Ichanohichuru 28

1Satiin, obene que neraaina, Malataneein curuaaca nii obenene coitucuhacaanu. 2Jelai cocoaichacuru cachaaurute, jataain caohacha nejeeuruhana jaun, saain canacaanu belaihure. Nii janate, uheuheca elone jaun, jelarotohane jaun, enuha codoriaain mocohin, iihane jana, canacaanu cotihacure, nichaatihacaanune coina. 3Nii janate, enuha cohi taojiaain raane jaun, usi jana tihajiha Faborone jana, iihaniha usine jaun, ajaano caaun sorohalaain, Faboro biji que tijileneein calae acano. 4Nii Faboro biji que tijileneein calaa acanone coaraainte: “Jerihanete, soserena necaiha caa cachara. Cucuana cuhane naluhin, onaa caje nichotihane jaunte, ichaohane jerene, dedeeu nenaa- nii rucuherara,” naaure Faboro coarajeein, nii cuu nenacaauru cachacuru. 5Nii janate, nii usi iihanei cataaun, nii acano chatachataain siheitiin, cuu tonajelanaala nee Faboro. 6Nii jaunte, satiin, “Laraarichaain jecha,” naain cuu, laraacane coarajeeure. Nii janate, laracaene. “Luhecotariin jecha cora aonaain, tocojoaain tacaain oreein,” naainte niqui, cuu, carajaain coarajeeuruhane jana, tonajeerinihane jaun, suujua elonaain: “Leeinjiin chosi necaihara,” naaure Faboro que. 7Nii nihacaanune jaan rohante ne nii obene que nenacaauru coaara Fobirio neein curuajai cacha rai atane. Nii Fobiriote, canacaanu belaain, canacaanu rae, rai loreri asaae. Nii jaunne, cuu aina nihacaanu nichata janohin. 8Nii janate, ajaa que jeraain ujuee caaun cunaiteein ecu niha nii Fobirio inacana jaun, rene turuha cue Faboro. Rene turuhinte, coaraain nichoae Cana Coaunera bajaane baiha, nichoae biji merecaain, dadaain aonaane rijieeoritiin inae nerautae. 9Nii coitucuhinte, satiin uure nii obene que nenacaauru leeochaauru cunaitenacaauru. Nii jaunte, rautanaaca Faborone jaun, nerautaacoaain caaure. 10Nii jaunte, satiin canacaanu belaihuruhane jaun, jelai caje amuhacaanune coina, bote cuhane fauhacaanune rai, cuujueein canacaanuhacha quiinenu que- canacaanu achanojoaaure, itolere amunaa rai nelatecuri teein. 11Nitohaneein, cuu nichata ateein nii obeneu nihacaanune baihana, leinjiin bote- Alejaandiria caje unaa- cuu cujuana aina jelaronaa bitoha nenaa bote cuhane fauhin, cuhacaanu. Nii botete, coujunacanu que nihane coina, fafione neein, acaauru chosichurune que Curiecocuruhacha tei- Castaro, Polosi, naain curuajaihuru ecaantooru- coujunaca amaerane, bote macohiniha teein. 12Nitohaneein cuhina, turuha cuhacaanu, Siracosa cofauhanau. Cuuna nihacaanu nichata janohin. 13Nii cajena, nesaruhin cuujihacaanu, cucuana auhaniha, rauhijiriin Rejioo turuhacaanune coina. Nii cojoanoonte, cuujihacaanune jana, canacaanu cunaja bote roe caje uhe, raujiaan jouhaquiin cujuana. Nii cojoanoon cojoanoonna, turuhacaanu Poteeolihu. 14Cuuna, Jesocurisito coreniha cana nejeraauru tabaauru ruhacuhacaanu. Acaaurute, canacaanu cotijiaain, cuu canacaanu chunaaure, le semanaain acaauru aina nihacaanune coina. Nirijieein inacuhe inacujueein cuujueeina, tabiicha turuujihacaanu Romau. 15Nitohaneein cuhin, atane ichoae inacuhe inacujueein cuujihacaanune coitucuuruha nii Romau nenacaauru Jesocurisito coreniha cana nejeraaurune jaunte, canacaanu que tacaa uure, Apio rai Foro neseu tiaain. Nii jana, leeochaaurute, Nichatajai Taberenaneein- acaauruhacha curuaatei neseu canacaanu cohacure. Nii cuu neeuruhane coaraainte, coroajeein, Cana Coaunera bajae Faboro. Nii ainate, raotojoeein suujua aonae Faboro. 16Nii jana, Romau turuhacaanune janate, jelai loreri asae teein, nirijieein caseteconeein, jianacoo teein, leinjiin soondaro que beraichaain, Faboro sirichuruhane coina jerecure. 17Nitohaneein, nichata janojoeein turu baiha neeoriinte, nii Romau nenacaauru- naraaichuru Jorioocuru rai nelateein nenacaauru- jitariin cotiharate Faboro, acaauru rai irihane coina. Inae satiin turuhacoaain, netaojiaauruhane janate, acaauru rai: “Caraichuru, chaelai janonaa bana cana Jorionichaachene que baasoneein irihaaunta. Niheichu, chaelai janonaa bana, cana inoaesihuru ichao coacuhin baaso neein irihaaunta. Nii atiinte, Jerosaleeun cacoulurujueein, baaso ichara nihane rucuheraaunu que Romanocuruhacha cocoainanohi rai canu teeure Jorioocurura. 18Nii janate, jitariin caohachanainejeein, cacaje bajaauruhane baiha, caihanenaa jerecure, neniha casohin cajaooruhane jaan- leranune jaun niquicha. 19Nena, onaa caje nichotihanune jerecureniha nii cacouluruheraauru Jorioocurune jaun, canu rucuheca satiin- curuaanaa neein nenaa eenferadorone coina bajaaun, nii neniha caraaichuru coulurujihanune jaan lerane saijieeincha. 20Nitohanihana jaunna, inara jitariin cotiharateeun, inara coaraain, inara rai irihanune coitucuhichene coinara. Cana Isaraelita nichaachene, canaacha cohajei esenetaanune corenihane, cau caa cadena que cositenojoineein neeunra,” naa acaauru rai Faborone janate: 21“Coatiha chaelai quirichanejeein letoaauruhi Jodea caje canacaanu rai, ii que, ‘Acate, naaonjoaain que situhin nera.’ Nii jaunna, ii berenaa coitucuhenihacaanura. Niheichu, ucuajai caje turunacaauru- cana araaichuru- Jorioocuru nihanatiin, ‘Acate, baaso ichaechajeein ne jetaora.’ naain, ii que ereeuruhita. 22Nena laen, nii le laurijieein- enanenaa Jorioocuru ichao beeine jerichaanura. Tonaai ii, nii queta. Itolere sacutaain, baasoneein nii que ereeuruhane coitucuhacaanune jaunna, ii, coitucuhina jaun, nii beeine aohana jerichaacaanura,” naaure Romau nenacaauru Joriocuru, Faboro rai. 23Niritiinte, “Naaonjoaain cojoanonaa banana, turuha urichaanuhin, nii que ereei canacaanu raine, coitucuhacaanune coinara,” naaure. Nii jaunte, nii aitocuruhane cojoanonaa bana, netaojiaaure arajii cachaauru, nii niha Faborone jaan loreri asae. Nii jaunte, janone caje coauneein, acaauru rai ereereje Faboro, Cana Coaunera Cojoanonaa que, sonafaajeein. Nitohaneeinte, Moisesa aitoonjoa quene maajeein, chaen Cana Coaunera ere bera inoaesihuru profetacuruhacha laenai, naaojoainunru aina cuaain, acaauruhacha cohajei Mesihasineein niha Jesosone esenetaauruhane coina, acaauru que jererateein, acaauru rai beebeje. 24Nii ainate, tabaauru, nii aitoha Faborone esenetaain tonoraaure. Jana, leeochaaurute, esenetana jerecurene. 25Nitohaneeinte, ita suujua rijitojoenaa jerelanaala, mituhajeein caunaa nunuheteeuruhane jaunte, acaauru rai: “Esinaete, rauhijiriin nitohaneeichene coitucuhin, inara foerateeurera rai biha nere bera inoaesi Isaihasine coina, berateein: 26‘Caritiin benihu, taa cachaauru rai: Aonaquichene nihanatiin, caohachaain aonaain, coitucunaa naineriheeicheeinta. 27Chaen, nii coaraquichene nihanatiin, coaranaa jeriheeicheeinta.’ naain berateein: ‘Banejelanaala nauhacaa acaauru suujuane jaunte, raajenihane aonana jerecurene, acaauru rai beraane nihanatiincha. Niheichu, acaauru notaracaae nihanatiin, coana jerecuruhita. Nii jaunte, coitucunaa nainecurenera, nabana nesoone caaun, canu rene necohaleeuruhane, acaauru rautaain nihanune coataara.’ naain rai nere bera inoaesi- Isaihasi que beratelu jetao, Cana Coaunera Suujuera. 28Aonacuche. Caa acaihanejeein Cana Coaunera tenojoin jianacoon cana mitaeranu esenetana jerelanaala, aohana jereneeichene jaun, ena caje coauneein, Jorioniheichuru rai beebejiha cureeunicha. Acaaurute laen, aonaain esenetaain, tonoraa cuurureeincha,” naa Faborone jaunte, 29nejesinajeein, mainajeein ita cotaain cauha cuure Jorioocuru. 30Nitohaneeinte, cuu itolereneein, coroata ajaanacaain neelu Faboro, nasae nihane coreniha coretejeein, niicha sirii loreri asae. Nii jaunte, rene turuha cunacaaurunihane, cuu ranajaque. 31Nitohaneeinte, cuu tonajelanaala, Cana Coaunera Cojoanonaa beebejeein, Cana Curuaanaa Jesocurisito quene maajeein ereerejenajaque, nii chunei rerohecaera colane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\