1 ทิโมที 6

1โกะ ซือมียา ดีฮา     นู ฌาดี ปราโซฮ เตอ     กูญา กือนา ซือมาตา ตูเฮะ     กะ ตกเก นะ กูญา     ราตา มาจับ     บีดา ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ มือเลา ตะอารัฮ     กะ นามา นะ ตูฮัด     กะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ กีตา ฌูฆา. 2โซะ โกะ ปราโซฮ     นู อาดา ตกเก ปือจายา กะ ตูฮัด เตอ     ฌางัน บรี กูญา ปูตุซ เดะ ลาฆู ตูเฮะ กะ ตกเก อีตู     ซาเบะ กูญา ฌาดี โกะ ดีบราดี บือซามา เลอ. ตาปี     ลือเบฮ เดะ อีตู     บรี กูญา บือกรือฌา บาฌิ ซือรูโลยํ     ซาเบะ ตกเก นู กูญา ตูโลก บือกรือฌา อีตู     ฌาดี ซือมียา ปือจายา     นู กูญา ซายัก. เกา กือนา มือญาเระ     อาฌัยํ โกะ ซือมียา     บรี กูญา ตูโรจ กะ ลาฆู อีนี ฌูฆา เลอ. 3กะ ซือมียา ดีฮา อาฌัยํ ลาฆู นู ซาลัฮ เดะ ลาฆู อีนี     ตีเมา นะ ตูโรจ กะ โกะ ปือมือเลา นู รือมัก ซูโงฮ นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เตอ     ตีเมา นะ ตูโรจ กะ ปือมือเลา อาฌัยํ นู รือมัก ฌางัน ฌาลัด นะ ตูฮัด เตอ 4โกะ ซือมียา กะฆีเตอ     กูญา งันตืองัน     กูญา เตด ตาฮู อารัฮ. กูญา ฆาละ นะ บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ     ปาซัน โกะ ปือมือเลา. กะฆีเตอ     กูญา ดือกี กาวัด     บือปาซัน ฌางัน กาวัด     กูญา มือเลา ตะอารัฮ กะ กาวัด     ซาเกะ-ฮาตี กะ กาวัด. 5นู บือตือฆัฮ ซือลาลู กะฆีเตอ     ฮาตี นะ กูญา ฌาฮัจ. กูญา ปูตุซ เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ ดัฮ. กูญา อีงัจ จะ     ฌาลัด นะ ตูฮัด อีตู     นะ ตูโลก กูญา บรี บือเลฮ อูโตก     ฌาดี ซือมียา กายา เลอ. 6ซูโงฮ เลอ     ฌาลัด นะ ตูฮัด บูวัจ บรี กีตา บือเลฮ อูโตก บาญะ     บูวัจ บรี กีตา ซือนัง-ฮาตี ซูโงฮ. 7กีตา ฮอย เตด บือเลฮ อาเมด นามา โปด     มาโซะ กะ ดือนียา อีนี. กะฆีเตอ     กีตา นะ อาเมด นามา     บือปี ลือปัซ เดะ ดือนียา     ฮอย เตด บือเลฮ ฌูฆา เลอ. 8นู กีตา อาดา ซือบารัก มากัด     อาดา ซือบารัก ปากัย     บรี กีตา ปือนอฮ เดะ ฮาตี กะฆีเตอ เลอ. 9ตาปี ซือมียา ดีฮา     นู ซูกา นะ กายา     ญา นะ กือนา บืออาฌะ บูวัจ ดูซา     นะ ลือกัจ เดะ ปือญือรัจ     ฌาดี-จะ     ญา ฆาละ นะ บูวัจ ลาฆู บูดอ     นู บูวัจ บรี ซาเกะ ญาวา ตะอาซิก     นู บาวา โกะ ซือมียา รอจ กะ ฌาฮานัม     ฮาบิฮ ญาวา ซือมูฮา เลอ. 10ซาเบะ-จะ     ลาฆู ซายัก กะ ดูเวะ     ฌาดี ฌากัยํ นู บูวัจ บรี บือตูโมฮ ลาฆู ฌาฮัจ ราตา. กรานา ซือมียา ซือตืองัฮ ฮาลูบา กะ ดูเวะ กะฆีเตอ     กูญา ซือซัจ ฌาลัด     ปี ฌาโวฮ เดะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา ดัฮ. กูญา บูวัจ บรี ลาฆู ซูซัฮ บาญะ     ตีกับ เดะ ฮาตี นะ กูญา     บรี ตือมุซ ดัฮ เลอ. 11ตาปี เกา เลอ     นู ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ ตูฮัด     เกา กือนา ลารี บูวัก เลอ     เดะ ลาฆู อีตู ซีงี. บรี เกา ตูโรจ กะ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด     ตูโรจ กะ ลาฆู ปือจายา     ลาฆู ซายัก     ลาฆู ตาฮัด-ฮาตี     ลาฆู บือแฌะ-ฮาตี ฌูฆา เลอ. 12บรี เกา กูวาซา บลาวัด     ตูโรจ กะ ลาฆู ปือจายา นู บาฌิ     บือกะ ซือรูปา ซือมียา บลารี บือลูมา. บรี เกา ซาโมจ ปือฆัก ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ นู ซือลาลู เลอ     ซาเบะ-จะ     วะตู เกา บือเลฮ ซาโงะ จะ     เกา ปือจายา กะฆีเตอ บาฌิ ดัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซะซี     บาญะ อูรัก เตอ     วะตู อีตู เลอ     ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน เกา     บรี เกา ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ กะฆีเตอ. 13กู ปือซัด กะ เกา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     นู บูวัจ บรี บือนา บารัก ซือมูฮา อาดา ฮีโดะ เตอ     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู คริด ฌูฆา     ญา นู บือเลฮ บรี ซะซี กะ ปอนตัด ปีลาด ปาซัน ลาฆู ปือจายา นู บาฌิ นะ ญา เลอ. 14กู ปือซัด จะ     บรี เกา บูวัจ ตูโรจ เลอ     โกะ ปือมือซัด อีนี     บรี กือมัซ     บรี บาฌิ     ฮอย ซาปา บือเลฮ มือฌัฮ กะ เกา ลาลู     ตือดะ รอจ กะ อารี อีตู     นู ตูฮัด เยซู คริด นะ บาลิ ปาเระ. 15รอจ วะตู นู บาฌิ     ตูฮัด ญา นะ บรี เยซู คริด นะ มาแรฮ ปลีฮัจ กะฆีเตอ. ตูฮัด เลอ     ซา ญา นู ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ     นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ นามาๆ ซือมูฮา. ญา เลอ     ฌาดี ราฌา เดะ อาตัซ โกะ ราฌา ซือมูฮา     ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ โกะ ตูฮัด ซือมูฮา. 16ซา ญา นู นะ มาตี ฮอย เตด บือเลฮ. ญา ดูโดะ เดะ โซะ จรัฮ     นู ฮอย ซือมียา ดีฮา     บือเลฮ มาโซะ ปี รอจ กะ ญา. ฮอย ซาปา ดือละ ลีฮัจ บือฆารี ญา ดัฮ เตอ     ฮอย ซาปา นู นะ บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ญา ฌูฆา. บรี ปูฌี กะ ญา     บรี ญา มือฆัฮ ซูโงฮ ซือลาลู เลอ. อาเมน. 17โซะ ซือมียา นู กายา     เดะ ดือนียา อีนี     เกา กือนา ปือซัด กะ กูญา     ฌางัน บรี กูญา มือนูโญะ กะ ญาวา ตะอาซิก     ฌางัน บรี กูญา นะ จาดัก     กะ โกะ ซือบารัก นู ฮอย เตด ตือตู     ตาปี บรี กูญา ฮาระ กะ ตูฮัด     นู ฮาลัย บรี โกะ ซือบารัก ซือมูฮา กะ กีตา     บรี กีตา นะ ซูกา-ฮาตี เลอ. 18กือนา ปือซัด กูญา     บรี กูญา บูวัจ บาฌิ     บรี ปือนอฮ ฌางัน โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ     บรี กูญา ฮาตี ลือฆา     ตือจีฮัด ฮาฆิ กะ กาวัด. 19กะฆีเตอ เลอ     กูญา นะ ปือมุน ลาฆู บาฌิ     นู นะ ฌาดี ตือปัจ บือซานัยํ นู กือฌะ     เดะ วะตู โซะ ฮึลด. กะฆีเตอ     กูญา นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ฮีโดะ นู ซูโงฮๆ. 20ทิโมที เออ     ลาฆู นู ตูฮัด กีเรบ บรี กะ เกา ดัฮ     บรี เกา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ. อาเลฮ ปี บูวัก เดะ ลาฆู มือเลา รูบือฮีรู     นู ฮอย เตด บือฆูนา     เดะ ลาฆู บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ เตอ. ลาฆู กะฆีเตอ     ซือมียา ซือตืองัฮ อีงัจ ซาลัฮ จะ     ฌาดี ลาฆู ปานัย. 21ซาเบะ-จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ มืองากู จะ     กูญา ปานัย. กะฆีเตอ     กูญา บือเลฮ ตือซีเป เดะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา ดัฮ. มีตา บรี ตูฮัด นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\