1 ทิโมที 2

1กะฆีเตอ     ลือเบฮ เดะ นามาๆ     กู ซูโรฮ กาเญา บือซาโวจ. บือซาโวจ เลอ     มีตา เดะ ตูฮัด     บือซาโวจ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     บีดา ซือมียา ซือมูฮา เลอ. 2บือซาโวจ เลอ     บีดา โกะ ราฌา     ฌางัน ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ ซือมูฮา เตอ     บรี กีตา นะ บือเลฮ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ     นะ ซือมาตา ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด เตอ     นะ บือเลฮ บูวัจ ลาฆู บาฌิ ซือมูฮา เลอ. 3นู นะ บูวัจ กะฆีเตอ     ฌาดี ลาฆู บาฌิ     บูวัจ บรี ตูฮัด     นู ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ บาฌิ เตอ     นะ ซูกา-ฮาตี เลอ. 4ญา เลอ     นู ซูกา บรี ซือมียา ซือมูฮา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     นะ ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ. 5ซาเบะ-จะ     อาดา ตูฮัด แนฮซา เลอ. อาดา ซือมียา แนฮ ซืออูรัก     นู บูวัจ บรี โกะ อูมัจ-ซือมียา     บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ. ซือมียา อีตู     ฌาดี เยซู คริด เลอ. 6ญา เลอ     บือเลฮ ซรัฮ ญาวา นะ ญา ตะอาซิก     บีดา นะ ตือบุซ โกะ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา. นู ญา ซรัฮ ญาวา กะฆีเตอ     ฌาดี ซะซี เดะ วะตู นู บาฌิ จะ     ตูฮัด ซูกา บรี โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ. 7ซาเบะ ลาฆู อีตู ฌูฆา เลอ     ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ กู     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ญา     บีดา นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     บรี ตาฮู กะ โกะ ซือมียา บักซา อาซิก ราตาๆ     บีดา นะ อาฌัยํ กูญา ปาซัน ลาฆู นู กีตา ปือจายา     ปาซัน ลาฆู นู ซูโงฮ. กู มือเลา ซูโงฮๆ เลอ     ฮอย เตด มืออูปัย. 8กะฆีเตอ เลอ     ตือปัจ ดีฮา อาดา ซือมียา ปือจายา     บือมุน บือซามา     กู ซูกา บรี โกะ กีลากี นะ บือซาโวจ     ฮาตี จรัฮ บาฌิ     อาเกะ ตางัน บือซาโวจ กะ ตูฮัด     ฮอย เตด มูซัยํ     ฮอย เตด บือตือฆัฮ. 9โซะ โกะ นีบีนี โปด     กู ซูกา บรี กูญา บือปากัย โกะ กาเยด บาฌู บรี บาฌิ     ตาฮู จือและ. บรี กูญา บือปากัย ฌางัน โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ     บูกัด ลาฆู นะ บูวัจ โบะ บรี มืออาลัจ     บูกัด ฌางัน โกะ มัซ     โกะ ตือมีกา     โกะ กาเยด บาฌู นู มาฮันๆ เตอ 10ตาปี บรี กูญา บือปากัย ฌางัน โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ     นู ปาโตจ ฌางัน นีบีนี นู มือเลา จะ     ญา ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ. 11บรี โกะ นีบีนี บลาฌัยํ     มือนีงัย ซาเมน ซืองะ     อาดา ฮาตี มือนูโนะ ราตา. 12กู เตด บรี โกะ นีบีนี นะ อาฌัยํ     เตด บรี กูญา นะ ลือเบฮ เดะ โกะ กีลากี     ตาปี บรี กูญา ดูโดะ ซืองะ เลอ 13ซาเบะ ตูฮัด บือเลฮ บือฌาดี อาดับ ดูลู     บารู ญา บือฌาดี ฮาวา ปูลัก. 14อาดับ ฌูฆา     ญา เตด กือนา มืออูปัย ดัฮ     ตาปี นีบีนี อีตู     ญา เลอ     นู กือนา มืออูปัย ดัฮ     ฌาดี ซือมียา บือดูซา ดัฮ. 15ตาปี นู โกะ นีบีนี นะ บือเลฮ นานะ     กูญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ. กูญา กือนา ปือจายา     กือนา ซายัก     กือนา บูวัจ บาฌิ     ฮอย เตด บรูบัฮ     ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\