1 เปโตร 2

1กะฆีเตอ เลอ     บรี กาเญา มืองือละ บูวัก     เดะ ลาฆู ฌาฮัจ ซือมูฮา     เดะ ลาฆู กีจอฮ ราตาๆ     ลาฆู ฮาตี ปีเกาะ     ลาฆู ซาเกะ-ฮาตี กะ กาวัด     เดะ ลาฆู มือเลา มืออูปัจ กะ กาวัด     ราตา ซือมูฮา. 2ซือรูปา กะ นานะ     นู บารู ดูโดะ เดะ อาปี ดัฮ     บรี กาเญา ซูกา นะ บือเลฮ อาเย ดาดา     นู ฮอย เตด จาโปยํ นามา เตอ     บีดา ฮาตี นะ กาเญา. บรี อาเย ดาดา อีตู     นะ บูวัจ บรี กาเญา บือซัยํ ซือรูโลยํ     รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 3ซาเบะ-จะ     กาเญา บือเลฮ ฌือเลบ บรี ลีฮัจ ดัฮ     นู ตูฮัด     ญา ฮาตี บาฌิ กะ กีตา     ปือนอฮ ดัฮ. 4กาเญา ตืองัฮ มาแรฮ ดาปัจ ตูฮัด เยซู     นู ฌาดี ซือรูปา บาตู บือซัยํ นู อาดา ฮีโดะ     นู โกะ ซือมียา บือเลฮ กีปัซ     ตีเมา อาเมด มาแรฮ ซูโรฮ. ตาปี บาตู อีตู     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ปีเลฮ ดัฮ     อาดา รือฆา บาญะ ซูโงฮ เลอ. 5กะฆีเตอ เลอ     กาเญา ฌูฆา     ฌาดี ซือรูปา โกะ บาตู บือซัยํ นู อาดา ฮีโดะ     นู กือนา อาเมด มาแรฮ ซูโซด     บรี ฌาดี รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     รูมัฮ นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ดูโดะ. กาเญา ฌาดี ซือรูปา ลูมอฮ ซามี นู จรัฮ บาฌิ ฌูฆา     บีดา นะ มาแรฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บือกะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา     เดะ นามา นะ เยซู คริด เตอ. โกะ ซือบารัก อีตู     นะ บูวัจ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี เลอ. 6ซาเบะ     อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ลีฮัจ เลอ     กู บือเลฮ ปีเลฮ บาตู บือซัยํ ซือกือโตน     นู อาดา รือฆา บาญะ     บอฮ ตาโรฮ เดะ ดาลับ นังฆรี ซีโอน ฌาดี บาตู กือปาลา ซาฆี เลอ. ซือมียา ดีฮา     นู ปือจายา กะ บาตู อีตู     ญา ฮอย ลาฆู นะ มือญือซัน ลาลู เลอ." 7ซูโงฮ     โซะ กาเญา นู ปือจายา     ญา อาดา รือฆา บาญะ     ตาปี โซะ ซือมียา นู เตด ปือจายา อีตู     ซือรูปา อานู "บาตู อีตู     นู โกะ ตูกัก รูมัฮ กีปัซ บูวัก ดัฮ     บาตู อีตู เลอ     ปาเระ มาแรฮ ฌาดี บาตู กือปาลา ซาฆี     นู บือซัยํ เดะ กาวัด." ซูรัจ นะ ตูฮัด ญา จะ. 8อาดา ฌูฆา นู จะ "ญา เลอ     ฌาดี บาตู นู บูวัจ บรี ซือมียา ตือซีปะ     ฌาดี บาตู     นู บูวัจ บรี กูญา รือบัฮ." ญา จะ. นู กูญา ตือซีปะ กะฆีเตอ     ซาเบะ กูญา ตีเมา มือนีงัย     กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บือกะ ซือรูปา ตูฮัด บือเลฮ บือกีรา ดูลู ดัฮ. 9กะฆีเตอ     กาเญา ฌาดี ซา ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     ฌาดี บือกะ ลูมอฮ ซามี นะ ราฌา     ฌาดี ซา บักซา นู จรัฮ บาฌิ     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด ซูโงฮๆ ดัฮ เลอ. ฌาดี กะฆีเตอ     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ มือญาเระ     โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ ซูโงฮ นะ ตูฮัด. ตูฮัด เลอ     นู บือเลฮ ปาเงน กาเญา บรี ตรือเบะ เดะ โซะ กือลับ     มาแรฮ มาโซะ กะ ตือปัจ นู จรัฮ นู บือซายา บือซรี นะ ญา. 10กาลา ดูลู     กาเญา เตด ฌาดี ซา ลูมอฮ ซือมียา ลาลู เตอ     ตาปี วะตู อีนี     กาเญา ฌาดี ซือลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ เลอ. กาลา ดูลู     กาเญา เตด บือเลฮ ซาโมจ     ลาฆู นู ตูฮัด     ญา ตือจีฮัด กะ กาเญา     ตาปี วะตู อีนี     กาเญา บือเลฮ ซาโมจ ดัฮ. 11ลูมอฮ กาเญา     นู กู ซายัก เออ     กู มีตา เดะ กาเญา บรี กือมัซๆ     กาเญา เลอ     นู ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี     ซือรูปา บือกะ ฌาดี ซือมียา มือนูปัก ดูโดะ ซัจ เตอ     บรี กาเญา มืองือละ บูวัก เลอ     เดะ ลาฆู นู ปรางัย บือดูซา นะ กาเญา     ฆาละ นะ บูวัจ เตอ. ซาเบะ ลาฆู กะฆีเตอ     ฌาดี ซือรูปา ซือตรู     นู บลาวัด ฌางัน ฮาตี นะ กาเญา. 12กาเญา กือนา บูวัจ ตูโรจ     กะ โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา นู เตด ปือจายา เตอ. กะฆีเตอ     กะ ซือมียา ดีฮา นะ มืออูปัจ กะ กาเญา จะ     บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ     ญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ     โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ นะ กาเญา. ญา นะ มือโอจ กะ ตูฮัด     เดะ อารี นู ตูฮัด นะ มาแรฮ กรัจ ฮูโกบ. 13บรี กาเญา มือนีงัย     กะ ซือมียา ฮูโกบ ราตาๆ     นู ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ดัฮ     ซาเบะ กาเญา ตูเฮะ กะ ตูฮัด. บรี มือนีงัย กะ กูญา     มีเซ-จะ ฌาดี ราฌา นู บือซัยํ โตระ 14เฆอ-จะ     ฌาดี โกะ ตูฮัด นังฆรี     นู ราฌา ซูโรฮ ปี     บรี กรัจ ฮูโกบ โกะ ซือมียา บูวัจ ซาลัฮ     บรี ปูฌี กะ โกะ ซือมียา บูวัจ บาฌิ. 15กือนา บูวัจ กะฆีนี     ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ซูกา บรี โกะ ปือบูวัจ นะ กาเญา     นะ ปาดับ ลาฆู บูดอ บูวัก     นะ ซือมียา นู เตด ตาฮู อารัฮ. 16บรี กาเญา ดูโดะ     ซือรูปา ฌาดี ซือมียา นู ลือปัซ ซูโงฮ. ตาปี นู กาเญา ลือปัซ กะฆีเตอ     ฌางัน อาเมด มาแรฮ ตูโดก ลาฆู ฌาฮัจ     ตาปี กาเญา กือนา ดูโดะ ซือรูปา ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 17กือนา บรี มูคา     กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     ซายัก โกะ ดีบราดี ปือจายา เลอ. กือนา มือนูโนะ-ฮาตี     ตาโกจ เดะ ตูฮัด     บรี มูคา กะ ราฌา ซามา. 18กาเญา นู ฌาดี ปราโซฮ เออ     กือนา มือนีงัย กะ โกะ กือปาลา นะ กาเญา     มือนูโนะ-ฮาตี ตาโกจ ซูโงฮ     บูกัด ซา กือปาลา นู ฮาตี บาฌิ     ฮาตี บือแฌะ     ตาปี กือนา มือนีงัย     กะ กือปาลา นู ฮาตี ฌาฮัจ ฌูฆา. 19ซาเบะ-จะ     ซือมียา ดีฮา นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด     กะฆีเตอ ญา ยอม ตาฮัด ซูซัฮ     นู เตด กือนา ลาฆู เตอ     ญา เลอ     ตูฮัด นะ ลีฮัจ จะ     ญา บาฌิ ดัฮ. 20ซาเบะ-จะ     กะ กาเญา กือนา รือเปะ     กือนา กาเตาะ     ซาเบะ บูวัจ ซาลัฮ ดัฮ     นู กาเญา ตาฮัด-ฮาตี     เดะ ลาฆู ซูซัฮ อีตู     นะ ฌาดี บาฌิ กะฮามี? ตาปี กะ กาเญา นะ ตาฮัด-ฮาตี     เดะ ลาฆู ซูซัฮ     มีเซ-จะ บูวัจ บาฌิ ฮาปา เตอ     กาเญา นะ บูวัจ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี กะฆีเตอ เลอ. 21ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กาเญา     บรี บูวัจ กะฆีเตอ     ซาเบะ-จะ     เยซู คริด     ญา บือเลฮ กือนา ซูซัฮ ปายัฮ     กรานา กาเญา     ฌาดี จูตอ     บรี กาเญา นะ บือฌาลัด ตูโรจ     เดะ บือกัซ ฌาลัด นะ ญา. 22เยซู เตอ     ญา เตด ดือละ บูวัจ ดูซา เลอ     เตด ดือละ มือเลา มืออูปัย ซือปาตัฮ โปด. 23มีเซ-จะ กูญา มือเลา กาซัยํ กะ ญา     ตาปี ญา เตด บือเลฮ มือเลา กาซัยํ     บาลัซ ปาเระ. ตานา ญา ตาฮัด ซูซัฮ     ญา เตด บือเลฮ มือเลา มืออารับ กะ กูญา     ตาปี ปาซัน ซือมูฮา นะ ญา     ญา บือเลฮ ซรัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู กรัจ ฮูโกบ บาฌิ-ตือปัจ. 24วะตู เยซู มาตี เดะ กายู อีตู     ญา บือเลฮ ซาโมจ ดูซา นะ กีตา มาแรฮ ตาโงก เดะ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     บีดา กีตา นะ บือเลฮ มาตี เดะ โซะ ลาฆู ดูซา อีตู     บรี กีตา นะ บือเลฮ บือฌาลัด เดะ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ. กรานา เยซู กือนา กาเตาะ บือลียัก     กะฆีเตอ ญา บือบือลา กาเญา บรี ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 25ซาเบะ-จะ     กาเญา ฌาดี ซือรูปา โกะ กาเมก     นู ซือซัจ ฌาลัด ดัฮ     ตาปี วะตู อีนี     กาเญา บาลิ ปาเระ     ดาปัจ ซือมียา นู บือบือลา     ซือมียา นู ฌาฆา ฮาตี นะ กาเญา ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\