1 โกริน 1

1กู เปาโล     กือนา ปาเงน ดัฮ     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ตูโรจ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กู ฌางัน โซซะเทเน     อาดี-บราดี นะ กีตา 2กามี ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู อาดา เดะ นังฆรี โกริน. ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ญา ปาเงน กาเญา ดัฮ     ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ญา     บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา ซือมูฮา     ราตาๆ     นู บือซาโวจ ตรือเบะ นามา นะ ตูฮัด เยซู คริด เตอ     ตูฮัด นะ กูญา     ตูฮัด นะ กีตา ฌูฆา. 3มีตา เดะ ตูฮัด นู อาโปก นะ กีตา     มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 4กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด นะ กู ซือลาลู     ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา     ซาเบะ ตูฮัด เตอ     ญา บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ดัฮ     กรานา เยซู คริด เลอ. 5กะฆีเตอ     นู กาเญา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ญา     ตูฮัด บรี กาเญา อาดา โกะ บือนา บาฌิ ซือมูฮา     บาญะ ซูโงฮ เลอ     บรี กาเญา ปานัย มือเลา     อาดา อากัน     เดะ ราตา มาจับ. 6กะฆีเตอ เลอ     ปือมือเลา ซะซี ปาซัน เยซู คริด     อาดา กือฌะ-กือมัซ เดะ ตืองัฮ กาเญา ดัฮ. 7กะฆีเตอ     วะตู กาเญา ฌาฆา นาตี อารี อีตู     นู เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ เตอ     กาเญา เตด ปูตุซ นามา เลอ     เดะ โกะ อากัน นู ปานัย นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ดัฮ. 8เยซู เตอ     ญา นะ บูวัจ บรี กาเญา กือฌะ-กือมัซ ฌูฆา     ตือดะ รอจ กะ อารี ปือญูดัฮ     บรี กาเญา ฮอย ตือปัจ นะ กือนา มือฌัฮ นามา โปด     เดะ อารี อีตู     นู เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ บาลิ มาแรฮ ปาเระ. 9ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา รือมัก ซูโงฮ เตอ. ญา เลอ     นู บือเลฮ ปาเงน กาเญา     บรี กาเญา นะ บือรามัย บือซามา ฌางัน นานะ นะ ญา     เยซู คริด เตอ     ตูฮัด นะ กีตา. 10อาดี-บราดี นะ กู เออ     กู มีตา เดะ กาเญา บรี กือมัซๆ เตอ     มีตา เดะ นามา นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี กาเญา ซือมูฮา นะ บือปาคัจ บือซามา     เดะ โกะ ปือมือเลา นะ กาเญา เลอ. กะฆีเตอ     นะ ฮอย ลาฆู ปือจัฮ-บือลัฮ เดะ ตืองัฮ กาเญา. ตาปี บรี กาเญา บือปาคัจ บือซามา     อาดา ซา ฮาตี ซือมูฮา เลอ. 11โกะ อาดี-บราดี นะ กู เออ     กู มือเลา กะฆีนี     ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ นีบีนี ปือนามา คะโลเอ     กูญา บือเลฮ มาแรฮ มือญาเระ กะ กู จะ     ลูมอฮ กาเญา อาดา บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ ซามา กาเญา. 12กู มือเลา กะฆีนี จะ     กาเญา โซก ซืออูรัก มือเลา ซิกมาซิก จะ     "กู นี     ตูโรจ กะ เปาโล"     ซือตืองัฮ จะ     "กู ตูโรจ กะ อะโปโล"     ซือตืองัฮ จะ     "กู ตูโรจ กะ เปโตร " ซือตืองัฮ จะ     "กู ตูโรจ กะ เยซู คริด"     ฌูฆา. 13กะฮามี เลอ? เยซู คริด กือนา ปือจัฮ ดัฮ เฆอ? กู เปาโล     กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก กรานา กาเญา ดัฮ เฆอ? กาเญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เดะ นามา นะ เปาโล เฆอ? บูกัด ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 14กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด จะ     กู บือเลฮ บูวัจ บรี ซา คริซือปัด ฌางัน ฆาโย     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. ลือเบฮ เดะ กูญา     กู เตด บือเลฮ บูวัจ บรี ซาปา ซือลับ เดะ อาเย เลอ 15ตีเมา บรี ซือมียา ดีฮา     นะ บือเลฮ มือเลา จะ     ญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ อีตู     เดะ นามา นะ กู ดัฮ. 16นาตี ดูลู เลอ     อาดา โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ซือเตฟานัด     กู บือเลฮ บูวัจ บรี กูญา ซือลับ เดะ อาเย ฌูฆา. ลือเบฮ เดะ อีตู     กู เตด ตาฮู จะ     กู บูวัจ บรี ซาปา โปด     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ. 17กะฮามี โปด     เยซู คริด เตด บือเลฮ ซูโรฮ กู     นะ บรี โกะ ซือมียา ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ตาปี ญา ซูโรฮ กู     ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ เลอ. ญา บรี กู มือญาเระ กะฆีเตอ     บือกะ ซือมียา นู ฮอย อากัน     เตด ปานัย มือเลา เตอ     ตาโกจ-จะ     กู นะ บูวัจ บรี ลาฆู นู เยซู คริด     มาตี เดะ กายู ปลีตัก     นะ เตด ฌาดี นามา เลอ. 18ซาเบะ-จะ     โซะ โกะ ซือมียา นู ตืองัฮ ฌาฮานัม เตอ     กูญา ลีฮัจ จะ     ปือมือเลา มือญาเระ     ปาซัน ลาฆู นู เยซู มาตี เดะ กายู ปลีตัก เตอ     ฌาดี ปือมือเลา บูดอ. ตาปี โซะ กีตา นี     นู ตูฮัด ตืองัฮ บูวัจ บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ     ปือมือเลา อีตู     ฌาดี ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เลอ. 19กรานา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ลาฆู ปานัย อากัน นะ ซือมียา บาอากัน กู นะ บูวัจ บรี บือนาซา. ลาฆู นู ซือมียา ปานัย บลาฌัยํ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี เตอ     กู นะ บูวัจ บรี เตด ฌาดี นามา." ตูฮัด ญา จะ. 20กะฆีเตอ     เปะ ดีฮา เลอ     ซือมียา ปานัย อากัน? เปะ ดีฮา เลอ     ซือมียา ปานัย อาฌัยํ ปือมือซัด นะ ตูฮัด? เปะ ดีฮา เลอ     ซือมียา ปานัย บือตือฆัฮ     เดะ ฮาดัจ อีนี? ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ บูวัจ บรี ลาฆู ปานัย อากัน     โซะ ดือนียา อีนี     ฌาดี ลาฆู บูดอ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 21ซาเบะ-จะ     นู ตูฮัด ญา อาดา อากัน บาญะ ซูโงฮ     ญา บูวัจ บรี ฌาดี กะฆีนี จะ     โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา อีนี     นู ตูโรจ ลาฆู ปานัย อากัน นะ กูญา ตะอาซิก เตอ     กูญา นะ บือกราลา ฌางัน ตูฮัด กะฆีเตอ     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. ตาปี ตูฮัด บือเลฮ บือกีรา จะ     นะ อาเมด ลาฆู นู กีตา มือญาเระ อีนี     นู กูญา อีงัจ จะ     ฌาดี ลาฆู บูดอ เตอ     มาแรฮ ตูโลก ลูมอฮ ซือมียา นู ปือจายา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 22ลูมอฮ บักซา ยิว กูญา มีตา ลีฮัจ โกะ ปือนานา นู ซีดี เลอ     ลูมอฮ บักซา กรีก     กูญา มียา ลาฆู ปานัย อากัน โปด. 23ตาปี โซะ กามี เลอ     กามี บีตาฮู ปาซัน เยซู คริด     นู กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ. โซะ ลูมอฮ บักซา ยิว เตอ     ลาฆู อีตู บูวัจ บรี กูญา ตือซีปะ ดัฮ. โซะ ลูมอฮ บักซา อาซิก โปด     กูญา ลีฮัจ จะ     ฌาดี ลาฆู บูดอ. 24ตาปี โซะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด ปาเงน ดัฮ เตอ     ฌางัน ลูมอฮ ยิว     ลูมอฮ กรีก ซามา เตอ     ลาฆู อีตู บรี ลีฮัจ จะ     เยซู คริด ตะอาซิก เตอ     ญา ฌาดี นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     ญา ฌาดี นู ปานัย อากัน นะ ตูฮัด เตอ เลอ. 25ซาเบะ-จะ     ลาฆู นู บูดอ นะ ตูฮัด     ญา ปานัย อากัน     ลือเบฮ เดะ โกะ ซือมียา เลอ. นู ลือมัฮ นะ ตูฮัด     ญา มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ โกะ ซือมียา ลาฆี เลอ. 26กะฆีเตอ เลอ     โกะ ดีบราดี เออ     บรี กาเญา บรีงัจ ลีฮัจ     วะตู ตูฮัด ปาเงน กาเญา     กาเญา ฌาดี ซือมียา มาจับ นามา เลอ. โซะ ซือมียา เตอ     เดะ ตืองัฮ กาเญา     อาดา ซือมียา ปานัย อากัน     เตด บราปา บาญะ ซือมียา. อาดา ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     เตด บราปา บาญะ     ซือมียา บือแนฮ บาฌิ     เตด บราปา บาญะ เลอ. 27ตาปี     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บือกีรา นะ ปีเลฮ     โกะ ซือมียา นู ดือนียา อีนี กีรา จะ     บูดอ เตอ     บีดา นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นู ปานัย อากัน     นะ จือและ. ตูฮัด ญา ปีเลฮ ซือมียา นู ดือนียา อีนี กีรา จะ     ลือมัฮ เตอ     บีดา นะ บูวัจ บรี ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ นะ จือและ มาตา ฌูฆา เลอ. 28ญา ปีเลฮ ซือมียา รือนัฮ     โซะ ดือนียา เตอ     นู กูญา ดูทุ     มีเซ-จะ ซือมียา นู เตด ฌาดี นามา โปด     บีดา นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     นะ เตด ฌาดี นามา ฌูฆา เลอ. 29กะฆีเตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา     นู นะ บือเลฮ งันตืองัน     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 30ตาปี ตูฮัด เลอ     บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ฌูฆา     อาดา ฮีโดะ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ญา บือเลฮ บูวัจ บรี เยซู อีตู     ฌาดี บือกะ ลาฆู ปานัย อากัน     กรานา กีตา เลอ     ฌาดี-จะ     เยซู เลอ     นู บูวัจ บรี กีตา บาฌิ-ตือปัจ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. ญา เลอ     นู บูวัจ บรี กีตา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ นะ ญา     ญา เลอ     นู ตือบุซ กีตา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา ดัฮ. 31กะฆีเตอ เลอ     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ซือมียา นู นะ งันตืองัน เตอ     บรี ญา งันตืองัน เดะ ลาฆู นู ตูฮัด บูวัจ ดัฮ เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\