1 โกริน 12

1ตาปี     โกะ ดีบราดี เออ     ปาซัน โกะ บือนา บาฌิ     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี เตอ     กู นะ บรี กะ กาเญา มาโซะ เดะ ฮาตี โงฮ-ซูโงฮ เลอ. 2กาเญา ตาฮู จะ     วะตู กาเญา เตด บือเลฮ ปือจายา ลาฆี เตอ     กาเญา กือนา อีเระ บือปี ซือซัจ ฌาลัด แนฮ-ฌือแนฮ     บรี มือญือมัฮ กะ โกะ บราลา นู ฮอย เตด ฮีโดะ เตอ. 3กะฆีเตอ     กู นะ บรี กาเญา ตาฮู กะฆีนี จะ     ฮอย ซือมียา ดีฮา     นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา ญา บือปี เตอ     นู นะ มือเลา ซูปัฮ อาโบยํ กะ เยซู. กะฆีเตอ ฌูฆา     ซือมียา ดีฮา     นู ยอม ซาโงะ จะ     เยซู ฌาดี ตูฮัด เลอ     ญา เตอ     ฆาโดฮ อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     บาวา ญา บือปี. 4อาดา อากัน นู ปานัย แนฮ-ฌือแนฮ     ตาปี ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ     นู ฮาลัย บรี ลาฆู อีตู ซือมูฮา. 5อาดา ลาฆู บือตูโลก-ตูโลก แนฮ-ฌือแนฮ เตอ     ตาปี อาดา ซา ตูฮัด เยซู อีตู เลอ. 6อาดา ลาฆู บือกรือฌา แนฮ-ฌือแนฮ เตอ     ตาปี ซา ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     นู บือกรือฌา เดะ ดาลับ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     บูวัจ บรี กูญา บือกรือฌา ราตาๆ. 7ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา ปลีฮัจ เดะ ดาลับ ซือมียา โซก ซืออูรัก     บีดา นะ ตูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด บือซามา-ซามา เลอ. 8กะฆีเตอ     โซะ ซือมียา นู ซา เตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี กะ ญา นะ มือเลา ปือมือเลา นู ปานัย อากัน เตอ. โซะ ซือมียา นู ซา ปูลัก     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู เลอ     นู บรี กะ ญา มือเลา ปือมือเลา นู ตาฮู ซูโงฮ. 9ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู เตอ     ญา บรี กะ ซือมียา ซืออูรัก ลาฆี     นะ อาดา ลาฆู ปือจายา. ซือมืองัจ อีตู เลอ     ญา บรี กะ ซือมียา นู ซา ปูลัก     นะ อาดา อากัน นู ปานัย     บีดา บือเลฮ บือบือลา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ. 10ญา บรี กะ ซือมียา นู ซา บือเลฮ บือกรือฌา บูวัจ ลาฆู ปือมือฆัฮ นู ซีดี เตอ     ญา บรี กะ ซือมียา นู ซา ลาฆี     นะ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด บือเลฮ เตอ. ญา บรี กะ ซือมียา นู ซืออูรัก ลาฆี เตอ     นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     บือนา นู ปานัย อากัน     ดาตัก มาแรฮ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     เฆอ เตด. ญา บรี กะ ซือมียา นู ซา ปูลัก     บือเลฮ มือเลา โกะ บาซา แนฮ-ฌือแนฮ เตอ     ญา บรี กะ ซือมียา นู ซา ลาฆี     นะ บือเลฮ กาเลฮ โกะ บาซา อีตู ซีงี. 11ตาปี     อาดา ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู เลอ     นู บือกรือฌา บูวัจ ลาฆู อีตู ซือมูฮา. ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา เตอ     ญา ปาฮาฆิ บรี กะ ซือมียา ซิกมาซิก     นะ อาดา อากัน นู ปานัย โซกซา มาจับ เลอ. 12เยซู คริด     ญา ฌาดี ซือรูปา บือกะ ญาวา นะ ซือมียา     นู ฌาดี ซา ญาวา เตอ     ตาปี อาดา กลือกะ บาญะ ฌือแนฮ. โกะ กลือกะ ราตา ซือมูฮา ฌูฆา     มีเซ-จะ อาดา บาญะ เตอ     ตาปี ฌาดี ซา ญาวา เลอ. 13กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     กีตา ซือมูฮา     เตด-จะ ฌาดี บักซา ยิว     ฌาดี บักซา กรีก เตอ     ฌาดี ปราโซฮ     เตด ฌาดี ปราโซฮ เตอ     ซือรูปา กีตา ซือมูฮา บือเลฮ ซือลับ เดะ ดาลับ ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีตู     บรี มาโซะ ฌาดี ซา ญาวา ดัฮ เลอ. กีตา ซือมูฮา บือเลฮ ซาโมจ ซา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี ปือนอฮ     ซือรูปา กีตา โอะ เดะ ญา ดัฮ. 14ซาเบะ-จะ     ญาวา นะ ซือมียา เตอ     ญา บูกัด แนฮ ซา กลือกะ     ตาปี อาดา กลือกะ บาญะ เลอ. 15มีเซ-จะ กากี นะ มือเลา จะ     "กู บูกัด ตางัน เตอ     กะฆีเตอ กู บูกัด กลือกะ เดะ ญาวา เลอ." นู มือเลา กะฆีเตอ     นะ บูวัจ บรี กากี อีตู     เตด ฌาดี กลือกะ เดะ ญาวา     บือเลฮ เฆอ? 16มีเซ-จะ ตือลีงา นะ มือเลา จะ     "กู บูกัด มาตา เตอ     กะฆีเตอ กู บูกัด กลือกะ เดะ ญาวา เลอ." นู มือเลา กะฆีเตอ     นะ บูวัจ บรี ตือลีงา อีตู เตด ฌาดี กลือกะ เดะ ญาวา     บือเลฮ เฆอ? ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 17กะ ญาวา ฌาดี มาตา ฮาบิฮ เตอ     นะ ดืองัยํ บือเลฮ กะฮามี เลอ? กะ ญาวา ฌาดี ตือลีงา ฮาบิฮ เตอ     นะ บือบาวู กรือซัย บือเลฮ กะฮามี เลอ? 18ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ บรี ฌาดี กะฆีนี     ญา ปือตัด ญาวา บรี อาดา โกะ กลือกะ ราตา ฌือแนฮ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา เลอ. 19กะ ซือมูฮา ฌาดี กลือกะ แนฮ ซือมาจับ เตอ     ญาวา นะ อาดา ปัจ ดีฮา เลอ? 20ตาปี ฌาดี กะฆีนี จะ     อาดา กลือกะ บาญะ     ตาปี ฌาดี ญาวา แนฮ ซา เลอ. 21กะฆีเตอ เลอ     มาตา นะ มือเลา ฌางัน ตางัน จะ     "กู เตด ฆาโดฮ อาดา เกา"     เตด บือเลฮ ดัฮ. ปาลา นะ มือเลา ฌางัน โกะ กากี จะ     "กู เตด ฆาโดฮ อาดา กาเญา"     เตด บือเลฮ ฌูฆา เลอ. 22บูกัด กะฆีเตอ เลอ     ตาปี โกะ กลือกะ เดะ ญาวา     นู กีตา ลีฮัจ จะ     ลือมัฮ เตอ     กลือกะ อีตู เลอ     นู ญาวา กีตา ฆาโดฮ อาดา. 23โกะ กลือกะ เดะ ญาวา     นู กีตา อีงัจ จะ     เตด บือฆูนา เตอ     เตด ปาโตจ นะ บรี ซือมียา ลีฮัจ บือฆารี เตอ     กลือกะ อีตู เลอ     กีตา บือบือลา บรี บาฌิ ลาฆี     ปากัย กาเยด ตูโดก บรี บาฌิ เลอ. 24บือกะ-จะ     โกะ กลือกะ นู ปาโตจ นะ บรี ซือมียา ลีฮัจ บือฆารี เตอ     เตด ฆรานา อาดา ลาฆู กะฆีเตอ เลอ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา เลอ     บือเลฮ บือกระ ญาวา กะฆีเตอ ดัฮ     บีดา นะ บรี มูคา กะ โกะ กลือกะ นู กีตา อีงัจ จะ     เตด บือฆูนา 25บีดา-จะ     ฮอย ลาฆู ปือจัฮ-บือลัฮ เดะ ญาวา เตอ     ตาปี โกะ กลือกะ นะ บือฮีมัจ ซายัก บือซามา-ซามา เลอ. 26ดัฮ กลือกะ นู ซา ซาเกะ     โกะ กลือกะ ราตา ซือมูฮา นะ ซาเกะ บือซามา ฌูฆา. ดัฮ โกะ ซือมียา มือโอจ กะ กลือกะ นู ซา     โกะ กลือกะ ราตา ซือมูฮา     ซูกา-ฮาตี บือซามา ฌูฆา เลอ. 27โซะ กาเญา ซือมูฮา เตอ     ฌาดี ญาวา นะ เยซู คริด     ซิกมาซิก ฌาดี กลือกะ เดะ ญาวา อีตู เลอ. 28กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ตืองะ โกะ ซือมียา เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด กะฆีนี จะ     นู ซา     โกะ ปือญูโรฮ เตอ     นู ดูวา     โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู ตีฆา     โกะ ซือมียา อาฌัยํ. ลือปัซ อีตู     อาดา โกะ ซือมียา บือกรือฌา ลาฆู ปือมือฆัฮ นู ซีดี เตอ. ลือปัซ อีตู ปูลัก     โกะ ซือมียา อาดา อากัน นู ปานัย     บือเลฮ บือบือลา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ เตอ     โกะ ซือมียา ตูโลก อูรัก ฮาฌะ     โกะ ซือมียา นู ปานัย บือกีรา ลาฆู ลูมอฮ นะ ตูฮัด     โกะ ซือมียา นู ปานัย มือเลา บาซา แนฮ-ฌือแนฮ เลอ. 29ซือมูฮา ฌาดี ปือญูโรฮ เฆอ? บูกัด เลอ. ซือมูฮา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ     ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ เฆอ? บูกัด. ซือมูฮา ฌาดี ซือมียา บือเลฮ บูวัจ ปือมือฆัฮ นู ซีดี 30ฌาดี ซือมียา อาดา อากัน นู ปานัย     บือเลฮ บือบือลา ปือญาเกะ แนฮ-ฌือแนฮ เฆอ? บูกัด. ซือมูฮา ฌาดี ซือมียา ปานัย มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ     ฌาดี ซือมียา ปานัย กาเลฮ โกะ บาซา อีตู เฆอ? บูกัด กะฆีเตอ เลอ. 31ตาปี บรี กาเญา กูวาซา มียา โกะ อากัน นู ปานัย     นู บาฌิ ลาฆี เลอ. บารู กู นะ บรี กาเญา ลีฮัจ     ซา ฌาลัด     นู บาฌิ ลือเบฮ บาญะ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\