1 เทซะโลนิกา 5

1โกะ ดีบราดี เออ     ลาฆู อีนี นะ ฌาดี อารี ดีฮา     วะตู ดีฮา     กามี เตด ฆาโดฮ นะ ฆาแรฮ ซูรัจ บรี กะ กาเญา. 2ซาเบะ กาเญา ตะอาซิก ตาฮู บาฌิ ดัฮ     นู จะ     อารี นะ ตูฮัด นะ รอจ ดัฮ     ซือรูปา อูรัก ปือญูรี     นู มาแรฮ เดะ โซะ วะตู มาลับ. 3ตานา โกะ ซือมียา ตืองัฮ มือเลา จะ     "ซือนัง ดัฮ     ลือปัซ ดัฮ" กาลา อีตู เลอ     ลาฆู ฌาฮานัม นะ รอจ กะ กูญา ดัดดัด ดัฮ     ฌาดี ซือรูปา นีบีนี นู บือโปรจ     บราซา ซาเกะ     นะ ดูโดะ เดะ อาปี. กะฆีเตอ กูญา นะ ลารี โปด     เตด ลือปัซ ดัฮ. 4ตาปี ดีบราดี เออ     กาเญา เลอ     เตด ดูโดะ เดะ โซะ กือลับ ดัฮ     บรี อารี อีตู นะ รอจ กะ กาเญา     ซือรูปา อูรัก ปือญูรี. 5ตาปี กาเญา เลอ ซือมูฮา     ฌาดี ซือมียา ดูโดะ โซะ จรัฮ     โซะ ซียัก. กีตา เตด ฌาดี ซือมียา ดูโดะ     โซะ มาลับ     โซะ กือลับ. 6กะฆีเตอ     ฌางัน บรี กีตา ลีนา     ซือรูปา โกะ ซือมียา ฆีลาฆี     ตาปี บรี กีตา ฌาฆา บรี บาฌิ. บรี กีตา ฌากา ฮาตี นะ ตะอาซิก. 7ซาเบะ โกะ ซือมียา นู ตีโนะ ลีนา     กูญา นะ ลีนา โซะ มาลับ. โกะ ซือมียา มาโบะ     กูญา นะ มาโบะ โซะ มาลับ. 8ตาปี กีตา อีนี     ฌาดี ซือมียา โซะ ซียัก. กะฆีเตอ     บรี กีตา ฌากา ฮาตี นะ ตะอาซิก. บรี กีตา ฌาดี ซือรูปา ตาฮัน     นู อาดา ลาฆู ปือจายา     ลาฆู ซายัก กะ ตูฮัด     ฌาดี ซือรูปา บาฌู บือซี     นู กือตัก ตาฮะ ดาดา เตอ     นู อาดา ลาฆู นู กีตา จาดัก นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ฌาดี ซือรูปา โมะ บือซี     กือตัก ปาลา เตอ. 9ซาเบะ ตูฮัด ตืองะ กีตา     บูกัด บรี กือนา นู ตูฮัด มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ     ตาปี นะ บรี ซาโมจ ลาฆู นู เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ ตูโลก บรี กีตา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. 10ญา มาตี กรานา กีตา ดัฮ. กะฆีเตอ     เตด-จะ กีตา ดาฮานี     เฆอ-จะ ลีนา โปด     กีตา นะ ปี ดูโดะ บือซามา ฌางัน ญา. 11กะฆีเตอ     บรี กีตา ปูโฌะ-ฮาตี บือซามา-ซามา     บรี มือเลา ลาฆู นู นะ ตูโลก กาวัด     ซือรูปา นู กาเญา ตืองัฮ บูวัจ เตอ. 12ดีบราดี เออ     กามี มีตา เดะ กาเญา     บรี ตูเฮะ กะ โกะ ซือมียา นู บือกรือฌา โตระ เดะ ตืองัฮ กาเญา     นู บือบือลา กาเญา เดะ นามา นะ ตูฮัด     นู ปรีงัจ กะ กาเญา     บรี ตูโรจ กะ ตูฮัด. 13กือนา อาเกะ ฌูโญก กูญา อีตู     ซายัก กะ กูญา     บรี บาญะ ซูโงฮ     ซาเบะ กูญา บือกรือฌา กะฆีเตอ. บรี กาเญา ซือมูฮา     ดูโดะ บือซามา บรี ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 14ดีบราดี เออ     กามี มีตา เดะ กาเญา     บรี ปรีงัจ กะ ซือมียา ซือฆัด     ปูโฌะ ซือมียา นู กูรัก-ฮาตี     ตูโลก ซือมียา ฮอย อูรัจ     ตาฮัด-ฮาตี เดะ ราตา ซือมียา. 15ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     ฌางัน บรี ซาปา บูวัจ ลาฆู ตะอารัฮ     บาลัซ ลาฆู ตะอารัฮ นะ กาวัด. ตาปี กือนา มียา ฌาลัด นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาฌิ ซือลาลู     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา ตะอาซิก เตอ     ฌางัน ซือมียา ซือมูฮา ฌูฆา. 16บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     ซือลาลู เลอ. 17กือนา บือซาโวจ ซือลาลู     เตด บราดู เลอ. 18กือนา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     เดะ ราตา มาจับ. นี เลอ     ฌาดี ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ     บรี กาเญา นะ ตูโรจ กะ เยซู คริด กะฆีนี. 19ฌางัน ปาดับ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. 20ฌางัน นะ กีปัซ ปือมือเลา นะ ซือมียา     นู มือเลา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 21บรี มือญาซัจ เดะ ราตา ลาฆู. ลาฆู นู บาฌิ เตอ     กือนา ตูโรจ ซูโงฮ. 22นามาๆ นู ฌาฮัจ เตอ     กือนา ตีงัน บูวัก เลอ. 23มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     บรี ญา ตะอาซิก     นะ ตืองะ กาเญา ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ     ราตา มาจับ. บรี ญา บือบือลา กาเญา     โซะ ซือมืองัจ     โซะ ฮาตี     โซะ ญาวา. กะฆีเตอ     กาลา เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ มาแรฮ ปูลัก     กาเญา นะ ฮอย ตือปัจ นะ มือฌัฮ นามา โปด. 24ตูฮัด นู ปาเงน กาเญา ดัฮ     ญา ฮาตี รือมัก     ญา นะ บูวัจ ลาฆู อีนี     บรี ซุจ ซือมูฮา ดัฮ. 25ดีบราดี เออ     มีตา เดะ กาเญา     บรี บือซาโวจ บีดา กามี ฌูฆา. 26กาเญา กือนา บือฌาบัจ ตางัน บือซามา-ซามา ฌางัน โกะ ดีบราดี นู ปือจายา     บือกะ ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. 27กู ปือซัด กาเญา     เดะ นามา นะ ตูฮัด     บรี บาจา ซูรัจ อีนี     กะ ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     บรี กะ กูญา มือนีงัย     ซือมูฮา. 28มีตา เดะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\