1 โกริน 6

1กะ ซือมียา ดีฮา     เดะ ลูมอฮ นะ กาเญา     บือปาซัน ฌางัน ดีบราดี นู ปือจายา     ญา บรานี ปี บือดะวา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ซือมียา นู เตด ปือจายา     บูกัด ซือมียา ปือจายา เฆอ? ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 2กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ ดือนียา อีนี? กะฆีเตอ เลอ     กะ กาเญา นะ กรัจ ฮูโกบ ดือนียา อีนี เตอ     กาเญา เตด ปาโตจ นะ บือกีรา กรัจ ฮูโกบ     ปาซัน โกะ ลาฆู มิดือมิ     ซูโงฮ เฆอ? 3กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     กีตา นะ กรัจ ฮูโกบ     ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด? กะฆีเตอ     บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู     กีตา ปาโตจ นะ บือเลฮ กรัจ ฮูโกบ โกะ ลาฆู เดะ ดือนียา อีนี เลอ. 4กะ กาเญา บือปาซัน บือซามา     ลาฆู โซะ ดือนียา อีนี     กาเญา นะ บรี ซือมียา นู เตด บือซัยํ มูคา     เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นะ กรัจ ฮูโกบ กาเญา เฆอ? 5กู มือเลา กะฆีนี     บีดา นะ บรี กาเญา จือและ มาตา. เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     ฮอย ซาปา ซืออูรัก เฆอ     นู อาดา อากัน     บีดา นะ บือเลฮ บูวัจ บรี ปาซัน อีตู นะ ซือลือซัย? 6ตาปี     โกะ ดีบราดี นู บือปาซัน ฌางัน ดีบราดี     ฆาโดฮ นะ ปี บือดะวา     โซะ ฮึลด ซือมียา นู เตด ปือจายา เฆอ? 7โงฮ-ซูโงฮ เลอ     วะตู กาเญา บือปาซัน บือซามา กะฆีเตอ     ซือรูปา ลาฆู ปือจายา นะ กาเญา     อูโนยํ ดัฮ. บูวัจ นามา ปะ     กาเญา เตด ตาฮัด ลาฆู กือนา บูวัจ ฌาฮัจ กะ กาเญา? บูวัจ นามา ปะ     กาเญา เตด บรี กาวัด กีจอฮ กะ กาเญา? กะฆีเตอ บาฌิ ลาฆี เลอ. 8ตาปี กาเญา ตะอาซิก     ปี บูวัจ ฌาฮัจ บือซามา-ซามา     กีจอฮ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ กาเญา ตะอาซิก. 9กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮัจ     นะ ซาโมจ ปือซากา เดะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด เตด บือเลฮ เลอ. ฌางัน บรี กูญา ตีปู บรี กาเญา ซือซัจ. ซือมียา ซาลัฮ บือกาเซฮ     ซือมียา มือญือมัฮ กะ บราลา     ซือมียา ซาลัฮ ลากี บีนี นะ กาวัด     โกะ กีลากี อูซิ ซามา กีลากี เตอ 10อูรัก ปือญูรี     อูรัก ฮาลูบา     อูรัก ลือกัจ อาระ เตอ     อูรัก มูโลจ ฌาฮัจ     อูรัก ปือญามุน     ลูมอฮ อีนี ซือมูฮา เตอ     นะ ซาโมจ ปือซากา เดะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด     เตด บือเลฮ เลอ. 11กาลา ดูลู     ลูมอฮ กาเญา ซือตืองัฮ     อาดา ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา. ตาปี ฮาดัจ อีนี     ตูฮัด บือเลฮ บาโซฮ กาเญา ดัฮ     บูวัจ บรี กาเญา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ นะ ญา. ญา บูวัจ บรี กาเญา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ เลอ. ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ตูฮัด เดะ อาตัซ บูวัจ ดัฮ     ฌางัน นามา นะ ตูฮัด เยซู คริด เตอ     ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด กีตา เลอ. 12อาดา ซือมียา นู จะ     "ลาฆู ฌือแนฮๆ     กู บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา. ฮอย นามา นู กือนา บลารัก." ตาปี-จะ     บูกัด ลาฆู ซือมูฮา     นู ปาโตจ นะ บูวัจ. "ลาฆู ฌือแนฮๆ     กู บูวัจ บือเลฮ ซือมูฮา. ฮอย นามา นู กือนา บลารัก." ตาปี กู ตีเมา ฌาดี ปราโซฮ นะ ลาฆู นามาๆ โปด. 13ซือมียา อาซิก จะ     "อาดา บารัก มากัด     บีดา ญาวา กีตา. อาดา ญาวา กีตา     บีดา บารัก มากัด. ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ บรี     ฌางัน ญาวา ฌางัน บารัก มากัด     ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ." ตาปี บูกัด กะฆีเตอ เลอ. ญาวา กีตา บูกัด บีดา นะ บือกาเซฮ     ตาปี อาดา ดูโดะ บีดา ตูฮัด เยซู เลอ. ตูฮัด เยซู เตอ เลอ     ญา อาดา บีดา ญาวา นะ กีตา. 14ซาเบะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา บูวัจ บรี ตูฮัด เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ กีตา     ฮีโดะ ปาเระ ฌูฆา     ฌางัน นู ปือมือฆัฮ ซีดี นะ ญา เลอ. 15กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ญาวา นะ กาเญา     ฌาดี กลือกะ นะ เยซู คริด ดัฮ? กะฆีเตอ     นู กลือกะ นะ เยซู คริด เตอ     กู นะ อาเมด ปี     บรี ฌาดี กลือกะ นะ นีบีนี ฌาลัก เฆอ? ฌางัน บรี ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 16กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ซือมียา นู ปี ลือกัจ บือซามา ฌางัน นีบีนี ฌาลัก เตอ     ญา ฌาดี ญาวา ซือตือปัจ ฌางัน นีบีนี อีตู. ซาเบะ อาดา ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กูญา กือดูวา     นะ ฌาดี ญาวา ซือตือปัจ." ญา จะ. 17ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เยซู เตอ     ญา ฌาดี ฮาตี ซือตือปัจ ฌางัน ตูฮัด เลอ. 18กะฆีเตอ     ลาฆู บือกาเซฮ เตอ     กาเญา กือนา มืองือละ ลารี บูวัก เลอ. ดูซา อาซิก ซือมูฮา นู ซือมียา บูวัจ เตอ     ฌาดี ดูซา โซะ ลูวัยํ เดะ ญาวา     ตาปี ซือมียา บือกาเซฮ เตอ     ญา บูวัจ ดูซา รอจ กะ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก. 19กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ญาวา นะ กาเญา     ฌาดี บาลัย นะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. ญา เตอ     นู ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     นู กาเญา ซาโมจ เดะ ตูฮัด ดัฮ. กาเญา บูกัด ตูฮัด นะ ญาวา กาเญา ตะอาซิก. 20ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บือเลฮ บือลี กาเญา ดัฮ     ฌางัน รือฆา นู มาฮัน. กะฆีเตอ เลอ     เดะ ญาวา นะ กาเญา     กาเญา กือนา ตูโรจ ลาฆู     นู นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นะ ปูฌี กะ นามา นะ ตูฮัด เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\