1 ทิโมที 1

1กู เปาโล     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ตูโรจ ปือมือซัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ตูโรจ ปือมือซัด นะ เยซู คริด     นู ฌาดี ตือปัจ ฮาระ นะ กีตา เลอ. 2กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี กีเรบ กะ ทิโมที     นู ฌาดี ซือรูปา นานะ ซูโงฮ นะ กู     เดะ ลาฆู ปือจายา. มีตา เดะ ตูฮัด บือซัยํ     นู ฌาดี อาโปก เตอ     มีตา เดะ เยซู คริด     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กีตา     นะ บรี ซือลามัจ กะ เกา     นะ ตือจีฮัด กะ เกา     นะ บรี เกา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3กาลา กู ตืองัฮ ปี     กะ โซะ นังฆรี มาซิโดเนีย     กู บือเลฮ ซูโรฮ เกา นาตี ตือปัจ นังฆรี เอเฟซัด ลาฆี     ซาเบะ-จะ     อาดา โกะ ซือมียา ซือตืองัฮ นู อาฌัยํ ลาฆู ซาลัฮๆ. กะฆีเตอ     บรี เกา ดูโดะ โซะ อีตู     บีดา นะ ปือซัด กูญา บรี กือมัซๆ จะ     ตีเมา บรี อาฌัยํ ลาฆู ซาลัฮ กะฆีเตอ. 4ฌางัน บรี กูญา ตูโรจ กะ โกะ ลาฆู จรือตา     นู เตด บือฆูนา เตอ     กะ ลาฆู นู เตด ดือละ ฮาบิฮ     ปาซัน โกะ บีลาแก เตอ. ลาฆู กะฆีนี บูวัจ บรี กูญา บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ     เตด บรี มาโซะ เดะ ฮาตี ลาฆู นู ตูฮัด กีรา ดูลู ดัฮ     นู กีตา ซือมียา ปือจายา     นะ บือเลฮ ตาฮู เลอ. 5กู ปือซัด กะฆีนี     บีดา กีตา นะ บือซายัก-ซายัก     ดาตัก เดะ ฮาตี นู จรัฮ บาฌิ     ฮาตี นู บราซา จะ     ฮอย ซาลัฮ นามา     ดาตัก เดะ ฮาตี นู ปือจายา บือซูโงฮ-ซูโงฮ เลอ. 6อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู ตือซีเป เดะ ลาฆู กะฆีนี     มาโซะ ปี มือเลา ลาฆู เตด ตือปากัย     ซือซัจ ฌาลัด กะฆีเตอ ดัฮ เลอ. 7กูญา ซูกา นะ ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ     ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ตูฮัด ตาปี มีเซ-จะ     โกะ ปือมือเลา นู กูญา มือเลา เตอ     โกะ ลาฆู นู กูญา บรานี อาฌัยํ ดัฮ โปด     กูญา เตด ตาฮู ซูโงฮ เลอ. 8กีตา ซือมูฮา ตาฮู จะ     กะ ซือมียา ดีฮา ซูโรฮ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     กือนา ลาฆู เตอ     ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     บาฌิ กะฆีเตอ เลอ. 9ตาปี กีตา ตาฮู กะฆีนี ฌูฆา จะ     โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ     กือนา ตืองะ ดัฮ     บูกัด นะ ฮูโกบ ซือมียา นู บาฌิ     ตาปี บีดา นะ ฮูโกบ โกะ ซือมียา นู ฌาฮัจ     ฌางัน โกะ ซือมียา บาตัฮ เตอ     นะ ฮูโกบ โกะ อูรัก ซาลัฮ     ฌางัน โกะ อูรัก บูวัจ ดูซา เตอ     นะ ฮูโกบ โกะ ซือมียา นู เตด ตูเฮะ กะ ตูฮัด     เตด ตูเฮะ กะ ลาฆู บาฌิ เตอ     โกะ อูรัก บูนอฮ เอด อาโปก เดะ ญา     โกะ อูรัก บูนอฮ ซือมียา เตอ 10โกะ อูรัก บือกาเซฮ     โกะ กีลากี อูซิ ซามา กีลากี เตอ     โกะ อูรัก จูรี รีฆะ ซือมียา เตอ     โกะ ซือมียา มืออูปัย     โกะ ซือมียา เตด ตูโรจ มูโลจ เลอ. โกะ ปือมือเลา ฮูโกบ เตอ     นะ ฮูโกบ โกะ ซือมียา นู บูวัจ นามาๆ นู เตด กือนา ฌางัน ปือมือเลา อาฌัยํ นู รือมัก ซูโงฮ เลอ. 11ปือมือเลา อาฌัยํ อีนี     อาดา เดะ บรีตา นู บาฌิ ปาซัน ตูฮัด นู บือซรี ซูโงฮ     นู ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ เลอ. ญา เลอ     กีเรบ บรีตา นู บาฌิ ซีงี ดัฮ     บรี กะ กู นะ บือเลฮ มือญาเระ. 12กู บรี ซือลามัจ กะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นู บือเลฮ ตูโลก กู บรี ตือฆัยํ-อูรัจ. กู บรี ซือลามัจ กะ ญา     ซาเบะ ญา กีรา จะ     กู ฌาดี ซือมียา รือมัก. กะฆีเตอ     ญา ตืองะ กู     บรี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ ญา ดัฮ เตอ 13มีเซ-จะ     นู ดูลู     กู มือเลา ตะอารัฮ กะ ญา     ปรือกัด กะ ญา     ฌาดี ซือมียา ซูมก ซูโงฮ เลอ. ตาปี ตูฮัด     ญา ตือจีฮัด กะ กู ดัฮ     ซาเบะ นู กู บูวัจ กะฆีเตอ     กู เตด บือเลฮ ปือจายา กะ ญา ลาฆี     กะฆีเตอ     กู เตด ตาฮู อารัฮ เลอ. 14ตาปี ตูฮัด     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กู บาญะ ดัฮ     ลือเบฮ เดะ นามาๆ เลอ. ญา บรี กะ กู ปือจายา เตอ     ซายัก เตอ     บือกะ ซือรูปา ซือมียา นู มาโซะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     นะ บือเลฮ บูวัจ เลอ. 15ปือมือเลา อีนี     ปือมือเลา ซูโงฮ     บรี ซือมียา ซือมูฮา ซาโมจ อาเมด เลอ. ฌาดี-จะ     เยซู คริด     ญา มาแรฮ กะ ดือนียา อีนี     บีดา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา บือดูซา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. กู นี เลอ     ฌาดี ซือมียา บูวัจ ดูซา     ลือเบฮ เดะ กาวัด เตอ. 16ตาปี ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     ตูฮัด ญา ตือจีฮัด กะ กู ดัฮ     บีดา เยซู คริด นะ บือเลฮ ปลีฮัจ     นู ญา ตาฮัด-ฮาตี บรี กะ กู     ปือนอฮ ลามา ดัฮ. กู นี เลอ     บือเลฮ บูวัจ ดูซา ลือเบฮ เดะ กาวัด เตอ     กะฆีเตอ     กู ฌาดี จูตอ บรี กะ ซือมียา ซือมูฮา     นู นะ มาแรฮ ปือจายา กะ เยซู     นะ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ. 17ปูฌี เลอ กะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู ฌาดี ราฌา ซือลาลู. ญา เตด ดือละ มาตี ลาลู เตอ     เตด ดือละ ปลีฮัจ     เดะ มาตา นะ กีตา โปด. ญา ฌาดี ตูฮัด แนฮซา เลอ. บรี กีตา ปูฌี กะ ญา     มือโอจ กะ ญา     ซือลาลู เตด บราดู เลอ. อาเมน. 18ลีฮัจ เลอ     ทิโมที     นานะ นะ กู เออ     ลาฆู ปือมือซัด อีนี     กู กีเรบ ตาโรฮ เดะ เกา     ตูโรจ ปือมือเลา ตูโดฮ     นู โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ปาซัน เกา เลอ. บรี ปือมือเลา ตูโดฮ อีตู     นะ ตูโลก บรี เกา นะ บือเลฮ บือปรัก บรี บาฌิ     บลาวัด ฌางัน ฮาตู ซีตัด. 19บรี เกา ปือจายา บรี กือฌะ-กือมัซ เลอ     อาดา ฮาตี นู บราซา จะ     ฮอย ซาลัฮ นามา ดัฮ เลอ. ลาฆู กะฆีเตอ     ซือมียา ซือตืองัฮ ตีงัน บูวัก ดัฮ เลอ. กะฆีเตอ ลาฆู ปือจายา นะ กูญา ฌาดี ซือรูปา ปราฮู การับ เลอ. 20เดะ โกะ ซือมียา อีตู     อาดา ฮีเมเนอัด ฌางัน อาเลกซันเดอ เตอ     กู บือเลฮ ซรัฮ กูญา บรี กะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด บีดา นะ อูจะ-อาฌัยํ กูญา     ตีเมา บรี มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด ปูลัก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\