1 โกริน 10

1กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี เออ     กู นะ บรี กาเญา มาโซะ เดะ ฮาตี     ลาฆู อีนี จะ     ลูมอฮ ญัง-มูญัง นะ กีตา เตอ     กูญา ซือมูฮา ดูโดะ เดะ บาวัฮ กือมูวัง อีตู ซือมูฮา บือฌาลัด ลาลู เดะ ลาโวจ อีตู ฌูฆา. 2กูญา ซือมูฮา บือเลฮ มาโซะ บือซามา ฌางัน มูซา กะฆีนี จะ     กูญา ซือรูปา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ     เดะ ดาลับ กือมูวัง     เดะ ดาลับ ลาโวจ เลอ. 3กูญา ซือมูฮา บือเลฮ มากัด ซือบารัก มากัด นู ซีดี เตอ 4ซือมูฮา บือเลฮ โอะ อาเย นู ซีดี ฌูฆา เลอ ซาเบะ-จะ     กูญา ลาดัจ โอะ อาเย นู ตรือเบะ เดะ บาตู บือซัยํ     นู ซีดี     นู บือเลฮ ตูโรจ กูญา ปี. บาตู บือซัยํ อีตู ฌาดี เยซู คริด ดัฮ เลอ. 5ตาปี มีเซ กะฆีเตอ เลอ     โซะ ลูมอฮ ซือมียา นู บาญะ อีตู     ตูฮัด เตด ซูกา-ฮาตี ฌางัน กูญา เลอ. กะฆีเตอ     กูญา มาตี     กือนา ปรัก แจะ-บีแระ ดัฮ     เดะ โซะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา อีตู. 6โกะ ลาฆู อีตู ซีงี บือฌาดี ดัฮ     บีดา กีตา นะ ลีฮัจ จูตอ     ตีเมา บรี กีตา ฆาละ นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ     บือกะ ซือรูปา นู กูญา ฆาละ ดัฮ. 7ฌางัน บรี กาเญา ตูเฮะ กะ บราลา เลอ     ซือรูปา ลูมอฮ กูญา ซือตืองัฮ บูวัจ ดัฮ     บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ลูมอฮ ซือมียา อีตู     กูญา ดูโดะ มากัด     ดูโดะ โอะ     กะฆีเตอ     กูญา บีกัซ มือนารี     อูซิ ลาฆู เตด บือฆูนา." 8ฌางัน บรี กีตา บูวัจ ซาลัฮ บือกาเซฮ     บือกะ ซือรูปา นู กูญา อีตู ซือตืองัฮ บูวัจ ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา มาตี ดัฮ     ดูวา ละซา ตีฆา รีบู อูรัก     เดะ ดาลับ ซา อารี อีตู เลอ. 9ฌางัน บรี กีตา ลกลีฮัจ เยซู คริด เลอ     บือกะ ซือรูปา นู กูญา อีตู ซือตืองัฮ บูวัจ ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา กือนา โกะ อูลัยํ ปาโตะ     มาตี ดัฮ เลอ. 10ฌางัน บรี กาเญา บือซูงุจ ฌูฆา เลอ     บือกะ ซือรูปา นู กูญา อีตู ซือตืองัฮ บูวัจ ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา กือนา ฮูลู-บาลัก นู บูวัจ บรี บือนาซา     ญา บูนอฮ กูญา     มาตี บือนาซา ปี ดัฮ. 11โกะ ลาฆู อีตู ซีงี     ลูมอฮ กูญา กือนา ดัฮ     บีดา นะ ฌาดี จูตอ     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     บีดา นะ ปรีงัจ ลูมอฮ กีตา อีนี     นู ดูโดะ เดะ ฮาดัจ นู ปือญูดัฮ นะ ดือนียา เลอ. 12กะฆีเตอ เลอ     ซือมียา ดีฮา นู อีงัจ จะ     ญา บือดีรี กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     ญา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     ตาโกจ-จะ     นะ รือบัฮ. 13ลาฆู ลกลีฮัจ ราตา มาจับ     นู กาเญา กือนา ดัฮ เตอ     โกะ ซือมียา ราตาๆ     กูญา กือนา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฮาตี รือมัก เลอ     ญา เตด บรี กาเญา นะ กือนา ลาฆู ลกลีฮัจ     นู ลือเบฮ เดะ กาเญา นะ ตาฮัด บือเลฮ. ตาปี-จะ     วะตู กือนา ลกลีฮัจ ดัฮ     ญา นะ บูกา ซา ฌาลัด     บรี กาเญา นะ ลือปัซ ดัฮ     บีดา กาเญา นะ ตาฮัด บือเลฮ เลอ. 14กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นู กู ซายัก     กือนา ลารี บูวัก เลอ     เดะ ลาฆู มือญือมัฮ กะ บราลา. 15กู มือเลา ฌางัน กาเญา     บือกะ มือเลา ฌางัน ซือมียา ปานัย บือฮีมัจ เตอ. บรี กาเญา บรีงัจ ลีฮัจ     กะ ลาฆู นู กู มือญาเระ ดัฮ เลอ. 16เจาะ อีตู เตอ     นู ตูฮัด บือเลฮ บรี ซือลามัจ ดัฮ     เจาะ อีตู     นู กีตา บรี ซือลามัจ ปาเระ กะ ตูฮัด เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู นู กีตา บือรามัย บือซามา     เดะ ดารัฮ นะ เยซู คริด บูกัด เฆอ? ตือโปก โรตี นู กีตา ลือแปะ เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู นู กีตา บือรามัย บือซามา     เดะ ญาวา นะ เยซู คริด บูกัด เฆอ ? 17ซาเบะ ตือโปก โรตี อีตู     แนฮ ซือกือโตน เตอ     กีตา บาญะ อูรัก     ฌาดี ซา ญาวา     กรานา กีตา ซือมูฮา มากัด ตือโปก โรตี ซือกือโตน อีตู เลอ. 18กือนา บรีงัจ ลีฮัจ     โกะ ปือบูวัจ นะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน อีตู. โกะ ซือมียา นู มากัด บารัก นู มือนืองะ กะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     กูญา บือรามัย บือซามา     เดะ นู ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ กะ ตูฮัด อีตู     บูกัด เฆอ ? 19กะฆีเตอ     กู มือเลา กะฮามี? บารัก มากัด นู มือนืองะ กะ บราลา ดัฮ     ฌาดี กรามัจ เฆอ? บราลา อีตู     กรามัจ เฆอ? 20บูกัด เลอ     ตาปี กู กีรา จะ     บารัก มือนืองะ นู โกะ ซือมียา เตด ปือจายา มือนืองะ อีตู เตอ     กูญา มือนืองะ บรี กะ โกะ ฮาตู ซีตัด     นู ฮอย เตด ฌาดี ตูฮัด เลอ. กู ตีเมา บรี กาเญา บือรามัย บือซามา ฌางัน โกะ ฮาตู ซีตัด ดัฮ เลอ. 21กาเญา นะ โอะ เจาะ นะ ตูฮัด     ฌางัน เจาะ นะ โกะ ฮาตู บือซามา     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. กาเญา นะ มากัด เดะ ปาปัด โตะ นะ ตูฮัด     ฌางัน ปาปัด โตะ นะ โกะ ฮาตู     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 22กีตา นะ บูวัจ บรี ตูฮัด กือมูรู-ฮาตี เฆอ? กีตา ตือฆัยํ-อูรัจ     ลือเบฮ เดะ ตูฮัด เฆอ? 23"ลาฆู ฌือแนฮๆ     บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา. ฮอย นามา นู กือนา บลารัก." กูญา จะ. ตาปี-จะ     บูกัด ลาฆู ซือมูฮา     นู ปาโตจ นะ บูวัจ. "ลาฆู ฌือแนฮๆ     บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา. ฮอย นามา นู กือนา บลารัก."     ตาปี-จะ     บูกัด ลาฆู ซือมูฮา     นู นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด นะ ปือจายา บือตามัฮ เลอ. 24ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา นะ มียา ลาฆู บาฌิ     บีดา ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     ตาปี     บรี ซารี ลาฆู บาฌิ     บีดา โกะ ซือมียา อาซิก เลอ. 25โกะ ซือบารัก ราตา ซือมูฮา     นู กูญา ฌูวัน เดะ ปือกัด ฌูวัน โกะ ลูลู เตอ     มากัด บือเลฮ ดัฮ เลอ. เตด ปายัฮ นะ มือโซะ ตาญา ลาฆู นามา โปด     บีดา นะ บรี ฮาตี ซือนัง. 26ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ดือนียา อีนี     ฌาดี นะ ตูฮัด เตอ     ฌางัน โกะ ซือบารัก ซือมูฮา เดะ ดือนียา ฌูฆา เลอ." ญา จะ. 27กะ ซือมียา เตด ปือจายา     ซือมียา ดีฮา     บาอาฌะ กาเญา นะ ปี มากัด     เดะ รูมัฮ นะ ญา     ดัฮ กาเญา ซูกา นะ ปี     ปี เลอ     มากัด โกะ ซือบารัก ซือมูฮา     นู ญา ตืองะ บรี กะ กาเญา. เตด ปายัฮ นะ มือโซะ ตาญา ลาฆู นามา โปด     บีดา นะ บรี ฮาตี ซือนัง. 28ตาปี     กะ ซือมียา ดีฮา     มือญาเระ กะ กาเญา จะ     "บารัก อีนี     กือนา อาเกะ มือนืองะ ดัฮ." ฌางัน มากัด ซือบารัก อีตู เลอ     บรี ลีฮัจ กะ ซือมียา นู มือญาเระ     บรี อาดา ฮาตี ซือนัง ฌูฆา. 29กู จะ     บรี ฮาตี นะ ซือมียา อีตู ซีงี     นะ ซือนัง     บูกัด ฮาตี นะ กาเญา. ซาเบะ ลาฆู นามา เลอ     ฮาตี ตาฮู ซาลัฮ กือนา     นะ ซือมียา อาซิก     นะ มาแรฮ ซือกัจ ลาฆู นู กู ลือปัซ ดัฮ? 30กะ กู มากัด ซือบารัก อีตู     อาดา ฮาตี ปูฌี กะ ตูฮัด เตอ     ซาเบะ นามา เลอ     กู กือนา มือฌัฮ ดัฮ     กรานา ซือบารัก อีตู     นู กู บือเลฮ บือซาโวจ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด ดัฮ? 31กะฆีเตอ เลอ     เตด-จะ กาเญา นะ มากัด     นะ โอะ เตอ     เตด-จะ กาเญา นะ บูวัจ ลาฆู นามาๆ โปด     กือนา บูวัจ ซือมูฮา     บีดา นะ บรี ปูฌี กะ นามา นะ ตูฮัด เลอ. 32ฌางัน นะ บูวัจ บรี ซือมียา ดีฮา นะ ซือซัจ บูวัจ ซาลัฮ     เตด-จะ โกะ ลูมอฮ บักซา ยิว เฆอ-จะ โกะ ลูมอฮ บักซา กรีก     เฆอ-จะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ฌูฆา เลอ. 33บือกะ ซือรูปา กู ฌูฆา เตอ     กู บูวัจ ลาฆู ซือมูฮา     บีดา นะ บรี ซือมียา ราตาๆ     นะ ซือนัง-ฮาตี เลอ. กู เตด มียา ลาฆู บาฌิ     บีดา ญาวา กู ตะอาซิก     ตาปี กู มียา ลาฆู บาฌิ     บีดา โกะ ซือมียา นู บาญะ     บรี กูญา นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\