1 โกริน 7

1ปาซัน โกะ ลาฆู นู กาเญา ฆาแรฮ     ตาญา กู ดัฮ     กู นะ ตีกัฮ กะฆีนี. กะ กีลากี นู ดีฮา     เตด อาเมด บีนี     ญา บูวัจ บาฌิ เตอ. 2ตาปี ตาโกจ-จะ     กะฆีเตอ นะ อาดา ลาฆู ซาลัฮ บือกาเซฮ เตอ. กะฆีเตอ     บรี โกะ กีลากี ซือมูฮา     นะ อาเมด บีนี     บีดา ญาวา ญา ตะอาซิก. บรี โกะ นีบีนี ซือมูฮา     นะ อาเมด ลากี     บีดา ญาวา ญา ตะอาซิก ฌูฆา. 3บรี ลากี นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ปาโตจ     ฌางัน บีนี นะ ญา. บรี บีนี ฌูฆา     นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ปาโตจ     ฌางัน ลากี นะ ญา. 4ซาเบะ-จะ     นีบีนี นะ ฮูโกบ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     เตด บือเลฮ     ตาปี ลากี ญา นะ ฮูโกบ ญาวา ญา. โซะ กีลากี ฌูฆา     นะ ฮูโกบ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก เตด บือเลฮ     ตาปี บีนี นะ ญา นะ ฮูโกบ ญาวา ญา. 5บรี กาเญา นะ ดูโดะ บือซามา     ฌางัน นะ กีปัซ ลากี     กีปัซ บีนี. ตาปี กะ กาเญา บือปาคัจ บือกีรา     นะ ตีโนะ โซกซา ตือปัจ     ซา วะตู     บือเลฮ ฌูฆา     บีดา นะ ซรัฮ วะตู เดะ ลาฆู บือซาโวจ. ตาปี ลือปัซ อีตู     บรี กาเญา มาแรฮ บือซามา ปูลัก     ตีเมา บรี ฮาตู ซีตัด นะ บาอาฌะ กาเญา บูวัจ ซาลัฮ     ซาเบะ ตาฮัด เตด บือเลฮ. 6นู กู มือเลา ซีงี     กู บรี กาเญา บูวัจ กะฆีเตอ     บูกัด กู ปือซัด. 7ซูโงฮ เลอ     กู ซูกา บรี กาเญา ฌาดี ซือรูปา กะ กู. ตาปี ซือมียา ซือมูฮา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู บาฌิ ดาตัก เดะ ตูฮัด     นู รือมัก ฌางัน ญาวา ญา     โซกซา ฌือแนฮ. ซือมียา อีนี ซาโมจ ลาฆู กะฆีนี     ซือมียา อีตู ซาโมจ ลาฆู กะฆีเตอ. 8โซะ โกะ ซือมียา นู ฮอย บีนี     ฮอย ลากี ลาฆี     ฌางัน ซือมียา นู ฌาดี ฌานา ดัฮ เตอ     กู มือเลา กะฆีนี จะ     นู กูญา นะ ดูโดะ ซืออูรัก ญา     ซือรูปา กะ กู โปด     บาฌิ ฌูฆา. 9ตาปี กะ กูญา นะ ตาฮัด-ฮาตี เตด บือเลฮ     บรี กูญา บือลากี-บีนี เลอ     ซาเบะ นู กูญา นะ บือลากี-บีนี อีตู     ญา บาฌิ ลือเบฮ เดะ ลาฆู นู กูญา นะ ฮางอซ     ฌางัน ลาฆู ฆาละ เดะ โซะ ฮาตี. 10โซะ โกะ ซือมียา นู บือเลฮ บือลากี-บีนี ดัฮ     กู ปือซัด กะฆีนี     ตาปี บูกัด กู ปือซัด ตะอาซิก     ตาปี ตูฮัด เตอ     ญา เลอ     นู ปือซัด จะ ฌางัน บรี บีนี นะ ตีงัน ลากี นะ ญา. 11กะ บีนี ตีงัน ลากี ปี     ฌางัน บรี ญา อาเมด ลากี อาซิก     เฆอ-จะ     บรี นีบีนี อีตู บาลิ ปาเระ เลอ     อาเมด ลากี นู ญา ตีงัน ปูลัก. ฌางัน บรี ลากี นะ บรือจัย บีนี นะ ญา ฌูฆา เลอ. 12โซะ ซือมียา อาซิก เลอ     กู มือเลา กะฆีนี     บูกัด ตูฮัด มือเลา     ตาปี กู มือเลา กะฆีนี จะ     กะ ซือมียา ปือจายา นู ดีฮา     อาดา บีนี นู เตด ปือจายา     ตาปี นีบีนี อีตู ซูกา-ฮาตี นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน ลากี นะ ญา     ฌางัน บรี ลากี นะ บรือจัย ฌางัน บีนี นะ ญา เลอ. 13กะ นีบีนี ซือมียา ดีฮา     อาดา ลากี นู เตด ปือจายา     ตาปี ลากี นะ ญา ซูกา-ฮาตี นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา     ฌางัน บรี นีบีนี อีตู นะ บรือจัย ฌางัน ลากี นะ ญา เลอ. 14ซาเบะ     ลากี นู เตด ปือจายา อีตู     ญา กือนา บูวัจ บรี บาฌิ     โซะ ฮึลด ตูฮัด ดัฮ     กรานา บีนี นะ ญา. บีนี นู เตด ปือจายา ฌูฆา     ญา กือนา บูวัจ บรี บาฌิ     โซะ ฮึลด ตูฮัด     กรานา ลากี นะ ญา. กะ เตด ฌาดี กะฆีเตอ     โกะ นานะ นะ กูญา นะ ฌาดี ตะอารัฮ     ตาปี โงฮ-ซูโงฮ เลอ     กูญา บาฌิ โซะ ฮึลด ตูฮัด ดัฮ. 15ตาปี กะ ซือมียา นู เตด ปือจายา อีตู     ญา ซูกา นะ ปี เตอ     บียัยํ ญา เลอ     บรี ญา ปี ดัฮ. เดะ ลาฆู กะฆีเตอ     ซือมียา นู ปือจายา     ลากี บีนี     ญา ลือปัซ ดัฮ     เตด ปายัฮ นะ ฆาโดฮ-ฮาตี     ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กีตา     บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ ดัฮ. 16เกา เลอ     นู ฌาดี บีนี     เกา ตาฮู บือเลฮ กะฮามี ดัฮ     จะ     เกา นะ ตูโลก ลากี นะ เกา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เฆอ เตด? เกา เลอ     นู ฌาดี ลากี     เกา ตาฮู บือเลฮ กะฮามี ดัฮ     จะ     เกา นะ ตูโลก บีนี นะ เกา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เฆอ เตด? 17ตาปี มีเซ กะฆีเตอ     บรี ราตา ซือมียา นะ ตูโรจ ฌาลัด อีตู     นู ตูฮัด ซรัฮ บรี กะ ญา ดัฮ. บรี ญา ฌาดี ซือรูปา บือกะ วะตู อีตู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ปาเงน ญา ดัฮ. กู ปือซัด กะฆีนี     เดะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตาๆ เลอ. 18ซือมียา ดีฮา     นู บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ     วะตู ตูฮัด ปาเงน ญา มาแรฮ ปือจายา เตอ     ฌางัน บรี ญา กูวาซา นะ อูฆัย ลาฆู กรัจ อีตู เลอ. ซือมียา ดีฮา นู เตด บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ     วะตู ตูฮัด ปาเงน ญา เตอ     ฌางัน บรี ญา นะ ซาโมจ ลาฆู กรัจ อีตู ปูลัก เลอ. 19ซาเบะ-จะ     นู นะ ซาโมจ     เตด ซาโมจ ลาฆู กรัจ อีตู     เตด ฌาดี นามา. ตาปี ลาฆู บูวัจ ตูโรจ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ลาฆู อีตู เลอ     ฌาดี ลาฆู ซัยํ-บือซัยํ. 20ซือมียา ซิกมาซิก ฌาดี กะฮามี     วะตู ตูฮัด ปาเงน ญา เตอ     บรี ญา ฌาดี กะฆีเตอ เลอ. 21ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กาเญา     วะตู กาเญา ตืองัฮ ฌาดี ปราโซฮ เฆอ? เตด นามา     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี เลอ. ตาปี กะ กาเญา อาดา จือลัฮ นะ ตือบุซ ญาวา     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ฌาดี ปราโซฮ     บูวัจ กะฆีเตอ บาฌิ เลอ. 22ซาเบะ     ซือมียา นู ฌาดี ปราโซฮ     วะตู ตูฮัด ปาเงน ญา ดัฮ     ญา ฌาดี ซือมียา ลือปัซ     โซะ ฮึลด ตูฮัด เลอ. กะฆีเตอ ฌูฆา     ซือมียา นู ลือปัซ     วะตู ตูฮัด ปาเงน ญา ดัฮ     ญา ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด ดัฮ เลอ. 23ตูฮัด บือเลฮ ตือบุซ กาเญา     ฌางัน รือฆา นู มาฮัน. กะฆีเตอ     ฌางัน ปี ฌาดี ปราโซฮ นะ ซือมียา เลอ. 24อาดี-บราดี เออ     วะตู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ปาเงน กาเญา ดัฮ     กาเญา ฌาดี กะฮามี ซือตืองัฮ     บรี กาเญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 25ตาปี ปาซัน โกะ ซือมียา นู เตด บือเลฮ ลากี     เตด บือเลฮ บีนี เตอ     กู เตด บือเลฮ ซาโมจ ปือมือซัด เดะ ตูฮัด เลอ     ตาปี กู นะ ปรีงัจ กะ กาเญา     บือกะ กู ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ ตือจีฮัด     บรี กะ กู ฌาดี ซือมียา ฮาตี รือมัก. 26ซาเบะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     นู ตืองัฮ นะ รอจ อีนี     กู อีงัจ จะ     บรี โกะ ซือมียา นะ ดูโดะ     บือกะ ซือรูปา นู กูญา อาดา ดูโดะ ดัฮ. 27เกา บือเลฮ บีนี ดัฮ เฆอ? ฌางัน นะ มียา จือลัฮ     นะ ตีงัน บีนี บูวัก เลอ. เกา ฮอย บีนี ลาฆี เฆอ? ฌางัน นะ มียา บีนี เลอ. 28ตาปี กะ เกา นะ อาเมด บีนี     เกา เตด ซาลัฮ นามา เลอ. กะ นีบีนี ราดารา นะ อาเมด ลากี     ญา โปด     เตด ซาลัฮ นามา ฌูฆา. ตาปี ซือมียา นู บือเลฮ ลากี     บือเลฮ บีนี     ญา นะ ฆาโดฮ เดะ ลาฆู อารีๆ ฌือแนฮๆ. กู ซูกา บรี กาเญา นะ ลือปัซ เดะ ลาฆู ฆาโดฮ กะฆีเตอ. 29โกะ ดีบราดี เออ     กู มือเลา กะฆีนี     ซาเบะ-จะ     ฮาดัจ อีนี     ดาปิก นะ ฮาบิฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     ตะเดะ อีนี ปี     โกะ ซือมียา นู บือเลฮ บีนี ดัฮ     บรี กูญา ดูโดะ ซือรูปา กูญา ฮอย เตด บือเลฮ บีนี ลาฆี. 30ซือมียา นู มือนาแงฮ ซูซัฮ-ฮาตี     บรี กูญา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู เตด ซูซัฮ-ฮาตี เลอ. ซือมียา นู ซูกา-ฮาตี     บรี กูญา ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู ฮอย เตด ซูกา-ฮาตี. บรี โกะ ซือมียา นู บือลี โกะ ซือบารัก     ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู ฮอย ซือบารัก นามา ลาลู. 31โกะ ซือมียา นู ซูโรฮ โกะ ซือบารัก เดะ ดือนียา อีนี     ฌางัน บรี กูญา ซูโรฮ ซือบารัก อีตู บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี. ซาเบะ     มีเซ-จะ     ดือนียา อีนี ฌาดี กะฮามี เตอ     ญา ตืองัฮ นะ ลือแงะ ลือปัซ ปี ดัฮ เลอ. 32กู ซูกา บรี กาเญา นะ ลือปัซ เดะ ลาฆู ฆาโดฮ-ฮาตี. โกะ ซือมียา นู เตด บือเลฮ บีนี     ญา ปือดูลี เดะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ตูฮัด     ซูกา นะ บูวัจ บรี ตูฮัด นะ ซูกา-ฮาตี. 33ตาปี ซือมียา นู อาดา บีนี ดัฮ     ญา ปือดูลี เดะ ลาฆู โซะ ดือนียา อีนี     บีดา นะ บูวัจ บรี บีนี ญา     นะ ซูกา-ฮาตี. 34ญา กูวาซา นะ บรี กือนา ฮาตี ดูวา บือลัฮ. โซะ นีบีนี นู ฮอย ลากี ดัฮ     ฌางัน โกะ นีบีนี ราดารา ฌูฆา     กูญา ปือดูลี เดะ ลาฆู บือกรือฌา นะ ตูฮัด     บีดา นะ ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ     โซะ ญาวา     โซะ ฮาตี ฌูฆา. ตาปี โซะ นีบีนี นู บือเลฮ ลากี     ญา ปือดูลี เดะ ลาฆู โซะ ดือนียา อีนี     บีดา นะ บูวัจ บรี ลากี ญา     นะ ซูกา-ฮาตี. 35กู มือเลา กะฆีนี     บีดา นะ ตูโลก กาเญา     บูกัด-จะ     นะ ซือกัจ กาเญา     ตาปี กู ซูกา บรี กาเญา นะ บูวัจ กือนา ลาฆู เลอ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นะ ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ฮาตี     ฮอย ฮาตี กือดูวา. 36โซะ กีลากี ดีฮา     นู อาดา นีบีนี ราดารา ฌาดี ตูนัง นะ ญา เตอ     กะ ญา บราซา จะ     ญา นะ บูวัจ บรี กือนา ลาฆู เตด บือเลฮ ดัฮ     ซาเบะ ญา ฮาตี ฮางัจ     ซูกา นะ อาเมด นีบีนี อีตู ฌาดี บีนี นะ ญา     บรี ญา บูวัจ กะฆีเตอ เลอ     บรี กูญา มือนีกัฮ     ฮอย ซาลัฮ นามา เลอ. 37ตาปี     กะ ซือมียา อีตู     ตือตู เดะ ฮาตี ดัฮ จะ     ญา เตด ปายัฮ นะ มือนีกัฮ     ญา ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก บือเลฮ     อีงัจ นะ บรี นีบีนี อีตู นะ ฌาดี ราดารา ลาฆี     ญา โปด     บูวัจ บาฌิ ฌูฆา. 38กะฆีเตอ     ซือมียา นู มือนีกัฮ ฌางัน ตูนัง นะ ญา     ญา บูวัจ บาฌิ     ตาปี ซือมียา นู เตด มือนีกัฮ     ญา บูวัจ บาฌิ ลือเบฮ เดะ อีตู ฌูฆา. 39วะตู ลากี อาดา ฮีโดะ ลาฆี     บีนี นะ ญา ฆาโดฮ ดูโดะ ฌางัน ลากี อีตู เลอ. ตาปี วะตู ลากี อีตู มาตี ดัฮ     นีบีนี อีตู ญา ลือปัซ ดัฮ     นะ ปี อาเมด ลากี อาซิก     บือกะ ฮาตี ญา ซูกา. ตาปี กีลากี อีตู     กือนา ฌาดี ซือมียา ปือจายา กะ ตูฮัด. 40ตาปี โซะ กู     กู ลีฮัจ จะ     กะ นีบีนี อีตู นะ ดูโดะ ซืออูรัก ญา     ญา นะ ซูกา-ฮาตี บาญะ ลาฆี. กู อีงัจ ฌูฆา จะ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\