1 เปโตร 5

1กะฆีเตอ     กู ปรีงัจ โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด โซะ กาเญา เลอ. กู นี     ฌาดี ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ฌูฆา เตอ     นู ฌาดี ซะซี     นู ลีฮัจ เยซู คริด ตาฮัด ซูซัฮ ซาเกะ โตระ ดัฮ. ตานา ญา นะ ปลีฮัจ ฌางัน นู บือซายา บือซรี เตอ     กู นี เลอ     นะ อาดา บาฮาเฆด บือซามา. กะฆีเตอ     กู ปรีงัจ กะ กาเญา จะ 2บรี บือบือลา ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูฮัด ซรัฮ บรี กะ กาเญา ดัฮ     ซือรูปา บือบือลา กาวัด กาเมก นะ ตูฮัด เลอ. กือนา ฌาฆา กูญา     บูกัด บือกะ กาเญา กือนา ปรือกัด เตอ     ตาปี บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี นะ บูวัจ     ตูโรจ นู ตูฮัด บือคานะ     บูกัด บือกะ กาเญา ฆาละ นะ บือเลฮ โกะ ซือบารัก     ตาปี อาดา ฮาตี นะ บูวัจ. 3ฌางัน บรี กาเญา ฌาดี ซือรูปา กือปาลา ฮาตี กรัซ     นู ฮูโกบ โกะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ บาวัฮ ญา     ตาปี บรี กาเญา ฌาดี จูตอ     บรี กะ กาวัด กาเมก นะ ตูฮัด อีตู     นะ ตูโรจ. 4กาลา ซือมียา บือบือลา นู บือซัยํ นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     กาเญา นะ ซาโมจ จูบุก นู บือซายา บือซรี     นู เตด ดือละ นะ บูโระ. 5กะฆีเตอ ฌูฆา     บรี โกะ อูรัก มูดา     มือนีงัย กะ โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด. บรี กาเญา ซือมูฮา     อาดา ฮาตี มือนูโนะ     ยอม ตูโลก กาวัด บือซามา-ซามา. ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บลาวัด ฌางัน ซือมียา นู อาดา ฮาตี งันตืองัน     ตาปี ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ     กะ ซือมียา นู ฮาตี มือนูโนะ." ญา จะ. 6กะฆีเตอ     กาเญา กือนา มือนูโนะ-ฮาตี     เดะ บาวัฮ ตาปะ ตางัน นู มือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บรี ตูฮัด นะ อาเกะ ฌูโญก กาเญา     เดะ วะตู นู บาฌิ. 7นู กาเญา ฆาโดฮ-ฮาตี ลาฆู นามา โปด     กือนา ซรัฮ ฌางัน ตูฮัด ซือมูฮา เลอ. ซาเบะ ตูฮัด ญา บรีงัจ กะ กาเญา     บือบือลา กาเญา ซามา. 8กาเญา กือนา ฌาฆา ฮาตี นะ กาเญา     กือนา ตูงู บรี บาฌิ เลอ. ซือตรู นะ กาเญา     นู กือปาลา ฮาตู ซีตัด เตอ     ญา ฌาลัด ปี มาแรฮ     ซือรูปา บือกะ ซีงา นู มือรียัน มือฮาโมก     ซูวารา บือซัยํ     ซารี ซือมียา นะ มากัด. 9กือนา ตือตู-ฮาตี ปือจายา     บลาวัด ฌางัน ซือตรู อีตู     ตาฮู จะ     ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา ราตา ดือนียา     นู ฌาดี ซือรูปา อาดี-บราดี นะ กาเญา เตอ     กูญา กือนา ตาฮัด ซูซัฮ ปายัฮ กะฆีเตอ ฌูฆา. 10ตูฮัด เตอ     นู ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ อูมัจ-ซือมียา ปือนอฮ ดัฮ     ญา เลอ     นู ปาเงน กาเญา     บรี มาโซะ เดะ ลาฆู บือซายา บือซรี ซือลาลู นะ ญา     บือซามา ฌางัน เยซู คริด. กะฆีเตอ     วะตู กาเญา บือเลฮ ตาฮัด ซูซัฮ ปายัฮ อีนี     ซา วะตู ดัฮ     ตูฮัด ตะอาซิก เลอ     นะ บูวัจ บรี ฮาตี นะ กาเญา บาฌิ ปาเระ ดัฮ     นะ บรี กาเญา ตือตู-ฮาตี     นะ บรี กาเญา ตือฆัยํ-อูรัจ เดะ โซะ ฮาตี     นะ ตืองะ กาเญา เดะ ตือปัจ กือฌะ โตระ. 11ตูฮัด เลอ     ญา มือฆัฮ ซูโงฮๆ     ซือลาลู     ซือมาญัก-รอจ. อาเมน. 12ซูรัจ ปานะๆ อีนี     กู บือเลฮ ฆาแรฮ ดัฮ     กีเรบ ฌางัน ซีละวานัด     นะ ปี อาตัจ กะ ลูมอฮ กาเญา. ซีละวานัด อีตู     กู กีรา จะ     ญา ฌาดี อาดี-บราดี     ฮาตี รือมัก     ซืออูรัก. กู นะ ปรีงัจ กะ กาเญา     นะ ฌาดี ซะซี จะ     ลาฆู นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา กะฆีนี ดัฮ     ฌาดี ลาฆู ซูโงฮๆ เลอ. บรี กาเญา บือตือตู-ฮาตี เดะ ลาฆู อีตู. 13ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี บาบิโลน นู กือนา ปีเลฮ ดัฮ บือซามา ฌางัน กาเญา     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา เลอ. อาดา มาระโก ฌูฆา     นู ซือรูปา บือกะ นานะ นะ กู เตอ     ญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา กะฆีเตอ เลอ. 14ตานา กาเญา ดาปัจ โกะ ดีบราดี ปือจายา     บรี มือญาบัจ ตางัน     ฌาดี ปือนานา บรี ลีฮัจ จะ     กาเญา ซายัก บือซามา. กาเญา ซือมูฮา     นู ฌาดี ซือมียา นะ เยซู คริด     มีตา บรี กาเญา นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\