1 เทซะโลนิกา 2

1ลูมอฮ ดีบราดี เออ     กาเญา ตะอาซิก ตาฮู จะ     นู กามี มาแรฮ ซารี กาเญา ดัฮ     ญา บูกัด ลาฆู เตด ฌาดี นามา. 2มีเซ-จะ ดูลู     กามี กือนา ตาฮัด ซูซัฮ โตระ     กือนา ซือมียา มือเลา เตด บาฌิ     เตด บือฆูนา     เดะ นังฆรี ฟีลิบปี ดัฮ     บือกะ กาเญา ตาฮู. ตาปี ตูฮัด ตูโลก กามี     บรี บรานี มือญาเระ     บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด กะ กาเญา     ตาปี อาดา ซือมียา บลาวัด บาญะ. 3ซาเบะ ลาฆู นู กามี มาแรฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     บูกัด ลาฆู นู ซือซัจ     นู ตะอารัฮ     นู นะ ตีปู เตอ. 4ตาปี บือกะ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ลีฮัจ บาฌิ ดัฮ     นะ กีเรบ บรีตา นู บาฌิ อีตู     บรี กะ กามี. กะฆีเตอ     กามี ปี มือญาเระ บรีตา อีตู. นู กามี บูวัจ กะฆีนี     บูกัด นะ บรี โกะ ซือมียา ซูกา-ฮาตี     ตาปี นะ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี. ญา เตอ     นู มือญาซัจ ลีฮัจ ฮาตี นะ กามี. 5กาเญา ตาฮู จะ     กามี เตด ดือละ มือเลา มือโอจ โกะ ซือมียา. กามี เตด ดือละ มือเลา ปือมือเลา มาเนฮ     บรี ตูโดก ลาฆู ฮาลูบา เดะ ฮาตี นะ กามี. ตูฮัด เลอ     นู ฌาดี ซะซี จะ     กามี เตด บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ. 6มีเซ-จะ     นู กามี ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     นะ มีตา เดะ กาเญา โปด บือเลฮ     ตาปี ฮอย เลอ. กามี เตด ซูกา ลาฆู บือซัยํ มูคา     เดะ ฮึลด มูคา นะ กาเญา     เฆอ-จะ ซือมียา อาซิก โปด. กามี ดูโดะ เดะ ตืองัฮ กาเญา     อาดา ฮาตี ตือจีฮัด บาฌิ กะ กาเญา     ซือรูปา กะ มะ นู บือบือลา นานะ นะ ญา. 8นู กามี ซายัก กาเญา กะฆีนี     กามี อาดา ฮาตี ลีฮัจ บาฌิ นะ ฮาฆิ บรี กะ กาเญา     บูกัด บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด ซา ลาฆู เตอ     ตาปี นะ ยอม ซรัฮ ญาวา นะ กามี ตะอาซิก     บรี กะ กาเญา ฌูฆา     ซาเบะ กามี ซายัก กาเญา บาญะ ซูโงฮ. 9โกะ ดีบราดี เออ     ฆามะ กาเญา จับ บือเลฮ จะ     กาลา กามี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด บรี กะ กาเญา ตาฮู เตอ     กามี บือกรือฌา ปือนัจ     ซูซัฮ ปายัฮ     บือกรือฌา ซียัก มาลับ ดัฮ     บีดา ตีเมา บรี กามี นะ บือฆาโดฮ ซาปา     เดะ ลูมอฮ กาเญา เลอ. 10กาเญา ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กามี. ตูฮัด โปด     ฌาดี ซะซี ฌูฆา     นู กามี บูวัจ ตูโรจ     บือกะ ลาฆู นู จรัฮ บาฌิ     นู บาฌิ-ตือปัจ     นู ฮอย ตือปัจ นะ มือฌัฮ     เดะ ตืองัฮ กาเญา นู ปือจายา. 11ซาเบะ กาเญา ตาฮู จะ     กามี บูวัจ ซือรูปา ปะ ฌางัน นานะ นะ ญา     นู ปรีงัจ กะ กาเญา     ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา     นู ตูโญะ ฌาลัด กะ กาเญา     โซก ซืออูรัก 12นะ บรี กาเญา บูวัจ ตูโรจ     บือกะ นู บือฆูนา ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ. ญา เตอ     นู ปาเงน กาเญา     บรี มาโซะ เดะ ดือนียา บารู นู บือซายา บือซรี นะ ญา. 13ซาเบะ ลาฆู กะฆีนี เลอ     กามี บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     ฮอย เตด บราดู     จะ     ตานา กาเญา ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู กามี มือญาเระ     กาเญา ซาโมจ บาฌิ ดัฮ     บูกัด บือกะ ปือมือเลา นะ ซือมียา     ตาปี บือกะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. ญา เตอ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด ซูโงฮ เลอ     นู ตืองัฮ บือกรือฌา     เดะ ฮาตี นะ กาเญา นู ปือจายา. 14โกะ ดีบราดี เออ     กาเญา โปด     บือเลฮ กือนา ลาฆู ซูซัฮ     ซือรูปา ตูโรจ บือกะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู อาดา เดะ นังฆรี ยูเดีย     นู ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ เยซู คริด. นู กาเญา กือนา ซูซัฮ ปายัฮ     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี นะ กาเญา     ฌาดี ซือรูปา ลูมอฮ กูญา อีตู กือนา ดัฮ     เดะ โกะ บักซา ยิว. 15โกะ บักซา ยิว อีตู     กูญา บือเลฮ บูนอฮ ตูฮัด เยซู     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     กูญา ปรือกัด ลูมอฮ กามี ฌูฆา. กูญา บูวัจ บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูซัฮ-ฮาตี โตระ     บูวัจ ลาฆู บลาวัด ฌางัน โกะ ซือมียา ซือมูฮา ฌูฆา. 16กูญา อีตู บลารัก กามี     ตีเมา บรี มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู     กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌาดี ลาฆู นู นะ บรี กูญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา ซือมาตา บูวัจ บรี ดูซา นะ กูญา บาญะ     ปือนอฮ มีเม ดัฮ. เดะ ปือญูดัฮ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา มูซัยํ โตระ     กรัจ ฮูโกบ กูญา ดัฮ. 17ลูมอฮ ดีบราดี เออ     กาลา กามี กือนา ปี ดูโดะ ฌาโวฮ เดะ กาเญา     ซา วะตู ดัฮ     บูกัด ฌาโวฮ เดะ ฮาตี     ตาปี ฌาโวฮ ซา ญาวา. กะฆีเตอ     กามี ฮาตี ฆางู ซูโงฮ     บือคานะ นะ มาแรฮ ลีฮัจ มูคา นะ กาเญา ปูลัก. 18กะฆีเตอ     กามี อีงัจ นะ มาแรฮ ซารี กาเญา. กู เปาโล นี เลอ     กู อีงัจ ซัจๆ นะ มาแรฮ     ตาปี กือปาลา ฮาตู ซีตัด ญา ซือกัจ กามี ดัฮ. 19ซาเบะ-จะ     ลูมอฮ กาเญา ฌูฆา เลอ     นู นะ ฌาดี ตือปัจ จาดัก นะ กามี     นู นะ บรี กามี ซูกา-ฮาตี     ฌาดี ตือปัจ งันตืองัน นะ กามี     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     วะตู ญา นะ ปาเระ มาแรฮ. 20กรานา กาเญา นี เลอ     นู บูวัจ บรี กามี อาดา ลาฆู นะ มือโอจ     นู บรี กามี ซูกา-ฮาตี.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\