1 โกริน 16

1ปาซัน ลาฆู มืองูเตะ     บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี ยูเดีย เตอ     บือกะ กู บือเลฮ ปือซัด โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี ฆาลาเตีย กะฮามี เตอ     บรี กาเญา บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 2เดะ บีลัก อารี มีงู     บรี กาเญา โซก ซืออูรัก ปือซาลัฮ ดูเวะ ซือตืองัฮ ตาโรฮ     บือกะ กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ดัฮ. กะฆีเตอ     วะตู กู มาแรฮ รอจ ดัฮ     เตด ปายัฮ นะ มืองูเตะ. 3ตานา กู มาแรฮ ดัฮ เตอ     ลูมอฮ กาเญา ซูกา นะ ปีเลฮ ซาปา     ปี ฆาตี กาเญา เตอ     กู นะ กีเรบ ซูรัจ     ฌางัน ดูเวะ มือญือมัฮ นะ กาเญา     บรี กะ ซือมียา อีตู     นะ บาวา ปี อาตัจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 4กะ อาดา จือลัฮ นู บาฌิ     บรี กะ กู นะ ปี ตะอาซิก เลอ     ลูมอฮ กูญา โปด     นะ ปี บือซามา ฌางัน กู ฌูฆา. 5ลือปัซ กู บือฌาลัด ลาลู นังฆรี มาซิโดเนีย ดัฮ     กู นะ ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา เลอ     ซาเบะ-จะ     กู ฆาโดฮ นะ บือฌาลัด ลาลู นังฆรี มาซิโดเนีย กะฆีเตอ ดูลู. 6นากือนา เตอ     กู นะ บือเลฮ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     นะ ดูโดะ ตือดะ ฮาบิฮ มูเซด บือแฌะ โปด บือเลฮ ฌูฆา เลอ. กะฆีเตอ     เตด-จะ กู นะ ปี กะ ดีฮา ปูลัก เตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ตูโลก อาตัจ กู     บรี กู ปี ซือลามัจ เลอ. 7ซาเบะ-จะ     กู ตีเมา นะ ซีงัฮ ลีฮัจ กาเญา วะตู อีนี     แนฮ ซือฌูรุซ. กู จาดัก จะ     กะ ตูฮัด บรี กะฆีเตอ     กู นะ บือเลฮ ดูโดะ ฌางัน กาเญา ลามา เลอ. 8ตาปี กู นะ ดูโดะ ตือปัจ นังฆรี เอเฟซัด อีนี     รอจ กะ อารี บรามัย เพนเทคด เตอ 9ซาเบะ-จะ     อาดา จือลัฮ นู ลือฆา     นู บาฌิ     บรี กู นะ บือกรือฌา ปัจ อีนี. โกะ ซือมียา บลาวัด โปด     อาดา บาญะ ฌูฆา เลอ. 10กะ ทิโมที ปี รอจ กะ กาเญา เตอ     กือนา ซาโมจ ญา บรี บาฌิ     ฌางัน บรี ญา ตาโกจ นามาๆ โปด. ซาเบะ ญา เตอ     ตืองัฮ บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ กู เลอ. 11กะฆีเตอ     ฌางัน บรี ซาปา นะ ดูทุ ญา     ตาปี กือนา ตูโลก     บรี ญา นะ บือเลฮ บือฌาลัด ปี     ซือนัง ซือลามัจ เลอ     บีดา ญา นะ บือเลฮ บาลิ ปาเระ รอจ กะ กู. ซาเบะ-จะ     กู อาดา นาตี ญา นะ บาลิ     บือซามา-ซามา ฌางัน โกะ ดีบราดี อีตู. 12ตาปี ปาซัน อะโปโล     อาดี-บราดี นะ กีตา เตอ     กู บือเลฮ ปูโฌะ ญา ซัจๆ     บรี ญา ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา     บือซามา ฌางัน โกะ ดีบราดี นู ฆีลาฆี เตอ     ตาปี ญา เตด ปือนอฮ เดะ ฮาตี ลาลู     นะ ปี เดะ วะตู อีนี. กะฆีเตอ     ตานา ญา อาดา จือลัฮ ญา นะ ปี เลอ. 13กาเญา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     บรี บือดีรี กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ปือจายา กะ ตูฮัด. บรี ฮาตี บรานี     ตือฆัยํ-อูรัจ เลอ. 14กือนา บูวัจ ลาฆู ซือมูฮา     ฌางัน ฮาตี ซายัก เลอ. 15โกะ ดีบราดี เออ     กาเญา ตาฮู จะ     โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ซือเตฟานัด เตอ     กูญา ฌาดี ซือมียา ลามูลา เดะ โซะ นังฆรี อาคายา     นู ปือจายา กะ เยซู. กูญา บือเลฮ ซรัฮ ญาวา นะ กูญา     บือกรือฌา ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     กู ปือซัด กือมัซๆ จะ 16บรี กาเญา ฮาตี มือนูโนะ     ตูโรจ โกะ ซือมียา กะฆีเตอ เลอ     ฌางัน โกะ ซือมียา ซือมูฮา นู กูวาซา บือกรือฌา ตูโลก บือซามา เตอ. 17กู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     นู ซือเตฟานัด     ฟอตูนาตัด     ฌางัน อาคัยกัด     กูญา ตีฆา อูรัก บือเลฮ มาแรฮ รอจ กะ กู ดัฮ. ซือรูปา กูญา บือเลฮ ฆาตี กาเญา เลอ 18ซาเบะ กูญา บือเลฮ ตูโลก ปูโฌะ ฮาตี นะ กู     บือกะ กูญา ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา ดัฮ เตอ. กือนา บรีงัจ บรี บาฌิ     กะ โกะ ซือมียา กะฆีเตอ เลอ. 19โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     เดะ โซะ นังฆรี เอเซีย     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. อาควีลา ฌางัน ปริซีลา บือซามา ฌางัน ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู บือมุน ตือปัจ รูมัฮ นะ กูญา เตอ     กูญา กีเรบ บรีงัจ บรี บาฌิ     เดะ นามา นะ ตูฮัด เลอ. 20โกะ ดีบราดี โซะ อีนี ซือมูฮา     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. กาเญา กือนา บือฌาบัจ ตางัน บือซามา-ซามา     บือกะ ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา. 21กู เปาโล     ฆาแรฮ ปือมือเลา บรีงัจ อีนี     ฌางัน ตางัน นะ กู ตะอาซิก เลอ. 22ซือมียา ดีฮา เตด ซายัก กะ ตูฮัด     บรี ญา กือนา ซูปัฮ อาโบยํ เลอ. "มารานา ทา"     จะ     มาแรฮ เลอ     ตูฮัด นะ กีตา. 23มีตา บรี ตูฮัด เยซู     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา. 24กู ซายัก กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ     บือกะ นู เยซู คริด     ญา ซายัก กีตา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\