1 โกริน 4

1บรี กาเญา บรีงัจ กะ กามี จะ     กามี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ เยซู คริด     ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ กีเรบ บรี ฌาฆา ฮัจ-ลีฮัจ     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ ญา. 2กะฆีเตอ     โซะ ซือมียา ฌาฆา อีตู เตอ     อาดา ซา ลาฆู อีนี จะ     ญา กือนา ฌาดี ซือมียา ฮาตี รือมัก. 3ตาปี มีเซ-จะ กาเญา     เฆอ-จะ ซือมียา ดีฮา โปด     นะ มือญาซัจ มียา ลาฆู ซาลัฮ     เดะ ญาวา นะ กู     ตาปี กู นี เลอ     อีงัจ จะ     ลาฆู มือญาซัจ อีตู ฌาดี ลาฆู ดือมิ-ตอจ. มีเซ-จะ ญาวา นะ กู ตะอาซิก โปด     กู ฮอย เตด มือญาซัจ เลอ. 4กู นี     เตด ตาฮู จะ     กู บูวัจ ซาลัฮ     เดะ ลาฆู นามา. ตาปี มีเซ กะฆีเตอ     กู เตด ลือปัซ เดะ ลาฆู ฮูโกบ เตอ. ตูฮัด เลอ     นู นะ มือญาซัจ กู. 5กะฆีเตอ เลอ     ฌางัน บรี กาเญา กรัจ ฮูโกบ เดะ ลาฆู มานามา     ดูลู นู นะ รอจ กะ วะตู อีตู เตอ     ตือดะ รอจ กะ อารี นู ตูฮัด เยซู     นะ บาลิ มาแรฮ ปาเระ. ญา เลอ     นะ ปลีฮัจ     ลาฆู นู บูนี ดัฮ     เดะ โซะ กือลับ     บรี บือฆารี ซัฮ. ญา นะ บรี ลีฮัจ ฌูฆา     ลาฆู นู อาดา เดะ ดาลับ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา. เดะ อารี อีตู เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ปูฌี กะ ซือมียา โซก ซืออูรัก     บือกะ ปาโตจ ญา นะ ซาโมจ ดัฮ เลอ. 6อาดี-บราดี เออ     นู กู บือเลฮ มือเลา ซีงี เตอ     ปาซัน ญาวา นะ กู     ฌางัน อะโปโล ฌูฆา     กู มือเลา บีดา นะ ตูโลก ลูมอฮ กาเญา     บรี กาเญา นะ ลีฮัจ กามี ฌาดี จูตอ     บือกะ นู จะ     "ฌางัน บูวัจ ลือเบฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด". ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา     นะ งันตืองัน     กีรา จะ     ซือมียา อีตู บาฌิ เดะ ซือมียา อีนี เลอ. 7ซาเบะ-จะ     ซาปา เลอ     บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา บาฌิ บือซัยํ เดะ กาวัด? กาเญา อาดา ลาฆู นามา     นู กาเญา เตด บือเลฮ ซาโมจ? กะฆีเตอ เลอ     กะ ซาโมจ ดัฮ     บูวัจ นามา ปะ กาเญา งันตืองัน     ซือรูปา เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาลู เลอ? 8กาเญา กือญัง ดัฮ     ซูโงฮ เฆอ? กาเญา กายา ดัฮ     ซูโงฮ เฆอ? มีเซ-จะ ฮอย กามี     ตาปี กาเญา ฌาดี ราฌา ดัฮ     ซูโงฮ เฆอ? กามี ซูกา นะ บรี กาเญา นะ บือบือลา     ซือรูปา ฌาดี ราฌา บือซูโงฮ-ซูโงฮ เลอ     บีดา กามี นะ บือเลฮ บือบือลา บือซามา ฌางัน กาเญา. 9ซาเบะ กู อีงัจ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ บรี กามี     นู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ฮูโฌก ปือญูดัฮ     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู กือนา กรัจ ฮูโกบ     รอจ กะ มาตี เตอ     บีดา โกะ ดือนียา ราตาๆ     ฌาดี-จะ โกะ ฮูลู-บาลัก     ฌางัน โกะ อูมัจ-ซือมียา ฌูฆา     นะ ฌือเงาะ ลีฮัจ กะ กามี     อาดา ลาฆู ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. 10กามี ฌาดี ซือมียา บูดอ     กรานา ลีฮัจ กะ เยซู คริด     ตาปี กาเญา ฌาดี ซือมียา นู ปานัย อากัน นอ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. กามี ฮอย อูรัจ     ตาปี กาเญา อาดา อูรัจ บาญะ เอะ. กาเญา เตอ     ฌาดี ซือมียา บือซัยํ มูคา     ตาปี กามี นี     ฌาดี ซือมียา เตด บือฆูนา ดัฮ. 11รอจ กะ วะตู อีนี     กามี อาดา ลาปัยํ ซือบารัก มากัด     ดาฆา อาเย     ปูตุซ โกะ ซือบารัก ปากัย     กือนา รือเปะ     ฮอย รูมัฮ นะ ดูโดะ เลอ. 12กามี กูวาซา บือกรือฌา บรัจ     ฌางัน ตางัน นะ กามี ตะอาซิก เลอ. วะตู กือนา กูญา บือมากี     กามี บรี ซือลามัจ กะ กูญา. วะตู กือนา กูญา ปรือกัด     กามี ตาฮัด-ฮาตี บือเลฮ เลอ. 13วะตู กือนา อูจะ ฌาฮัจ     กามี กูวาซา มือเลา บาฌิ บาลัซ ปาเระ กะ กูญา. กามี ฌาดี ซือรูปา บือกะ โกะ ราปัฮ     เดะ ดือนียา อีนี     ฌาดี ซือรูปา ซือบารัก นู ตะอารัฮ     นู เตด บือฆูนา     ตือดะ รอจ กะ วะตู อีนี เลอ. 14กู เตด บือเลฮ ฆาแรฮ ลาฆู กะฆีนี     บีดา นะ บูวัจ บรี กาเญา จือและ มาตา     ตาปี ฆาแรฮ ดัฮ     บีดา นะ ปรีงัจ กะ กาเญา     ซือรูปา กาเญา ฌาดี โกะ นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. 15ซาเบะ-จะ     มีเซ กาเญา นะ อาดา ซือมียา ฌาฆา กาเญา     เดะ ลาฆู ปือจายา กะ เยซู คริด     บือรีบู-รีบู อูรัก โปด     ตาปี กาเญา อาดา ปะ แนฮ ซืออูรัก. ซาเบะ-จะ     นู กู บือเลฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     บรี กาเญา ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ เตอ     กะฆีเตอ กู นี เลอ     บือเลฮ บรานะ กาเญา ดัฮ. 16กะฆีเตอ     กู มีตา กือมัซๆ     บรี กาเญา นะ บูวัจ ตูโรจ บือกะ จูตอ นะ กู. 17ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     กู บือเลฮ ซูโรฮ ทิโมที     ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา. ญา เตอ     ฌาดี บือกะ นานะ นะ กู     นู กู ซายัก     ฌาดี ซือมียา ฮาตี รือมัก ซืออูรัก     เดะ ลาฆู นะ ตูฮัด. ญา นะ บือเลฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา ตาฮู บรี บาฌิ จะ     กู อาดา ตูโรจ ฌาลัด นะ เยซู คริด     กะฮามี ซือตืองัฮ     บือกะ กู อาฌัยํ เดะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตา ตือปัจ     ซือมูฮา เลอ. 18กาเญา ซือตืองัฮ     งันตืองัน ดัฮ     อีงัจ จะ     กู นะ เตด บือเลฮ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา. 19ตาปี     กาเลา-จะ กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด     กู นะ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     งัจบางัจ เลอ. กะฆีเตอ     กู นะ บือเลฮ ตาฮู ปาซัน นะ โกะ ซือมียา นู งันตืองัน อีตู     บูกัด ปือมือเลา นะ กูญา     ตาปี ลาฆู มือฆัฮ นู ซีดี นะ กูญา     อาดา ซูโงฮ เฆอ? 20ซาเบะ-จะ     นู ซือมียา ดีฮา อาดา ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี ราฌา นะ ญา ญา ฆาโดฮ ปลีฮัจ เดะ ลาฆู ปือมือฆัฮ นู ซีดี     บูกัด ซา เดะ โกะ ปือมือเลา เตอ. 21กะฮามี เลอ? นะ บรี กู บาวา กายู มาแรฮ รือเปะ กาเญา เฆอ? เฆอ-จะ     นะ บรี กู มาแรฮ ฌางัน ฮาตี ซายัก     ฮาตี บือแฌะ? กาเญา นะ อาเมด นู ดีฮา เลอ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\