Mateeocha Laenai 7

1Coa leeochaauru ichao coaraain coulurujueein nihache. Nabana nii leeochaauru colurujueeichene rijijieein, inara coulurujiha Cana Coaunerane coataa. Nii leeochaauru coaraain neeichene rijijieeinte inara netonai coaareein Cana Coaunera. 3Chanuna aansijiin laaojoiri ichaain baaso ichacuruha leeochaaurune coaraain, acaauru que ereein neeiche, inara, acaauru amurijiriin jataain baaso ichaain ichaohichene saijieein. 4Inasiina jataain amurijiriin leinjiin enuha jaberoco que funojoi niha ii notane saijieein, ‘Jereeune ii nota que nenaa utoone rocoe,’ naain erenaa nainereei inejera rai. 5Cha coitucuha nocoetohine saijieein cha coitucuhi. Jauriaanejeein nii ii nota fuera enuha jaberoco rocohin jaaote, caohatiin coaraain nii inejera nota que nenaa utoone coaraain rocohi. 6Coa remaaecuru rijijieein nenacaauru rai, inara que banijiaain Cana Coaunera tenojoin tihache. Nabana inara coineteein inara cunaitaauruhane coataa. Niheichu coosi rijijieein nenacaauru rai, inara rai nelateein nenaa nii Cana Coauneraacha tei tenaa nainiheeiche, que jaolequiin chaque nelatihei rijijieein coaracuruhane jaun. 7Cana Coaunera caje cha lateein bajaaichenete, inara rai inaraacha latei tereein. Cha lateein ariin bajaera raite, cha teein ne Cana Coaunera. 8Nii rijijieein techu lateein rene cuha cachane, rae Cana Coaunera. 9Coaracuche nachuhinti inara caje lenone bajaa inara calaohine, rai ajeri telanaala lenone caohacha teeichene. 10Ainihane inara caje ate bajaane, rai acano telanaala rai iniho caohacha teeichene. Nii amuritoheriinte, cha lateein caje bajaa cachane rai caohacha teein ne Cana Coaunera. 11Coaracuche nachuhinti inara netonai baasoneein inara suujua coaraain ichaaohichene saijieein, cha bajaain niha inara calaohichurune, cha caohacha teein naaonjoaain neeichene. Nii amuritoheriinte cha caohacha teein nereein inara rai Cana Coaunera, caje cha lateein bajaaichene. 12Nitohanihane jaun inara aina caohachaain neeuruha leeochaaurune jeriquichene rijijieein, leeochaauru aina caohachaain neeuche. Nitohaneein ichoai coinate aite nii rauhi aina profetacuru inoaensihuru laenanojoi. Aitoha nii rauhine rijijieein ichaoha cachane coina. 13Nii jaratoelanaala nenaa coero aina acuujua siricha jeloon enooche. Nii cacha ichao itajeranu que nenaa bacuujua aina rai coerote, jaraaotohane jaun cuhane cuhin arajiin nitajeeure cachaauru. 14Jana ichaonaa chabana nitajenaachara nejeein nenaa rene cacha turuaera bacuujua aina rai coerote, aansijin jaratohelanaala. Nii jaunte caaintatoha ecu turuha cachane jaun, coroatajajeeincha turuujue cacha. 15Caohachaain necohalajiin neeuche, nii Cana Coaunera coitucuha nocoetiinchuru erenacaauru casajeeuru que. Acaaurute turuurureein nii Cana Coaunera coitucuurera tocorijianeeichuru inara rene. Nete acaauru suujua cuhane, inara ichao itajeranu baaso uhaain inara rene turuurureein. 16Inarate nainequiche coitucunajaaiche acaauru ichao cajene. Coatiha inoeri que inaana nainihei ojoa, niheichu meseri que inaana nainihei acusa. Nii rijijieeinte cacha baaso caje ocoona nainene ichaonaa caohacha. 17Nii rijijieein techu satiin temule caohacha, caohacha que inacae. Jana enuha baasote, jerichanejeein baaso que inacae. 18Satiin temule caohacha baaso que inaana nainihei. Jerichanejeeinchu caohacha que inaana nainihei enuha baaso. 19Satiin enuha baasooru- baaso que inaanacaaurute, inae sauhin moconojoiniha cureein. 20Nii rijijieein techu acaauru ichao caje cacha caohachaneein, cacha baasoneein, naaonjoaain ichaaoruhane coitucuriquicheein. 21Coatiha satiin canu rai: ‘Canu Curuaanaa,’ naain erenacaauru, Cana Coaunera Cojoanonaa que turuhin ichaonaa nainecururinaain. Canu Inaca Cana Coaunera jerenohin icharate laen, nainereein rai Cojoanonaa que ichaoha ne. 22Inae nii cojoanonaa que turuhane banate, arajiin cachaauru nesoone caaun: ‘Curuaanaa, Curuaanaa, canacaanune ii coitucuuruha cachaaurune coina, ii que ereerejetocoaanu, ii curuaa corenihane moconajaera letonocuru sitaain, arajii cojoelanaacojoai ichacaanulu,’ 23naauruha canu raine janane: ‘Coatiha inara coitucuhaaun, naain cacaje amuuche baaso ichajeein ichaonacaauru,’ naain acaauru sitareeunni. 24Nitohanihane jaun canu ere aonaain caintoonjoan icharate, leinjiin cacha jataain nainaain niicha ichai coitucuhi nenaa, enuha suujui caohacha que banesijiateein, ucuacaain temuhin neloheritihane jana, 25uha elone jaun tabaacoaa nucuhecuru aina uha cujuana tabaine jana, nii loreri inasine, enuha caohacha suujui que banesijiateein ucuacaain temuhin ichaa nii icharane jaun. Nii rijiicha canu ere aonaain caitoonjoa ichara cacha. 26Jana canu ere aohanra nii caintoonjoa ichaelanaala baaso ichajeein ichaonaate, leinjiin cacha aaso erenaa tonoraai, enuha suujui baaso que banesijiateein, araracaaeriin temuhin neloheritihane jana, 27uha elone jaun tabaacoaa nucuhecuru aina uha cujuana tabaine jaun comohin nerataneein nitaje nii loreri. Nii rijiicha canu ere aonaane saijieein caitoonjoan tonoraain ichaelanaala nenaa cacha,” naain jetao cachaauru rai ereereje Jesoso. 28Niritiin acaauru rai beebejiha Jesosone jana jetaote, jataain cojoelatoore satiin cachaauru, 29Moisesa aitoonjoan rauhi que acaauru relaaurera amurijiriin, esinae rauhijiriin suujua caje coitucuhin aitohane jaun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\