RUUMIYA 7

1Dhali ’kona um ki misha, iwaḵa? (haali/ aha/ ona gwo e ’kwani kun mishi gwoŋḵan jin c̱inu mo) ki gwoŋḵan a’di deḵki wathi/ ki yil gi mondiki/em piti ’te/ mo be. 2Me’da ’bom jin mashkin ma kaṯẖ mo tani a’di deḵkina gwoŋḵan ma kaṯẖ ki a’di di’d ki e mo. Hili waḵka akaṯẖim piti wuki’d mo tani ayim karu ki ’kus ’peni isi gwoŋḵan ma kaṯẖ mo be. 3Wakan mo tani waḵki/ a’di midi gam is piti ki wathiŋ gwaṯẖa kamu/ mo ka kaṯẖim piti di’d ki e mo tani a’di minu yuḵ ka manmii miinyc̱al mo. Dhali hili waḵki/ a’di yim min ma kaṯẖim piti wu mo tani ayim di’d ki ’kus ’peni gwoŋḵan yan mo dhali waḵki/ a’di masha’di wathiŋ gwaṯẖa kamu/ mo tani a’di ta’da manmii miinyc̱al yisa. 4Dhali ki mii gi wakan si’da/ mo tani iwaḵ pem, um wukin mo gom gwoŋḵan jin c̱inu ki buŋgwar is ma Ḵrisṯẖos mo be. Haali/ a’di wakan mo tani shwane/ um ta uni goma ciŋ kamu/ mo a’di jin ’de’kkunu ’peni mowu ki ana mina dho’th maman goma Arumgimis mo be. 5Ki ana ’kona ki e mo e buŋgwar is mo tani mon’dap̱ e gi miinthus bana gun ’mera gwoŋḵan jin c̱inu e mo tani ’kon mmowagas e tom buŋgwar is bana mo mmodho’th maman gom mowu mo. 6Hili shwane/ ana ’cuḵkunu mo ’peni gwoŋḵan jin c̱inu mo. Ana wukina mo gom a’di c̱aan jin bu’thki ana ki c̱iŋkina/ mo, ki ana mina ’koki mii to ki gwoŋḵana dhamo/ jin ’kwarkunu mo, hili ki ana mina mii to ki mondiki/en this gi Shi/in mo be. 7Ata mina ana i/o mo sa/? A/ana mina o ki gwoŋḵan jin c̱inu mo tani ta miinthus mo ’taa? Dhalku/ ki ṯosh kan. Hili waḵki/ gwoŋḵan jin c̱inu mo midi ’taki p̱i mo tani aha/ mina ’taki mol miinthus nyiṯẖ mo be. Aha/ mina ’taki mol ’ban a’di jin ta mon’thoṯẖ bwa waḵki/ gwoŋḵan jin c̱inu diki o gwo mo ki: Dhalki /e bwa ki mii i’thoṯẖ mo ma. 8Hili miinthus mo tani mmogama a’di bway e gwoŋḵan jin ’kwarkunu mo tani a’di wagaski’da ris to gun ’thoṯẖu bwa e aha/ mo. Ki dar gi gwoŋḵan jin c̱inu mo tani miinthus wuki’d ka maḵ mo. 9Nṯwa/a/ mo tani aha/ c̱a’bkina ki e mo ki dar gi gwoŋḵan jin c̱inu mo. Hili ki gwoŋḵan jin ’kwarkunu p̱u’dki’d mo tani miinthus wac̱a’d mo dhali aha/ wukina mo be. 10Gwoŋḵan a’di yin jin oki gwo is gom mondiki/e mo tani a’di gamkika/ wu nycine/ mo. 11Haali/ miinthus mmogamkina a’di gway e gwoŋḵan jin ’kwarkunu mo tani a’di he’kki aha/ e mo dhali ki a’di mo tani a’di ’koshki aha/ jwa mo be. 12Wakan be gwoŋḵan jin c̱inu mo a’di ḵogu mo. Dhali gwoŋḵan jin ’kwarkunu mo a’di ḵogu mo dhali ta jiŋ ḵar/e mo dhali ta jin ’boro’d mo be. 13Mina a’di jin ta jin ’boro’d ḵal mowu gom aha/ mo ’taa? Dhalku/ ki ṯosh kan. Miinthus a’di be a’di miiki mo jin wunu e aha/ mo e a’di jin ’boro’d ki miinthus minu ’taki ṯor ki a’di nta miinthus mo be dhali ki gwoŋḵan jin ’kwarkunu mo a’di midi ’taki war ki miinthus jin shi/ashi/ mo be. 14Ana misha gwo ki gwoŋḵan jin c̱inu mo a’di ta to gi shi/in mo. Hili aha/ tana to gi shuman is mo jin yolkunu mo e bwamme’d gi miinthus mo. 15Aha/ dinaki mish gwo ’ban gom miim pem gana/ mo. Haali/ aha/ dinaki mii a’di jin oyaa/ bwa mo. Hili aha/ miikina a’di yin jin shi/kika/ i e mo. 16Hili waḵki/ aha/ miina to jin dika/ ki o bwa mo tani aha/ gamkina gwo me’d mo ki gwoŋḵan jin c̱inu ta jim ’borga/ mo be. 17Haali/ kan mo tani a’di diki ta aha/ jin miiki a’di mo, hili miinthus jin c̱a’bki’d e aha/ mo be. 18Haali/ aha/ misha ki tom ’borgaŋ kamu/ yisa c̱a’bki’d e aha/ mo, a’di jin ta buŋgwar is gi shuman is pem mo. Aha/ misha bwa o gom a’di jin ’boro’d mo, hili aha/ mola a’di mii mo be. 19Haali/ aha/ dinaki mii tom ’boro’d jin oyaa/ bwa mo, hili tonthus jin ’teka/ bwa mo tani a’di imiikika/ mo be. 20Hili waḵki/ aha/ miina to jin diki oyaa/ bwa mo tani a’di diki ta aha/ jin miikina a’di mo, hili miinthus jin c̱a’bki’d e aha/ mo be. 21Wakan mo tani aha/ gamkina gwoŋḵan bwa kan me’d jin oka/ bwa mmomii ki ’bore/ mo tani hili tonthus a’di ishki’d ki ’dish ’dish hila/ mo. 22Haali/ aha/ ’bora bwa ki ’bor mo e gwoŋḵan ma Arumgimis jin c̱inu mo e isi bwaman is pem mo be. 23Hili aha/ mishkina e tom buŋgwar is pem mo gwoŋḵan gi bwaŋ kamu/ aski’d mo ki gwoŋḵan ma dum pem mmokar aha/ mmota c̱iŋkina/ gi gwoŋḵan gi miinthus jin c̱a’bki’d e tom buŋgwar is pem mo be. 24Ayy aha/ jin dinaki ta buye/ wathim pa mo. Kaja midi ’cuḵ aha/ mo ’peni buŋgwar is gi mowu yan mo? 25’Bora’bor ka Arumgimis eya Yesus Ḵrisṯẖos Tap̱am bana mo. Dhali wakan mo tani aha/ ki is pem miikina gwoŋḵan ma Arumgimis jin c̱inu ka dum pem mo dhali hili ki shuman is pem mo tani aha/ miikina gwoŋḵan gi miinthus mo be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\