1 ทิโมที 5

1ฌางัน นะ อูจะ โกะ กีลากี อูรัก ตูฮาๆ     ตาปี กือนา ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา     อาฌัยํ กูญา     บือกะ ซือรูปา ฌาดี อาโปก เดะ เกา. โซะ โกะ กีลากี มูดาๆ     เกา กือนา บูวัจ ซือรูปา กูญา ฌาดี อาดี เดะ เกา. 2โซะ โกะ นีบีนี ตูฮาๆ     บูวัจ บรี ซือรูปา ฌาดี เอด เดะ เกา. โซะ โกะ นีบีนี มูดาๆ     บูวัจ บรี ซือรูปา ฌาดี อาดี เดะ เกา ฌูฆา เลอ. กือนา บูวัจ ฌางัน กูญา     บือกะ ฮาตี จรัฮ บาฌิ ซือมูฮา เลอ. 3กือนา ตูโลก บรี บลาญา กะ โกะ นีบีนี ฌานา     นู ฮอย ตือปัจ นะ บือซานัยํ. 4ตาปี กะ นีบีนี ฌานา อีตู     อาดา นานะ     อาดา จูจู     โกะ อานะ จูจู อีตู เลอ     กือนา ลาดัจ บือบือลา โกะ ซือมียา เดะ รูมัฮ นะ กูญา ดูลู. กะฆีเตอ     กูญา นะ บือเลฮ บูวัจ บาฌิ ปาเระ     กะ โกะ เอด อาโปก เดะ กูญา     ซาเบะ นู ปือบูวัจ กะฆีนี     บูวัจ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี เลอ. 5นีบีนี ฌานา     นู ฮอย ตือปัจ นะ บือซานัยํ     นู ดูโดะ ซืออูรัก ญา เตอ     ญา บือเลฮ ฮาระ กะ ตูฮัด     บือซาโวจ ซียัก มาลับ     มีตา เดะ ตูฮัด บรี ตูโลก ญา เลอ. 6ตาปี นีบีนี ฌานา     นู ปลือปัซ ญาวา ตะอาซิก     ตูโรจ กะ ลาฆู รามัยๆ เตอ     ญา ซือรูปา มาตี ดัฮ     ตืองัฮ ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี. 7ลาฆู กะฆีเตอ เลอ     เกา กือนา ปือซัด กะ กูญา ฌูฆา     บีดา ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มือฌัฮ กะ กูญา. 8ตาปี กะ ซือมียา ดีฮา เตด บือบือลา     โกะ นะบรานะ นะ ญา เตอ     เตด บือบือลา โกะ ซือมียา เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ ญา ลือเบฮ เดะ กาวัด เลอ     ซือรูปา บือกะ ญา บือเลฮ กีปัซ ลาฆู ปือจายา บูวัก ดัฮ. ญา บูวัจ ตะอารัฮ ลือเบฮ เดะ ซือมียา เตด ปือจายา เลอ. 9นีบีนี ฌานา นู ดีฮา     นู อูมอยํ นะ ญา ลือเบฮ เดะ นัม-ปูโลฮ ตาโฮด     นู ดือละ อาดา ลากี แนฮ ซืออูรัก เตอ     บรี มาโซะ นามา นะ ญา     เดะ ซูรัจ โกะ นีบีนี ฌานา. 10ตาปี ญา ฆาโดฮ ฌาดี ซือมียา นู กูญา มือโอจ จะ     บูวัจ บาฌิ     ฌาดี-จะ     ญา บือเลฮ บือบือลา โกะ นานะ นะ ญา บรี บาฌิ     ญา บือเลฮ ซาโมจ โกะ กาวัด วัยํ-ลูวัยํ บรี บาฌิ ฌูฆา     ญา บือเลฮ บาโซฮ กากี นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือรูปา กะ ปราโซฮ เตอ     บือเลฮ ฮาฆิ กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ     บือเลฮ กูวาซา กรือฌา บูวัจ บาฌิ ซือมาตา เลอ. 11ตาปี โกะ นีบีนี ฌานา     นู อูมอยํ นะ กูญา เตด บราปา บาญะ เตอ     ฌางัน บรี มาโซะ นามา นะ กูญา     เดะ ซูรัจ โกะ นีบีนี ฌานา     ซาเบะ วะตู กูญา มืองือละ บูวัก เดะ เยซู คริด เตอ     ฮาตี นะ กูญา     ซูกา นะ อาเมด ลากี ปูลัก. 12กะฆีเตอ     กูญา นะ กือนา ฮูโกบ     ซาเบะ กูญา ตีงัน บูวัก     ลาฆู นู กูญา บือเลฮ ปือจายา     เดะ ดูลู อีนี เลอ. 13กูญา นะ ลาดัจ ฌาดี ซือมียา ซือฆัด     ซัจ ปี กะ รูมัฮ อีตู     ซัจ ปี กะ รูมัฮ อีนี. ตาปี บูกัด ซา ซือฆัด     กูญา นะ มูโลจ ฆาตัน ปูลัก     นะ ซูกา ฆาโดฮ เดะ ลาฆู นะ กาวัด เตอ     นะ มือเลา ลาฆู     นู เตด บือฆูนา นะ มือเลา. 14กะฆีเตอ     กู อาดา ฮาตี นะ บรี โกะ นีบีนี ฌานา     นู อูมอยํ เตด บราปา บาญะ     บรี กูญา นะ บือเลฮ ลากี     นะ บือเลฮ นานะ     นะ บือบือลา รูมัฮ นะ กูญา. กะฆีเตอ เลอ     โกะ ซือตรู นะ กีตา     นะ ฮอย จือลัฮ นะ มืออูปัจ บือเลฮ เลอ. 15กู มือเลา กะฆีเตอ ซาเบะ-จะ     โกะ นีบีนี ฌานา ซือตืองัฮ     บือเลฮ ซือซัจ ฌาลัด     ตูโรจ กะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด ดัฮ. 16ตาปี กะ นีบีนี ปือจายา นู ดีฮา     อาดา นีบีนี ฌานา     เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ ญา     บรี ญา ตูโลก บือบือลา กูญา     ฌางัน บรี ฆาโดฮ ลูมอฮ นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นะ บือเลฮ บือบือลา โกะ นีบีนี ฌานา     นู ฮอย ตือปัจ บือซานัยํ. 17กือนา อีงัจ จะ     โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู บือกรือฌา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด บรี บาฌิ เตอ     กูญา ปาโตจ นะ บือเลฮ ดูเวะ บีดา บลาญา     ดูวา ฮาบด. กูญา เลอ     นู ราเฌด มือญาเระ     อาฌัยํ     ลาฆู นะ ตูฮัด เตอ     กูญา ปาโตจ นะ บือเลฮ บลาญา     ลือเบฮ เดะ กาวัด เลอ. 18ซาเบะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา จะ "ตานา กรือเบา ตืองัฮ กาจะ ปาดี     ฌางัน นะ ซรือโกะ ตูโดก มูโลจ นะ ญา เลอ." ญา มือเลา ปูลัก จะ "ซือมียา บือกรือฌา     ปาโตจ นะ มากัด ฆาฌี นะ ญา." 19ฌางัน นะ ซาโมจ     ปือมือเลา นะ ซือมียา ซืออูรัก     นู ญา อาดู กะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด. ฆาโดฮ อาดา ซะซี     ดูวา ตีฆา อูรัก เลอ. 20โซะ ซือมียา บือบือลา นู บูวัจ ซาลัฮ ลาฆี     กือนา อูจะ กูญา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ซือมียา ซือมูฮา     บรี โกะ ซือมียา อาซิก นะ ตาโกจ. 21โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู คริด     ฌางัน ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู ญา ปีเลฮ ดัฮ เตอ     กู ปือซัด กือมัซๆ     บรี เกา นะ ตูโรจ โกะ ปือมือซัด อีนี. ฌางัน นะ ปีเลฮ มูคา ดีฮา. ฌางัน นะ บูวัจ นามา     บือกะ อาดา ฮาตี บรัจ ลัฮ-บือลัฮ. 22ฌางัน นะ ฆางู ตืองะ ตางัน เดะ ซือมียา ดีฮา เลอ. ฌางัน นะ อาดา บาฮาเฆด เดะ ลาฆู บูวัจ ดูซา นะ ซือมียา อาซิก. กือนา ฌาฆา ญาวา นะ เกา     บรี จรัฮ บาฌิ ซูโงฮ เลอ. 23ฌางัน นะ โอะ ซา อาเย ลาฆี เลอ     ตาปี โอะ อาระ อางุน กิดีกิ ฌูฆา     บีดา ตูโลก โปรจ นะ เกา     ซาเบะ-จะ     เกา เตด ซือนัง ซัจๆ เลอ. 24โกะ ดูซา นะ ซือมียา ซือตืองัฮ     ปลีฮัจ ซัฮ     บาวา กูญา ปี รอจ กะ ลาฆู กรัจ ฮูโกบ. ตาปี ดูซา นะ ซือมียา อาซิก     นะ ปลีฮัจ เดะ บลากัก. 25กะฆีเตอ ฌูฆา     โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ     นะ ปลีฮัจ บรี บือฆารี ซัฮ     ตาปี มีเซ-จะ ซือตืองัฮ     บือฆารี เตด ซัฮ     นะ ตูโดก บูนี โปด     เตด บือเลฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\