1 เปโตร 1

1กู เปโตร     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด. กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     นู ปือจัฮ-บือลัฮ     ปี นูปัก ดูโดะ โซะ นังฆรี ปอนโตด     โซะ นังฆรี ฆาลาเตีย     โซะ นังฆรี กับปาโดเซีย     โซะ นังฆรี เอเซีย     ฌางัน นังฆรี บิทีเนีย. 2นู กาเญา กือนา ปีเลฮ ดัฮ     ญา ตูโรจ ลาฆู นู ตูฮัด     อาโปก เดะ อาตัซ     ญา บือกีรา ดูลู ดัฮ. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ญา บือเลฮ บาโซฮ กาเญา บรี จรัฮ     บีดา กาเญา นะ มือนีงัย กะ เยซู คริด     บีดา กาเญา นะ ซาโมจ ลาฆู ลือมัยํ     ฌางัน ดารัฮ นะ เยซู ฌูฆา. มีตา เดะ ตูฮัด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา บือตามัฮ บาญะ     บรี ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ บือตามัฮ บรี บาญะ ฌูฆา เลอ. 3บรี ซือลามัจ เลอ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ฌาดี อาโปก นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา. ญา เลอ     ตือจีฮัด บาญะ กะ กีตา ดัฮ     บูวัจ บรี กีตา บือฌาดี บารู ดัฮ     ซาเบะ เยซู คริด     ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ     กีตา อาดา ลาฆู ฮาระ กะ ตูฮัด     นู ลาฆู ฮาระ อีตู     ญา อาดา ซือลาลู เลอ. 4กะฆีเตอ ฌูฆา     กีตา นะ ซาโมจ ปือซากา     นู ฮอย เตด บูโระ บูโซะ     นู ฮอย ตือปัจ ตะอารัฮ     นู ฮอย เตด ลายู มืองูรก. ปือซากา อีตู     ตูฮัด ญา ซียะ ตาโรฮ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ     บีดา กาเญา. 5กาเญา นู ปือจายา เลอ     ตูฮัด ญา ฌาฆา กาเญา     ฌางัน นู ปือมือฆัฮ นะ ญา. กะฆีเตอ     กาเญา นะ รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     นู ตูฮัด ซียะ ฆือนะ ดัฮ     นะ อาเมด มาแรฮ ปลีฮัจ     เดะ วะตู ปือญูดัฮ. 6ซาเบะ ลาฆู อีตู ซือมูฮา     กาเญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     มีเซ-จะ วะตู อีนี     กาเญา ฆาโดฮ ตาฮัด ซูซัฮ     ซา วะตู     เดะ ลาฆู ลกลีฮัจ ฌือแนฮๆ. 7ลาฆู ปือจายา นะ กาเญา     ญา อาดา รือฆา มาฮัน ลือเบฮ เดะ มัซ เลอ. โกะ มัซ อีตู เตอ     ญา ฌาดี ซือบารัก นู นะ บือนาซา ปี ฮาบิฮ     ตาปี มัซ โปด     กือนา ลกลีฮัจ ฌางัน อาปี     บรี ลีฮัจ จะ     ฌาดี มัซ ซูโงฮ. กะฆีเตอ ฌูฆา     นู กาเญา ตืองัฮ กือนา ลกลีฮัจ เตอ     ญา มือญาซัจ บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู ปือจายา นะ กาเญา     ญา ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ กือนา ปูฌี     นะ บือซรี     นะ บือซัยํ มูคา     เดะ วะตู อีตู     นู เยซู คริด     ญา นะ บาลิ ปาเระ มาแรฮ ปลีฮัจ. 8เยซู เตอ     กาเญา เตด ดือละ ลีฮัจ บือฆารี ฌางัน มาตา     ตาปี กาเญา อาดา ซายัก กะ ญา. มีเซ-จะ     วะตู อีนี     กาเญา เตด บือฆารี ญา     ตาปี กาเญา อาดา ปือจายา กะ ญา. กะฆีเตอ     กาเญา ซูกา-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ     ลือเบฮ เดะ กีตา นะ มือเลา. 9นู กาเญา ปือจายา กะ ญา     บูวัจ บรี กาเญา ตืองัฮ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 10ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     นู บือเลฮ มือเลา ตูโดฮ จะ     ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา เตอ     กูญา โปด     บือเลฮ กูวาซา มือโซะ มียา     ปาซัน ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ซีงี เลอ. 11ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ อีตู     กูญา อาดา ซือมืองัจ นะ เยซู คริด ดูโดะ เดะ ดาลับ ญาวา นะ กูญา เตอ     บูวัจ บรี กูญา ตูโดฮ ดูลู     ปาซัน ลาฆู นู เยซู คริด นะ ตาฮัด ซูซัฮ ปายัฮ     นู ญา นะ อาดา ลาฆู บือซรี เดะ บลากัก เลอ. กะฆีเตอ     กูญา อีตู ซีงี     กูญา บือเลฮ มือโซะ มียา จะ     ซือมืองัจ อีตู ตูโญะ กะ ซือมียา ดีฮา     กะ วะตู ดีฮา เตอ. 12ตูฮัด บือเลฮ ปลีฮัจ บรี กูญา ตาฮู จะ     นู กูญา มือเลา ตูโดฮ ลาฆู กะฆีเตอ     บูกัด กรานา กูญา ตะอาซิก     ตาปี กรานา กาเญา เลอ. วะตู อีนี เลอ     กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ลาฆู อีตู ดัฮ     เดะ โกะ ซือมียา นู มาแรฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ตูโลก กูญา ซามา. ลาฆู อีตู ซีงี     โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด โปด     กูญา ซูกา นะ มือนาตะ ลีฮัจ ฌูฆา. 13กะฆีเตอ เลอ     กาเญา กือนา ซียะ ฮาตี นะ กาเญา บรี บาฌิ เลอ     กือนา ตาฮัด-ฮาตี เลอ. กาเญา กือนา ฮาระ บรี ปือนอฮ เลอ     กะ ลาฆู นู ตูฮัด ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     วะตู เยซู คริด นะ มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ. 14วะตู ดูลู     กาเญา เตด ตาฮู อารัฮ เตอ     กะฆีเตอ กาเญา ตูโรจ กะ ลาฆู นู ฮาตี กาเญา ฆาละ นะ บูวัจ. ตาปี วะตู อีนี     กาเญา ฌาดี ซือรูปา โกะ นานะ นู มือนีงัย กะ ปะ เดะ ญา เตอ. กะฆีเตอ ฌางัน บรี กาเญา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู กะฆีเตอ ลาฆี เลอ. 15ตาปี     นู ตูฮัด     ญา นู บือเลฮ ปาเงน กาเญา ดัฮ เตอ     ญา จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ เลอ     กาเญา กือนา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ ราตา มาจับ กะฆีเตอ ฌูฆา. 16ซาเบะ-จะ     อาดา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "กาเญา กือนา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ     ซาเบะ กู นี     จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ เลอ." ตูฮัด ญา จะ. 17กาเญา ซือโบจ กะ ตูฮัด จะ     "อาโปก". ญา เตอ     นู กรัจ ฮูโกบ ราตา ซือมียา     บือกะ ปือบูวัจ นะ กูญา     ฮอย เตด ปีเลฮ มูคา เลอ. กะฆีเตอ     กาลา กาเญา อาดา เดะ ดือนียา อีนี     กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ     อาดา ฮาตี ตาโกจ     มือนูโนะ กะ ตูฮัด เลอ. 18ดูลู กาเญา บูวัจ ตูโรจ ฮาดัจ ฮอย เตด ตือปากัย     นู กาเญา ซาโมจ เดะ โกะ บีลาแก นะ กาเญา ดัฮ เตอ. ตาปี กาเญา ตาฮู จะ     ตูฮัด บือเลฮ ตือบุซ กาเญา ดัฮ     เดะ โกะ ฮาดัจ อีตู. รือฆา ตือบุซ อีตู     บูกัด บารัก นู นะ บูโระ บือการัจ     ซือรูปา โกะ มัซ     โกะ ปีระ เตอ 19ตาปี ตือบุซ ดัฮ     ฌางัน ดารัฮ นะ เยซู คริด นู ฌาดี รือฆา มาฮัน โตระ เลอ. ญา เตอ     ซือรูปา อานะ กาเมก นู ฮอย บือกัซ ตะอารัฮ     ฮอย บือกัซ ลูกา โตะ ดีฮา โปด. 20ซูโงฮ เลอ     ดูลู เดะ ตูฮัด บือฌาดี ดือนียา ดัฮ     ญา บือกีรา นะ บรี เยซู คริด อีตู     นะ ตือบุซ กาเญา กะฆีเตอ. ตาปี วะตู ปือญูดัฮ อีนี     เยซู ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ     กรานา กาเญา 21นู ญา บือเลฮ ตูโลก     บรี ปือจายา กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. เยซู อีตู เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     บรี ญา บือซรี โตระ. กะฆีเตอ ฌูฆา     กาเญา อาดา ปือจายา กะ ตูฮัด     อาดา ฮาระ กะ ญา ดัฮ เลอ. 22นู กาเญา บือเลฮ มือนีงัย กะ ลาฆู นู ซูโงฮ     กะฆีเตอ กาเญา บาโซฮ ฮาตี นะ กาเญา บรี จรัฮ ดัฮ     บีดา นะ ซายัก โกะ ดีบราดี โงฮ-ซูโงฮ. กะฆีเตอ เลอ     บรี กาเญา บือซายัก บือซามา-ซามา บรี บาญะๆ     อาดา ฮาตี รือมัก ซูโงฮ. 23กาเญา บือเลฮ บือฌาดี บารู ดัฮ     บูกัด เดะ บือแนฮ นู นะ บูโระ บูโซะ     ตาปี เดะ บือแนฮ นู ฮอย เตด บูโระ บูโซะ เลอ     ฌาดี-จะ บือฌาดี บารู ฌางัน ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ปือมือเลา นู อาดา ฮีโดะ     นู อาดา ซือลาลู เลอ. 24ซาเบะ-จะ     ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา ญา ซือรูปา โกะ ปูโฮด รูโปจ. โกะ ลาฆู บาฌิ บือฆาจะ นะ ญา โปด ซือรูปา บูงา รูโปจ. ปูโฮด รูโปจ     ญา ตูโฮยํ ลายู ปี บูงา นะ ญา โปด     ญา นะ ฆูรก ฆูโฆยํ. 25ตาปี ปือมือเลา นะ ตูฮัด อาดา ซือลาลู ซือมาญัก-รอจ เลอ." ปือมือเลา อีตู เลอ     ฌาดี บรีตา นู บาฌิ     นู บือเลฮ มือญาเระ บรี กาเญา ตาฮู ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\