1 โยฮัน 2

1โอ โกะ นานะ ดือมิ นะ กู เออ     กู ฆาแรฮ ลาฆู อีนี บรี กะ กาเญา     บีดา ตีเมา บรี กาเญา นะ บูวัจ ดูซา. ตาปี ดัฮ ซาปา บูวัจ ดูซา ดัฮ     กีตา อาดา ซือมียา ตูโลก มือเลา ปาซัน นะ กีตา     ฌางัน อาโปก เดะ อาตัซ. ญา เตอ     เยซู คริด     นู บาฌิ-ตือปัจ เลอ. 2ญา เตอ เลอ     นู ฌาดี ซือรูปา บารัก มือญือมัฮ นู มือนืองะ บรี กะ ตูฮัด     บรี ญา นะ อาเกะ ดูซา นะ กีตา. บูกัด ซา ลาฆู ดูซา นะ กีตา เตอ     ตาปี ดูซา นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา เดะ ดือนียา ซือมูฮา เลอ. 3นู กีตา ตูโรจ กะ โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด     บูวัจ บรี กีตา ตือตู-ฮาตี จะ     กีตา กราลา ตูฮัด ดัฮ. 4ซือมียา นู มือเลา จะ     "กู กราลา ตูฮัด"     ตาปี เตด บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ญา     ซือมียา อีตู เตอ     ฌาดี ซือมียา มือเลา มืออูปัย. ฮอย ลาฆู นู ซูโงฮ เดะ ฮาตี นะ ญา. 5ตาปี ซือมียา ดีฮา นู ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ซือมียา อีตู เลอ     นู อาดา ฮาตี ซายัก กะ ตูฮัด ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. ลาฆู กะฆีนี     บรี กีตา ตาฮู จะ     กีตา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เลอ. 6ฌาดี-จะ     ซือมียา นู จะ     "กู ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด"     ซือมียา อีตู เลอ     ฆาโดฮ บูวัจ ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู เยซู คริด บือเลฮ บูวัจ ดัฮ. 7โกะ กาวัด นู กู ซายัก เออ     ปือมือซัด นู กู ฆาแรฮ บรี กะ กาเญา เตอ     บูกัด ปือมือซัด บารู     ตาปี ฌาดี ปือมือซัด นู ลามา     นู กาเญา อาดา ตะเดะ ลามูลา ดัฮ. ปือมือซัด นู ลามา อีตู     ฌาดี ปือมือเลา นู กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ. 8มีเซ กะฆีเตอ โปด     ตาปี ฌาดี ปือมือซัด นู บารู     นู กู ฆาแรฮ บรี กะ กาเญา ฌูฆา     ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ นู อาดา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด     อาดา เดะ ฮาตี กาเญา ฌูฆา. ฌาดี-จะ     ลาฆู กือลับ ลือปัซ ปี ดัฮ     ลาฆู จรัฮ นู ซูโงฮ เตอ     ตืองัฮ ซูโลฮ มาแรฮ เลอ. 9ซือมียา นู จะ     "กู อาดา ดูโดะ เดะ โซะ จรัฮ ดัฮ"     ตาปี ญา บือชี กะ ดีบราดี นะ ญา     ซือมียา อีตู เตอ     ฌาดี ซือมียา นู ดูโดะ โซะ กือลับ ลาฆี. 10ตาปี ซือมียา นู ซายัก กะ ดีบราดี นะ ญา เตอ     ญา อาดา ดูโดะ โซะ เดะ จรัฮ เตอ เลอ     ญา ฮอย นามา นู นะ บรี กะ ซือมียา ตือซีปะ รือบัฮ. 11ตาปี ซือมียา นู บือชี กะ ดีบราดี นะ ญา เตอ     ญา ดูโดะ เดะ โซะ กือลับ เลอ. ญา บือฌาลัด ปี กะ โซะ กือลับ. ลาฆู กือลับ อีตู เตอ     นะ บูวัจ บรี ญา มาตา บูตา. ญา นะ ปี กะ ดีฮา โปด     ญา ปี เตด กือนา. 12โกะ นานะ ดือมิ เออ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ซาเบะ-จะ ดูซา นะ กาเญา กือนา อาเกะ ดัฮ     กรานา นามา นะ ตูฮัด เลอ. 13โกะ ปะ เออ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ซาเบะ-จะ กาเญา บือเลฮ กราลา ตูฮัด     นู อาดา ตะเดะ ดูลู นูตู เลอ. โกะ อูรัก มูดา เออ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ซาเบะ-จะ กาเญา บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ ฮาตู ซีตัด นู ฌาฮัจ ดัฮ เลอ. โกะ นานะ ดือมิ เออ     กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ซาเบะ-จะ กาเญา บือเลฮ กราลา อาโปก เดะ อาตัซ ดัฮ เลอ. 14โกะ ปะ เออ     กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ซาเบะ-จะ กาเญา บือเลฮ กราลา ตูฮัด     นู อาดา ตะเดะ ดูลู นูตู เลอ. โกะ อูรัก มูดา เออ     กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ซาเบะ-จะ กาเญา บือเลฮ ตือฆัยํ-อูรัจ ดัฮ เลอ. ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ญา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา. กาเญา โปด ฌือนัฮ เดะ ฮาตู ซีตัด นู ฌาฮัจ ดัฮ. 15ฌางัน ซายัก กะ ดือนียา อีนี     เฆอ-จะ โกะ ซือบารัก โซะ ดือนียา อีนี. ดัฮ ซือมียา ดีฮา ซายัก กะ ดือนียา     ญา เตอ     ฮอย ลาฆู นะ ซายัก กะ อาโปก เดะ อาตัซ     เดะ ฮาตี นะ ญา. 16ซาเบะ บือนา ซือมูฮา เดะ ดือนียา อีนี เตอ     อาดา กะฆีนี     อาดา ลาฆู นู ฮาตี นะ กีตา ฆาละ นะ บูวัจ ลาฆู นู ฌาฮัจ เตอ     อาดา นู มาตา กีตา ฆาละ นะ ลีฮัจ นามาๆ เตอ     อาดา ลาฆู นู มูโลจ นะ กีตา ลาดัจ มือเลา มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก เตอ. ลาฆู อีนี ซือมูฮา     เตด มาแรฮ ดาตัก เดะ อาโปก เดะ อาตัซ เตอ     ตาปี มาแรฮ เดะ โซะ ดือนียา เตอ เลอ. 17ดือนียา อีนี ฌางัน บือนา บารัก ซือมูฮา เดะ ดือนียา     นู ซือมียา ฆาละ นะ บูวัจ     ญา นะ ลือแงะ ปี ฮาบิฮ ดัฮ     ตาปี ซือมียา นู ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด     ญา นะ ดูโดะ ซือลาลู เลอ. 18โกะ นานะ เออ     วะตู อีนี ฌาดี วะตู ปือญูดัฮ ดัฮ. บือกะ กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก นู ลาวัด ฌางัน เยซู คริด     ญา นะ มาแรฮ. วะตู อีนี เลอ     อาดา ซือมียา ลาวัด ฌางัน เยซู คริด บาญะ อูรัก ดัฮ. กะฆีเตอ กีตา ตาฮู จะ     นี เลอ     ฌาดี วะตู ปือญูดัฮ ดัฮ เลอ. 19ลูมอฮ กูญา อีตู ตรือเบะ ปี เดะ ลูมอฮ กีตา ดัฮ. ตาปี กูญา อีตู บูกัด ลูมอฮ นะ กีตา. ดัฮ กูญา ฌาดี ลูมอฮ นะ กีตา     กูญา กือนา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กีตา ลาฆี. ตาปี กูญา ตรือเบะ ดัฮ     บีดา บรี ลีฮัจ จะ     กูญา บูกัด ลูมอฮ นะ กีตา     ราตา ซือมียา เลอ. 20ตาปี ตูฮัด นู บาฌิ ซูโงฮ     ญา อูแร ซือมืองัจ นะ ญา เดะ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ. กะฆีเตอ กาเญา ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ นะ ตูฮัด     ราตา ซือมียา เลอ. 21กู ฆาแรฮ ซูรัจ บรี กะ กาเญา     บูกัด กรานา กาเญา เตด ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ     ตาปี กรานา กาเญา ตาฮู ดัฮ. กาเญา ตาฮู จะ     ปือมือเลา มืออูปัย ซือปาตัฮ โปด     ฮอย เตด มาแรฮ ดาตัก เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ เลอ. 22ซาปา เลอ     นู ฌาดี ซือมียา มือเลา มืออูปัย? ญา เตอ เลอ     ซือมียา นู มือเลา กีปัซ     ฮอย เตด ซาโงะ จะ     เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ. ญา เตอ เลอ     นู ฌาดี ซือมียา นู ลาวัด ฌางัน เยซู คริด เตอ     ญา กีปัซ อาโปก เดะ อาตัซ     ฌางัน นานะ นะ ญา ซามา. 23ซือมียา ดีฮา กีปัซ นานะ นะ ตูฮัด     ซือมียา อีตู ญา ฮอย ตูฮัด ฌาดี อาโปก นะ ญา. ตาปี ซือมียา ดีฮา ซาโมจ นานะ นะ ตูฮัด เตอ     ญา เลอ อาดา ตูฮัด ฌาดี อาโปก ฌูฆา เลอ. 24กาเญา อาดา ลาฆู     นู กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ตะเดะ ลามูลา ดัฮ     บรี ลาฆู อีตู อาดา ดูโดะ ฌางัน กาเญา เลอ. ดัฮ ลาฆู อีตู อาดา ดูโดะ ฌางัน กาเญา     กะฆีเตอ กาเญา นะ ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน นานะ นะ ตูฮัด     ฌางัน อาโปก เดะ อาตัซ ฌูฆา. 25อีนี เลอ     ฌาดี ปือมือเลา นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน กีตา     ฌาดี-จะ     นะ บรี กีตา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. 26ลาฆู อีนี     กู ฆาแรฮ บรี กะ กาเญา     มือญาเระ ลาฆู นะ ลูมอฮ ซือมียา     นู นะ ตีปู กาเญา บรี ซือซัจ. 27ตาปี นู ตูฮัด อูแร ซือมืองัจ นะ ญา     เดะ กาเญา ดัฮ     ญา เตอ     อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา เลอ. กะฆีเตอ เตด ปายัฮ บรี กาวัด อาฌัยํ กาเญา     กรานา ซือมืองัจ นู บือเลฮ อูแร ดัฮ     ญา เตอ นะ อาฌัยํ กาเญา เดะ ราตา ลาฆู     ราตา มาจับ. ลาฆู นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อาฌัยํ กะฆีนี     ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ     บูกัด ลาฆู มืออูปัย. กะฆีเตอ นู ญา อาฌัยํ กาเญา กะฮามี     กาเญา กือนา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด กะฆีเตอ เลอ. 28กะฆีเตอ     นานะ ดือมิ เออ     บรี กาเญา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เตอ เลอ. กะฆีเตอ ตานา ตูฮัด นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     กีตา นะ อาดา ฮาตี บรานี     ฮอย ลาฆู ปือญือและ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     เดะ วะตู นู ญา มาแรฮ. 29ดัฮ กาเญา ตาฮู จะ     ตูฮัด เตอ     ญา เลอ นู บาฌิ-ตือปัจ     กะฆีเตอ กาเญา ตาฮู จะ     ราตา ซือมียา นู ตูโรจ กะ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     นู ญา บือฌาดี ดาตัก เดะ โซะ ตูฮัด เตอ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\