1 โยฮัน 3

1ลีฮัจ เลอ     อาโปก เดะ อาตัซ ญา ซายัก กะ กีตา     บาญะ กะฆีนี เลอ     นู ญา บรี กะ กีตา ปือนามา จะ     โกะ นานะ นะ ตูฮัด เลอ. ซูโงฮ     กีตา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เตอ เลอ. กะฆีเตอ ซือมียา เดะ ดือนียา เตด กราลา กีตา     กรานา-จะ กูญา เตด กราลา ตูฮัด เลอ. 2กาวัด นู กู ซายัก เออ     วะตู อีนี กีตา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ. เตด ดือละ ลีฮัจ จะ     อาดา ซืออารี โซะ ฮึลด     กีตา นะ ฌาดี กะฮามี เลอ. ตาปี กีตา ตาฮู จะ     ตานา เยซู คริด นะ มาแรฮ ปลีฮัจ เตอ     กีตา นะ ฌาดี ซือรูปา บือกะ ญา เลอ     กรานา-จะ ตูฮัด เยซู ฌาดี กะฮามี     กีตา นะ ลีฮัจ บือฆารี ญา     กะฆีเตอ เลอ. 3กะฆีเตอ     ราตา ซือมียา นู จาดัก นะ ลีฮัจ ตูฮัด กะฆีนี     ญา ยอม บาโซฮ ญาวา ตะอาซิก บรี จรัฮ บาฌิ     ซือรูปา กะ ตูฮัด นู จรัฮ บาฌิ เลอ. 4ซือมียา ดีฮา นู บูวัจ ดูซา     ญา เตอ     ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. กรานา ลาฆู บูวัจ ดูซา เตอ     ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด. 5กาเญา ตาฮู ดัฮ จะ     นู เยซู ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ     บีดา นะ บาวา โกะ ดูซา บือปี บูวัก. ตาปี อีซี ญา โปด     ฮอย ดูซา ลาลู. 6ซือมียา ดีฮา นู ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     ญา เตอ     เตด ลาดัจ บูวัจ ดูซา. ซือมียา ดีฮา นู ลาดัจ บูวัจ ดูซา     ญา เตด บือเลฮ บือฆารี ตูฮัด ดัฮ     เตด บือเลฮ กราลา ตูฮัด ดัฮ เลอ. 7นานะ ดือมิ เออ     ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา บืออาฌะ กาเญา บรี ซือซัจ ฌาลัด. ซาปา นู บูวัจ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ดัฮ     ซือรูปา บือกะ ตูฮัด ญา นู บาฌิ-ตือปัจ เลอ. 8ซือมียา นู ลาดัจ บูวัจ ดูซา เตอ     ฌาดี ซือมียา นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     ซาเบะ-จะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด ญา บูวัจ ดูซา     ตะเดะ ลามูลา นูตู เลอ. กะฆีเตอ นานะ นะ ตูฮัด ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี โกะ ปือบูวัจ นะ ฮาตู ซีตัด อีตู     บือนาซา ดัฮ เลอ. 9ซือมียา ดีฮา นู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด     ญา เตอ     เตด ลาดัจ บูวัจ ดูซา     ซาเบะ อีซี ตูฮัด ตะอาซิก อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ ซือมียา อีตู. ญา ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด ดัฮ     กะฆีเตอ ญา นะ ลาดัจ บูวัจ ดูซา เตด บือเลฮ เลอ. 10กะฆีเตอ นะ ลีฮัจ บือเลฮ จะ     ซาปา นู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด     ซาปา นู ฌาดี นานะ นะ ฮาตู ซีตัด. ซือมียา ดีฮา นู เตด ตูโรจ กะ ปือบูวัจ นู บาฌิ-ตือปัจ     นู เตด ซายัก โกะ ดีบราดี เตอ     ญา เลอ     บูกัด นานะ นะ ตูฮัด. 11นี เลอ     ฌาดี ปือมือเลา อาฌัยํ นู กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ     ตะเดะ ลามูลา ดัฮ เตอ     จะ     บรี กีตา บือซายัก-ซายัก เลอ. 12ฌางัน บูวัจ ตูโรจ บือกะ คาอิน     นู ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด นู ฌาฮัจ     ญา บือเลฮ บูนอฮ อาดี เดะ ญา ตะอาซิก. ซาเบะ นามา ญา บูนอฮ อาดี เดะ ญา เตอ? กรานา-จะ ปือบูวัจ นะ อีซี ญา     ฌาฮัจ     ตาปี ลาฆู ปือบูวัจ นะ อาดี เดะ ญา     ฌาดี ลาฆู นู บาฌิ เลอ. 13ลูมอฮ ดีบราดี เออ     ฌางัน นะ ฆาโดฮ-ฮาตี เลอ     นู ซือมียา เดะ ดือนียา บือชี กะ กาเญา. 14นู กีตา ซายัก กะ ลูมอฮ ดีบราดี     บูวัจ บรี กีตา ตาฮู จะ     กีตา บือเลฮ ลือปัซ เดะ มาตี     รอจ กะ ลาฆู นู ฮีโดะ ซูโงฮ ดัฮ. ซือมียา ดีฮา นู เตด ซายัก โกะ ดีบราดี     ญา เตอ     อาดา ดูโดะ โซะ ลาฆู มาตี ลาฆี. 15ซือมียา ดีฮา นู บือชี กะ ดีบราดี     ญา เตอ เลอ     นู ฌาดี ซือมียา บูนอฮ กาวัด. กาเญา ตาฮู จะ     ซือมียา บูนอฮ กาวัด     ญา เตอ     ฮอย ลาฆู ฮีโดะ นู ซือลาลู     ดูโดะ เดะ ญา เลอ. 16กะฆีนี เลอ     กีตา ตาฮู จะ     ลาฆู นู ซายัก ฌาดี ลาฆู กะฮามี     นู เยซู ซรัฮ ญาวา นะ ญา ดัฮ     กรานา กีตา. กะฆีเตอ กีตา โปด     กือนา นะ ซรัฮ ญาวา นะ กีตา     กรานา โกะ ลูมอฮ ดีบราดี ฌูฆา เลอ. 17ดัฮ ซือมียา ดีฮา นู อาดา โกะ บือนา บารัก ฆือนะ บาฌิ ดัฮ     ญา ลีฮัจ ดีบราดี นะ ญา ฮาฌะ โตระ     ตาปี ญา บูวัจ ฮาตี กรัซ     ญา เตด ตูโลก ดีบราดี อีตู     ซือมียา อีตู นะ มืองากู จะ     ญา ซายัก กะ ตูฮัด บือเลฮ กะฮามี เลอ? 18โกะ นานะ ดือมิ เออ     นู กีตา ซายัก เตอ     ฌางัน บรี ฌาดี ซา ลาฆู นู ปือมือเลา เดะ มูโลจ เลอ     ตาปี บรี กีตา ซายัก เดะ ลาฆู ปือบูวัจ ฌางัน ลาฆู นู ซูโงฮ. 19กะฆีนี เลอ     กีตา ตาฮู จะ     กีตา อาดา ดูโดะ โซะ ลาฆู นู ซูโงฮ     นะ บรี กีตา ตือตู-ฮาตี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. 20มีเซ-จะ ฮาตี นะ กีตา บราซา จะ     ซาลัฮ ดัฮ     ตาปี ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา เตอ     บือซัยํ เดะ ฮาตี นะ กีตา ลาฆี     ญา ตาฮู ลาฆู ซือมูฮา ราตา. 21โอ โกะ ซือมียา นู กู ซายัก เออ     ดัฮ ฮาตี นะ กีตา เตด บราซา จะ     ซาลัฮ เตอ     กะฆีเตอ กีตา บรานี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เลอ. 22ดัฮ กีตา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ตูโรจ กะ ลาฆู นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ญา เตอ     กะฆีเตอ     ลาฆู นามา นู กีตา มีตา เดะ ตูฮัด โปด     ญา นะ บรี เลอ. 23นี เลอ ฌาดี ปือมือซัด นะ ตูฮัด     ฌาดี-จะ     บรี กีตา ปือจายา กะ นามา นะ เยซู คริด     นานะ นะ ตูฮัด เตอ เลอ. บรี กีตา บือซายัก-ซายัก เลอ     บือกะ ตูฮัด ปือซัด กะ กีตา ดัฮ. 24ราตา ซือมียา นู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เตอ     กูญา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด. ตูฮัด โปด     ญา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน กูญา. กะฆีนี เลอ     กีตา ตาฮู จะ     ตูฮัด ญา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน กีตา     กรานา ซือมืองัจ นะ ญา     นู ญา บรี กะ กีตา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\