YOHAAN 9

1Me’d jin yakina a’di ki yampe mo tani a’di mishki wathiŋ kamu/ jin taki’da ja’da/ ’pena dho’th piti jin dho’thkunu a’di kan mo be. 2Dhali imanciḵ a’di gwo doṯki a’di gwo mo ki: Rabbi, kaja miiki miinthus mo, wathi/ yansan ’taa? walla icom mo, ki a’di dho’thkunu ka ja’da/ kan mo? 3Yesus ki thoḵ gwo mo ki: A’di yisa ita miinthus gi wathi/ yan mo walla icom mo, hili ki mii ma Arumgimis minu ṯor eya tente/ e a’di mo be. 4Ana ṯucu ki mii mii gi a’di jin hashki aha/ mo, ki mo di’d ki montee naskina/ mo. Ki mo midi ta mon’thiny mo tani wathin ṯal ’deŋ kamu/ midi mola ṯu’c mii mo be. 5Me’d jin dika/ e mony’cesh yan mo tani aha/ tana moŋkush gi ’kwaniny’cesh mo be. 6Me’d jin okina a’di gwo wakansan mo tani a’di ki ’taḵ manya/ a’cesh mo dhali ’thoḵa je ki manya/ mo dhali gwa’c wathi/ e ka je mo be, 7mmo/o a’di gwo mo ki: Yaku/ mo ma mmolam eya Al Yi’de/ Siluwaam mo (a’di jin ta ’pemen gwo jin onu mo ki: a’di hashkunu mo). Wakan a’di yaki’d mo dhali lamki’d mo dhali doḵki’d ka nyaŋ’ko’d mo mmomish mo mo be. 8Dhali imanmiiya ṯu’c dhali uni gwansan kun mishki a’di nṯwa/a/ mo mmotana a’di aman’tho to mo tani uni o gwo mo ki: Dina a’di ki ta wathi/ yansan a’di jin c̱a’bki’d dhali ’tho to mo? 9Kun tiya o gwo mo ki: A’di ta a’di be. Kun tiya o gwo mo ki: Yisa, hili a’di wana e ki a’di mo. A’di ki o uni gwo mo ki: Aha/ tana wathi/ mo be. 10Uni ki o a’di gwo mo ki: Dhali em pini mishu ḵa’d kataye? 11A’di ki thoḵ gwo mo ki: Wathi/ jin yuḵu ka Yesus a’di ’thoḵki’da je mo dhali gwa’c aha/ em pem mo dhali o aha/ gwo mo ki: Yaku/ mo eya Siluwaam mo dhali lam mo. Wakan aha/ yakina mo dhali lam mo dhali aha/ bu’thkina momish mom pem mo be. 12Uni ki o a’di gwo mo ki: Mane a’di mane? A’di ki thoḵ gwo mo ki: Aha/ mola a’di mo be. 13Dhali uni ki susi wathi/ e ’Kwani P̱arisiyiin mo, a’di jin taki’da ja’da/ ’thissa/ mo be. 14Dhali a’di ta’da cim ma pesu/ jin miikin ma Yesusa je mo dhali ḵa’d a’di em piti mo be. 15Dhali ’Kwani P̱arisiyiin doḵ/e ki doṯ a’di gwo mo ki a’di mishi bu’th momish mom piti kata mo. Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: A’di karki’da je e em pem mo dhali aha/ lamkina mo tani aha/ mishkina mo mo be. 16Dhali ’Kwani P̱arisiyiina tiya ki o gwo mo ki: Wathi/ yansan diki di ’peni Arumgimis mo ba/ haali/ a’di diki kara cim ma pesu/ ki jiŋ ḵogu mo. Hili kun tiya o gwo mo ki: A/ki wathi/ jin ta’da manmii miinthus midi mish miimer gi wakansan mii mowa? Mondher bwa di’di bwaman uni mo be. 17Wakan uni doḵ/e ki o wathiny ja’da/ gwo mo ki: Gwo gi wakata i/ona /e gom a’di mo me’d jin ḵa’dkina a’di /e e mo? A’di thoḵ gwo mo ki: A’di ta’da manc̱i gwo ma Arumgimis mo be. 18Dhali ’Kwani Yahuuda/ ’koki gam gwo is ki a’di taki’da ja’da/ mo dhali ki a’di bu’thki momish mo mo ntagi uni ki yuḵ icom gi wathi/ jin bu’thki momish mom piti mo be. 19Dhali uni ki doṯ uni gwo mo ki: A/yan ta ya/m buma, a’di jin ona um ki a’di dho’thkunu ka ja’da/ mo? Ba a’di mishi mo mo kata shwane/? 20Icom thoḵki gwo mo ki: Aman misha ki a’di yansan ta ya/m bam mo dhali a’di dho’thkunu ka ja’da/ mo be. 21Bahili a’di mishi mo kata shwane/ sa/? Aman mola mo walla aman ’konaki mish a’di jin ḵa’dki em piti mo. Doṯi a’di mo ma. A’di cana yil mo. A’di midi o gwo gom is piti mo be. 22Icom oki gwo wakansan mo haali/ uni ḵo/ki ’Kwani Yahuuda/ mo haali/ ’Kwani Yahuuda/ thosonki gwo mo jin gamu me’d mo waḵki/ wathin ṯal ’deŋ kamu/ midi ’taki pi gwo gom a’di mo mmo/o ki a’di ta’da Ḵrisṯẖos mo tani a’di minu ur ka pije/ ’peni gu’b gi montul is buni mo be. 23A’di ta gwo jin ona icom gwo mo wakan mo ki: A’di cana yil mo be. Doṯi a’di mo ma. 24Wakan doḵ/e me’di su/ mo tani uni ki yuḵ wathi/ jin taki’da ja’da/ mo dhali o a’di gwo mo ki: C̱iya Arumgimis mom’bor bwa i is mo ma. Aman misha ki wathi/ yansan ta’da manmii miinthus mo be. 25A’di ki thoḵ uni gwo mo ki: Waḵki/ a’di ta’da manmii miinthus mo tani aha/ mola mo be. Jasi ton ṯal ’de/ a’di imishka/ mo ba/ me’d jin taka/ ja’da/ mo tani aha/ misha mo shwane/ mo be. 26Uni ki thoḵ a’di gwo mo ki: Ki a’di mii’da ta i /e mo? Ki e ḵa’da a’di /e kata mo? 27A’di ki thoḵ uni gwo mo ki: Aha/ ṯorkina um gwo mo hila/ dhali um ushki gwo ciḵ moyi. Ba tinta iŋap̱a um a’di mmociḵ doḵ/e sa/? Um si’da/ ŋap̱an mmowar ki imanciḵ a’di gwo mo ’taa? 28Dhali uni sorki a’di mo mmo/o gwo mo ki: /E a’di itana manciḵ a’di gwo mo. Hili aman tana imanciḵa Musa gwo mo be. 29Aman misha ka Arumgimis ṯorki’da Musa gwo mo. Hili gom gwo gi wathi/ yan mo tani aman mola mo mo jin yayina a’di ’peni cine/ mo be. 30Dhali wathi/ ki thoḵ uni gwo mo ki: Ba mii yansan ta miimer mo be. Ki um ’koki mish mo jin yayina a’di ’peni cine/ mo dhali hili a’di ḵa’dki aha/ em pem mo be. 31Ana misha mo mo ka Arumgimis diki ciḵ ’twa/ gi imanmii miinthus mo hili waḵki/ jan ’de/ yin jin ta’da manluŋa Arumgimis mo dhali mii bwam piti mo tani Arumgimis ciḵki a’di ’twa/ mo be. 32Hili ’pena dhamo/ ki suny suny mo me’d jin ṯelkina mony’cesh ’pen mo tani gwo yisa ciḵkunuwa ki jan ṯal ’deŋ kamu/ ḵa’dki’da kamu/ e mo a’di jin dhodhu ka ja’da/ mo. 33Waḵki/ wathi/ yansan midi ’taki diki di ’peni Arumgimis mo tani a’di midi ’taki mol toŋ kamu/ mii mo be. 34Dhali uni ki thoḵ gwo mo ki: /E jin dho’thkunu e miinthus kan mo tani dhali mina /e imish am gwo ṯora? Dhali uni ki ur a’di ka pije/ mo be. 35Dhala Yesus ciḵki gwo ki uni urki a’di ka pije/ mo dhali a’di ki gam a’di ’kup̱ mo, dhali a’di ki o a’di gwo mo ki: /E gamki Ya/ ma Arumgimis gwo is mo ’taa? 36A’di ki thoḵ a’di gwo mo dhali o gwo mo ki: Ki a’di jaye, Tap̱a, ki aha/ mina gam a’di gwo is mo? 37Yesus ki thoḵ a’di gwo mo ki: /E mishki a’di mo dhali a’di a’dan be jin ṯorki /e gwo mo be. 38A’di ki thoḵ a’di gwo mo ki: Tap̱a, aha/ gamkina gwo is mo. Dhali a’di ki luŋ a’di mo be. 39Dhala Yesus ki o gwo mo ki: Gom gwon dwall mo tani aha/ p̱u’dkina i mony’cesh yansan mo, ki uni gwansan kun ’koki mish mo mo tani mini ’taki mish mo mo, dhali uni gwansan kun mishi mo mo tani mini war ka ja’da/ mo be. 40’Kwani P̱arisiyiina tiya ’dishkin mo mmociḵ gwo jin ona a’di mo dhali uni ki o a’di gwo mo ki: A/am si’da/ de itana ja’da/ de? 41Yesus ki thoḵ uni gwo mo ki: Waḵki/ um mini ’taki ta ja’da/ mo tani um mini ’taki dar gi mii ’ba/ mo, hili shwane/ um o gwo mo ki: Aman misha mo mo. Dhali mo kun ’konu ki mii ’ba/ mo tani ishkin e um mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\