1 โกริน 14

1กะฆีเตอ     บรี กาเญา ซือมาตา ซายัก บือซามา เลอ. กือนา กูวาซา มียา โกะ อากัน นู ปานัย นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี เตอ     ตาปี ลือเบฮ เดะ มานามา     บรี กาเญา ปานัย มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 2ซาเบะ-จะ     โซะ ซือมียา นู มือเลา บาซา อาซิก เตอ     บูกัด ญา มือเลา ฌางัน โกะ ซือมียา     ตาปี ญา มือเลา ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     ซาเบะ-จะ ฮอย ซาปา นะ มาโซะ เดะ ฮาตี     กะ ปือมือเลา นะ ญา เลอ. ญา มือเลา ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ     โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 3ตาปี โซะ ซือมียา นู มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ญา มือเลา ฌางัน โกะ ซือมียา เลอ     บีดา นะ ตูโลก กูญา บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ     บีดา นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา     บรี ซือนัง-ฮาตี บาฌิ. 4ซือมียา นู มือเลา บาซา อาซิก     ญา ตูโลก ซา ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     บรี กือฌะ-กือมัซ เตอ     ตาปี ซือมียา นู มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ญา ตูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เลอ     บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ. 5ซูโงฮ เลอ     กู ซูกา บรี กาเญา ซือมูฮา นะ มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ บือเลฮ. ตาปี บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     กู ซูกา บรี กาเญา นะ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. ซาเบะ-จะ     กะ ฮอย ซาปา บือเลฮ กาเลฮ บาซา อีตู     บีดา นะ ตูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา     บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ     กะฆีเตอ ซือมียา นู มือเลา ตูโดฮ อีตู     ญา อาดา รือฆา     ลือเบฮ เดะ ซือมียา นู ปานัย มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ เลอ. 6กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี เออ     วะตู กู มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     กะ กู มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ เตอ     นะ ตูโลก กาเญา บือเลฮ กะฮามี? ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. กู ฆาโดฮ อาเมด ลาฆู บาฌิ มาแรฮ มือญาเระ กะ กาเญา เลอ     ฌาดี-จะ     ลาฆู นู ตูฮัด บือเลฮ ปลีฮัจ กะ กู ดัฮ     ลาฆู นู บรี ตาฮู ซูโงฮ เตอ     ลาฆู ตูโดฮ     ลาฆู อาฌัยํ เตอ. กะฆีเตอ เลอ     นะ บือเลฮ ตูโลก กาเญา. 7ลีฮัจ เลอ     โกะ ซือบารัก นู ฮอย เตด ฮีโดะ     บือกะ โกะ ซือลูนัย     โกะ บือฌูลา เตอ     กะ ซือมียา นู ตีโยะ     นู กาเตฮ     ญา บูวัจ บูงี เตด ซัฮ     ซาปา นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     ญา ตีโยะ ลาฆู นามา     กาเตฮ ลาฆู นามา เลอ? 8บือกะ ซือมียา ตีโยะ ซือลูนัย บือปรัก ฌูฆา     กะ ญา ตีโยะ บูงี เตด ซัฮ     ซาปา เลอ     นะ บือเลฮ ตาฮู จะ     ฆาโดฮ ซียะ ญาวา บีดา นะ บือปรัก? 9โซะ กาเญา ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. กะ กาเญา มือเลา บาซา อาซิก     มือเลา บือกะ เตด มาโซะ เดะ ฮาตี เตอ     ซือมียา ดืองัยํ     ญา นะ ตาฮู บือเลฮ กะฮามี จะ     กาเญา มือเลา ลาฆู นามา? เตด บือเลฮ เลอ. ปือมือเลา นะ กาเญา เตอ     ซือรูปา บือกะ อาเงน บาวา บือปี     ลือแงะ ฮาบิฮ ดัฮ. 10ซูโงฮ เลอ     เดะ ดือนียา อีนี     อาดา บาซา มือเลา บาญะ ฌือแนฮ     ตาปี ซือมูฮา อาดา ซือมียา นู นะ บือเลฮ ตาฮู ดืองัยํ ลาฆู อีตู. 11ตาปี กะ กู เตด ตาฮู ดืองัยํ ลาฆู ดีฮา เตอ     ซือมียา นู มือเลา ลาฆู อีตู นะ ลีฮัจ จะ     กู ฌาดี ซือมียา บักซา อาซิก. กู โปด     นะ ลีฮัจ กะ ซือมียา อีตู จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บักซา อาซิก ฌูฆา. 12โซะ กาเญา ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. กาเญา ราเฌด ตูโรจ โกะ อากัน นู ปานัย     บือกะ นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี. กะฆีเตอ     ลือเบฮ เดะ มานามา     บรี กาเญา กูวาซา นะ ปานัย เดะ ลาฆู นู นะ ตูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด     บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ. 13ซาเบะ กะฆีเตอ     ซือมียา นู ปานัย มือเลา บาซา อาซิก เตอ     บรี ญา บือซาโวจ     มีตา นะ บือเลฮ ปานัย อากัน นะ กาเลฮ ปือมือเลา อีตู ฌูฆา เลอ. 14ซาเบะ-จะ     กะ กู นะ บือซาโวจ     ฌาดี บาซา อาซิก เตอ     ซูโงฮ ฮาตี นะ กู บือซาโวจ     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา     ตาปี กู เตด บือเลฮ ตาฮู ลาฆู อีตู     เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู นามา นู บาฌิ เลอ. 15กะฆีเตอ     กู นะ บูวัจ กะฮามี บาฌิ? กู นะ บือซาโวจ บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา ฮาตี นะ กู     นะ บือซาโวจ บือกะ กู ตาฮู มาโซะ เดะ ฮาตี ฌูฆา. กู นะ มือญาญี บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา ฮาตี นะ กู     นะ มือญาญี บือกะ กู ตาฮู มาโซะ เดะ ฮาตี ฌูฆา เลอ. 16เตด กะฆีเตอ     กะ เกา ตืองัฮ ปูฌี กะ ตูฮัด     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา ฮาตี นะ เกา เตอ     โซะ ซือมียา นู เตด ตาฮู ลาฆี     ญา นะ มือเลา จะ     "อาเมน" เดะ ปือมือเลา บือซาโวจ ปูฌี กะ ตูฮัด อีตู     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ซาเบะ-จะ     ปือมือเลา นะ เกา เตอ     ญา เตด ตาฮู ดืองัยํ ลาลู. 17นู เกา ปูฌี กะ ตูฮัด     บาฌิ ดัฮ     ตาปี ญา เตด ตูโลก ซือมียา อีตู ซีงี     บรี ญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ เลอ. 18กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด จะ     กู มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ บือเลฮ     บาญะ ลือเบฮ เดะ กาเญา ซือมูฮา เลอ. 19ตาปี วะตู ลูมอฮ นะ ตูฮัด บือมุน บือซามา     กู ซูกา นะ มือเลา แนฮ ลีมา ปาตัฮ     บือกะ นู มาโซะ เดะ ฮาตี     บีดา นะ อาฌัยํ โกะ ซือมียา นู อาซิก เตอ     กะฆีเตอ บาฌิ ลือเบฮ เดะ นู มือเลา บือรีบู-รีบู ปาตัฮ     นู ฌาดี บาซา อาซิก เลอ. 20โกะ ดีบราดี เออ     ฌางัน ฌาดี บือกะ โกะ นานะ เลอ     เดะ ลาฆู นู กาเญา อีงัจ. โซะ ลาฆู ฌาฮัจ     กือนา ฌาดี ซือรูปา บือกะ นานะ ดือมิ เตอ     ตาปี โซะ ลาฆู นู กาเญา อีงัจ อีตู     กือนา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา บือซัยํ เลอ. 21เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ จะ "กู นะ ซูโรฮ โกะ ซือมียา นู มือเลา บาซา อาซิกๆ กู นะ ซูโรฮ มูโลจ นะ โกะ ซือมียา บักซา อาซิก เตอ บีดา กู นะ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อีนี. ตาปี มีเซ กะฆีเตอ โปด     กูญา นะ ฮอย เตด มือนีงัย กะ กู เลอ." ตูฮัด ญา จะ. 22กะฆีเตอ เลอ     นู ซือมียา มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ เตอ     ญา ฌาดี ปือนานา บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นู เตด บือเลฮ ปือจายา     บูกัด บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ปือจายา ดัฮ. ตาปี นู ซือมียา มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     ญา ฌาดี ปือนานา บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     บูกัด บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นู เตด บือเลฮ ปือจายา เลอ. 23กะฆีเตอ     วะตู ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา บือมุน บือซามา ดัฮ     กะ ซือมูฮา ปาคัจ มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ เตอ     บารู อาดา ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ     ซือมียา เตด ปือจายา มาโซะ เตอ     กะฆีเตอ ซือมียา อีตู ซีงี นะ กีรา จะ     กาเญา ปาคัจ ฆีลา ดัฮ     บูกัด เฆอ? 24ตาปี กะ ซือมูฮา ตืองัฮ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     บารู อาดา ซือมียา เตด ปือจายา     ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ มาโซะ เตอ     ปือมือเลา นะ กาเญา ซือมูฮา นะ จูโจะ รอจ กะ ฮาตี นะ ญา     บรี ญา ตาฮู ซูโงฮ ดัฮ จะ     ญา บือดูซา เลอ. 25ลาฆู นู ญา บูนี ดัฮ     เดะ ดาลับ ฮาตี นะ ญา เตอ     ญา นะ กือนา ปลีฮัจ บรี ซัฮ. กะฆีเตอ     ญา นะ ตือมะ มูคา รอจ กะ ตานัฮ     มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มือเลา ซาโงะ จะ     "ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด อาดา เดะ ตืองัฮ กาเญา." 26กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี เออ     กู นะ มือเลา กะฮามี เลอ? วะตู กาเญา บือมุน บือซามา     กาเญา โซก ซืออูรัก อาดา ลาฆู บาฌิ นะ มาแรฮ ปาฮาฆิ. นู ซืออูรัก อาดา ลาฆู มือญาญี     นู ซืออูรัก อาดา ลาฆู อาฌัยํ     นู ซืออูรัก อาดา ลาฆู นู ตูฮัด ปลีฮัจ ดัฮ เตอ     นู ซืออูรัก อาดา ปือมือเลา บาซา อาซิก     นู ซืออูรัก ลาฆี     ญา นะ กาเลฮ ปือมือเลา บาซา อาซิก ซีงี     บรี ตาฮู. ตาปี กือนา บูวัจ ลาฆู ซือมูฮา เลอ     บีดา นะ ตูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ. 27กะ ซือมียา ดีฮา นะ มือเลา บาซา อาซิก เตอ     ฮาบิฮ บาญะ บรี อาดา ดูวา ตีฆา อูรัก มือเลา     นาตี ตูโรจ กะ กาวัด เลอ. บารู บรี ซือมียา นู ซา     กาเลฮ ลาฆู บาซา อีตู บรี ตาฮู. 28ตาปี กะ ฮอย ซาปา ปานัย กาเลฮ ลาฆู อีตู     บรี กูญา ซืองะ เดะ ตือปัจ บือมุน ลูมอฮ นะ ตูฮัด. บรี กูญา มือเลา เดะ ฮาตี นะ กูญา ตะอาซิก     มือเลา ฌางัน ตูฮัด กะฆีเตอ เลอ. 29บรี โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด มือเลา ฌูฆา     ดูวา ตีฆา อูรัก. บรี กะ โกะ ซือมียา ฆีลาฆี บรีงัจ บือกีรา     เดะ ลาฆู นู กูญา อีตู มือเลา. 30ตาปี กะ อาดา ลาฆู ปลีฮัจ กะ ซือมียา อาซิก นู ดูโดะ บือซามา     บรี ซือมียา นู มือเลา ลามูลา อีตู บราดู มือเลา     ดูโดะ งะซืองะ เลอ. 31ซาเบะ-จะ     กาเญา ซือมูฮา นะ บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ซือกาลี ซืออูรักๆ     บีดา ซือมียา ซือมูฮา นะ บือเลฮ บลาฌัยํ เตอ     บีดา นะ บือเลฮ ปูโฌะ-ฮาตี นะ ซือมียา ซือมูฮา ฌูฆา เลอ. 32นู นะ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ญา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ     นะ ซือมียา นู มือเลา ตูโดฮ อีตู. 33ซาเบะ-จะ     ตูฮัด ญา ตีเมา บรี กีตา จาเจา ปี แจะ-บีแระ     ตาปี ญา นะ บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ     บือกะ เดะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา ราตา. 34บรี โกะ นีบีนี ดูโดะ งะซืองะ     เดะ ตือปัจ บือมุน ลูมอฮ นะ ตูฮัด. ตีเมา บรี กูญา มือเลา บูริ เลอ. บือกะ ซูรัจ ปือมือซัด ฮูโกบ ปือซัด ฌูฆา จะ     บรี กูญา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ เลอ. 35กะ กูญา ซูกา นะ ตาฮู ลาฆู นามา เตอ     บรี กูญา ตาญา ลากี นะ กูญา     ตือปัจ รูมัฮ เลอ. ซาเบะ-จะ     นู นีบีนี นะ มือเลา บูริ     เดะ ตือปัจ บือมุน ลูมอฮ นะ ตูฮัด เตอ     ฌาดี ลาฆู จือและ เลอ. 36กะฮามี เลอ? ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ดาตัก มาแรฮ เดะ ลูมอฮ กาเญา เฆอ? ปือมือเลา อีตู ปี รอจ กะ ซา ลูมอฮ กาเญา เฆอ? 37ซือมียา ดีฮา นู กีรา จะ     ญา ฌาดี ซือมียา มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ฌาดี ซือมียา อาดา อากัน นู ปานัย ดาตัก เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา ฆาโดฮ ซาโงะ จะ     นู กู ตืองัฮ ฆาแรฮ กะ กาเญา อีนี     ฌาดี ปือมือซัด นะ ตูฮัด เลอ. 38ตาปี     กะ ซือมียา ดีฮา เตด ปือดูลี กะ ลาฆู อีนี     ฌางัน ปือดูลี กะ ญา เลอ. 39กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี นะ กู เออ     บรี กาเญา ราเฌด กูวาซา นะ บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. ลาฆู มือเลา โกะ บาซา อาซิกๆ เตอ     ฌางัน นะ บลารัก เลอ. 40ตาปี เดะ ลาฆู ซือมูฮา     กือนา บูวัจ ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู บาฌิ     ตูโรจ กะ ฮาดัจ นู บาฌิ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\