1 โกริน 15

1กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี เออ     กู นะ ปรีงัจ กะ กาเญา ปาซัน บรีตา นู บาฌิ อีตู     นู กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ     นู กาเญา ซาโมจ ดัฮ     นู ฌาดี ตือปัจ บือดีรี กือฌะ นะ กาเญา เลอ. 2บรีตา นู บาฌิ เตอ     ฌาดี-จะ     ปือมือเลา อีตู นู กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา เตอ. กะ กาเญา ปือฆัก ลาฆู อีตู บรี กือฌะ-กือมัซ     ญา นะ บูวัจ บรี กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ เลอ. กะ เตด ฌาดี กะฆีเตอ     นู กาเญา ปือจายา     ญา รูฆี ดัฮ เลอ. 3ซาเบะ-จะ     ลาฆู อีตู นู กู ซาโมจ ดัฮ     กู บือเลฮ กีเรบ บรี กะ กาเญา ฌูฆา     ฌาดี ลาฆู นู ซัยํ-บือซัยํ เดะ กาวัด     จะ     เยซู คริด บือเลฮ มาตี ดัฮ     กรานา ดูซา นะ กีตา     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดูลู ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 4ญา กือนา ตานัม ดัฮ     ตาปี เดะ อารี ตีฆา     ญา กือนา อาเกะ บือบีกัซ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เลอ     บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดูลู ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 5ญา ปลีฮัจ กะ เปโตร บารู ญา ปลีฮัจ กะ ลูมอฮ ปือญูโรฮ ดูวา-บือลัซ อูรัก นะ ญา. 6ลือปัซ อีตู     ญา ปลีฮัจ กะ โกะ ดีบราดี นู ปือจายา     ลือเบฮ เดะ ลีมา ราตุซ อูรัก ซือกาลี. กูญา อีตู เตอ     ซือตืองัฮ มาตี ดัฮ     ตาปี นู บาญะ     ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี     รอจ กะ อารี อีนี เลอ. 7ลือปัซ อีตู ปูลัก     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ กะ ยากอบ     บารู ปลีฮัจ กะ โกะ ปือญูโรฮ นะ ญา ซือมูฮา. 8ปือญูดัฮ เดะ กาวัด เตอ     ญา ปลีฮัจ กะ กู ซือรูปา กู ฌาดี นานะ นู ดูโดะ เดะ อาปี     เตด ฆือนะ บูลัด. 9ซาเบะ-จะ     กู นี     ฌาดี ซือมียา ดือมิ เดะ กาวัด     เดะ ลูมอฮ ปือญูโรฮ เตอ     เตด ปาโตจ นะ กือนา บลาโลก จะ     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด เลอ     ซาเบะ กู บือเลฮ ปรือกัด ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด อีตู ดัฮ. 10ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู ดัฮ     บรี กู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา กะฆีนี. นู ญา บรี ซือลามัจ กะฆีเตอ     ฮอย เตด ฌาดี ลาฆู รูฆี เลอ. บูกัด กะฆีเตอ     ตาปี กู ราเฌด บือกรือฌา     ลือเบฮ เดะ ลูมอฮ ปือญูโรฮ ซือมูฮา ปูลัก. โงฮ-ซูโงฮ เตอ     บูกัด กู บือกรือฌา ตะอาซิก     ตาปี นู ตูฮัด บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู     ญา บือกรือฌา เดะ ดาลับ ญาวา กู เลอ. 11กะฆีเตอ     เตด-จะ กู     เฆอ-จะ โกะ ปือญูโรฮ อาซิก เตอ     กามี บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู กะฆีเตอ ดัฮ. กาเญา โปด     บือเลฮ ปือจายา ลาฆู กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 12กะฆีเตอ เลอ     นู กีตา มือญาเระ บีตาฮู ดัฮ จะ     เยซู คริด บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เตอ     กะฮามี เลอ     นู กาเญา ซือตืองัฮ อาดา มือเลา จะ     ลาฆู ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     ฮอย ลาลู เลอ? 13ตาปี กะ ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ฮอย ลาลู เตอ     เยซู คริด โปด     ญา เตด บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ฌูฆา. 14กะฆีเตอ ปูลัก     กะ เยซู คริด เตด บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     ลาฆู นู กามี มือญาเระ     เตด ฌาดี นามา. ลาฆู นู กาเญา ปือจายา โปด     เตด ฌาดี นามา ฌูฆา เลอ. 15ลือเบฮ เดะ อีตู เลอ     โกะ ซือมียา นะ ลีฮัจ จะ     กามี ฌาดี ซะซี มืออูปัย     ปาซัน ลาฆู นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซาเบะ กามี บือเลฮ ฌาดี ซะซี จะ     ตูฮัด บือเลฮ อาเกะ เยซู คริด     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เลอ. ตาปี กะ ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ นู จะ     ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     ฮอย ลาลู เตอ     กะฆีเตอ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เตด บือเลฮ อาเกะ เยซู คริด     บรี ฮีโดะ ปาเระ เลอ. 16ซาเบะ-จะ     กะ ซือมียา มาตี นะ ฮอย เตด ฮีโดะ ปาเระ เตอ     เยซู คริด เลอ     ญา ฮอย เตด บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ ฌูฆา. 17กะฆีเตอ     กะ เยซู คริด เตด บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     นู กาเญา ปือจายา     ฮอย เตด ตือปากัย เลอ     กาเญา โปด     อาดา ลือกัจ เดะ ลาฆู บือดูซา ลาฆี เลอ. 18กะฆีเตอ ฌูฆา     โกะ ซือมียา นู ปือจายา กะ เยซู คริด     นู มาตี ปี ดัฮ     กูญา บือนาซา ดัฮ เลอ. 19กะ กีตา ฮาระ กะ เยซู คริด ดัฮ     บีดา นะ บือเลฮ บาฌิ วะตู กีตา อาดา ฮีโดะ ลาฆี     ซา วะตู เตอ     กะฆีเตอ ปาโตจ นะ บรี โกะ ซือมียา ตือจีฮัด กะ กีตา     ลือเบฮ เดะ ซือมียา ซือมูฮา เลอ. 20ตาปี โงฮ-ซูโงฮ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ อาเกะ เยซู คริด     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     ฌาดี ซือมียา ลามูลา เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู มาตี ปี ดัฮ     นู นะ ฮีโดะ ปาเระ เลอ. 21ซาเบะ-จะ     นู โกะ ซือมียา กือนา มาตี     กรานา ปือบูวัจ นะ ซือมียา นู ซา เตอ     กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     กรานา ปือบูวัจ นะ ซือมียา นู ซา ปูลัก. 22ซือมียา ซือมูฮา กือนา มาตี     กรานา ลือกัจ บือซามา ฌางัน อาดับ กะฮามี เตอ     ซือมูฮา นะ ฮีโดะ ปาเระ     กรานา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด กะฆีเตอ เลอ. 23ตาปี นะ ตูโรจ บือกะ วะตู นะ ซิกมาซิก จะ     อาดา เยซู คริด ฌาดี ลามูลา. เดะ บลากัก     กาลา ญา นะ บาลิ มาแรฮ ปูลัก เตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     นะ ฮีโดะ ปาเระ ฌูฆา. 24ลือปัซ อีตู     นะ ฌาดี วะตู ปือญูดัฮ. กาลา อีตู     เยซู นะ บูวัจ บรี โกะ ลูมอฮ ฌิด     ลูมอฮ ฮาตู กรัซ     ฮาตู ฌาฮัจ ซือมูฮา     นะ ฌาฮานัม ปี ฮาบิฮ เลอ. กะฆีเตอ     ญา นะ ซรัฮ บรี กะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ     บรี ญา ฌาดี ราฌา ราตา เลอ. 25กรานา เยซู คริด ฆาโดฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา     ตือดะ รอจ กะ อารี อีตู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ฌือนัฮ เดะ ลูมอฮ ซือตรู ซือมูฮา     บูวัจ บรี กูญา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ เยซู. 26ซือตรู ปือญูดัฮ     นู นะ ฌาฮานัม ปี ฮาบิฮ เตอ     ฌาดี ลาฆู มาตี เลอ. 27ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ บรี บือนา ซือมูฮา     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ ญา." นู จะ     "บือนา ซือมูฮา" ซีงี เตอ     ฮอย เตด กีรา ตูฮัด ตะอาซิก     กรานา ญา เตอ เลอ     นู บูวัจ บรี บือนา ซือมูฮา อีตู     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ เยซู. 28ตาปี กาลา บือนา ซือมูฮา ราตา     อาดา เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ เยซู ดัฮ     กะฆีเตอ ญา ตะอาซิก     นู นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ ยอม ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ     นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู บูวัจ บรี บือนา อีตู อาดา เดะ บาวัฮ กากี นะ ญา. กะฆีเตอ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา เลอ     นะ ฌาดี นู บือซัยํ ซือซูโงฮ เดะ บือนา ซือมูฮา ราตา. 29ดัฮ ฮอย เตด กะฆีเตอ     โซะ โกะ ซือมียา ซือตืองัฮ     นู ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ฆาตี ซือมียา นู มาตี ดัฮ     กูญา บูวัจ กะฮามี เลอ? กะ โกะ ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นะ ฮอย เตด ฮีโดะ ปาเระ ลาลู     บูวัจ นามา เลอ     โกะ ซือมียา อีตู     นะ ซือลับ เดะ อาเย ฆาตี กูญา? 30โซะ กามี โปด     บูวัจ นามา กามี ยอม บือตือโปฮ ฌางัน ลาฆู นู มาจับ ดาปิก นะ มาตี     บีลัก วะตู เลอ? 31โกะ ดีบราดี เออ     กู ดาปิก นะ มาตี บีลัก อารี เลอ. นู กู งันตืองัน ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา เตอ     นู กาเญา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เตอ     บูวัจ บรี กู บือเลฮ มือเลา กือมัซๆ กะฆีเตอ เลอ. 32ดัฮ-จะ     นู กู บือเลฮ บลาวัด     ฌางัน โกะ บือนาตัก ฌาฮัจ โซะ นังฆรี เอเฟซัด     ฌาดี ลาฆู ตูโรจ บือกะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตาๆ เตอ     กู นะ บือเลฮ ซาโมจ นามา นู บาฌิ? ฮอย เลอ. กะ ซือมียา นู มาตี ดัฮ     ญา นะ ฮอย เตด ฮีโดะ ปาเระ เตอ     บรี กีตา ตูโรจ บือกะ นู จะ "โฌฮ     กีตา ปี มากัด     ปี โอะ เลอ. ซาเบะ-จะ     มัฮปาฆี กีตา นะ มาตี ดัฮ เลอ." 33ฌางัน บรี กูญา ตีปู กาเญา เลอ. "บือฆู บือซามา ฌางัน ซือมียา ฌาฮัจ     บูวัจ บรี กีตา ฌาฮัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ." 34กาเญา กือนา ซือดัยํ ญาวา     บูวัจ บือปรางัย บรี บาฌิ เลอ     ฌางัน ตูโรจ กะ ลาฆู นู บือดูซา. กู นะ มือเลา กะฆีนี บรี กาเญา จือและ มาตา จะ     กาเญา ซือตืองัฮ ฮอย เตด กราลา ตูฮัด เลอ. 35ตาปี อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นะ ตาญา จะ     "ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นะ กือนา อาเกะ บรี ฮีโดะ ปาเระ บือเลฮ กะฮามี เลอ? กูญา นะ ฮีโดะ ปาเระ     ฌาดี รูปา ญาวา กะฮามี เลอ?" 36โอ โกะ ซือมียา นู บูดอ     มาแรฮ มือนีงัย เลอ. กาลา กาเญา ตานัม บีฌี ปาดี เดะ ตานัฮ เตอ     กะ บีฌี อีตู เตด มาตี ดูลู     ญา นะ เตด บือตูโมฮ บรี ฌาดี ปูลัก เลอ. 37บีฌี นู กาเญา ตานัม อีตู เตอ     มีเซ-จะ ฌาดี บีฌี ปาดี     บีฌี นามาๆ โปด     ญา ฌาดี ซา บีฌี อีตู เลอ. ญา เตด ซือรูปา โกะ ปูโฮด     นู นะ บือตูโมฮ เดะ บลากัก. 38ตูฮัด เตอ เลอ     บูวัจ บรี บีฌี อีตู นะ ฌาดี ปูโฮด     ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ญา. ญา บูวัจ บรี ราตา บีฌี นะ บือตูโมฮ     ซือรูปา บือแนฮ นะ ญา. 39ลูลู ซือมูฮา     ญา เตด ซือรูปา เลอ. อาดา ลูลู ซือมียา ซือมาจับ     อาดา ลูลู บือนาตัก ซือมาจับ     อาดา ลูลู บูโรก ซือมาจับ     อาดา ลูลู อีกัด ซือมาจับ. 40อาดา โกะ ญาวา นู โซะ ลาแงะ เตอ     โกะ ญาวา นู โซะ ดือนียา โปด     อาดา ฌูฆา เลอ. ญาวา นู โซะ ลาแงะ ญา บือฆาจะ ซือมาจับ     ตาปี ญาวา นู โซะ ดือนียา เตอ     ญา บือฆาจะ ซือมาจับ นู อาซิก. 41กะฆีเตอ     มาตาอารี บือฆาจะ ซือมาจับ     บูลัด บือฆาจะ ซือมาจับ นู อาซิก     โกะ บีตัก โปด     ญา บือฆาจะ มาจับ นู อาซิก ปูลัก. มีเซ โกะ บีตัก เตอ     ญา บือฆาจะ โซกซา มาจับ. 42นะ ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     กาลา โกะ ซือมียา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. นู ตานัม ดัฮ     ฌาดี ญาวา นู นะ บูโซะ. นู นะ ฮีโดะ ปาเระ     ฮอย เตด นะ บูโซะ ดัฮ เลอ. 43นู ตานัม ดัฮ     ฌาดี ญาวา นู ตะอารัฮ. นู นะ ฮีโดะ ปาเระ     นะ บาฌิ บือฆาจะ เลอ. นู ตานัม ดัฮ เตอ     ฌาดี ญาวา นู ลือมัฮ     ฮอย อูรัจ. นู นะ ฮีโดะ ปาเระ     ญา นะ ตือฆัยํ-อูรัจ ซูโงฮ. 44นู ตานัม ดัฮ     ฌาดี ญาวา บือกะ ซือมียา ราตาๆ     นู ฮีโดะ ปาเระ     นะ ฌาดี ญาวา นู ฮีโดะ โซะ ซือมืองัจ. กะ อาดา ญาวา บือกะ นะ อูมัจ-ซือมียา ราตาๆ เตอ     ญาวา นู ฮีโดะ โซะ ซือมืองัจ     อาดา ฌูฆา เลอ. 45ซาเบะ-จะ     อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ตูฮัด บือฌาดี ซือมียา ลามูลา     อาดับ เตอ     ฌาดี ซือมียา นู ฮีโดะ." ตาปี อาดับ นู ปือญูดัฮ     ญา เตอ     ฌาดี ซือมืองัจ นู บรี ฮีโดะ. 46ตาปี ญาวา ลามูลา     ญา บูกัด ฌาดี ญาวา นู ฮีโดะ โซะ ซือมืองัจ. อาดา ญาวา บือกะ โกะ ซือมียา ราตาๆ ดูลู     เดะ บลากัก บารู อาดา ญาวา นู ฮีโดะ โซะ ซือมืองัจ. 47ซือมียา ลามูลา บือฌาดี ดัฮ     ฌางัน ตานัฮ     ฌาดี ซือมียา ดาตัก เดะ ตานัฮ เลอ. ตาปี ซือมียา นู กือดูวา เตอ     ญา ตูโรด มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ. 48ซือมียา ดาตัก เดะ ตานัฮ ซีงี     ญา ฌาดี กะฮามี เตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดาตัก เดะ ตานัฮ     กูญา ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. ซือมียา นู มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ซีงี     ญา ฌาดี กะฮามี เตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 49กีตา ฌาดี บือกะ รูปา นะ ซือมียา ดาตัก เดะ ตานัฮ อีตู ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     กีตา นะ ฌาดี บือกะ รูปา นะ ซือมียา อีตู     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ฌูฆา. 50อาดี-บราดี เออ     กู นะ มือญาเระ กะฆีนี จะ     ญาวา นู อาดา ลูลู อาดา ดารัฮ เตอ     นะ อาดา บาฮาเฆด เดะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. กะฆีเตอ ฌูฆา     บือนา นู นะ บูโซะ     นะ อาดา บาฮาเฆด เดะ ดือนียา บารู อีตู     นู โกะ บือนา บารัก นะ เตด บูโซะ     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 51ลีฮัจ เลอ     กู อาดา ซา ลาฆู นู ดาลับ ซูโงฮ     นะ มือญาเระ กะ กาเญา     จะ     ซือมียา กีตา นะ เตด ลีนา     มือนีงัน ปี ดัฮ     ราตา ซือมียา เตอ     ตาปี กีตา นะ กือนา ซาเลด บารู     ราตา ซือมียา เลอ. 52เดะ วะตู ตีโยะ ซือลูนัย นู ปือญูดัฮ อีตู เตอ     กีตา นะ กือนา ซาเลด ดัฮ เลอ     เดะ ดาลับ แนฮ ซา วะตู     บือกะ นู มาตา นะ กีตา งือแตะ ซือกาลี. กรานา-จะ     วะตู นู นะ อาดา บูงี ซือลูนัย กะฆีเตอ     ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นะ กือนา อาเกะ บรี ฮีโดะ ปาเระ มาแรฮ     นะ ฮอย เตด บูโซะ ลาฆี. กะฆีเตอ     กีตา นะ กือนา ซาเลด บารู ดัฮ. 53ซาเบะ บือนา นู นะ บูโซะ อีนี     นะ กือนา อาเมด บือนา นู ฮอย เตด บูโซะ     มาแรฮ ปากัย บอฮ. บือนา นู นะ มาตี อีนี     นะ กือนา อาเมด บือนา นู เตด มาตี ลาลู     มาแรฮ ปากัย บอฮ เลอ. 54กะฆีเตอ     กาลา บือนา นู นะ บูโซะ อีนี     นะ บอฮ บือนา นู ฮอย เตด บูโซะ เตอ     กาลา บือนา นู นะ มาตี อีนี     นะ บอฮ บือนา นู เตด มาตี ลาลู เตอ     กาลา อีตู เลอ     ปือมือเลา นู อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นะ รือมัก ดัฮ     นู จะ     "ลาฆู ฌือนัฮ     ญา บือเลฮ ตือลัด ลาฆู มาตี ดัฮ     บรี บือนาซา ฮาบิฮ." 55"โอ ลาฆู มาตี     นู เกา ฌือนัฮ ดัฮ     อาดา เปะ ดีฮา เลอ? โอ ลาฆู มาตี     บีซา นะ เกา อาดา เปะ ดีฮา เลอ?" 56นู ลาฆู มาตี อาดา บีซา เตอ     บีซา อีตู ฌาดี ลาฆู ดูซา เลอ. นู ดูซา อาดา ปือมือฆัฮ เตอ     ปือมือฆัฮ อีตู ฌาดี ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เลอ. 57ตาปี     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. ญา บรี กีตา ฌือนัฮ ดัฮ     ซาเบะ เยซู คริด     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กีตา ดัฮ เลอ. 58กะฆีเตอ เลอ     โกะ อาดี-บราดี     นู กู ซายัก เออ     บรี ฮาตี นะ กาเญา กือฌะ-กือมัซ     ฌางัน บรูบัฮ เลอ. กือนา บูวัจ กรือฌา นะ ตูฮัด บรี ปือนอฮ บาฌิ     บีลัก วะตู เลอ     ซาเบะ กาเญา ตาฮู จะ     นู กาเญา บูวัจ กรือฌา นะ ตูฮัด เตอ     ญา นะ รูฆี     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\