1 โกริน 9

1กู ฌาดี ซือมียา นู ลือปัซ ซูโงฮ     บูกัด เฆอ? กู บือเลฮ บือฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด บูกัด เฆอ? กู บือเลฮ ลีฮัจ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     บูกัด เฆอ? นู กาเญา มาแรฮ ปือจายา     ซาเบะ กู บือเลฮ บือกรือฌา มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     บูกัด เฆอ? 2มีเซ-จะ     โกะ ซือมียา อาซิก เตด บือเลฮ ซาโงะ กู     ฌาดี ปือญูโรฮ เตอ     ตาปี กาเญา เลอ     ฆาโดฮ ซาโงะ กู     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด. ซาเบะ     นู ลูมอฮ กาเญา บือเลฮ ปือจายา     ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เตอ     ลาฆู อีตู ฌาดี ปือนานา     นู บรี ลีฮัจ จะ     กู ฌาดี ปือญูโรฮ ดัฮ เลอ. 3วะตู ซือมียา ดีฮา     มือญาซัจ กู     กู ตีกัฮ กะฆีนี จะ 4กามี เตด ปาโตจ นะ บือเลฮ ซาโมจ โกะ ซือบารัก มากัด     ซือบารัก โอะ     ฆาตี ลาฆู บือกรือฌา นะ กามี เฆอ? 5มีเซ-จะ     โกะ ปือญูโรฮ อาซิกๆ เตอ     โกะ อาดี เดะ ตูฮัด เตอ     เปโตร โปด ฌูฆา     กูญา ซือมูฮา บาวา โกะ บีนี นะ กูญา     นู ฌาดี ซือมียา ปือจายา     ปี กะ ดีฮาๆ     บือซามา ฌางัน กูญา. กามี นี     เตด ปาโตจ นะ บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา เฆอ? 6ซา กามี     กู ฌางัน บานาบัด     นู เตด บือเลฮ นะ บราดู บือกรือฌา มียา มากัด เฆอ? 7อาดา ตาฮัน ซือมียา ดีฮา     นู นะ ปี บือปรัก     นู ฆาโดฮ มียา บลาญา บีดา ญาวา ตะอาซิก เฆอ? ซือมียา ดีฮา     นู กรือฌา กือโบด อางุน     นู นะ ฮอย เตด บือเลฮ มากัด     โกะ บูวัฮ อางุน เดะ กือโบด อีตู เลอ? ซือมียา ดีฮา เลอ     นู บือบือลา โกะ บือนาตัก     นู นะ ฮอย เตด บือเลฮ มากัด     อาเย ดาดา เดะ กาวัด บือนาตัก อีตู? 8นู กู บือเลฮ มือเลา กะฆีเตอ ซีงี     กู มือเลา ตูโรจ ฮาดัจ นะ โกะ ซือมียา     ตารา อีตู เฆอ? บูกัด. ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด     ญา มือเลา ซือรูปา     บูกัด เฆอ? 9ซาเบะ จะ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     นู มูซา ฆาแรฮ     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ จะ "ตานา กรือเบา ตืองัฮ กาจะ ปาดี     ฌางัน นะ ซรือโกะ ตูโดก มูโลจ นะ ญา เลอ." ญา จะ. เดะ ลาฆู อีนี     ตูฮัด ญา บรีงัจ ซา กะ โกะ กรือเบา     ซูโงฮ เฆอ? 10เฆอ-จะ     ญา บือเลฮ มือเลา กะฆีเตอ     กรานา ลีฮัจ กะ กามี เฆอ? โงฮ-ซูโงฮ เลอ     ลาฆู อีตู กือนา ฆาแรฮ ดัฮ     กรานา ลีฮัจ กะ กามี. กะฆีเตอ     ซือมียา นู ฆาลา บือนัก     ฌางัน ซือมียา นู งาจะ ปาดี     กูญา นะ บือกรือฌา     ซาเบะ กูญา จาดัก นะ บือเลฮ ซา ฮาบด     เดะ ปาดี อีตู. 11นู กามี มาแรฮ มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     ซือรูปา กามี ฌาดี ซือมียา ปุย-ปรุย บีฌี     นู นะ บือตามัฮ ลาฆู บาฌิ     โซะ ฮาตี นะ กาเญา. กะฆีเตอ     นู กามี นะ งือตับ โกะ ซือบารัก โซะ ดือนียา     ฌาดี ลาฆู บาญะ ตือลาลู เฆอ? 12กะ ซือมียา อาซิก ปาโตจ นะ บือเลฮ เดะ กาเญา เตอ     กะฆีเตอ กามี เลอ     ปาโตจ นะ บือเลฮ ลือเบฮ เดะ กูญา     บูกัด เฆอ? ตาปี ลาฆู นู กามี ปาโตจ นะ บือเลฮ อีตู     กามี ตีเมา นะ อาเมด ดัฮ. กามี บือเลฮ ตาฮัด ซูซัฮ     ราตา มาจับ     ตีเมา นะ บูวัจ นามา     นู นะ ซือกัจ บรีตา นู บาฌิ อีตู     ปาซัน เยซู คริด. 13กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     ซือมียา นู บือกรือฌา เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ญา กือนา มากัด โกะ ซือบารัก     เดะ ดาลับ รูมัฮ อีตู เลอ? ซือมียา นู บือกรือฌา เดะ ตือปัจ ตูนู บารัก มือนืองะ ญา นะ บือเลฮ ซา ฮาบด     เดะ ซือบารัก นู มือนืองะ ดัฮ. 14กะฆีเตอ เลอ ฌูฆา     ตูฮัด บือเลฮ ปือซัด จะ ซือมียา นู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ญา ปาโตจ นะ บือเลฮ ซาโมจ ดูเวะ บลาญา นะ ญา     เดะ ลาฆู บือกรือฌา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีตู. 15ตาปี ลาฆู นู กู ปาโตจ นะ บือเลฮ อีตู     กู เตด บือเลฮ อาเมด ดัฮ. นู กู ฆาแรฮ ปาซัน ลาฆู อีนี โปด     บูกัด-จะ     บีดา นะ บูวัจ บรี กูญา บรี กะ กู กะฆีเตอ. กู ตีเมา บรี ซือมียา ดีฮา     นะ บูวัจ บรี ลาฆู นู กู งันตืองัน กะฆีนี     นะ ฮาบิฮ ปี ดัฮ. บรี กู มาตี     บาฌิ ลาฆี เลอ. 16ซาเบะ-จะ     นู กู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีตู     กู ฮอย ตือปัจ นะ งันตืองัน บือเลฮ เลอ. กู ฆาฆัฮ นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ เลอ. กะ กู เตด บือเลฮ มือญาเระ กะฆีเตอ     กู นะ กือนา ซูซัฮ ซูโงฮ เลอ. 17กะ กู ปี มือญาเระ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กู ตะอาซิก     กะฆีเตอ กู นะ บือเลฮ ฆาฌี เดะ ลาฆู อีตู. ตาปี บูกัด กะฆีเตอ. กู กือนา ปือซัด ดัฮ     ซาเบะ ตูฮัด เลอ     บือเลฮ กีเรบ ลาฆู อีนี     บรี กะ กู บือเลฮ บูวัจ. 18กะฆีเตอ     กู นะ บือเลฮ ฆาฌี นามา ซือตืองัฮ เฆอ? กู นะ บือเลฮ ซา ลาฆู อีนี จะ     นู กู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     กู เตด บือเลฮ อาเมด รือฆา อูปัฮ ลาลู. กะฆีเตอ     บาฮาเฆด นะ กู     นู ดาตัก เดะ ลาฆู บือกรือฌา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ เตอ     บาฮาเฆด อีตู     กู เตด บือเลฮ อาเมด ซูโรฮ บรี ฮาบิฮ เลอ. 19กู ฌาดี ซือมียา ลือปัซ ซูโงฮ เลอ     บูกัด ปราโซฮ นะ ซาปา. ตาปี กู บือเลฮ บูวัจ บรี ญาวา กู ตะอาซิก     ฌาดี ปราโซฮ นะ ซือมียา ซือมูฮา     บีดา นะ บาวา ซือมียา บาญะ ซือรูโลยํ     มาแรฮ ตูโรจ กะ เยซู. 20โซะ ลูมอฮ บักซา ยิว เตอ     กู ฌาดี ซือรูปา ซือมียา บักซา ยิว     บีดา นะ บาวา โกะ ซือมียา บักซา ยิว     มาแรฮ ตูโรจ กะ เยซู. โซะ ซือมียา นู ดูโดะ โซะ บาวัฮ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     กู ตะอาซิก     มีเซ-จะ กู เตด ดูโดะ เดะ บาวัฮ โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     ตาปี กู ฌาดี ซือรูปา ซือมียา ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ ฌูฆา เลอ     บีดา นะ บาวา กูญา อีตู     มาแรฮ ตูโรจ กะ เยซู. 21โซะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     นู ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     กู ฌาดี ซือรูปา ซือมียา     นู ฮอย ปือมือเลา ฮูโกบ ฌูฆา เลอ     บีดา นะ บาวา โกะ ซือมียา อีตู     มาแรฮ ตูโรจ กะ เยซู. ตาปี โงฮ-ซูโงฮ เลอ     บูกัด-จะ     กู เตด ดูโดะ เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซาเบะ กู อาดา เดะ บาวัฮ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ เยซู คริด เลอ. 22โซะ ซือมียา นู เตด กือฌะ-กือมัซ เตอ     กู ฌูฆา ฌาดี ซือมียา นู เตด กือฌะ-กือมัซ     บีดา นะ บาวา กูญา มาแรฮ ตูโรจ กะ เยซู. โซะ ซือมียา ราตาๆ เตอ     กู บือเลฮ ฌาดี ซือรูปา ซือมียา ราตา มาจับ ฌูฆา เลอ     บีดา กู นะ บือเลฮ ตูโลก กูญา ซือตืองัฮ     บาวา ปี ราตา ฌาลัด     บรี กูญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 23ลาฆู อีตู ซีงี ซือมูฮา     กู บูวัจ     กรานา ลีฮัจ กะ บรีตา นู บาฌิ อีตู     บีดา กู นะ บือเลฮ บาฮาเฆด บือซามา     เดะ ลาฆู บาฌิ นะ ญา เลอ. 24กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     วะตู อาดา ลาฆู บลารี บือลูมา เตอ     โกะ ซือมียา บลารี อีตู     กูญา ปาคัจ บลารี บือลูมา ซือมูฮา     ตาปี อาดา ซือมียา แนฮ ซืออูรัก     นู ฌือนัฮ     บือเลฮ ซาโมจ รังวัน เลอ. กะฆีเตอ     บรี กาเญา บลารี เลอ     บีดา นะ บือเลฮ ซาโมจ รังวัน อีตู. 25โกะ ซือมียา นู นะ อูซิ บือลูมา ราตาๆ     กูญา กือนา ฌาฆา     ฮูโกบ ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก บรี บาฌิ. กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา นะ ซาโมจ จูบุก นู นะ ลายู ฆูรก ฮาบิฮ. ตาปี กีตา ฮูโกบ ญาวา นะ กีตา ตะอาซิก     บีดา นะ ซาโมจ จูบุก     นู นะ อาดา ซือลาลู เลอ. 26กรานา ลาฆู อีตู     กู นี เลอ     กู ซือมาตา บลารี รือมัก     บีดา นะ ฌือนัฮ. กู ฌาดี ซือรูปา ซือมียา บือตูโมะ     ตาปี กู เตด ตูโมะ อาเงน เลอ. 27กู กาเตาะ ตูโมะ ญาวา กู ตะอาซิก     บรี ญา ตือฆัยํ-อูรัจ. กู อาเมด ฌือนัฮ เดะ ญาวา นะ กู     ตาโกจ-จะ     ซูดัฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีตู กะ ซือมียา อาซิก     กู นะ ฌาดี ซือรูปา ซือมียา นู กือนา ปูตุซ รังวัน เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\