Locasiicha Laenai 10

1Nitohanihane baiha jetaote, caaunsi choonca coroatajaain jetao aina nerelacaauru janijiin jetao, coroatajaanana coroatajaananaain najiniha letoanajae Cana Curuaanaa Jesocurisito, nii turuha curichaainne jaaun neseeuru naineein cuuruhane coina. 2Nitohaneein letoanajaain jetaote: “Esinae rauhijiriin arajiinte neeure Cana Coaunera coitucunaa jereraauru cachaaurura. Nete jataain coroatajaaecure acaauru relaeranuurura. Aihane jaun Cana Coaunera bajaauchete neeine acaauru relaeranuurura. 3Nii nitohanihane jaunne ena inara letoaaunra. Nete jataain alalacaraain nii curiquicheein, taebiaen mululune jana situha cuha irine rijijieein curiquicheeinne jaunra. 4Jiaonriha inara coriqui, inara atora, inara safato, naaonjoaihunri amaain cuhichenera. Coa chunijiun inacuhin, chuni rai caeneenejeein ereein cuhache. 5Chaen chunijiun loreri asae turuhichene, ‘Raotojoeein neeuche saain caa loreri asae neinequichenera,’ naauche inara turuneeicha. 6Nii jana nii loreri asae niha caohachaain nenaa jereraaurunete nerausiaejeein neeurureeincha. Jana caohachaain raotojoeein nenaa jerecurenihane, coatiha nerausiaecururiaainta. 7Chaen chunijiun nese que turuhichene, leinjiin loreri asaecha neein, lenonecuruhane jaan que lenoneein, acau cohin, naaonjoaaunchera. Niha rauhi, coreteraauruha amihanenacaaurune jaanura. Jiaonriha lorerichuru naineein cajihaneein amuhemuhequichenera. 8Chaen chunijiun nese que turuhichene jaaun, caohachaain inara raain inara coroateeuruhane jaan que lenonecuchera. 9Chaen ecu neeuruha cunaitenacaaurune, acaauru rautaain, ‘Inaen ichuunnijiha, inara caje Cana Coaunera Cojoanonaara,’ naain acaauru rai beeuchera. 10Leinjiin neseu turuhichene jana, ecu inara coaana jerecurenihane: 11‘Cau inara neseu turuhacaanune jana canacaanu tijia que nitiririchana utoonena riariaain ratirihacaanu, “Coaraain cau neein nainaacuche,” naain ichacaaunne que nainaquichene coina. Nete laen, inae ichuunnejeeoriha inara caje Cana Coaunera Cojoanonaane saijieein que jaolecohichene coitucuhichene caohachaera,’ naain acaauru rai beein, jelai caje amuuchera. 12Nii inara coiinteraauru cachaaurute, neecha aansaineein ichaonacaauru Sodoma cocoaichacuru amurijiriin jataain caseteco tabai coaraa cuurureeincha,” naain nii rai niicha letoanojoinunri rai be Jesoso. 13Niritiin jetaote: “Cairichaaojoaaiche, Corasiin, Betesaaida, naaonjoaain nese cocoaichacuru, jataain necairichanaa coaariquicheeinne jaun. Bana inara rai cojoelanaacojoai ichacaaunne rijijieein, Tiro, Sidoon, naaonjoaihun cana lauri Isaraelitanelanaala ichaonacaauru rai cojoelanaacojoai ichacaaunne jana niha nete, acaauru ichoaichaniha inae Cana Coaunera que suujua acatecuruhane coaarateein, baaso ichajeein ichaaoruhane jianeein neeuruhane coujunacane que inaderaain costaro siri caje nenaa cajione jiaain, ajane que nerujuaain neeurure. 14Nitohaneeichene jaunte, inae nii cojoanonaa que turuhane bana, Tiro, Sidoon, naaonjoaihun cana lauri Isaraelitanelanaala ichaonacaauru amurijiriin, caseteco tabai coaraa curiquicheein. 15Jana inara Caferenaaon cocoaichaneeinchene, inacojoeein dedeeu cuha nocoetona jereein coaauquiche. Inarate, usi tabai cataaun jaonojoineein nitajiha curiquicheein,” naain bihane baiha jetaote: 16“Nitohanihane jaun, caohachaain inara raerate, jerichanejeein caohachaain canu netonoai raa aicheein. Jana, inara que jaolequiin, inara ranaa jeriheichurute, jerichanejeein canu que jaolequiin canu ranaa jerenihane jaun aihurureein. Nii rijijieein techu, canu que jaolequiin, canu ranaa jeriheichuru, jerichanejeein caletoaera Cana Coaunera que jaolecoha aihurureein,” nae rai nii letonocuru rai Jesoso. 17Nitohaneein letoanajaane jaaun cuhin jetaote, caje jelaiha rachoojoeein turuhin jetao: “Curuaanaa, ii letononeein nihacaanune jaunte irihacaanune, coitucuchuhichuru nihanatiin canacaanu ere tonoraain neeure,” naauruha nii caaunsi choonca coroatajai letonocurune jana jetaote: 18“Aihachuhisi. Jiacane amuneein dede caje naluha uha Moconajaerane janane coarajeeun. 19Canune, nitohaneein itolere que nelateein laraajiin cuhin, acanocuru, canaaunru, naaonjoaihunri ichoae situhin, itolere coitucuchuhicuru amuritohiche, nii necairichanaa coaraelaanaalane coina inara letoaaun. 20Nete, nii nitohaneein inara ere tonoraain neeuruha coitucuchuhichurune nihanatiin que rachoojoeein nenaa naineneeiche. Inae laenanohineein niha Cana Coaunera Quiricha cuhane dedeeu inara curuaacuruneecha quete laen nainequiche rachoojoeeichenera,” nae jetao acaauru rai Jesoso. 21Nitohaneein turuhin itolere ichacuruhane beeuruha nii rai letonocurune jaun jetaote, rachoojoeein Cana Coaunera Suujue que suujuequiin jetao: “Ii, dede, chauratane, naaonjoaain Coaunera neein, itolere Curuaanaa neein neeine coroaecaaunra Ofa. Iite, nii itolere coitucutoha nocoetonacaauru que coitucueratelanaala, nii cha que nelatihei rijijieein nenacaauru que nii coitucueraelanaala nenaa coitucuerateeicha. Aihara Ofa. Nitohaneein jereeine jaunte ichaaicha,” naa Cana Coaunera raine baiha jetao: 22“Ofate caque itolere coitucuerateein ne, coitucuhin nihanune coina. Nihei chuni canu coitucunaa nainera, cacoitucuerateniha Ofane. Nii rijijieeinchu canu, rai Calaohineein, que coitucueratenihanune, nihei chuni Ofa coitucuera. Canu, rai Calaohineein coitucueratenaa jerichaunne jaanruhachate Ofa coitucuurureein,” nae jetao rachoojoeein Jesoso. 23Nii baiha jetaote, jelai teein aina nerelanacaauru rai jetao: “Nerausiajeeinte neeiche, caa ena inaraacha coarai coaraain neeichene jaun. 24Arajii profetacuru, chaen reycuru, naaonjoaihunru inoaesihurute niqui, caa ena inaraacha coarai coaana jereein, caa inaraacha aonai aohana jerecurelu. Nete, nii coaraain, aonaain, naaonjaaunrenelu,” nae jetao acaauru rai Jesoso. parabola que cuaain, leinjiin cacha relaera relaa Jesosone 25Niritoha Jesosone jana jetaote, rene turuhin jetao, “Tohanrihanicha,” naain nechu jataain coujuha jetao: “Cacha relaera, cha ichareeun chariji bana nitajenaachara ichaonaa que ichaonaa nainichaaunne coina,” naa rai leinjiin Moisesa naitoonjoan rauhi que cacha relaerane jaun jetao: 26“Tonaainjia laenanohineein ne Moisesa aitoonjoan rauhi cuhane ereretaain coaraaine jana,” naa rai Jesosone jaun jetaote: 27“ ‘Jataain ishuujua, ii suujue, ii coichana, naaonjoain aina cutaain, ii Curuaanaa ii Coaunera que ii suujua acateein, aca jerihane rijijieein coitucuhin naitoonjoan ichaain neeu. Chaen ijiabereeo belaain coaraain neeine rijijieein, chamute cacha belaain neeu,’ naainte ne nii rauhi cuhane,” naain jetao tonorae nii Moisesa naitoonjoan rauhi que cacha relaera. 28Nii jaun jetaote: “Jataain caohatiinte aitohi. Nitohaneein neeinete, ichaonaa chariji bana nitajenaachara que niha curiquiincha,” nae jetao rai Jesoso. 29Nii jaun jetaote, jaiti jitaain nii niicha coitucunaa jerei beniha raine que nainaa Jesosone coina jetao: “Charijina camute cacha neein belaain ichaoreeun,” naa Jesoso raine jana jetao: 30“Aonaaun. Coaraaunachuhinti, leinjiin cacha jetao, Jerosaleen caje Jericoo cuhane jana, bero cuhane eruhin, enuha que faofoaain sohin- rai cajione ruluhin- jitariin niicha siriine maajeein ruluhin- ateinanee lalajeein ratiriin amuuruha necha aansaineein ichaonacaauru cachaaurune. 31Nii jana jetao, nii jeelai bero cuhane cuujiha leinjiin Isaraelitanichaachene lauri caje nenaa saseredotene jana, najiniha niha nii cachane coaariin, comarohin rauhijiriicha situhin amue. 32Nii jana jetao coaiteen caaijie cuujiha, leeocha Isaraelitanichaachene lauri caje nenaa Lebitane jaun, acaaentonai coaariin, inauheneeicha coarajeein comarohin rauhijiriicha situhin amue. 33Nii jana jetao, acaauru caaijie cuujiha leinjiin cana lauri Isaraelitanelanaala nenaa inara jaole Samaria cocoaichane jaun jetao, coaariin, cairichaaojoaain coaraane jaun jetao, 34rene nichuuntaain erene aina bino caje ichanohineein nenaa coi que culejeein jetao, nii nocoasaja coichaain, cajione que conajaain jetao rai cabario ichoae lauriaain, coreteein turunaanaja leinjiin loreri asaae amaain ecu teein jetao berai. 35Nii cojoanoon jetaote, rai coriqui rocohin jetao nii nenaanaja erora corete jetao nii Samaria cocoaicha. Nitohaneein coreteein jetaote, ‘Atiin canu rai caa cacha beraain coichaau. Caa cacha coreniha ii coriqui jaohinene ii rai cainareeunni caaujiataain,’ nae jetao nii cacha, nii nenaanaja erora rai. 36Nitohanihane jaun, chariji jana nii nichatajaihuri caje nii necha aansaineein ichaonacaauru cachaauru sonojoi cacha belaain coarae, rai jaberoco belaihane rijijieein,” naa Jesosone jana jetaote: 37“Nii cairichaaojoaain coaraain belaain coichaera,” naa nii Moisesa aitoonjoan que cacha relaerane jaun jetaote: “Inae laen coitucuhi. Nitohaneein iitonai ichaau,” nae jetao, rai Jesoso. 38Nii baiha jetaote, jelai caje amuhin leinjiin neseu turuhane jana jetao, rai loreri asaae rae leinjiin ene Marata. 39Nii Marata nejera Mariha jetaote, ecu turuhin ereerejiha Jesosone jaun jetao aonaane coina rai tijia asaae nelauriariin lauheque. 40Nii jana jetaote jelai niicha ichanenu aina ratiriin aihane jaun jetao, Jesoso rohan nichuuntaain jetao: “Curuaanaa, tana itolereneein camijianeeon aina jelai caratiriin aiha caa canejerane coaraainete rai aiteneei canu coroatajaniha uhane coina.” naa Maratane jaun jetaote: 41“Marata, aonaaun. Jataain niha iicha ichanenune jaunna jataaain nererojoecaai. 42Nete jataain leinjiincha ne cacha rai jataain nelatei. Caa Marihate nii jataain cacha rai nelateein nei janijiin rae. Nii jaun nerinaain chuni caje ruluera,” naain jetao tonorae Jesoso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\