2 โกริน 10

1อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู อูจะ กะ กู จะ     "เปาโล เตอ     วะตู ดูโดะ ดาปิก     ญา ฌาดี ซือมียา ฮาตี ปือนาโกจ     ตาปี วะตู ปี ดูโดะ ฌาโวฮ     เออ ญา ฌาดี ซือมียา ฮาตี กรัซ ดัฮ นอ." นี เลอ     อีซี กู เปาโล เลอ     อาดา ซา ลาฆู นะ มีตา เดะ กาเญา     เดะ นามา นะ เยซู คริด     ญา นู ฮาตี บาฌิ     ฮาตี บือแฌะ ซูโงฮ. 2กู มีตา กือมัซๆ เดะ กาเญา จะ     ตานา กู มาแรฮ ดูโดะ ฌางัน กาเญา     ฌางัน บรี กู ฆาโดฮ บูวัจ บือกะ ฮาตี กรัซ โตระ. ซูโงฮ     กู บรีงัจ ตือฆามะ นะ ปลีฮัจ ฌาดี ฮาตี นู กรัซ กะฆีเตอ     กะ ซือมียา ซือตืองัฮ     นู บรีงัจ ลีฮัจ จะ     กามี อาดา ปือบูวัจ ตูโรจ กะ ปรางัย นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ. 3ซาเบะ-จะ     มีเซ กามี อาดา ดูโดะ เดะ ดือนียา อีนี ซูโงฮ     ตาปี กามี โปด     เตด บือเลฮ บลาวัด บือปรัก     ตูโรจ บือกะ อูมัจ-ซือมียา เตอ. 4กรานา-จะ     โกะ ซือนาตา บือปรัก นะ กามี     เตด ฌาดี ซือนาตา นะ อูมัจ-ซือมียา     ตาปี อาดา มือฆัฮ ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด     นู นะ ปรูโตฮ ดีนิง นังฆรี นะ ซือตรู บือเลฮ เลอ. 5ฌาดี-จะ     นะ ปรูโตฮ ลาฆู บือตือฆัฮ นู ลัฮ-ซาลัฮ ราตา ฌือแนฮ     นู ตืองะ ญาวา ตะอาซิก ฌาดี ตือปัจ กือตัก     ตีเมา บรี โกะ ซือมียา นะ ตาฮู ลาฆู นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     กามี นะ รีฆะ ตาฮัด ลาฆู บรีงัจ ราตา ฌือแนฮ     บรี ฌาดี ฮามา     บีดา นะ มือนีงัย กะ เยซู คริด. 6วะตู กาเญา อาดา มือนีงัย ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     ลือปัซ อีตู เตอ     กามี นะ อาดา ฮาตี ซียะ ดัฮ     นะ กรัจ ฮูโกบ ราตา ซือมียา นู ตีเมา มือนีงัย. 7กาเญา กือนา ลีฮัจ ลาฆู นู บือฆารี เดะ มาตา. ดัฮ ซือมียา ดีฮา ตือตู-ฮาตี จะ     ญา ฌาดี ซือมียา นะ เยซู คริด เตอ     บรี ญา บือฮีมัจ กะ ญาวา นะ ตะอาซิก จะ     นู ญา ฌาดี ซือมียา นะ เยซู คริด     กามี โปด     ฌาดี ซือมียา นะ เยซู คริด ฌูฆา. 8มีเซ-จะ กู บือเลฮ มือเลา งันตืองัน บาญะ ตือลาลู     ปาซัน ลาฆู มือฆัฮ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ กามี ดัฮ     กู โปด     นะ ฮอย เตด บราซา จือและ ลาลู. ซาเบะ ญา บรี กู อาดา มือฆัฮ กะฆีเตอ ดัฮ     บีดา นะ ตูโลก กาเญา บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ เลอ     บูกัด บีดา บูวัจ บรี กาเญา นะ ฌาฮานัม ดัฮ. 9กู มือเลา กะฆีเตอ     บีดา ตีเมา บรี กาเญา นะ อีงัจ จะ     กู ซูกา นะ บรี กาเญา ตาโกจ     กรานา ซูรัจ นู กู ฆาแรฮ     กีเรบ บรี กะ กาเญา. 10ซาเบะ-จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ มือเลา จะ     "ซูรัจ นะ เปาโล เตอ     มือเลา อูจะ ซัยํ-กาซัยํ     ตือฆัยํ-อูรัจ เลอ. ตาปี ตานา ญา มาแรฮ ดูโดะ บือซามา ดัฮ     อีซี เปาโล โปด     ญา ฮาตี ลือมัฮ     ปือมือเลา นะ ญา เตอ     เตด ฌาดี นามา ดัฮ เลอ." 11กือนา บรี กะ กูญา อีตู มาโซะ เดะ ฮาตี กะฆีนี จะ     ลาฆู นามา นู กามี ฆาแรฮ ดัฮ เดะ ซูรัจ นะ กามี     วะตู ฮอย เตด ดูโดะ บือซามา เตอ     ตานา กามี มาแรฮ ดัฮ     กามี โปด นะ บูวัจ ลาฆู กะฆีเตอ เลอ. 12กามี เตด บรานี     นู นะ ปือซามา ญาวา นะ กามี ตะอาซิก     ฌางัน ซือมียา ซือตืองัฮ นู มือโอจ กะ ญาวา นะ ตะอาซิก. ตาปี นู กูญา อีตู อาเกะ ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก     ฌาดี ตือปัจ อูโกยํ บือซามา-ซามา     อาเมด ญาวา ปือซามา ดัฮ     กะฆีเตอ กูญา โปด     ฌาดี ซือมียา บูดอ เลอ. 13ตาปี โซะ กามี เตอ     กามี นะ เตด งันตืองัน บรี ลือเบฮ เดะ ฮาดัจ     ตาปี-จะ     นะ งันตืองัน บือกะ ตารา ตือกอซ อีตู     นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ กามี ดัฮ. ลูมอฮ กาเญา โปด     อาดา เดะ ฮาดัจ ตือกอซ อีตู ฌูฆา เลอ. 14กามี เตด บือกรือฌา ลือเบฮ เดะ ตือกอซ นะ กามี     ซือรูปา จะ     กามี เตด บือเลฮ มาแรฮ รอจ กะ กาเญา. โงฮ-ซูโงฮ     กามี ฌาดี ลูมอฮ นู ลามูลา เลอ     นู บาวา บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู คริด     มาแรฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ. 15กามี เตด บือเลฮ งันตืองัน ลือเบฮ เดะ ฮาดัจ     เตด บือเลฮ งันตืองัน เดะ ลาฆู นู ซือมียา อาซิก บือเลฮ บือกรือฌา. ตาปี กามี จาดัก เดะ ฮาตี จะ     ลาฆู ปือจายา นะ กาเญา     นะ บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ     บรี กามี นะ อาดา ตือกอซ บือกรือฌา นู ลือฆา บาญะ ซือรูโลยํ     เดะ ลูมอฮ กาเญา เลอ. 16กะฆีเตอ กามี นะ บือเลฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     โซะ โกะ นังฆรี อีตู     นู ดูโดะ ปี ลือปัซ เดะ นังฆรี นะ กาเญา     นะ เตด ปายัฮ งันตืองัน เดะ ลาฆู บือกรือฌา     นู ซือมียา อาซิก บูวัจ ซุจ ดัฮ     โซะ ตือกอซ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ ญา บือกรือฌา. 17บือกะ อาดา เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ซือมียา นู นะ งันตืองัน เตอ     บรี ญา งันตืองัน เดะ ลาฆู นู ตูฮัด บูวัจ ดัฮ เลอ." 18กรานา บูกัด ซือมียา นู มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก     ตาปี ซือมียา นู ตูฮัด บือเลฮ มือโอจ ดัฮ เตอ     ญา เลอ     นะ โกะ ซือมียา ซาโงะ จะ     ฌาดี ซือมียา บาฌิ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\