LUUKA 22

1Dhali ka cim gi maaŋḵuthu’d jin miinu ki dar ka cumaṯ ’dishki’d mo tani a’di jin yuḵu ki Mompe’kup̱anyolos mo. 2Dhali igasiis kun can mo dhali iman’kwar to mo uni ’kokin mo mmoŋap̱ bway mo mmokar a’di mmowu mo haali/ uni ḵo/ki ’kwani mo be. 3Yan’ko’d Seṯaan cic̱ki’d mo eya Yahuusa mo a’di jin yuḵu ka Isḵariyuuṯi a’di jin ’dap̱ tiya ’twa/ ka ’kume’d i’ce’dka su/ mo be. 4A’di yaki’d mo mmoṯora ṯor ki igasiis kun can mo dhali tap̱a kun can ki imanhil gu’b gi mondheleladhelel gom bway jin mina a’di ’taki ’ciṯẖ a’di is ki gwo mo e uni mo be. 5Dhali uni ’kunya bwa mo dhali gam gwo me’d mo mmoc̱i a’di aguurush mo be. 6Wakan a’di gamki gwo me’d mo dhali mmoŋap̱kina a’di embula ’borga/ mo mmo’ciṯẖ a’di is ki gwo mo e uni mo ki kup̱ ki dar ga waambuhany ’kwani mo be. 7Yan’ko’d atee p̱u’dki’d mo ki maaŋḵuthu’d jin miinu ki dar ka cumaṯ mo, ka tee gi ari ḵa’bal gi Mompe’kup̱anyolos minu mii ’ciṯẖa/ bas mo. 8Wakan Yesus ki hasha Buṯerus dhala Yohaan mo mmo/o gwo mo ki: Iiku/ mo ma dhali thosoni to mo gom Mompe’kup̱anyolos gom ana mo, ki ana mina shwa a’di mo be. 9Dhali uni ki thoḵ a’di gwo mo ki: Mana i/o /e bwa jin mina aman thoson a’di mo? 10A’di ki o uni gwo mo ki: Hili mo mo ma, ki um mini cic̱ ’peŋkuman bampa/ mo tani wathi/ jin ḵali dhur yi’de/ midi gam um ’kup̱ mo. Baṯẖi a’di isho’k mo e gu’b jin cic̱a a’di mo. 11Dhali ṯor com gu’b gwo mo ki: Amanṯor Gwo o /e gwo mo ki: Mane gu’b yilkina/ mane mo, a’di jin miga/ shwa to gi Mompe’kup̱anyolos nyaḵki imanciḵ gwom pem mo? 12Dhali a’di midi ṯor um dhan bwaman gu’ba beega/ mo jin di’di mis ap̱owa kamu/ mo jin isha to ki kokorom mo. E mun mo tani thosoni to mo ma. 13Dhali uni iikin mo dhali gam a’di me’d jin ṯorkina a’di uni gwo mo, dhali uni thosonki to mo gom Mompe’kup̱anyolos mo be. 14Dhali ki mo p̱u’dki’d mo tani a’di c̱a’bki’da tharabeesa mo dhali uni gun dhunu ki she/ mo nyaḵki a’di mo be. 15Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Aha/ dina gwo i bwayi ki nyanye/ mo mmonyaḵ to shwa ki Mompe’kup̱anyolos yan nyaḵki um mo ki aha/ dina is ki ’kosh ka nyor nṯwa/a/ mo be. 16Haali/ aha/ ṯora um gwo mo ki: Aha/ mina diki shwa a’di mo doḵ/e ntagi a’di minu thim mo e Bampa/ ma Arumgimis mo be. 17Dhali a’di bu’thki’da ḵubbaaya mo dhali ki a’di c̱iki mom’bor bwa i is mo tani a’di o gwo mo ki: Budhi yansan mo ma dhali ḵwaki a’di bwa e bwam um ki is bum mo ma. 18Haali/ aha/ ṯora um gwo mo ki ’peni shwane/ mo tani aha/ mina diki p̱i yiman maman cwa mo ntagi Bampa/ ma Arumgimis midi p̱u’du/ mo be. 19Dhali a’di bu’thki maaŋḵuthu’d mo si’da/ dhali ki a’di c̱iki mom’bor bwa i is mo tani a’di ki ’ce’d a’di mo dhali c̱i uni mo mmo/o gwo mo ki: Yansan ta is pem mo be, a’di jin c̱ikunu mo gom um mo. Miiyi yansan mmoka aha/ e mo. 20Dhali wakan si’da/ ’ko’di tonṯe/ mo tani a’di bu’thki’da ḵubbaaya mo mmo/o gwo mo ki: Ḵubbaaya yan ta ji gi wolo’d ka pije/ gom um mo a’di jin ta gwon this jin gamu me’d ka bas pem mo be. 21Hili, hili mo mo ma, me’d gi a’di jin ’ciṯẖi/ aha/ is ki gwo mo a’di nyaḵki di ki aha/ eya tharabeesa mo be. 22Haali/ Ya/ gi ’Kwani a’di yaki’d mo me’d jin karkunu gom a’di mo. Hili wayyi e wathi/ c̱aan mo ki a’di jin ’ciṯẖki a’di is ki gwo mo be. 23Dhali uni ṯelki mii ’pen mo mmodoṯ gwondoṯ ka rem ’kup̱ mo ki jana ’peni bwam uni ta a’di jin midi ’taki mii to yansan mo. 24Dhali gwo gi sugu/ si’da/ cuki’d mo e bwam uni mo gom a’dija iminu kar ki ca mo e bwam uni mo? 25Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Imaliḵ gi ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo tani mii mo gi tanu tap̱a ap̱o/ uni mo, dhali uni gwansan kun ta gi moshirr mo ap̱o/ uni mo tani yuḵkunu gway ki imanmii ki ’bore/ gom uni mo. 26Hili yansan midi diki di wakan gom um mo. Hili dhalki a’di jin ca’d e bwam um mo dhal mii e i is mo mmowar ki gwa’d mo dhali a’di jin di’di ṯwa/a/ mo ta a’di jin midi ta amanmii to mo be. 27Haali/ a’di jin ca’d mo tani ta a’din ’de/ jin di’da tharabeesa mo ’taa? walla a’di jin ta’da manmii to mo? A’di diki ta a’di jin di’da tharabeesa mo ’taa? Hili aha/ dina mbwam um mo mmota wathin ’de/ jin mii to mo be. 28Um ta uni gwansan kun rashi ’ko nyaḵki aha/ mo e mompal pem mo. 29Me’da Ababa mmoṯorkina a’di aha/ bampa/ i e mo tani wakan si’da/ aha/ ṯorkina um a’di i e mo, 30ki um mini nyaḵ to shwa mo dhali nyaḵ to p̱i eya tharabeesam pem e bampam pem mo dhali mmo’ko ’pena ḵursin tap̱a mo mmodwall ’Kwani ma Israyiil gwo mo uni kun ’kon ma waḵi ’kume’d i’ce’dka su/ mo be. 31Simaan, Simaan, hili mo mo ma, Seṯaan dina gwo mbwa mo mmobu’th um mo ki a’di midi ’dash um me’d emen pos mo. 32Hili aha/ ’thokina mo gom /e mo ki moŋgam gwo is pini midi diki ush me’d mo. Dhali ki /e mini ṯu’k mo doḵ/e tani ’bithi awaḵ pini is mo ma. 33Dhali a’di ki o a’di gwo mo ki: Tap̱a, aha/ thosonkina is mo mmonyaḵ ya ki /e mo eya sijin mo dhali mmowu mo be. 34Dhali a’di ki o a’di gwo mo ki: Aha/ ṯora /e gwo mo, Buṯerus, ka dhoŋgola ŋwa midi diki ko e ka tee yan mo tani ntagi /e mini waṯ aha/ gway me’di kwara ki /e mishi aha/ kan mo be. 35Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Me’d jin hashkika/ um ka pije/ mo ki dar ga jisilaan mo walla ḵucaŋ mo walla ka p̱p̱a/ isho’k mo tani um harki toŋ kamu/ mo ’taa? Uni thoḵ a’di gwo mo ki: To p̱iyi’d mo be. 36Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Hili shwane/ mo ma. Dhalki a’di jin ta’d ga jisilaan bu’th a’di mo dhali wakan si’da/ a’di jin ta gi ḵucaŋ mo. Dhali dhalki a’di jin dara’d gi gandala turga/ mo tani yol burrinyem p̱om piti mo dhali yol gandala kamu/ mo. 37Haali/ aha/ ṯora um gwo mo ki Gwo ma Arumgimis yansan jin ’kwarkunu mo ki: Dhali a’di karkunu nyaḵki imandhaŋ gwo mo tani a’di naskina/ minu mii thim ki aha/ mo be. Haali/ a’di jin ’kwarkunu gom aha/ mo tani a’di ta mo gi thimkunu a’di mo be. 38Dhali uni ki o gwo mo ki: Hili mo mo ma, Tap̱a, gandala turga/ ’koni su/ imahan mo. Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: A’di ’kosh jwa mo. 39Dhali a’di p̱u’dki’d ka pije/ mo dhali ya mo me’d mii jin miina a’di mo mmoya e ’Kuwosh ma Seṯuun mo. Dhali imanciḵ a’di gwo baṯẖki a’di isho’k mo be. 40Dhali ki a’di p̱u’dki’d mo e mo c̱aan mo tani a’di ki o uni gwo mo ki: ’Thoyi mo ma, ki um mini ’koki cic̱ mo e mo jin palu mo. 41Dhali ki a’di thoṯẖki is mo ’peni uni mo me’d ari wosh jin yip̱u kanṯaan mo tani dhali a’di ki c̱a’b ki jiŋ ’kup̱a’dup̱un mo dhali ’tho mo be ki: 42Ababa waḵki e ona bwa mo tani thoṯẖka ḵubbaaya yan ’peni aha/ mo ma, hili a’di jin oyaa/ bwa mo yisa hili a’di jin o /e bwa mo, ki a’di minu mii mo be. 43Dhali a’di pikin ma man’doyu gwo i is mo ’peni momis mo mmo’bi’th a’di is mo be. 44Dhali mmowoja is a’di she/ mo tani a’di ’thoki’d ka daran du mo. Dhali jiṯim piti warki’d ki dhan guŋkulisa bas kun ṯa’kkina ’cesh ap̱owa ’cesh mo be. 45Dhali ki a’di cuki mis mo ’peni mon’tho mo tani a’di p̱u’dki’d mo e imanciḵ a’di gwo mo dhali gam uni mo mmomalkina uni e mo ki bwan diṯi’d mo be. 46Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Atinta isha um e mo kan? Cuyi mis mo ma dhali ’thoyi mo, ki um mini ’koki ’taki cic̱ mo e mo jin palu mo be. 47Ki a’di di’d mmo/o gwo mo tani awaambuhany ’kwani p̱u’dkin mo dhali wathi/ jin yuḵu gway ka Yahuusa a’din ’de/ jin ta tiya a’kume’d i’ce’dka su/ mo tani a’di shuyi uni bway mo. A’di ki ’disha Yesus is mo dhali p̱i a’di ’twa/ mo be. 48Hila Yesus ki o a’di gwo mo ki: Yahuusa, mina /eyi ’ciṯẖ Ya/ gi ’Kwani is ki gwo ki ’twam p̱i kan mo ’taa? 49Dhali ki uni gwansan kun ’kamki a’di mo tani p̱arki mii e mo jin midi ’taki mii i’ko’d mo tani uni o gwo mo ki: Tap̱a, mina aman dora/ dor ki gandal mo ’taa? 50Dhali jan ’deŋ kamu/ ’peni uni mo tani a’di dorki c̱iŋkina/ ma gasiis jin ca’d mo dhali ’ciṯẖ a’di ’ce ma bim poros piti mo be. 51Hila Yesus o gwo mo ki: Dhalku/ yan ki mii doḵ/e mo. Dhali a’di ki ta ’cem piti is ki me’d mo dhali wac̱ a’di mo be. 52Yan’ko’d Yesus ki o igasiis kun can gwo mo dhali tap̱a kun can ki imanhil gu’b gi mondheleladhelel mo dhali ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ mo, uni gun iiyin ka pije/ ap̱o/ a’di mo ki: Um iiyina p̱o/ wathi/ me’d wathin ’di/ ki gandala turga/ dhali ki cwa kan mo ’taa? 53Ki aha/ dikina ka tee jin baṯẖa’di ’ko’d isa yempa/ e gu’b gi mondheleladhelel mo tani um ’koki dhu me’d bum ap̱o/ aha/ mo. Hili yaase ta mom bum mo be dhali mom’bi’th gi mondhurumi’d mo. 54Dhali yan’ko’d uni ki bu’th a’di mo dhali uni ki shu a’di bway mo mmosusi a’di mo e gu’b ma gasiis jin ca’d mo. ABuṯerus di’d mmobaṯẖ a’di isho’k isa dhana/ mo. 55Dhali ki uni ’thaki o’da ’cila’th mo e bwaman mo gi dwallu gwo mo dhali ’kowa ’cesh mmonṯal ’de/ mo tani Buṯerus c̱a’bki’di bwam uni mo be. 56Yan’ko’d ari nyara/ hilki a’di mo mmodina a’di mo mmoc̱a’b ka le’dan o’d mo dhali tor a’di ki e mo mmo/o gwo mo ki: Wathi/ yansan si’da/ nyaḵ di ki a’di mo be. 57Hili a’di waṯ a’di gwo mo mmo/o ki: A’boma, aha/ dinaki mish a’di mo be. 58Dhali yan’ko’d ari’ceenne/ mo tani jan ’deŋ kamu/ si’da/ p̱arki a’di e mo dhali o a’di gwo mo ki: /e si’da/ ta jan ṯal ’de/ ’peni uni mo be. Hila Buṯerus o gwo mo ki: Wathi/, aha/ tana a’di yisa. 59Dhali yan’ko’d ki ari mo ta mo mo tani jan ṯal ’deŋ kamu/ di’d si’da/ mo mmo’cece’b gwo mo mmo/o ki: Ka jiŋ gana/ wathi/ yansan si’da/ nyaḵ di ki a’di mo, haali/ a’di ta wathi/ gi Pany Jaliil mo. 60Hila Buṯerus ki o a’di gwo mo ki: Wathi/, aha/ mola gwo ’ban jin ona /e mo. Dhali ki jahanne/ ki a’di di’d mmo/o gwo mo tani adhoŋgola ŋwa gwo e mo be. 61Dhali Tap̱a ṯu’kki’d mo dhali hila Buṯerus mo dhala Buṯerus kakina gwon Tap̱a e mo, gwo jin okina a’di a’di mo ki: Nṯwa/a/ ka dhoŋgola ŋwa diki ko e shwane/ mo tani /e mini waṯ aha/ gway me’di kwara mo be. 62Dhali a’di yaki’d ka pije/ mo dhali ko ki jabu’th ki ḵu’bu/ ḵu’bu/ mo be. 63Dhali ’kwani kun ’kokin mo mmobudha Yesus mo tani uni mii a’di ka maḵ mo dhali dor a’di mo be. 64Uni si’da/ kum a’di e mo mmota ja’da/ mo dhali doṯ a’di gwo mo ki: C̱iyi gwo mo ma. Kaja ’dunn idorki /e mo? 65Dhali uni oki gwon tiya ka ris ap̱o/ a’di mo mmosor a’di mo be. 66Dhali ka tee p̱u’dki’d mo tani ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ tulki is mo mmonṯal ’de/ mo nyaḵki igasiis kun can mo dhali iman’kwar to mo. Dhali uni ki shu a’di bway ka pije/ e montul is buni mo, dhali uni ki o gwo mo ki: 67Waḵki e tana Ḵrisṯẖos mo tani ṯori aman gwo mo ma. Hili a’di ki o uni gwo mo ki: Waḵki/ aha/ mina ṯor um gwo mo tani um mini ’koki gam gwo is mo be. 68Dhali waḵki/ aha/ mina doṯ um gwo mo tani um mini ’koki thoḵ aha/ gwo mo be. 69Hili ’peni mo yansan shwane/ mo tani Ya/ gi ’Kwani minu kar mo mmoc̱a’b ka bim poros gi mom’bi’th ma Arumgimis mo be. 70Dhali uni ’baar mo o gwo mo ki: /e ta Ya/ ma Arumgimis de? Dhali a’di ki thoḵ uni gwo mo ki: Um oki aha/ tana a’di mo be. 71Dhali uni ki o a’di gwo mo ki: Gwonta mina ana imii ita ki nyanye/ mmo/o mo? Haali/ ana ciḵa gwo ki is bana ’peni ’twam pitiŋ gana/ mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\