’di warki’d ka cim gwansan ki a’di soka is mo dhala yim wuki’d mo. Dhali ki uni up̱ki a’di is mo tani uni ki ’thi a’di e gu’b jin nyaŋu ka maḵamp̱o/ mo. 38Dhali gom Pan Ludda ’dish Pan Yaap̱a is mo tani imanciḵ gwo mmociḵa uni gwo ka Buṯerus di’di mun mo tani uni ki hash ’kwanin su/ mmo/ii a’di mo mmodi’b a’di is ki gwo mo ki: Dhalku/ ki miiya diiṯe/ mo mmonyaḵ ya ki am mo. 39Dhala Buṯerus cuki’d mo dhali yayi’d nyaḵ ki uni mo. Dhali ki a’di p̱u’dki’d mo tani uni suski a’di e gu’b jin nyaŋu ka maḵamp̱o/ mo dhala ris up̱ kun wuna ikaṯẖim buni doshkini ’ko’d gwar piti mo mmoko mo dhali mmoṯor burrinyen tura bi mo dhali burrinye/ kun hidhuwa p̱o/ tiya mo kun thosonkin ma Ghasaala ki a’di nyaḵ di ki uni mo. 40Hila Buṯerus thoṯẖki uni ’baar mo tani dhali a’di c̱a’bki’d ki jiŋ ’kup̱a’dup̱un mo dhali ’tho mo dhali mmoṯu’k ’kup̱ ki is piti mo tani a’di ki o gwo mo ki: Thabiiṯẖa, cuyi mis mo ma. Dhali a’di ḵa’dki em piti mo dhali ki a’di p̱arki’da Buṯerus e mo tani a’di cu mis mo. 41Dhali a’di c̱i a’di me’d piti mo dhali ’de’k a’di ki mis mo dhali mmoyuḵa a’di imandhunu ki she/ gi dhelel dhelel mo dhali up̱ kun wuna ikaṯẖim buni mo tani a’di ki ṯor uni ayim mo ki a’di di’d ki e mo be. 42Dhali a’di warki’d ki mo jin mishu ki lala’th e Pan Yaap̱a ’baar mo dhali ’kwani ka ris gamki Tap̱a gwo is mo. 43Dhali a’di warki’d ki mo jin c̱a’bkina a’di mo ka cim ka ris e Pan Yaap̱a mo nyaḵka Simaana kamu/ jin ta’da manḵucur yiṯ mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\