1 โยฮัน 4

1โอ ลูมอฮ กาวัด นู กู ซายัก เออ     ฌางัน ปือจายา กะ ราตา ซือมียา นู มืองากู จะ     ญา อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. กือนา มือญาซัจ บรี ลีฮัจ จะ     ซือมืองัจ อีตู ดาตัก ตือปัจ ดีฮา? ดาตัก เดะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เฆอ เตด. กรานา-จะ อาดา ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ มือเลา มืออูปัย     บาญะ อูรัก     นู บือเลฮ ปี กะ ดือนียา ราตา ดัฮ. 2กะฆีนี เลอ     กาเญา นะ บือเลฮ กราลา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. ราตา ซือมียา นู ซาโงะ จะ     "เยซู คริด มาแรฮ ฌาดี ซือมียา ดัฮ"     ซือมียา อีตู ญา อาดา ซือมืองัจ     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 3ราตา ซือมียา นู ตีเมา นะ ซาโงะ เยซู กะฆีเตอ     ญา เตอ     อาดา ซือมืองัจ นู เตด มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. ญา เตอ     อาดา ซือมืองัจ นะ ซือมียา นู ลาวัด ฌางัน เยซู คริด. กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     จะ     นู ซือมืองัจ นู บลาวัด อีตู นะ มาแรฮ. ตาปี วะตู อีนี เลอ     ญา อาดา เดะ ดือนียา ดัฮ. 4โกะ นานะ ดือมิ เออ     กาเญา ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ ดัฮ เลอ. กาเญา ฌือนัฮ เดะ ซือมียา ตูโดฮ มืออูปัย อีตู ดัฮ     กรานา-จะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา     ญา เตอ     บือซัยํ ลือเบฮ เดะ ซือมืองัจ อีตู นู ดูโดะ เดะ ดือนียา เลอ. 5กูญา อีตู ฌาดี ซือมียา โซะ ดือนียา เลอ. กะฆีเตอ กูญา มือเลา ลาฆู นู โซะ ดือนียา. โกะ ซือมียา เดะ ดือนียา โปด     กูญา ซูกา มือนีงัย. 6กีตา นี เลอ     ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. ซาปา นู กราลา ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กูญา ซูกา นะ มือนีงัย กะ กีตา เลอ. ซาปา เตด กราลา ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     กูญา ตีเมา นะ มือนีงัย กะ กีตา. กะฆีเตอ เลอ     กีตา นะ บือเลฮ กราลา     ซือมืองัจ นู ซูโงฮ     ฌางัน ซือมืองัจ นู ซือซัจ. 7โอ ลูมอฮ กาวัด นู กู ซายัก เออ     บรี กีตา ซายัก บือซามา-ซามา เลอ     กรานา-จะ ลาฆู นู ซายัก ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. ราตา ซือมียา นู บือซายัก-ซายัก เตอ     ญา บือฌาดี มาแรฮ เดะ ตูฮัด     ญา กราลา ตูฮัด เลอ. 8ซือมียา ดีฮา นู เตด ซายัก     ญา เตอ     เตด กราลา ตูฮัด     กรานา-จะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ     ฌาดี นู ซายัก. 9นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซายัก กีตา เตอ     ญา ปลีฮัจ กะ กีตา กะฆีนี จะ     ญา บือเลฮ ซูโรฮ นานะ ตูงัน นะ ญา มาแรฮ มาโซะ กะ ดือนียา     บีดา นะ บรี กีตา บือเลฮ ฮีโดะ     กรานา นานะ อีตู เลอ. 10ลาฆู นู ซายัก เตอ     ฌาดี กะฆีนี     บูกัด บือกะ กีตา ซายัก กะ ตูฮัด เตอ     ตาปี บือกะ ตูฮัด เตอ เลอ     ญา ซายัก กะ กีตา ดัฮ     ญา ซูโรฮ นานะ นะ ญา มาแรฮ มาตี     ฌาดี ซือรูปา บารัก มือญือมัฮ     มือนืองะ กะ ตูฮัด     บรี ญา นะ อาเกะ ดูซา นะ กีตา เลอ. 11ลูมอฮ กาวัด นู กู ซายัก เออ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ซายัก กีตา กะฆีเตอ ดัฮ     กีตา กือนา ซายัก บือซามา-ซามา ฌูฆา. 12ฮอย ซาปา ดือละ ลีฮัจ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. ตาปี ดัฮ กีตา ซายัก บือซามา-ซามา เตอ     ตูฮัด เลอ     ญา นะ ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน กีตา     ญา นะ บูวัจ บรี กีตา อาดา ฮาตี ซายัก ซือรูปา กะ ญา     ปือนอฮ มีเม ดัฮ เลอ. 13กะฆีนี เลอ     กีตา นะ ตาฮู จะ     กีตา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด ดัฮ     ตูฮัด โปด     ญา ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน กีตา ฌูฆา     กรานา ตูฮัด เตอ เลอ     บือเลฮ บรี ซือมืองัจ นะ ญา กะ กีตา ดัฮ. 14กะฆีเตอ กีตา บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ     นะ มือญาเระ ฌาดี ซะซี ปูลัก จะ     อาโปก เดะ อาตัซ ญา ซูโรฮ นานะ นะ ญา มาแรฮ ฌาดี ซือมียา     บีดา นะ ตูโลก โกะ อูมัจ-ซือมียา เดะ ดือนียา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 15ดัฮ ซือมียา ดีฮา ซาโงะ จะ     เยซู ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ     ตูฮัด เตอ เลอ     นะ ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ซือมียา อีตู. ซือมียา อีตู โปด     นะ ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เลอ. 16กะฆีเตอ เลอ     กีตา ตาฮู ดัฮ     กีตา ปือจายา ดัฮ     จะ     ตูฮัด ญา ซายัก กะ กีตา ซูโงฮ เลอ. ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ เลอ     นู ซายัก. ซือมียา นู ซายัก ปือนอฮ เดะ ฮาตี เตอ     ญา เลอ     ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด. ตูฮัด โปด     ดูโดะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน ญา. 17นู กีตา ซายัก     ญา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     บีดา บรี กีตา นะ ฌาดี ซือมียา ฮาตี บรานี     เดะ อารี นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ. กรานา ตูฮัด ฌาดี กะฮามี     กีตา อีนี นะ ฌาดี กะฆีเตอ     เดะ ดือนียา อีนี ฌูฆา. 18ซือมียา นู ซายัก     ญา เตด ฆรานา ตาโกจ ลาฆู นามา. กรานา-จะ     นู ซายัก ปือนอฮ บาฌิ เตอ     ซือรูปา ญา โปรฮ ลาฆู ตาโกจ ปี ฮาบิฮ เลอ. ซาเบะ นู ซือมียา นะ ตาโกจ เตอ     ฌาดี ปาซัน ลาฆู กรัจ ฮูโกบ. โกะ ซือมียา นู ตาโกจ กะฆีเตอ     กูญา เตด ซายัก ปือนอฮ บาฌิ เลอ. 19นู กีตา ซายัก เตอ     ซาเบะ-จะ ตูฮัด ตะอาซิก     ญา บือเลฮ ซายัก กะ กีตา ดูลู. 20ซือมียา ดีฮา นู จะ     "กู ซายัก กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ"     ตาปี ดัฮ ญา บือชี กะ ดีบราดี เตอ     ญา มือเลา มืออูปัย ฮาปา. ซือมียา นู เตด ซายัก กะ ดีบราดี     นู ญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ เตอ     ญา นะ ซายัก กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู ญา ลีฮัจ เตด ดือละ บือฆารี     บือเลฮ กะฮามี เลอ? 21ปือมือซัด อีนี นู กีตา อาดา เตอ     ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด     ฌาดี-จะ     ซือมียา นู ซายัก กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เตอ     บรี ญา ซายัก กะ ดีบราดี นะ ญา ฌูฆา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\