1 โกริน 3

1โกะ ดีบราดี เออ     กาลา อีตู     กู นะ มือเลา ฌางัน กาเญา     ซือรูปา มือเลา ฌางัน ซือมียา นู ตูโรจ โซะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. ตาปี กือนา มือเลา ฌางัน กาเญา     ซือรูปา มือเลา ฌางัน ซือมียา นู ตูโรจ ลาฆู โซะ ญาวา     ซือรูปา ฌาดี นานะ ดือมิ     บารู ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ. 2กู บือเลฮ บือบือลา กาเญา     บรี มากัด โกะ อาเย ดาดา     บูกัด ซือบารัก มากัด นู ตือฆัยํ     ซาเบะ-จะ     ดูลู อีตู     กาเญา นะ มากัด โกะ ซือบารัก อีตู     เตด บือเลฮ ดัฮ. มีเซ-จะ วะตู อีนี โปด     นะ มากัด เตด บือเลฮ ลาฆี เลอ. 3ซาเบะ-จะ     กาเญา อาดา ตูโรจ กะ ลาฆู โซะ ญาวา นะ กาเญา ลาฆี. วะตู กาเญา ซาเกะ-ฮาตี ฌางัน กาวัด     บือปาซัน ฌางัน กาวัด     กาเญา ตูโรจ กะ ลาฆู โซะ ญาวา     บูกัด เฆอ? กาเญา ตูโรจ กะ ลาฆู นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตาๆ     บูกัด เฆอ? 4กรานา นู ซือมียา อีนี มือเลา จะ     "กู ตูโรจ กะ เปาโล"     ซือมียา อีตู มือเลา จะ     "กู ตูโรจ กะ อะโปโล"     กาเญา ฌาดี ซือรูปา โกะ ซือมียา บาญะๆ บูกัด เฆอ? 5อะโปโล อีนี     ญา ฌาดี ซาปา เลอ? เปาโล อีนี     ญา ฌาดี ซาปา เลอ? กามี ฌาดี ซือมียา มือนูโลก     นู บือเลฮ อาฌัยํ กาเญา บรี มาแรฮ ปือจายา. กามี โซก ซืออูรัก     ตูโลก บือกะ ตูฮัด บือเลฮ ซูโรฮ กามี ดัฮ เลอ. 6กู เปาโล     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา ตานัม ปูโฮด. อะโปโล เตอ     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา จือลอยํ อาเย. ตาปี ตูฮัด เลอ     ญา นู บูวัจ บรี บือตูโมฮ. 7กะฆีเตอ     ซือมียา ตานัม     ซือมียา จือลอยํ อาเย โปด     ญา เตด ฌาดี นามา เลอ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บูวัจ บรี บือตูโมฮ เตอ     ญา เลอ     นู ฌาดี ซัยํ-บือซัยํ ซูโงฮ. 8ซือมียา นู ตานัม     ฌางัน ซือมียา จือลอยํ อาเย อีตู     กูญา ซามา บายา เลอ. ตาปี กูญา โซก ซืออูรัก     นะ ซาโมจ รือฆา อูปัฮ     บือกะ กูญา บือเลฮ กรือฌา ดัฮ. 9ซาเบะ-จะ     กามี ฌาดี ซือมียา กรือฌา บือซามา     บีดา ตูฮัด. กาเญา โปด     ฌาดี ซือรูปา บือนัก นะ ตูฮัด     ฌาดี ซือรูปา รูมัฮ บือซัยํ นะ ตูฮัด เลอ. 10นู ตูฮัด บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู ดัฮ     กู บือเลฮ บือกรือฌา จาจะ จาวัก กะฆีเตอ ดัฮ     ซือรูปา ตูกัก รูมัฮ นู ปานัย เตอ. บารู อาดา ซือมียา อาซิก ปูลัก     มาแรฮ กรือฌา บือฮูโบก     ตามัฮ ฌาดี รูมัฮ. ตาปี บรี ซือมียา ซือมูฮา     ฌาฆา บรี บาฌิ จะ     นะ ฮูโบก บือตามัฮ กะฮามี เลอ. 11ซาเบะ-จะ     เยซู คริด เลอ     ฌาดี จาวัก อีตู นู จาจะ ดัฮ. ซือมียา ดีฮา     นะ จาจะ จาวัก อาซิก ปูลัก     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 12เดะ อาตัซ จาวัก อีตู เตอ     มีเซ โกะ ซือมียา ซือตืองัฮ นะ อาเมด โกะ มัซ     ปีระ     อีตัด     โกะ กายู     รูโปจ     ลาลัก     มาแรฮ บือฮูโบก เตอ 13ตาปี ลาฆู บือกรือฌา นะ ซือมียา โซก ซืออูรัก     นะ บือเลฮ บือฆารี ซัฮ บาฌิ. ซาเบะ-จะ     อารี อีตู เตอ     นะ บูวัจ บรี ปลีฮัจ ฌางัน อาปี     บรี ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ. กะฆีเตอ ฌูฆา     อาปี อีตู นะ มือญาซัจ บรี ลีฮัจ     ลาฆู บือกรือฌา นะ ซือมียา ซือมูฮา จะ     ญา ฌาดี กะฮามี เลอ. 14ซือมียา ดีฮา     นู อาเกะ รูมัฮ     บือฮูโบก เดะ อาตัซ จาวัก อีตู เตอ     กะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา     ตาฮัด อาปี บือเลฮ     ซือมียา อีตู เลอ     ญา นะ บือเลฮ รือฆา อูปัฮ บาฌิ. 15ตาปี กะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ซือมียา ดีฮา     กือนา ตูนู ฮางอซ     ซือมียา อีตู ญา นะ ปูตุซ รือฆา อูปัฮ นะ ญา. ตาปี ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ตาปี ซือรูปา ซือมียา ลือปัซ เดะ อาปี ดัฮ. 16กาเญา ซือมูฮา เตด ตาฮู เฆอ? ลูมอฮ กาเญา ฌาดี บาลัย นะ ตูฮัด     อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ดูโดะ เดะ ดาลับ ลูมอฮ กาเญา. 17กะ ซือมียา ดีฮา     บูวัจ บรี บาลัย นะ ตูฮัด บือนาซา     ตูฮัด ญา นะ บูวัจ บรี ซือมียา อีตู     บือนาซา ฌูฆา. ซาเบะ-จะ     บาลัย นะ ตูฮัด     ญา จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ. ลูมอฮ กาเญา เลอ     นู ฌาดี บาลัย อีตู. 18ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา     มืออูปัย กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ. กะ ซือมียา ดีฮา     เดะ ลูมอฮ กาเญา     อีงัจ จะ     ญา ตะอาซิก อาดา อากัน     ตูโรจ กะ ลาฆู เดะ ฮาดัจ อีนี     บรี ซือมียา อีตู     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา บูดอ     บีดา นะ บือเลฮ อาดา อากัน ซูโงฮ. 19ซาเบะ-จะ     อากัน โซะ ดือนียา อีนี     ฌาดี ลาฆู บูดอ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ตูฮัด นะ รีฆะ โกะ ซือมียา บืออากัน     ฌางัน ลาฆู อากัน นะ กูญา ตะอาซิก." 20ซูรัจ อีตู มือเลา ปูลัก จะ "ตูฮัด ญา ตาฮู จะ     ลาฆู อีงัจ เดะ ฮาตี     นะ ซือมียา นู อาดา อากัน     ญา ฮอย เตด ตือปากัย เลอ." ญา จะ. 21กะฆีเตอ     ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา     งันตืองัน จะ     ญา ตูโรจ กะ ซือมียา อีนี     ซือมียา อีตู. ซาเบะ-จะ     บือนา ซือมูฮา     ฌาดี นะ กาเญา ดัฮ เลอ 22เตด-จะ     เปาโล     อะโปโล     เปโตร ดือนียา อีนี     ลาฆู ฮีโดะ     ลาฆู มาตี     วะตู อีนี     เฆอ-จะ     วะตู โซะ ฮึลด เตอ     บือนา บารัก อีนี ซือมูฮา     ฌาดี นะ กาเญา ดัฮ เลอ. 23กาเญา ฌูฆา     ฌาดี นะ เยซู คริด. เยซู คริด เตอ     ญา ฌาดี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ปูลัก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\