MAṮṮA 15

1Dhali yan’ko’d ’Kwani P̱arisiyiin dhali iman’kwar to p̱u’dkina Yesus mo ’peni Pa Urushaliim mo dhali o a’di gwo mo ki: 2Atinta dhaŋa imanciḵ /e gwo gwon dhamo/ jin luḵu ’peni ’kwani gwanyjaḵa/ mo? Haali/ uni ’koki ’thur me’d buni ki yi’de/ nṯwa/a/ ki uni ’koki shwa to mo. 3A’di ki thoḵ uni gwo mo ki: Dhali atinta si’da/ idhaŋa um gwoŋḵan ma Arumgimis jin ’kwarkunu mo gom gway gi gwon dhamom bum jin luḵu mo? 4Haali/ Arumgimis ḵanki gwo mo ki: Taḵi cim dhali kwan mo, dhali, A’di jin midi o gwonthus ap̱o/ com mo walla kum mo tani dhalki a’di ka jiŋ gana/ iwu’d mo. 5Hili um o gwo mo ki: Waḵki/ wathin ’de/ midi ṯor com gwo mo walla kum gwo mo ki: Ki a’di jin mina /e gam ’peni aha/ mo tani c̱ikunu Arumgimis mo tani a’di midi diki mii ta gi mo mmotaḵ com mo. 6Wakan gom gway gi gwon dhamom bum jin luḵu mo tani um ki p̱uu Gwo ma Arumgimis mo be. 7Um gun tana he’k e ka he’k e mo. Din ma Ishaya ki o um gwo is mowa ki a’di o gwo mo ki: 8’Kwani gwansan taḵ aha/ ki ’twam buni mo tani hili adum buni si’dasi’d ’peni aha/ mo be. 9Uni luŋḵi aha/ ki p̱e’th mo be. Gwoŋḵan gi ’twaŋ ’kwani ṯora uni me’d gwoŋ gana/ mo be. 10Dhali a’di ki yuḵ ’kwani e a’di mo dhali o uni gwo mo ki: Ciḵi gwo mo ma dhali mish a’di ’ban mo. 11A’di diki ta to jin yaki ’twa/ wathi/ jin midi shi/ a’di mo hili a’di jin piyi’d ’peni ’twa/ wathi/ mo tani to yansan a’di ishi/ki wathi/ is mo be. 12Yan’ko’d imanciḵ a’di gwo p̱u’dkini a’di mo dhali o a’di gwo mo ki: Dina /e ki mish ’Kwani P̱arisiyiin ’kokunu mo mmogol mo ki uni ciḵki gwo yansan mo ’taa? 13Dhali a’di thoḵki uni gwo mo mmo/o gwo mo ki: Aris to gun sinu ’baar mo ka ’deṯe/ ’deṯe/ jin din ma Ababam pem e momis ki si mo tani uni minu yu’d mo be. 14Dhalki uni ’kon, uni ’cena mo ma. Uni ta uni gun tana ja’da/ ka ja’da/ mo kun ṯoshki ta ashu/um bway mo be. Dhali waḵki/ wathiny ja’da/ sus c̱eny ja’da/ mo tani uni su/ mini ṯaki jis mo be. 15Hila Buṯerus ki thoḵ a’di gwo mo ki: Ṯori aman ’pemen gwom ’bi’th/e yansan mo ma. 16Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: A/um si’da/ ’kon naskina/ kan mo mmomol gwo ’ban mo ’taa? 17’Kona um ki misha, ki to yin jin ya ’twa/ wathi/ mo mmoya bwa mo tani dhali wakan a’di ki pe moyi? 18Hili to jin piyi’d mo ’peni ’twa/ wathi/ mo tani a’di yayi’d ’pena du mo dhali to yansan a’di ishi/ki wathi/ is mo be. 19Haali/ ’pena du mo tani gwonthus kun kulumu mbwa mo p̱u’dkin mo mmo’kosha mee mo dhali mmota c̱al mo dhali mmomii miinyc̱al mo dhali mmoḵwal to mo dhali mmo/o gwonthus ap̱o/ wathiŋ kamu/ mo dhali mmothutha thu’th ’pen mo be. 20To gwansan uni ita to gun shi/i wathi/ is mo, hili mmoshwa to ki me’d kun ’konuki ’thur ki yi’de/ mo tani a’di diki shi/ wathi/ is mo be. 21Dhali ka Yesus yaki’d mo ’peni mo yin mo tani a’di yaki’d mo e bampa/ gi Pan Sur mo dhali Pan Saydaa/ mo be. 22Dhali hili a’bom gi Paŋ Kanaan ’peni bampa/ c̱aan mo tani p̱u’dki’d mo dhali cuu gwo mo ki: Miiyi mii ap̱o/ aha/ mo ma, ayy Tap̱a, Ya/ ma Dawuu’d mo. ’Bwa/m pem bu’th ma ruma ’cesh kagahara mo. 23Hili a’di diki thoḵa yim gwo mo. Dhali imanciḵ a’di gwo p̱u’dkin mo dhali doṯ a’di gwo mo mmo/o gwo mo ki: Urka yim mo ma haali/ ayim cuu’di baṯẖ ana ŋ’ko’d mo be. 24Dhali a’di ki thoḵ gwo mo ki: Aha/ hashkunu mo jasi gom ḵa’bal gi gu’b ma Israyiil kun thiskunu e mo uni ’cena mo be. 25Hila yim p̱u’dki’d mo mmoc̱a’b ki jiŋ ’kup̱a’dup̱uni bwambori a’di mo mmo/o gwo mo ki: Tap̱a, woṯẖi/ aha/ mo ma. 26Dhali a’di ki thoḵ a’di gwo mo ki: A’di yisa ta mii jin ha me’d mo mmobu’th maaŋḵuthu’d ’peni uc̱i mo dhali ṯa’k a’di ka ’ka mo. 27Ayim thoḵ a’di gwo mo ki: Nye, Tap̱a, hili, a’ka uni mini shwa kuluny maa kun ṯa’kkin mo ’pena tharabeesa gi tap̱am buni mo be. 28Yan’ko’d Yesus ki thoḵa yim gwo mo ki: Ayy, a’bom, dhan moŋgam gwo is pini caaca mo. Dhalki a’di miinu mo gom /e mo me’d jin dina a’di /e e bwa mo. Dhali ’bwa/m piti wac̱kunu hila/ mo be. 29Dhala Yesus yaki’d ’peni mun mo dhali ’ciṯẖa/ gap̱ gi Al ma Jaliil mo be. Dhali a’di seki’d e moŋ’kuwosh mo dhali a’di c̱a’bki’da ’cesh mmun mo be. 30Dhali awaambuhany ’kwani p̱u’dkini a’di mo mmosuski ’kwani e a’di mo, uni gun ta ŋwol mo dhali uni gun ḵutha is guŋkuru/ mo dhali uni gun tana ja’da/ mo dhali uni gun mol ’twa/ wal mo dhali kun tiya ka ris mo dhali uni ki ’thi uni mo e sho’k piti mo dhali a’di ki wac̱ uni mo be. 31Wakan awaambuhany ’kwani merkin mo be ki uni p̱arki wathi/ e mo jin mol ’twa/ wal walki ’twa/ mo be, dhali uni gun ḵutha is guŋkuru/ mo ’borkunu is mo dhali uni gun ta ŋwol mo iikin ki sho’k mo dhali uni gun tana ja’da/ mo mishki mo mo dhali uni karkina Arumgimis gi ’kwani ma Israyiil ki ca mo be. 32Dhali yan’ko’d Yesus ki yuḵ imanciḵ a’di gwo e a’di mo dhali o uni gwo mo ki: Aha/ ḵoca e eya waambuhany ’kwani mo be. Haali/ uni ’kon nyaḵki aha/ ka cim kwara shwane/ mo dhali uni dar gi tonṯe/ mmoshwa mo. Dhali aha/ ’tena bwa mmohash uni bway pa mo ki ṯe/ mo isi ciki/ haali/ uni mina buye/ i’thi mo mbway mo be. 33Dhali imanciḵ a’di gwo ki doṯ a’di gwo mo mmo/o gwo mo ki: ’Peni mana mmina ana gam tonṯe/ jin midi ’kosh jwa mo e bwam ma si’b mmahan mo mmoc̱iya waambuhany ’kwani kun caaca wakan mo? 34Dhala Yesus ki o uni gwo mo ki: Um ’kona maaŋḵuthu’d ekata mo? Uni ki thoḵ a’di gwo mo ki: Mpesuyi, dhali ushi to yi’de/ idaḵa/ mo be. 35Dhali a’di ki ḵana waambuhany ’kwani gwo mo mmo’ko mo mmo’ko ’pena ’cesh mo be. 36Dhali a’di ki bu’th maaŋḵuthu’di pesu/ mo dhali to yi’de/ mo dhali a’di ki ’bora ’bor bwa i is mo dhali a’di ki ’ce’d uni mo dhali c̱i uni ki imanciḵ a’di gwo mo mmoc̱ika waambuhany ’kwani mo be. 37Dhali ki uni ’baar mo shwakin mo dhali ’kokunu mo mmokap̱ mo tani uni ki tul maaŋḵuthu’d is jin ta ’pisira/ jin ’ce’dkunu bwa mo mmo’tu’da nura/ pesu/ ’peni jin urkunu ’kup̱ mo be. 38Uni gwansan kun shwaki to mo tani tana alaap̱i doŋon mo mmodhal up̱ ka p̱o/ mo dhali uc̱i mo be. 39Dhali a’di ki hasha waambuhany ’kwani mo dhali a’di cic̱ki’d mo e bwam ma ḵur mo mmoya bampa/ gi Pa Majdal mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\