1 ทิโมที 3

1ปือมือเลา อีนี     ปือมือเลา ซูโงฮ เลอ     กะ ซือมียา ดีฮา     ซูกา นะ ฌาดี ซือมียา ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ญา ซูกา นะ บูวัจ กรือฌา นู บาฌิ ซูโงฮ เลอ. 2ซือมียา ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา ฮอย ซาปา บือเลฮ มือฌัฮ     ฌาดี กีลากี อาดา บีนี แนฮ ซืออูรัก     ฌาดี ซือมียา ตาฮู ฌากา ญาวา ตะอาซิก     ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา บูวัจ กือนา ลาฆู     ซือมียา ตาฮู ซาโมจ กาวัด บรี บาฌิ     ฌาดี ซือมียา ปานัย อาฌัยํ เลอ. 3บูกัด ซือมียา ลือกัจ โกะ อาระ     บูกัด ซือมียา ซูมก     ตาปี ฌาดี ซือมียา ฮาตี บือแฌะ     บูกัด ซือมียา ซูกา นะ บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ     บูกัด ซือมียา ตือลาลู ลีฮัจ กะ ดูเวะ. 4ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา ตาฮู บือบือลา ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา ตะอาซิก     ตาฮู อาฌัยํ โกะ นานะ บรี ตูโรจ มูโลจ กะ ญา     บรี อาดา ปรางัย บาฌิ เลอ. 5ซาเบะ-จะ     กะ ซือมียา ดีฮา     บือบือลา ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา ตะอาซิก เตด บือเลฮ ดัฮ     ซือมียา อีตู นะ บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด โปด     นะ บือเลฮ กะฮามี เลอ? 6ฌางัน บรี ซือมียา บารู ปือจายา     นะ ฌาดี ซือมียา ฌาฆา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตาโกจ-จะ     ญา นะ งันตืองัน     กะฆีเตอ นะ กือนา ฮูโกบ ซือรูปา กะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด. 7ญา ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา บาฌิ     บรี โกะ ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ นะ มือโอจ กะ ญา     ตาโกจ-จะ     ญา นะ กือนา ซือมียา มือเลา มือฌัฮ     ญา นะ ลือกัจ เดะ ปือญือรัจ นะ ฮาตู ซีตัด อีตู. 8โซะ โกะ ซือมียา มือนูโลก โปด     ซือรูปา. กูญา ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา ปรางัย บาฌิ     บูกัด ซือมียา ปานัย มือเลา จรือเกาะ ตือลือตัก     บูกัด ซือมียา ลือกัจ อาระ     บูกัด ซือมียา ฮาลูบา กะ ดูเวะ. 9กูญา ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา ตือตู-ฮาตี ตูโรจ     กะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา     นู ฌาดี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ ฮอย เตด บราซา เดะ ฮาตี จะ     บูวัจ ซาลัฮ นามา โปด. 10กือนา มือญาซัจ ลูมอฮ กูญา ดูลู ฌูฆา. ตานา ลีฮัจ จะ     กูญา ฮอย ซาลัฮ ดัฮ     บรี กูญา มาโซะ บือกรือฌา     ฌาดี ซือมียา มือนูโลก ลูมอฮ นะ ตูฮัด. 11โซะ โกะ นีบีนี โปด     ซือรูปา. กูญา ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา ปรางัย บาฌิ     บูกัด ซือมียา ซูกา มืออูปัจ     ตาปี ฌาดี ซือมียา ตาฮู ฌากา ญาวา ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา รือมัก     เดะ ลาฆู ซือมูฮา เลอ. 12ซือมียา มือนูโลก ฆาโดฮ อาดา บีนี แนฮ ซืออูรัก     ฆาโดฮ ตาฮู บือบือลา โกะ นานะ นะ ญา     โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา     บรี บาฌิ. 13โกะ ซือมียา มือนูโลก     นู บือกรือฌา มือนูโลก เดะ ลาฆู นะ ตูฮัด บรี บาฌิ     กูญา นะ บือซัยํ มูคา เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     อาดา ฮาตี บรานี     นะ มือญาเระ ปาซัน ลาฆู นู กูญา ปือจายา กะ เยซู คริด ดัฮ. 14ซูรัจ อีนี     กู ฆาแรฮ กีเรบ บรี กะ เกา ดัฮ     จาดัก-จะ     เตด บราปา ลามา อีนี     กู นะ บือเลฮ มาแรฮ     มียา เกา ปูลัก. 15ตาปี     กาเลา กู ลามัจ นะ มาแรฮ     ซูรัจ อีนี นะ บรี กะ เกา ตาฮู จะ     นะ บูวัจ กะฮามี     เดะ ซือรูมัฮ นะ ตูฮัด     ฌาดี-จะ     เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ตูฮัด นู อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ. ลูมอฮ นะ ตูฮัด อีนี     ฌาดี ซือรูปา จาวัก     ซือรูปา ดีนิง บาตู     นู ฌาฆา ลาฆู นู ซูโงฮ     บรี กือฌะ-กือมัซ ดัฮ. 16กีตา ซือมูฮา ซาโงะ จะ     ฌาลัด นะ ตูฮัด อีนี     นู กีตา ตูโรจ ดัฮ เตอ     ญา ฌาดี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นู บือซัยํ โตระ เลอ     ฌาดี-จะ "เยซู คริด เตอ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ฌาดี ซือมียา ดัฮ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ     บรี ลีฮัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ ซูโงฮ โกะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด โปด     บือเลฮ ลีฮัจ ญา ราตา บักซา เลอ     อาดา ซือมียา ปี มือญาเระ     ลาฆู นะ ญา ราตา ดือนียา เลอ     อาดา ซือมียา ปือจายา กะ ญา รอจ กะ ลาแงะ โปด     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ ซาโมจ ญา บือปี ดัฮ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\