1 เทซะโลนิกา 4

1โซะ ปือญูดัฮ อีนี     โกะ ดีบราดี เออ     กาเญา บือเลฮ บลาฌัยํ เดะ กามี ดัฮ     จะ     นะ บูวัจ ตูโรจ กะฮามี     นู นะ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี. นี เลอ     กาเญา ตืองัฮ บูวัจ ตูโรจ กะฆีนี. กะฆีเตอ     เดะ นามา นะ ตูฮัด เยซู     กามี มีตา กือมัซๆ เดะ กาเญา     ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ     พรัด บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 2กรานา กาเญา ตาฮู ดัฮ     ลาฆู นามา นู กามี ปือซัด ฌางัน กาเญา     เดะ นามา นะ ตูฮัด เยซู. 3ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     ฌาดี ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ     นะ บรี กาเญา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ     ฮอย ลาฆู บือกาเซฮ นามา โปด. 4บรี กาเญา     ราตา ซือมียา     ตาฮู ลาฆู ดูโดะ บือซามา ฌางัน บีนี     เดะ ลาฆู นู บาฌิ ซูโงฮ     นู นะ บรี โกะ ซือมียา มือโอจ 5บูกัด ลาฆู ฆาละ นะ บือกาเซฮ     ซือรูปา ลูมอฮ บักซา อาซิก     นู เตด กราลา ตูฮัด. 6ฌางัน บรี ซาปา บูวัจ ลือเบฮ เดะ ฮาดัจ     บูวัจ ซาลัฮ ฌางัน กาวัด     เดะ ลาฆู อีนี. ซาเบะ ตูฮัด เตอ เลอ     ญา นะ กรัจ ฮูโกบ ราตา ซือมียา     นู บูวัจ กะฆีนี. ลาฆู อีนี กามี บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดูลู     บือเลฮ ปรีงัจ กะ กาเญา บรี กือมัซๆ ดัฮ. 7นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ปาเงน กีตา มาแรฮ ดัฮ     บูกัด นะ บรี บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ     ตาปี บรี ฌาดี ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ. 8กะฆีเตอ ซาปา นู กีปัซ ลาฆู อีนี บูวัก     บูกัด ญา กีปัซ ซือมียา เตอ     ตาปี ญา กีปัซ ตูฮัด     นู บรี ซือมืองัจ นู บาฌิ บือซรี นะ ญา     กะ กาเญา เลอ. 9ปาซัน ลาฆู นะ ซายัก กะ ดีบราดี เตอ     เตด ปายัฮ ฆาแรฮ นามา บรี กะ กาเญา     ซาเบะ กาเญา ตะอาซิก บือเลฮ บลาฌัยํ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     นู จะ     กือนา ซายัก บือซามา-ซามา. 10ซูโงฮ เลอ     กาเญา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู อีนี     ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย ราตา. ตาปี ดีบราดี เออ     กามี ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา ซายัก บรี บาญะๆ     บือตามัฮ ปี ซือรูโลยํ เลอ. 11บรี กาเญา กูวาซา นะ ดูโดะ งะซืองะ     บือกรือฌา ลาฆู นะ ญาวา ตะอาซิก. บรี มียา มากัด ฌางัน อูรัจ นะ กาเญา ตะอาซิก     ซือรูปา กามี ปือซัด กาเญา ดัฮ 12บีดา ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ     นะ กือนา มือโอจ กะ ปือบูวัจ นะ กาเญา     บีดา กาเญา นะ เตด ฆาโดฮ บือซานัยํ เดะ ซาปา เลอ. 13โกะ ดีบราดี เออ     กามี ซูกา นะ บรี กาเญา ตาฮู     ลาฆู นะ ซือมียา นู มาตี มือนีงัน ปี ดัฮ     บีดา ตีเมา บรี กาเญา นะ ซูซัฮ-ฮาตี     ซือรูปา โกะ ซือมียา อาซิก     นู ฮอย ลาฆู จาดัก เดะ ตูฮัด. 14กีตา ปือจายา จะ     เยซู มาตี ดัฮ     ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา     นู ปือจายา กะ เยซู     นู มาตี ดัฮ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บาวา กูญา บือปี     บือซามา ฌางัน เยซู ฌูฆา. 15อาดา ปือมือเลา นะ ตูฮัด เยซู ตะอาซิก     นู กามี มือเลา กะ กาเญา จะ     กีตา นู อาดา ฮีโดะ     รอจ กะ อารี อีตู     นู ตูฮัด เยซู ปาเระ มาแรฮ ปูลัก เตอ     ตือตู ดัฮ     กีตา เตด ปี ดูลู เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู มาตี ดัฮ. 16ซาเบะ ตูฮัด เยซู ตะอาซิก เตอ     ญา นะ ตูโรด มาแรฮ     ดาตัก เดะ ลาแงะ. อาดา ฌางัน ปือมือซัด     ซูวารา บือซัยํ. อาดา ฌางัน ปือมือเลา นะ กือปาลา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด. อาดา ฌางัน บูงี ซือลูนัย นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นู ปือจายา กะ เยซู คริด เตอ     กูญา นะ ฮีโดะ ปาเระ ดูลู. 17เดะ บลากัก     กีตา นู อาดา ฮีโดะ ลาฆี     รอจ กะ อารี อีตู     กีตา นะ กือนา ฮามัจ ญาแญะ บือปี     กะ ดาลับ กือมูวัง     บือซามา ฌางัน กูญา อีตู. กีตา นะ ดาปัจ ตูฮัด เยซู เดะ โซะ อาตัซ     นะ บือเลฮ ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา ซือลาลู. 18กะฆีเตอ     บรี กาเญา ปูโฌะ ฮาตี นะ กาวัด บือซามา-ซามา     ฌางัน ลาฆู อีนี เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\