1 เปโตร 3

1กะฆีเตอ ฌูฆา     โซะ กาเญา นู ฌาดี บีนี เตอ     บรี กาเญา มือนีงัย กะ ลากี นะ กาเญา. กะฆีเตอ     มีเซ-จะ ลากี ซือตืองัฮ นะ เตด มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี โกะ ปือบูวัจ นะ กาเญา     นะ บาอาฌะ ญา     มาแรฮ ตูโรจ กะ ตูฮัด. กาเญา ฮอย เตด ปายัฮ นะ มือเลา นามา     ซือปาตัฮ โปด 2ตาปี กูญา นะ บือฆารี โกะ ปือบูวัจ นะ กาเญา     นู บาฌิ ซูโงฮ     อาดา ฮาตี มือนูโนะ. 3ลาฆู ปือตัด ญาวา นะ กาเญา     บรี บือฆาจะ เตอ     ฌางัน บรี ฌาดี ซา โซะ ลูวัยํ     ซือรูปา     ซาโงน โบะ     ปากัย โกะ มัซ     โกะ กาเยด บาฌู นู บือฆาจะ. 4ตาปี บรี ปือตัด ลาฆู บาฌิ     นู บูนี ดัฮ     โซะ ดาลับ ฮาตี นะ กาเญา     อาดา ฮาตี บือแฌะ     ฮาตี ซืองะ เลอ. ลาฆู กะฆีเตอ     ญา ฮอย เตด นะ ลือแงะ ปี กะ ดีฮา     ญา อาดา รือฆา บาญะ ซูโงฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. 5โกะ นีบีนี ฮาตี จรัฮ บาฌิ     กาลา นูตู เตอ     นู ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา บือเลฮ ปือตัด ญาวา กะฆีเตอ     กูญา บือเลฮ มือนีงัย กะ ลากี นะ กูญา ตะอาซิก. 6บือกะ ซารา เลอ     ญา บือเลฮ มือนีงัย กะ อับราฮัม     บือเลฮ บลาโลก กะ ญา จะ     "ตูวัด ". นู กาเญา บูวัจ บาฌิ     ฮอย เตด ตาโกจ ลาฆู นามา เตอ     กะฆีเตอ     กาเญา ฌูฆา ฌาดี โกะ อานะ จูจู     นะ ซารา อีตู ดัฮ เลอ. 7กะฆีเตอ ฌูฆา     โซะ กาเญา นู ฌาดี ลากี เตอ     กาเญา กือนา ดูโดะ ฌางัน บีนี นะ กาเญา     อาเมด ฮาตี นะ กูญา     ซาเบะ-จะ     กูญา ฌาดี ซือรูปา ซือบารัก นู ลือมัฮ ลาฆี. กือนา บรี มูคา กะ กูญา     ซาเบะ กาเญา กือดูวา     นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ นู ตูฮัด นะ ฮาลัย บรี     ฌาดี ปือซากา นะ กาเญา. กะฆีเตอ เลอ     ฮอย นามา นะ ซือกัจ ปือมือเลา บือซาโวจ นะ กาเญา. 8เดะ บลากัก อีนี     บรี กาเญา ซือมูฮา บือซามา ซา ฮาตี     บรีงัจ รอจ กะ ลาฆู ซูซัฮ นะ กาวัด     ซายัก บือซามา-ซามา ซือรูปา ฌาดี อาดี-บราดี     ตือจีฮัด บือซามา-ซามา     อาดา ฮาตี มือนูโนะ เลอ. 9ตานา กือนา บูวัจ ฌาฮัจ     ฌางัน บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ บาลัซ ปาเระ. ตานา กือนา บือมากี     ฌางัน บือมากี บาลัซ ปาเระ. ตาปี ฆาตี ลาฆู กะฆีเตอ     กือนา บรี ซือลามัจ กะ กูญา     ซาเบะ-จะ     ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กาเญา     บรี กาเญา นะ บูวัจ กะฆีเตอ เลอ     บีดา ตูฮัด นะ บือเลฮ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     ฌาดี บือกะ ปือซากา นะ กาเญา เลอ. 10ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "กะ ซือมียา ดีฮา     ซูกา นะ ดูโดะ ซือนัง บาฌิ ซูกา นะ ดาปัจ     โกะ อารี ซือมูฮา นู บาฌิ ซือมียา อีตู กือนา ฆารอจ ลีดัฮ นะ ญา     ตีเมา บรี มือเลา ฌาฮัจ กือนา ฌาฆา มูโลจ นะ ญา     ตีเมา บรี มือเลา มืออูปัย. 11บรี ญา มืองือละ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ     อาเลฮ ปี บูวัจ ลาฆู บาฌิ. บรี ญา กูวาซา มียา ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ     ซือมาตา ปี ตูโรจ ฌาลัด อีตู. 12ซาเบะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา ฌาฆา ลีฮัจ โกะ ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ ญา มือนีงัย กะ โกะ ปือมือเลา บือซาโวจ นะ กูญา ตาปี ญา บลาวัด     ฌางัน โกะ ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮัจ เลอ." ญา จะ. 13กะ กาเญา อาดา ฮาตี นะ บูวัจ บาฌิ     อาดา ซาปา เลอ     นู นะ บูวัจ ฌาฮัจ กะ กาเญา? 14ตาปี     มีเซ-จะ กาเญา กือนา ตาฮัด ซูซัฮ     ซาเบะ กาเญา บูวัจ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ เตอ     ตาปี กาเญา นะ อาดา ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ นู ซูโงฮ. ฌางัน ตาโกจ เดะ กูญา     ฌางัน ฆาโดฮ-ฮาตี ลาฆู นามา เลอ. 15ตาปี     เดะ ดาลับ ฮาตี นะ กาเญา     กือนา ตูเฮะ กะ เยซู คริด     ซาโงะ จะ     ญา ฌาดี ตูฮัด นะ กาเญา. กาเญา กือนา อาดา ฮาตี ซียะ ดัฮ     บีลัก วะตู     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ตีกัฮ     ราตา ซือมียา นู ตาญา กาเญา จะ     บูวัจ นามา กาเญา จาดัก เดะ ลาฆู อีนี. 16ตาปี บรี กาเญา ตีกัฮ ฌางัน ฮาตี บือแฌะ     อาดา ฮาตี มือนูโนะ กะ ตูฮัด     ฮาตี นู ตาฮู จะ     ฮอย ซาลัฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     วะตู ซือมียา ดีฮา     มือเลา มืออูปัจ กะ กาเญา     ญา นะ จือและ มาตา     กรานา ญา มือเลา มืออูปัจ     ปาซัน ลาฆู นู กาเญา บูวัจ บาฌิ     ตูโรจ เยซู คริด. 17ซาเบะ-จะ     นู กาเญา ตาฮัด ซูซัฮ     ซาเบะ บูวัจ บาฌิ ดัฮ     กะ กือนา ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ     ญา บาฌิ เดะ ลาฆู ตาฮัด ซูซัฮ     ซาเบะ บูวัจ ฌาฮัจ. 18ซาเบะ-จะ     เยซู คริด เตอ     ญา ตาฮัด ซูซัฮ แนฮ ซือกาลี อีตู     กรานา ลาฆู ดูซา. ญา เลอ     ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     มาตี ฆาตี โกะ ซือมียา เตด บาฌิ-ตือปัจ     บีดา นะ บาวา กีตา     ปี รอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. นู เยซู ฌาดี ซือมียา นู อาดา ญาวา เตอ     กะฆีเตอ ญา กือนา บูนอฮ มาตี ดัฮ. ตาปี นู ญา ฌาดี ซือมืองัจ เตอ     กะฆีเตอ ญา กือนา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เลอ. 19นู ญา ฌาดี ซือมืองัจ กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ ปี มือญาเระ บรี กะ โกะ ฮาตู นู กือนา กานัก ดัฮ     นะ ตาฮู เลอ. 20กูญา อีตู ฌาดี ฮาตู นู เตด บือเลฮ มือนีงัย กะ ตูฮัด     กาลา ดูลู เตอ. วะตู โนฮา ตืองัฮ นีเมา กาปัน นะ ญา     ตูฮัด ญา ตาฮัด-ฮาตี ลามา ดัฮ     ตาปี กูญา อีตู ฮอย เตด บือเลฮ มือนีงัย. เดะ กาปัน อีตู     อาดา ซือมียา     เตด บาญะ อูรัก     ฌาดี-จะ กือมูฮา ลาปัด อูรัก     นู ลือปัซ ดัฮ     เดะ ลาฆู อาเย อาโปฮ. 21ลาฆู อีตู ฌาดี ปือนานา     ตูโญะ รอจ กะ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     นู บูวัจ บรี กาเญา ลือปัซ ดัฮ     วะตู อีนี เลอ. บูกัด-จะ     ญา บาโซฮ ดากี     เดะ โซะ ลูวัยํ ญาวา เตอ     ตาปี ญา ฌาดี ซือรูปา ปือมือเลา นู กาเญา บือฌาญี กะ ตูฮัด     ดาตัก เดะ ฮาตี นู ตาฮู จะ     ฮอย ซาลัฮ ดัฮ. ลาฆู อีตู     ญา บูวัจ บรี กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ซาเบะ เยซู คริด บือเลฮ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 22ญา เลอ     บือเลฮ ญาแญะ ปี     กะ อาตัซ ลาแงะ. ญา ดูโดะ โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     อาดา โกะ ฮูลู-บาลัก     โกะ ฌิด     โกะ ฮาตู ซือมูฮา     ดูโดะ เดะ บาวัฮ ฮูโกบ นะ ญา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\