1 โกริน 5

1นี เลอ     อาดา บรีตา จะ     ซือมียา เดะ ตืองัฮ กาเญา     บือเลฮ บูวัจ ลาฆู ซาลัฮ บือกาเซฮ     นู ตะอารัฮ โตระ     บือกะ โกะ ซือมียา นู เตด ปือจายา โปด     กูญา เตด บูวัจ กะฆีเตอ เลอ. ฌาดี-จะ     ซือมียา ซืออูรัก บือเลฮ อาเมด บีนี นะ ปะ เดะ ญา     มาแรฮ ฌาดี บีนี นะ ญา ตะอาซิก. 2กะฆีเตอ     กาเญา งันตืองัน บือเลฮ กะฮามี เลอ? โงฮ-ซูโงฮ     กาเญา ฆาโดฮ มือญือซัน-ฮาตี     บูกัด เฆอ? กาเญา ฆาโดฮ โปรฮ ซือมียา อีตู     บรี ตรือเบะ เดะ ลูมอฮ กาเญา เลอ. 3มีเซ-จะ     ญาวา นะ กู ฌาโวฮ เดะ กาเญา เตอ     ตาปี โซะ ฮาตี นะ กู     กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา เลอ. กะฆีเตอ     บือกะ ซือรูปา กู อาดา บือซามา ซูโงฮ     กู บือเลฮ กรัจ ฮูโกบ     ซือมียา นู บูวัจ ตะอารัฮ กะฆีเตอ ดัฮ. กรัจ ฮูโกบ ดัฮ     เดะ นามา นะ ตูฮัด เยซู เลอ. 4วะตู กาเญา บือมุน บือซามา     อาดา ฮาตี นะ กู บือซามา ฌูฆา     อาดา นู ปือมือฆัฮ นะ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     ดูโดะ บือซามา ฌูฆา เตอ 5กาเญา กือนา ซรัฮ ซือมียา อีตู     บรี กะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     บีดา ญาวา ญา นะ บือนาซา     ตาปี ซือมืองัจ นะ ญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ นะ ตูฮัด เลอ. 6ลาฆู งันตืองัน นะ กาเญา     เตด บือฆูนา เลอ. กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ปือมือเลา นู จะ     " ราฆี ดีกิ-ตอจ เตอ     นู บูวัจ บรี ตือโปก กือโมก     ฮาบิฮ ซือกือโตน"? 7บรี กาเญา บาโซฮ บูวัก     ราฆี ลามา อีตู     กะฆีเตอ กาเญา นะ ฌาดี ซือรูปา ตือโปก     ซือกือโตน นู บารู     นู ฮอย ราฆี เลอ     บือกะ กาเญา ฌาดี บาฌิ ซูโงฮๆ ดัฮ. ซาเบะ-จะ     เยซู คริด เตอ     นู ซือรูปา อานะ กาเมก นะ กีตา     เดะ ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี เตอ     ญา เตอ เลอ     กือนา บูนอฮ มือญือมัฮ ดัฮ. 8กรานา กะฆีเตอ     บรี กีตา บือรามัย ลาฆู อีตู บือซามา เลอ     บูกัด ฌางัน ลาฆู ดูซา     ลาฆู ฌาฮัจ     ซือรูปา ตือโปก โรตี นู อาดา ราฆี ลามา อีตู     ตาปี ฌางัน ฮาตี รือมัก     ฌางัน ลาฆู ซูโงฮ     ซือรูปา ตือโปก โรตี     นู ฮอย ราฆี. 9กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ     อาตัจ กะ กาเญา     มือญาเระ จะ     ฌางัน บือเฆาะ โกะ ซือมียา ซาลัฮ นู บือกาเซฮ. 10ตาปี กู เตด บือเลฮ บลารัก     ตีเมา บรี กาเญา นะ บือเฆาะ     โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา อีนี     มีเซ-จะ กูญา ฌาดี ซือมียา ซาลัฮ บือกาเซฮ เตอ     ซือมียา ฮาลูบา     ซือมียา ปือญามุน เตอ     ซือมียา มือญือมัฮ กะ บราลา โปด. ซาเบะ-จะ     กะ กู บลารัก กะฆีเตอ     กาเญา ซือมูฮา ฆาโดฮ นะ ลารี บูวัก     เดะ ดือนียา อีนี เลอ. 11ตาปี วะตู อีนี     กู ฆาแรฮ ซูรัจ ปือซัด กะ กาเญา จะ     กะ ซือมียา ดีฮา บือเลฮ นามา จะ     ฌาดี อาดี-บราดี นู ปือจายา     ตาปี ญา อาดา บูวัจ ลาฆู ซาลัฮ บือกาเซฮ ลาฆี     ฌาดี ซือมียา ฮาลูบา     ซือมียา มือญือมัฮ กะ บราลา     ซือมียา มูโลจ ฌาฮัจ     ซือมียา ลือกัจ อาระ     ซือมียา กีจอฮ กาวัด     ฌางัน นะ บือเฆาะ เลอ     ซือมียา กะฆีเตอ. มีเซ-จะ นะ มากัด บือซามา โปด     ฌางัน เลอ. 12บูกัด ลาฆู นะ กู     นู นะ กรัจ ฮูโกบ โกะ ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ. โซะ ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ อีตู     ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     ญา นะ กรัจ ฮูโกบ. ตาปี กาเญา เลอ     กือนา กรัจ ฮูโกบ โกะ ซือมียา เดะ ตืองัฮ กาเญา     บูกัด เฆอ? บือกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "บรี กาเญา โปรฮ ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮัจ อีตู     ตรือเบะ เดะ ลูมอฮ นะ กาเญา     บูวัก เลอ." ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\