1 โกริน 11

1กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ กะ กู     ซือรูปา บือกะ นู กู บูวัจ ตูโรจ กะ เยซู คริด เลอ. 2กู ปูฌี กะ กาเญา เลอ     ซาเบะ-จะ     กาเญา บือเลฮ บรีงัจ กะ กู     เดะ ลาฆู ซือมูฮา     บือเลฮ ตูโรจ โกะ ฮาดัจ     นู กู กีเรบ บรี     ฌางัน กาเญา ดัฮ. 3ตาปี กู นะ บรี กะ กาเญา มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆู อีนี จะ     เยซู คริด เตอ     ญา ฌาดี กือปาลา นะ กีลากี     ราตา ซือมียา. กีลากี โปด     ญา ฌาดี กือปาลา นะ นีบีนี. ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฌาดี กือปาลา นะ เยซู คริด ฌูฆา เลอ. 4กีลากี ซือมียา ดีฮา     นู บือซาโวจ     นู ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     อาดา ซือบารัก นามา ตูโดก ปาลา นะ ญา เตอ     ญา บูวัจ ลาฆู จือและ กะ กือปาลา นะ ญา. 5ตาปี นีบีนี ซือมียา ดีฮา     นู บือซาโวจ     นู ตูโดฮ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ดัฮ เตด บอฮ กาเยด ตูโดก เดะ ปาลา เตอ     ญา เลอ     บูวัจ ลาฆู จือและ กะ กือปาลา นะ ญา เลอ. ซาเบะ-จะ     นู บูวัจ กะฆีเตอ     ซือรูปา ญา ฌาดี ซือมียา นู กูโกยํ ปาลา ดัฮ. 6ดัฮ นีบีนี นะ เตด ตูโดก ปาลา เตอ     บรี ญา ฆูติก โบะ บรี ปานะ บูวัก เลอ. ตาปี     ดัฮ ญา บราซา จือและ     นะ ฆูติก โบะ กะฆีเตอ     นะ กูโกยํ ปาลา เตอ     บรี ญา อาเมด กาเยด ตูโดก ปาลา นะ ญา บูวัก เลอ. 7กรานา-จะ     โซะ กีลากี     ญา เตด ปาโตจ นะ ตูโดก ปาลา นะ ญา เลอ     ซาเบะ ญา ฌาดี บือกะ รูปา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือกะ ลาฆู บือซรี นะ ตูฮัด. ตาปี โซะ นีบีนี เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู บือซรี นะ กีลากี เตอ เลอ. 8ซาเบะ-จะ     กีลากี ญา เตด บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     ดาตัก เดะ นีบีนี เตอ     ตาปี นีบีนี บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     ดาตัก เดะ กีลากี. 9กะฆีเตอ ฌูฆา     กีลากี เตด บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     บีดา นะ ตูโลก นีบีนี เตอ     ตาปี นีบีนี บือเลฮ บือฌาดี ดัฮ     บีดา นะ ตูโลก กีลากี เลอ. 10กรานา กะฆีเตอ เลอ     กรานา ลีฮัจ กะ โกะ ฮูลู-บาลัก ฌูฆา     โกะ นีบีนี ปาโตจ นะ อาดา ปือนานา นะ ลาฆู มือฆัฮ อีนี     ตูโดก เดะ ปาลา นะ กูญา. 11ตาปี มีเซ กะฆีเตอ     เดะ ลาฆู นะ ตูฮัด อีนี เตอ     นีบีนี ญา กือนา ฮาระ กะ กีลากี ดัฮ. กีลากี โปด     ญา กือนา ฮาระ กะ นีบีนี ฌูฆา. 12ซาเบะ-จะ     นีบีนี ญา บือเลฮ บือฌาดี ดาตัก เดะ กีลากี กะฮามี เตอ     กีลากี ญา บรานะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ นีบีนี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. ตาปี บือนา บารัก ซือมูฮา     ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ. 13กาเญา บรีงัจ ลีฮัจ ตะอาซิก เลอ     นู นีบีนี นะ บือซาโวจ กะ ตูฮัด     ฮอย นามา ตูโดก ปาลา เตอ     ฌาดี ลาฆู ปาโตจ เฆอ? 14ลีฮัจ เลอ     ฮาดัจ นะ โกะ ซือมียา ราตา     บรี กีตา ตาฮู ลาฆู กะฆีนี จะ     โซะ กีลากี     ดัฮ ญา ตาโรฮ โบะ บรี ปาญัก     ฌาดี ลาฆู ปือญือและ เลอ. 15ตาปี โซะ นีบีนี เตอ     ดัฮ ญา ตาโรฮ โบะ บรี ปาญัก     ฌาดี ลาฆู บือซรี นะ ญา เตอ เลอ. กรานา-จะ     โบะ อีตู     ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ ญา     ฌาดี ตือปัจ ตูโดก ปาลา นะ ญา เลอ. 16กะฆีเตอ     กะ ซือมียา ดีฮา ซูกา นะ บือตือฆัฮ เดะ ลาฆู อีนี เตอ     ญา กือนา ตาฮู จะ     กามี ฮอย เตด ตูโรจ ฮาดัจ นู อาซิก. โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตา โปด     กูญา ฮอย เตด ตูโรจ ฮาดัจ อาซิก ฌูฆา. 17ตาปี เดะ ลาฆู กู นะ ปือซัด อีนี เตอ     กู นะ ปูฌี กะ กาเญา ฮอย เตด บือเลฮ เลอ     จะ     วะตู กาเญา บือมุน บือซามา     กาเญา บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ     บาญะ ลือเบฮ เดะ ลาฆู บาฌิ เลอ. 18ลามูลา เตอ     กู บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ จะ     วะตู กาเญา บือมุน บือซามา     ฌาดี ลูมอฮ นะ ตูฮัด กาเญา บือปือจัฮ ฌาดี โซกซา ปาโซะ. ลาฆู อีตู โปด     กู ปือจายา ซือตืองัฮ ฌูฆา. 19ซาเบะ-จะ     ฆาโดฮ อาดา ลาฆู ปือจัฮ-บือลัฮ เดะ ตืองัฮ กาเญา     บีดา โกะ ซือมียา ฮาตี รือมัก     นะ ปลีฮัจ บรี บือฆารี ซัฮ เดะ ตืองัฮ กาเญา เลอ. 20กะฆีเตอ     วะตู ลูมอฮ กาเญา บือมุน บือซามา เตอ     บูกัด ฌาดี ลาฆู บรามัย นะ ตูฮัด     นู กาเญา มากัด เลอ. 21ซาเบะ-จะ     นู กาเญา มากัด เตอ     โซก ซืออูรัก มากัด โกะ ซือบารัก นะ ตะอาซิก     ดูลู เดะ กาวัด เตอ. กะฆีเตอ     ซือตืองัฮ ลาปัยํ     ซือตืองัฮ มาโบะ เลอ. 22กะฮามี เลอ? กาเญา ฮอย รูมัฮ ตะอาซิก     บีดา นะ มากัด     นะ โอะ     ตือปัจ อีตู เฆอ? อาดา เลอ. ตาปี กาเญา นะ มือฌัฮ กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นะ บูวัจ บรี อูรัก ฮาฌะ นะ จือและ กะฆีเตอ เฆอ? เออ     กู นะ มือเลา กะฮามี บาฌิ     ฌางัน กาเญา เลอ? นะ บรี ปูฌี กะ กาเญา เดะ ลาฆู อีนี เฆอ? เตด โบะ     กู ฮอย เตด ปูฌี กะ กาเญา ลาลู เลอ. 23กรานา-จะ     โกะ ฮาดัจ อีตู     นู กู บือเลฮ ซาโมจ เดะ ตูฮัด เตอ     กู บือเลฮ ซรัฮ บรี กะ กาเญา ปูลัก เลอ     ฌาดี-จะ     โซะ มาลับ อีตู     นู กาวัด นะ เยซู     ซรัฮ ญา บรี กือนา รีฆะ เตอ     ตูฮัด เยซู ญา อาเมด ตือโปก โรตี 24ตานา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     ญา ลือแปะ     มือเลา จะ     "นี เลอ     ฌาดี ญาวา นะ กู     นู ซรัฮ กรานา กาเญา เตอ. กือนา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู กะฆีนี     บีดา บรีงัจ กะ กู เลอ." 25ตานา กูญา มากัด ดัฮ     ญา อาเมด เจาะ อาระ อางุน มาแรฮ     ญา บูวัจ ซือรูปา     มือเลา จะ     "เจาะ อีนี เลอ     ฌาดี ปือมือเลา บือปาคัจ นู บารู     นู ตืองะ บรี ตือตู ดัฮ     ฌางัน ดารัฮ นะ กู. วะตู ดีฮา     นู กาเญา นะ โอะ เดะ เจาะ อีนี เตอ     กือนา โอะ บีดา บรีงัจ กะ กู เลอ." 26ซาเบะ กะฆีเตอ     วะตู ดีฮา กาเญา มากัด ตือโปก โรตี อีนี     โอะ เดะ เจาะ อีนี เตอ     กาเญา มือญาเระ บีตาฮู     ปาซัน ลาฆู มาตี นะ ตูฮัด เลอ     ตือดะ ญา นะ มาแรฮ ปูลัก. 27กะฆีเตอ เลอ     ซือมียา ดีฮา นู มากัด ตือโปก โรตี นะ ตูฮัด     นู โอะ เดะ เจาะ นะ ตูฮัด     บือกะ มาจับ นู เตด บือฆูนา เตอ     ญา บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ กะ ญาวา นะ ตูฮัด     บูวัจ ซาลัฮ กะ ดารัฮ นะ ตูฮัด เลอ. 28ตาปี     ซือมียา ซือมูฮา กือนา มือญาซัจ ฮาตี ตะอาซิก ดูลู     บารู มากัด ตือโปก อีนี     โอะ บือซามา เดะ เจาะ อีนี เลอ. 29ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา นู มากัด     โอะ     ตาปี ฮอย เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี     ปาซัน ญาวา นะ ตูฮัด เตอ     นู ญา มากัด โอะ กะฆีเตอ     บูวัจ บรี ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ เลอ. 30ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     เดะ ลูมอฮ กาเญา อาดา บาญะ อูรัก นู ฮอย อูรัจ     เตด ซือนัง ญาวา เลอ. นู มาตี โปด     อาดา ซือตืองัฮ. 31ตาปี กะ กีตา มือญาซัจ ฮาตี ตะอาซิก เตอ     กีตา ฮอย เตด กือนา ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ เลอ. 32ตาปี     นู ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ กีตา     ซือรูปา ญา กาเตาะ อาฌัยํ กีตา     ตีเมา บรี กีตา นะ กือนา ฮูโกบ     บือซามา ฌางัน ดือนียา อีนี เลอ. 33กะฆีเตอ เลอ     โกะ ดีบราดี นะ กู เออ     วะตู กาเญา บือมุน บือซามา     นะ มากัด ลาฆู บรามัย นะ ตูฮัด เตอ     กือนา มือนาตี บรี ซามาๆ เลอ. 34ซือมียา ดีฮา นู ลาปัยํ เตอ     บรี กูญา มากัด ตือปัจ รูมัฮ นะ กูญา     ตาโกจ-จะ     วะตู กาเญา บือมุน บือซามา     นะ กือนา ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ เลอ. ตาปี ปาซัน ลาฆู อาซิกๆ     วะตู กู มาแรฮ ดัฮ เตอ     กู นะ ปือซัด กะ กาเญา ปูลัก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\