MARKUS 7

1Dhali ki ’Kwani P̱arisiyiin tulki is imonṯal ’de/ mo e a’di mo nyaḵki iman’kwar to mo uni gun p̱u’dkin mo ’peni Pa Urushaliim mo tani 2uni p̱arki imanciḵ a’di gwon tiya e mo mmoshwa to ki me’da nyo/ga/ mo mmo’koki ’thur uni ki yi’de/ mo be. 3(Haali/ ’Kwani P̱arisiyiin dhali aris ’Kwani Yahuuda/ mo tani uni ’koki shwa to wakan mo, hili isi ciki/ uni mini ’thur me’d buni mo mmoboṯki mii gi ’kwani gwanyjaḵam buni kadhamo/ mo be. 4Dhali ki uni p̱u’dkin ’peni mo ma suug mo tani uni si’da/ ’koki shwa to mo hili isi ciki/ uni mini mii nyoŋ is buni mo dhali miin tiya ka ris si’da/ miikina uni mo gom miin dhamo/ kun ṯorkunu uni mo mmomii mii mo mmolama ḵubbaaya mo dhala nos mo dhali toŋ’kul bwa kun ta gurany kush mo. ) 5Dhali ’Kwani P̱arisiyiin dhali iman’kwar to mo doṯki a’di gwo mo ki: Katintaye i’kona imanciḵ /e gwo ki baṯẖ mii gi gwoŋ gwanyjaḵan dhamo/ mo, hili uni shwa to ki me’d kun nyo/anyo/ kan mo. 6Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Nye, din ma Ishaya ki o um gwo is ki um tana he’k e ka he’k e mo me’d gwo jin ’kwarkunu mo ki: ’Kwani gwansan uni taḵ aha/ ki ’twam buni mo tani hili adum buni si’dasi’d ’peni aha/ mo be. 7Uni ki luŋ aha/ ki p̱e’th mo gwoŋḵan ’peni ’kwani mo tani ṯora uni me’d gwoŋ gana/ mo be. 8Um dhalki gwoŋḵan ma Arumgimis mo dhali bu’th gwoŋ ’kwanin dhamo/ ki nyeŋ ka bor mo. 9Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Um ’dap̱a’dap̱ kagahara mmo/ush gwoŋḵan ma Arumgimis mo jin mina um dhu gwoŋ ’kwanin dhamom bum mo. 10Haala Musa o gwo mo ki: Taḵi icim dhali ikwan mo, dhali, A’di jin midi o gwon thus ap̱o/ com mo walla kum mo tani dhalki a’di ka jiŋ gana/ iwu’d mo. 11Hili um o gwo mo ki: Waḵki/ wathi/ midi ṯor com gwo mo walla kum ki a’di jin mina /e ’taki gam ’peni aha/ mo tani midi ta Kurbaan mo (a’di jin ta ’pemen jin onu ki: A’di jin c̱ikunu Arumgimis mo be)— 12dhali yan’ko’d um ’koki dhal a’di bway mo mmomii ari toŋ kamu/ ṯal ’de/ gom com mo walla kum mo be. 13Wakan um ki p̱uu gwo ma Arumgimis mo gom gwo gi gwoŋ ’kwanin dhamom bum mo a’di jin luḵa um mo. Dhali um ki miiya ris ton tiya gi wakan mo be. 14Dhali a’di ki yuḵ ’kwani i a’di mo doḵ/e dhali o uni gwo mo ki: Ciḵi gwo ’peni aha/ mo ma, aris umi ’baar mo dhali mishi gwo ’ban mo ma. 15Toŋ kamu/ yisa di’da jin di’d ’pena pije/ jin midi ya bwa wathi/ mo dhali shi/ a’di is mo, hili a’di jin piyi’d ka pije/ ’peni bwa wathi/ mo tani a’di shi/ki a’di is mo be. 16Waḵki/ wathiŋ kamu/ ta gi gu’ban’ce mo mmociḵ gwo mo tani dhalki a’di ciḵ gwo mo ma. 17Dhali ki a’di cic̱ki gu’b mo tani dhali dhal ’kwani mo tani imanciḵ a’di gwo doṯki a’di gwo mo gom gwom ’bi’th/e yan mo be. 18Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: A/ki um si’da/ ’kokin kan mo mmo’koki mish gwo ’ban mowa? ’Kona um ki mish ’taa ki ma to yin jin yaki’d e bwa wathi/ ’pena pije/ mo tani midi mol shi/ a’di is mo be 19haali/ a’di diki seya dum piti mo hili e bwam piti mo dhali wakan a’di ki ya ka pije/ mo. (Wakan a’di ṯorki gwo eya tente/ ka ris tonṯe/ ’baar mo ta kun dhelelkin mo be. ) 20Dhali a’di ki o gwo mo ki: To jin piyi’d ka pije/ ’peni ’twa/ wathi/ mo tani a’di ishi/ki a’di is mo be. 21Haali/ ’peni bwaman mo, ’peni bwaman ma du wathi/ mo tani a’di p̱u’dkina gwon thus kun kulumu ibwa kun shi/ashi/ mo, kun ta mii gun miinu miinyc̱al mo, dhali mmota ’di/ mo dhali mmo’kosha mee mo dhali mmota c̱al mo 22dhali mmo’thoṯẖ bwa mo dhali mmomii mii kun ’coḵa’coḵ mo dhali mmota he’k e mo dhali mii kun ’kanuwa ḵanthi/ mo dhali miin dhap̱an mo dhali mmota imanthutha thu’th ’pen mo, mmodhu ’ba/ ki ca mo dhali mii jin miinu miim p̱us mo. 23Aris tonthus gwansani ’baar mo kun pikin ka pije/ ’peni bwa wathi/ mo tani uni a’di ishi/ki wathi/ is mo be. 24Dhali a’di cuki mis mo ’peni mun mo dhali ya mo e bampa/ gi Pan Sur mo dhali Pan Saydaa/ mo. Dhali a’di cic̱ki gu’b mo dhali a’di diki dhal jan ’deŋ kamu/ bway mo mmomish a’di mo. Hili a’di molu bag mo be. 25Hili ki jahanne/ a’boma kamu/ a’di jin bu’thkin ma rum thus jin nyo/o’d ’bwa/ mo ciḵki gwo mo gom a’di mo, dhali a’di p̱u’dki’d mo dhali c̱a’bki jiŋ ’kup̱a’dup̱uni shoki a’di mo be. 26A’bom yansan ta’da ’bom gi Paŋ Griḵi mo be, a’di jin dho’thkunu mo e Pam P̱inikiyya ma Suriyya mo. Dhala yim doṯki a’di gwo mo mmo/ura ruma ’cesh ka pije/ ’peni ’bwa/ mo be. 27Dhali a’di ki owa yim gwo mo ki: Dhalki uc̱i c̱inu tonṯe/ mmoshwa nṯwa/a/ mo, haali/ a’di diki ’bor mo mmoḵal tonṯe/ ’peni uc̱i mo dhali ṯa’k a’di ka ’ka mo. 28Hila yim thoḵki a’di gwo mo ki: Nye, Tap̱a, hili a’ka si’da/ uni mini shwa kuluny maa uc̱i kun raskin ’pena tharabeesa mo be. 29Dhali a’di ki owa yim gwo mo ki: Gom gwo jin ona /e wakansan mo tani yaku e mo. Aruma ’cesh dhalki ’bwa/um pini ’pen mo be. 30Dhali ayim yaki pa mo dhali gama ’ci mmo/ish eya ci mo dhali aruma ’cesh dhalki a’di ’pen mo be. 31Dhali yan’ko’d a’di doḵki’d ka nyaŋ’ko’d mo e Pan Sur mo dhali yaki tur mo e Pan Saydaa/ mo eya Al ma Jaliil mo dhali ki tur mo e bampa/ gi Pan Deḵap̱olis mo be. 32Dhali uni ḵalki a’di wathi/ jin ta’da ’diye/ mo dhali ’twam piti jin c̱umpulkina a’di wal mo. Dhali uni ŋap̱ki a’di mo mmokar me’d piti ap̱o/ a’di mo be. 33Dhali uni ki ḵal a’di ’pen ka pije/ mo ’pena waambuhany ’kwani mo, a’di ’de/ mo. A’di ki kar me’d piti e bwany’cem piti mo, dhala Yesus ki ’taḵ manya/ mo dhali ta a’di ale’d piti is ki me’d mo be. 34Dhali a’di ki hil mo ’kup̱ ki momis mo dhali wuwa shure/ mo dhali o a’di gwo mo ki: Ip̱p̱aṯẖa, jin ta ’pemen jin onu gwo mo ki: Dhalki a’di ḵa’du mo ma. 35Dhali ’cem piti ḵa’dkunu mo dhala le’d piti ’cuḵkunu mo dhali a’di ki o ’twa/ eya tente/ mo be. 36Dhali a’di ki ḵan uni gwo mo mmo’koki ṯor jan ṯal ’deŋ kamu/ gwo mo gom gwo yan mo. Dhali hili mmoḵankina a’di uni gwo ki ’bi’th ki nyanye/ mo tani wakan uni ṯorki gwo ki bwa gom a’di ki nyanye/ eya tente/ mo be. 37Dhali uni ’kokin mo mmomer ki mer jin shiyi’d mo mmo/o gwo mo ki: A’di miiki’da ris to gwansan ki ’bore/ mo. A’di ḵa’dki wathi/ jin ta’da nap̱e/ ’ce mo mmociḵ gwo mo dhali uni gun mol ’twa/ wal mishki ’twa/ wal mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\