2 โกริน 1

1กู เปาโล     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กู ฌางัน ทิโมที     อาดี-บราดี นะ กีตา     กามี ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู อาดา เดะ นังฆรี โกริน     บรี กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา     นู ดูโดะ ราตา เดะ โซะ นังฆรี อาคายา     ฌูฆา เลอ. 2มีตา เดะ ตูฮัด นู อาโปก นะ กีตา     มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3ปูฌี กะ ตูฮัด     อาโปก เดะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นู ฌาดี อาโปก ตือจีฮัด ซูโงฮ     ฌาดี ตูฮัด นู ปูโฌะ-ฮาตี     ราตา ฌือแนฮ. 4ญา เลอ     นู ปูโฌะ ฮาตี นะ กามี เดะ ลาฆู ซูซัฮ     ราตา ฌือแนฮ นะ กามี     บีดา กามี นะ บือเลฮ ปูโฌะ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา อาซิก     นู อาดา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ นามาๆ. ตูฮัด ปูโฌะ ฮาตี นะ กามี กะฮามี ดัฮ เตอ     กามี โปด นะ บือเลฮ ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา กะฆีเตอ เลอ. 5ซาเบะ-จะ     นู กามี อาดา บาฮาเฆด บาญะ     เดะ ลาฆู ซูซัฮ นะ เยซู คริด กะฮามี เตอ     กามี อาดา บาฮาเฆด บาญะ     เดะ ลาฆู ปูโฌะ-ฮาตี กรานา เยซู คริด     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 6นู กามี ตาฮัด ซูซัฮ ปายัฮ เตอ     บีดา นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา     บรี อาดา ลาฆู ฮีโดะ ซูโงฮ. นู กามี บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ปูโฌะ-ฮาตี โปด     บีดา นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา ฌูฆา เลอ. ซาเบะ กะฆีเตอ     กาลา กาเญา ตาฮัด ซูซัฮ     ซือรูปา บือกะ กามี บือเลฮ ตาฮัด อีตู เตอ     กาเญา นะ ลาวัด ตาฮัด-ฮาตี บือเลฮ. 7กะฆีเตอ     กามี จาดัก บือตือตู เดะ กาเญา เตอ     ซาเบะ ตาฮู จะ     กาเญา อาดา บาฮาเฆด เดะ ลาฆู ซูซัฮ นะ กามี กะฮามี ดัฮ     กาเญา นะ บือเลฮ บาฮาเฆด เดะ ลาฆู ปูโฌะ-ฮาตี นะ กามี กะฆีเตอ เลอ. 8กะฆีเตอ     โกะ ดีบราดี เออ     กามี บือคานะ นะ บรี กาเญา ตาฮู     ปาซัน ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ นู บือฌาดี เดะ กามี     เดะ โซะ นังฆรี เอเซีย     นู บูวัจ บรี กามี ปือนัจ-ฮาตี ซูโงฮ     ฆามะ-จะ นะ ตาฮัด เตด บียัซ ดัฮ     ยู กามี ฮอย จาดัก นู นะ บือเลฮ ฮีโดะ เลอ. 9โงฮ-ซูโงฮ     กามี อาคา จะ     กามี นะ กือนา บูนอฮ มาตี ดัฮ เตอ. ตาปี นู บือฌาดี กะฆีเตอ โปด     บีดา ตีเมา บรี กามี ฮาระ กะ ญาวา นะ ตะอาซิก     ตาปี บรี ฮาระ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เลอ     นู บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นู มาตี ดัฮ     นะ ฮีโดะ ปาเระ. 10ตูฮัด ญา ตูโลก กามี บรี ลือปัซ ดัฮ     เดะ ลาฆู ฌาฮานัม     ญา นะ ตูโลก กามี บรี ลือปัซ ปูลัก เลอ. กามี บือเลฮ ตือตู-ฮาตี เดะ ตูฮัด จะ     ญา นะ ตูโลก กามี ปูลัก 11บือกะ นู กาเญา ปาคัจ ตูโลก บือซาโวจ บีดา กามี. นู อาดา ซือมียา บาญะ บือซาโวจ บีดา กามี     ตูฮัด ญา นะ ตีกัฮ     นะ บรี ซือลามัจ กะ กามี. กะฆีเตอ โกะ ซือมียา บาญะ นะ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     กรานา กามี เลอ. 12นี เลอ     กามี อาดา ลาฆู นะ งันตืองัน กะฆีนี. ฌาดี-จะ     ฮาตี นะ กามี     บรี กามี ตาฮู ตือตู จะ     ลาฆู ปือบูวัจ นะ กามี เดะ ดือนียา อีนี เตอ     กามี บือเลฮ บูวัจ ฌางัน ฮาตี นู รือมัก     ฮาตี นู จรัฮ ซูโงฮ     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด. ลือเบฮ เดะ ซาปา อาซิก     กามี บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ     ฌางัน กาเญา เลอ. กามี เตด บือเลฮ ตูโรจ กะ อากัน นะ อูมัจ-ซือมียา     ตาปี ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กามี ดัฮ. 13ซาเบะ-จะ     กามี เตด ฆาแรฮ ลาฆู อาซิก รอจ กะ กาเญา     ลือเบฮ ซา เดะ ลาฆู นู กาเญา บาจา บือเลฮ     มาโซะ เดะ ฮาตี บือเลฮ. มีเซ-จะ เดะ วะตู อีนี     กาเญา บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี แนฮ ซือตืองัฮ ดัฮ     ตาปี กู บรีงัจ จาดัก จะ     กาเญา นะ มาโซะ เดะ ฮาตี บรี ปือนอฮ บาฌิ เลอ. กะฆีเตอ     เดะ อารี นู เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     นะ บาลิ ปาเระ     กาเญา โปด นะ งันตืองัน เดะ กามี     บือกะ กามี ฌูฆา     นู งันตืองัน เดะ กาเญา. 15กรานา กู ตือตู-ฮาตี ดัฮ     เดะ ลาฆู อีตู ซีงี     กะฆีเตอ ลามูลา กู อีงัจ จะ     นะ ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ ลูมอฮ กาเญา ดูลู     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลามัจ ดูวา กาลี เลอ. 16กู อีงัจ จะ     นะ ซีงัฮ ลีฮัจ ลูมอฮ กาเญา     ตืองัฮ กู บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี มาซิโดเนีย. ลือปัซ อีตู     ตานา บาลิ ปาเระ เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย     กู นะ ซีงัฮ ลีฮัจ ลูมอฮ กาเญา ปูลัก     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ตูโลก     อาตัจ บรี กู ปี     กะ นังฆรี ยูเดีย. 17นู กู อีงัจ นะ บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     กู บรีงัจ ปี มาแรฮ บาญะ เฆอ? ลาฆู บรีงัจ นะ กู     ซือรูปา บือกะ นะ โกะ อูมัจ-ซือมียา ราตา เฆอ? บูกัด กู ฌาดี บือกะ ซือมียา นู ซัจ มือเลา จะ "เออ     เออ     นะ ปี" ซัจ จะ "เตด ปี." 18บือกะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา รือมัก ซูโงฮ เตอ     ปือมือเลา นู กามี มือเลา ฌางัน กาเญา โปด     บูกัด กามี ซัจ มือเลา ซาโงะ     ซัจ มือเลา กีปัซ กะฆีเตอ. 19ซาเบะ-จะ     เยซู คริด     นู นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา บูกัด ฌาดี ซือมียา นู ซัจ มือเลา ซาโงะ     ซัจ มือเลา กีปัซ. ญา เลอ นู กามี ตีฆา อูรัก     จะ     กู ฌางัน ซีลา ฌางัน ทิโมที     บือเลฮ มือญาเระ     บรี กะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     ญา ฌาดี บือกะ ปือมือเลา นู ซาโงะ นะ ตูฮัด ซือลาลู เลอ. 20ซาเบะ-จะ     ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด ซือมูฮา     ญา ซาโงะ ฌาดี ซูโงฮ กรานา เยซู. ซาเบะ กะฆีนี     กีตา มือเลา จะ     "อาเมน" เดะ นามา นะ เยซู คริด     ฌาดี ลาฆู ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 21ตูฮัด เตอ เลอ     นู บูวัจ บรี กามี ฌางัน กาเญา     ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ตูฮัด เลอ     นู ตืองะ กีตา ดัฮ     บีดา ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ ญา. 22ญา บือเลฮ ตาแปะ มือกรา นะ ญา เดะ กีตา ดัฮ. ญา บรี ซือมืองัจ นะ ญา มาแรฮ ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กีตา     ฌาดี บือกะ รือฆา อูปัฮ ดูลู     เดะ ลาฆู ซือมูฮา นู ญา นะ บรี กะ กีตา. 23มีตา เดะ ตูฮัด บรี ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู โซะ ฮาตี นะ กู จะ     นู กู เตด ปี รอจ นังฆรี โกริน เตอ     บีดา ตีเมา นะ บือฆาโดฮ กาเญา ลาฆี เลอ. 24บูกัด-จะ กามี ฌาดี บือกะ ตกเก     นู นะ ปรือกัด กาเญา บรี ปือจายา กะฮามี. ตาปี-จะ     กามี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา     บีดา นะ บรี กะ กาเญา ซูกา-ฮาตี     ซาเบะ กาเญา ตือตู-ฮาตี ปือจายา กะ เยซู ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\