GWO JIN ’CEENU MO 15

1Dhali yan’ko’d aha/ p̱arkina to mera kamu/ e mo e momis mo, dhan to mer jin caaca mo, iman’doyu gwo kun ’koni pesu/ mo nyaḵki isa nyor jin woci ’kwani is she/ mo kun ’koni pesu/ mo, uni kun ta kuŋ ’ko’d mo, haali/ ki uni mo tani anyor ma Arumgimis jin ’batha’ba’th mo tani a’di daḵkunu ’kup̱ mo be. 2Dhali aha/ p̱arkina toŋ kamu/ e mo jin piki’d e ḵumma/ yi’de/ mo jin mii’d ki ’bera/ ’bera/ mo me’da gasaas mo jin cenu e ki o’d mo, dhali uni gwansan kun p̱iki to/e e mo jin uḵu mo dhali jamas piti mo dhali mondeŋ gi gway piti mo tani doshkin i’ko’d gwar gi ḵumma/ yi’de/ jin mii’d ki ’bera/ ’bera/ mo me’da gasaas mo ka dheŋdhenye/ ma Arumgimis ime’d buni mo be. 3Dhali uni yuḵki gway ma Musa mo, a’di jin ta c̱iŋkina/ ma Arumgimis mo, dhali gway gi Ari Ḵa’bal mo mmo/o gwo mo ki: Miin tom pini uni caaca mo dhali to mer mo, ayy, Tap̱a Arumgimis jin Eḵa/ Eḵ mo. Miim pini ta kuŋ ḵar/e mo dhali kuŋ gana/ mo, ayy, Maliḵ jin ta ji gi she/ yil mo. 4Kaja a’di imidi diki ḵo e mo dhali kar gway pini ki ca mo, ayy Tap̱a? Haali e ’deŋ gana/ mo tani ita a’di jin ḵogu mo. Aris kal gi ’kwaniny’ceshi ’baar mo mini iiyu/ mo dhali luŋ /e mo haali/ gwon dwall pini jin toru gwo ’twa/a ’cesh mo tani a’di ṯorkunu eya tente/ mo. 5’Ko’di mii yansan mo tani aha/ hilkina mo mo dhali gu’b gi mondheleladhelel jin ta gu’b burrinye/ jin onu gwo mo e momis mo tani a’di ḵa’dkunu ’twa/ mo, 6dhali ’peni gu’b gi mondheleladhelel mo tani iman’doyu gwo ’koni pesu/ mo, uni p̱u’dkin mo ki ’ba’th kun ’koni pesu/ ime’d mo kun wo’cki ’kwani is she/ mo mmoshumki burrinyen tur kun dheleladhelel mo, kun kushakush kun dhinya/ e ki dhiny mo dhali uni ki hi’th wac̱kan ’dolkon gana/ mo e empa’d buni mo. 7Dhali to/e kun ’ko ki e mo, jan ’de/ ’peni tiyan doŋon gwansan mo tani c̱iki iman’doyu gwo kun ’koni pesu/ toŋ’kul bwan ’dolkon gana/ mo kun ’tu’dkunu mo ki piny piny ka nyor ma Arumgimis jin ’batha’ba’th mo, a’di jin di’d ki e ki sule/ mo dhali ki sule/ mo 8dhali gu’b gi mondheleladhelel mo a’di ’tu’dkunu mo ki piny piny ka ku’d gi monyca ’peni Arumgimis mo dhali ’peni mom’bi’th piti mo, dhali jan ṯal ’deŋ kamu/ yisa mishi cic̱ gu’b gi mondheleladhelel mo ntagi ’ba’th kun ’kon ma p̱o/i pesu/ kun woci ’kwani is she/ mo mina iman’doyu gwo gwansan kun ’koni pesu/ idaḵ ’kup̱ mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\