1 เทซะโลนิกา 3

1กะฆีเตอ     กาลา กามี ตาฮัด ลาฆี เตด บือเลฮ     กามี กีรา บาฌิ ดัฮ     นู นะ ดูโดะ ซา กามี     เดะ นังฆรี เอเทน 2นะ ซูโรฮ ทิโมที ปี ซารี กาเญา. ญา เตอ     ฌาดี อาดี นะ กามี     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน ตูฮัด     เดะ ลาฆู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน เยซู คริด. กามี ซูโรฮ ญา ปี     บีดา นะ ตูโลก กาเญา     บรี ดูโดะ ตือตู ซูโงฮๆ     นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา     บรี ปือจายา ซูโงฮ. 3กะฆีเตอ ฮอย ซาปา เดะ ลูมอฮ กาเญา     นะ กูรัก-ฮาตี เดะ ลาฆู ซูซัฮ โตระ อีนี     ซาเบะ กาเญา ตาฮู จะ     ตูฮัด บือเลฮ บือกีรา จะ     นะ บรี กีตา กือนา ลาฆู ซูซัฮ กะฆีนี. 4ตานา กามี อาดา ดูโดะ บือซามา ฌางัน กาเญา เตอ     กามี บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา ดูลู ดัฮ จะ     กีตา ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ. ญา ฌาดี ซูโงฮ กะฆีเตอ ดัฮ เลอ     บือกะ ลาฆู นู กาเญา ตาฮู ดัฮ. 5กะฆีเตอ เลอ     ตานา กู ตาฮัด นาตี ลาฆี เตด บือเลฮ     กู ซูโรฮ ทิโมที ปี ลีฮัจ จะ     ลาฆู ปือจายา นะ กาเญา ฌาดี กะฮามี. กู ตาโกจ จะ     ฮาตู ซีตัด มาแรฮ ลกลีฮัจ กาเญา     เดะ ลาฆู นามาๆ ดัฮ     บูวัจ บรี ลาฆู นู กามี บือกรือฌา ดัฮ เตอ     เตด ฌาดี นามา เลอ. 6ตาปี วะตู อีนี     ทิโมที มาแรฮ ดาตัก เดะ กาเญา     รอจ กะ กามี ดัฮ. ญา มือญาเระ บรีตา บาฌิ กะ กามี จะ     นู กาเญา ปือจายา     กาเญา ซายัก     บาฌิ ดัฮ. ญา จะ     นู กาเญา อีงัจ กะ กามี ซือลาลู     บาฌิ เลอ     นู กาเญา ฌีราซา นะ ฌือเงาะ ลีฮัจ กามี     ซือรูปา กามี ฌีราซา นะ ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา ฌูฆา. 7ดีบราดี เออ     มีเซ-จะ กามี กือนา ปรือกัด     กือนา ซูซัฮ เตอ     ตาปี นู กาเญา ปือจายา กะฆีนี     บูวัจ บรี กามี ซือนัง-ฮาตี ดัฮ. 8อาซัน-จะ กาเญา บือดีรี กือฌะ-กือมัซ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เตอ     บูวัจ บรี กามี ดูโดะ ซือนัง ซูโงฮ ดัฮ เลอ. 9กะฆีเตอ     กามี นะ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด นะ กีตา     กรานา กาเญา     บรี ฆือนะ บือเลฮ กะฮามี? กรานา กาเญา เลอ     กามี ซูกา-ฮาตี บาญะ ซูโงฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. 10ซียัก มาลับ     กามี ฆางู บือซาโวจ ปือนอฮ เดะ ฮาตี     มีตา นะ บือเลฮ ลีฮัจ มูคา นะ กาเญา ปูลัก     นะ บือเลฮ ตูโลก กาเญา     บรี ลาฆู นู กาเญา ปือจายา นู กูรัก เตอ     นะ บือตามัฮ บรี ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. 11มีตา บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ     อาโปก นะ กีตา     ฌางัน เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     นะ ตูโญะ ฌาลัด     บรี กามี นะ ปี รอจ กะ กาเญา. 12มีตา เดะ ตูฮัด     บรี กาเญา นะ ซายัก บือซามา-ซามา_     นะ ซายัก กะ ราตา ซือมียา     บรี บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ     ซือรูปา นู กามี ซายัก กะ กาเญา. 13กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ บูวัจ บรี ฮาตี นะ กาเญา ตือตู ดัฮ. เดะ อารี อีตู นู เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     นะ มาแรฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา นะ ญา ซือมูฮา     กาเญา โปด นะ ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ     ฮอย ตือปัจ นะ มือฌัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     อาโปก นะ กีตา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\