1 เปโตร 4

1กะฆีเตอ     นู เยซู คริด บือเลฮ ตาฮัด ซูซัฮ     โซะ ญาวา ดัฮ     บรี กาเญา อีงัจ เดะ ฮาตี     ซือรูปา กะ ญา เลอ     นู ลาฆู อีงัจ กะฆีเตอ ฌาดี ซือรูปา ซือนาตา นะ กาเญา. กรานา ซือมียา ดีฮา     นู บือเลฮ ตาฮัด ซูซัฮ โซะ ญาวา ดัฮ เตอ     ญา บราดู บูวัจ ดูซา ดัฮ เลอ. 2กะฆีเตอ     วะตู กาเญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี โซะ ญาวา     ฌางัน บรี กาเญา นะ ตูโรจ     ลาฆู นู ฮาตี ซือมียา ฆาละ นะ บูวัจ เตอ     ตาปี บรี ตูโรจ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ. 3วะตู นู ลาลู ฮาบิฮ ดัฮ     นู กาเญา บูวัจ ตูโรจ ฮาตี นะ ลูมอฮ ซือมียา เตด ปือจายา     ตารา อีตู ฌาดี ดัฮ เลอ. วะตู อีตู เตอ     กาเญา บือเลฮ ตูโรจ ลาฆู บือกาเซฮ ฌือแนฮๆ     ตูโรจ ลาฆู ฮาตี ฆาละ นู ฌาฮัจ     มาโบะ อาระ     มากัด อาระ บือรามัย บือซามา     มาโบะ แจะ-บีแระ     ซือซัจ มือญือมัฮ โกะ บราลา นู รูบือฮีรู เลอ. 4นู กาเญา เตด มาโซะ บือซามา ฌางัน กาวัด     เดะ ลาฆู ฌาฮัจ อีตู     นู กือลือเบฮ โตระ เลอ     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     มืออูปัจ กะ กาเญา. 5โกะ ซือมียา อีตู     กูญา กือนา นะ บือปูลัซ โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     ปาซัน ปือมือเลา มืออูปัจ อีตู. ตูฮัด เตอ     ญา ซียะ ดัฮ     นะ กรัจ ฮูโกบ     ฌางัน ซือมียา ฮีโดะ     ฌางัน ซือมียา มาตี โปด. 6กะฆีเตอ เลอ     บรีตา นู บาฌิ     กือนา มือญาเระ ดัฮ     บรี กะ ซือมียา นู มาตี นะ ตาฮู. กะฆีเตอ     มีเซ-จะ     เดะ ญาวา กูญา     กูญา กือนา กรัจ ฮูโกบ     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา เตอ     ตาปี โซะ ซือมืองัจ นะ กูญา     กูญา นะ อาดา ฮีโดะ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. 7อารี ปือญูดัฮ นะ โกะ บือนา ซือมูฮา     ดาปิก นะ รอจ ดัฮ. กะฆีเตอ     บรี กาเญา ตาฮู ฮูโกบ ญาวา ตะอาซิก     ฌาฆา ฮาตี ตะอาซิก     บีดา นะ บือเลฮ บือซาโวจ. 8ลือเบฮ เดะ มานามา เตอ     บรี กาเญา บือซายัก บือซามา-ซามา บรี บาญะ เลอ     ซาเบะ-จะ     นู กาเญา ซายัก กะฆีเตอ     กาเญา นะ อาเกะ ซาลัฮ ซามาๆ     บาญะ ฌือแนฮ. 9บรี กาเญา ซาโมจ กาวัด บือซามา-ซามา     ฮอย เตด บือซูงุจ เลอ. 10ตูฮัด บือเลฮ กีเรบ บรี กะ กาเญา โซก ซืออูรัก อาดา อากัน นู ปานัย. กะฆีเตอ     กาเญา กือนา อาเมด อากัน อีตู     ปี ซูโรฮ     บีดา นะ ตูโลก กาวัด บือซามา-ซามา. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ปราโซฮ ฮาตี รือมัก     นู ฮาฆิ ราตาๆ     โกะ บือนา บาฌิ ฌือแนฮๆ     นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ดัฮ. 11กะ ซือมียา ดีฮา นะ มือญาเระ     บรี ญา มือญาเระ บือกะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เลอ. กะ ซือมียา ดีฮา นะ บือกรือฌา ตูโลก กาวัด     บรี ญา บือกรือฌา บือกะ ตูฮัด บรี ญา อาดา อูรัจ เลอ. กะฆีเตอ     เดะ ลาฆู ซือมูฮา     บรี โกะ ซือมียา นะ มือโอจ กะ ตูฮัด     เดะ นามา นะ เยซู คริด. เยซู เลอ     ญา บือซรี ซูโงฮ     ญา มือฆัฮ ซูโงฮ     ซือลาลู     ซือมาญัก-รอจ. อาเมน. 12โกะ อาดี-บราดี นู กู ซายัก เออ     ฌางัน ปือและ-ฮาตี เลอ     นู กาเญา กือนา บือตือโปฮ     ฌางัน ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     ซือรูปา อาปี     นู นะ มือญาซัจ ลีฮัจ ฮาตี นะ กาเญา. ฌางัน นะ อีงัจ จะ     ลาฆู นู กาเญา บือตือโปฮ อีนี     ฌาดี ลาฆู นู ปือและ 13ตาปี บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     นู กาเญา บือเลฮ บาฮาเฆด     เดะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ นะ เยซู คริด เลอ. กะฆีเตอ     วะตู ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ฌางัน ลาฆู บือซรี     กาเญา นะ ซูกา-ฮาตี     บาญะ ซูโงฮ. 14กะ กาเญา กือนา อูจะ มือฌัฮ     กรานา นามา นะ เยซู คริด     กาเญา ซือนัง ซือลามัจ ดัฮ เลอ     ซาเบะ-จะ     ซือมืองัจ นู บือซรี     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา ดูโดะ ฌางัน กาเญา ซือมูฮา เลอ. 15เดะ ดาลับ ลูมอฮ กาเญา     ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา     นะ กือนา ฮูโกบ     ซาเบะ ญา บูนอฮ ซือมียา     ญา จูรี บารัก นะ กาวัด     ฌาดี ซือมียา บูวัจ ฌาฮัจ     ฌาดี ซือมียา ปี ฆาโดฮ     เดะ ลาฆู กรือฌา นะ กาวัด เลอ. 16ตาปี     กะ ซือมียา ดีฮา     กือนา ลาฆู ฌาฮัจ     ซาเบะ ญา ฌาดี ซือมียา นะ เยซู คริด     ฌางัน บรี ญา จือและ นามา เลอ     ตาปี บรี ญา มือโอจ กะ ตูฮัด     ซาเบะ ญา ฌาดี ซือมียา นะ เยซู กะฆีเตอ. 17ซาเบะ-จะ     รอจ วะตู ดัฮ     นู ตูฮัด     ญา นะ กรัจ ฮูโกบ     ฮึนตะ เดะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา. กะ ฮึนตะ เดะ ลูมอฮ กีตา ดูลู     เดะ ฮูโฌก ฌาลัด นะ โกะ ซือมียา     นู เตด บือเลฮ มือนีงัย กะ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด เตอ     นะ ฌาดี กะฮามี เลอ? 18ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "บูกัด ลาฆู ซือนัง นู โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ตาปี โซะ ซือมียา เตด ตูโรจ กะ ตูฮัด ซือมียา บือดูซา     ลาฆู นะ กูญา นะ ลือปัซ ปี กะ ดีฮา เลอ?" 19กะฆีเตอ     ซือมียา ซือมูฮา     นู กือนา ซูซัฮ     ตูโรจ ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ เตอ     บรี กูญา บูวัจ บาฌิ     บรี กูญา ซรัฮ ฮาตี นะ กูญา ฌางัน ตูฮัด เตอ     ตูฮัด นู บือฌาดี     ตูฮัด นู รือมัก ซูโงฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\