2 โกริน 11

1กู นะ มีตา เดะ กาเญา     บรี ตาฮัด มือนีงัย ลาฆู บูดอ นะ กู ซัจ. มีตา บรี กาเญา ปาคัจ ตาฮัด มือนีงัย ดีกิ เลอ. 2ซาเบะ-จะ     กู บรีงัจ ซายัก โตระ กะ กาเญา     บือกะ นู ตูฮัด ญา ซายัก กาเญา เตอ. กรานา-จะ     ลูมอฮ กาเญา ซือรูปา นีบีนี ราดารา     นู เตด ดือละ บือเลฮ ลากี ลาฆี     นู กู บือเลฮ อาเกะ บรี บือตูนัง     ฌางัน กีลากี แนฮ ซืออูรัก เตอ     ฌาดี-จะ เยซู คริด เลอ. 3ตาปี กู ตาโกจ จะ     ซือรูปา บือกะ อูลัยํ กาลา นูตู     ญา ตีปู ฮาวา กะฮามี ดัฮ     ฌางัน ลาฆู มืออูปัย นะ ญา เตอ     ฮาตี นะ กาเญา โปด     นะ กือนา ตีปู กะฆีเตอ ฌูฆา     บรี ซือซัจ เดะ ลาฆู ตูเฮะ กะ เยซู คริด     ฌางัน ฮาตี นู รือมัก     นู จรัฮ บาฌิ. 4ซาเบะ-จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา มาแรฮ มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู     อาซิก เดะ ลาฆู นู กามี บือเลฮ มือญาเระ ดัฮ เตอ     เฮย     กาเญา กูวาซา ตาฮัด มือนีงัย กูญา บือเลฮ ซูโงฮ. กาเญา ซูกา-ฮาตี ซาโมจ ซือมืองัจ นู อาซิก     ยอม มือนีงัย กะ บรีตา บาฌิ นู อาซิก     เดะ ลาฆู นู กาเญา บือเลฮ ซาโมจ เดะ กามี ดัฮ. 5โกะ ซือมียา อีตู     นู กาเญา จะ     ฌาดี ปือญูโรฮ นู ซัยํ-บือซัยํ โตระ เตอ     กู บรีงัจ จะ     กู ฮอย เตด ดือมิ เดะ กูญา     แนฮ กิดีกิ โปด ฮอย. 6มีเซ-จะ     กู มือเลา เตด บราปา ปานัย     ตาปี กู ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ. ลาฆู กะฆีเตอ     กามี บือเลฮ ปลีฮัจ บรี ซัฮ ดัฮ     ราตา มาจับ     ราตา ฌือแนฮ     บรี กะ ลูมอฮ กาเญา ตาฮู. 7กู บูวัจ ซาลัฮ เฆอ     เดะ ลาฆู นู กู มือนูโนะ-ฮาตี     บีดา นะ อาเกะ ฌูโญก กาเญา? กรานา กู บือเลฮ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด กะ ลูมอฮ กาเญา     ฮอย เตด กีรา รือฆา นามา. 8กะฆีเตอ     กู บือเลฮ ซาโมจ บารัก บลาญา     เดะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู อาซิก. นี เลอ     ซือรูปา จะ     กู ซามุน กูญา     บีดา นะ ตูโลก กาเญา. 9กาลา กู ดูโดะ ฌางัน ลูมอฮ กาเญา     ดักกาดัก ฮอย นามา นะ มากัด เตอ     ตาปี กู เตด บือเลฮ ปี บือฆาโดฮ ซือมียา ดีฮา     กรานา-จะ     โกะ ดีบราดี นู มาแรฮ เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย     กูญา บือเลฮ ปาฮาฆิ บารัก บรี ฆือนะ     บือกะ นู กู บือคานะ เตอ. บือกะ วะตู อีตู     กู ตีเมา ฌาดี ซือมียา บือฆาโดฮ กาเญา     เตด-จะ ฌาลัด ฮาดีฮา โปด     กะฆีเตอ ฌูฆา     กู นะ ตีเมา บือฆาโดฮ กาเญา ปี ซือรูโลยํ เลอ. 10บือกะ ลาฆู ซูโงฮ นะ เยซู คริด อาดา เดะ ฮาตี นะ กู เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา เดะ นังฆรี อาคายา     นะ บลารัก     ตีเมา บรี กู งันตืองัน เดะ ลาฆู อีนี บือเลฮ. 11ซาเบะ ลาฆู นามา? ซาเบะ กู เตด ซายัก ลูมอฮ กาเญา เฆอ? โบะ ตูฮัด ตาฮู บาฌิ จะ     กู ซายัก กาเญา เลอ. 12กะฆีเตอ     ลาฆู นามา นู กู บูวัจ ดัฮ     กู นะ บูวัจ ปูลัก เลอ     บีดา ตีเมา บรี โกะ ซือมียา อีตู นะ อาดา จือลัฮ     มือเลา งันตืองัน บือเลฮ จะ     กูญา บือกรือฌา ซือรูปา บือกะ กามี เลอ. 13ซาเบะ โกะ ซือมียา กะฆีเตอ     บูกัด ฌาดี ปือญูโรฮ นู ซูโงฮ. กูญา ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นู ตีปู     มือรูปา ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด. 14ลาฆู ปือบูวัจ กะฆีเตอ     ฮอย เตด ปือและ นามา เลอ. เตด-จะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด ตะอาซิก โปด     ญา บือเลฮ มือรูปา ฌาดี ฮูลู-บาลัก นู บือซายา. 15กะฆีเตอ     ฮอย เตด ฌาดี ลาฆู ปือและ นามา เลอ     นู ซือมียา ตูโลก บือกรือฌา นะ ฮาตู ซีตัด     นะ มือรูปา ฌาดี ซือมียา ตูโลก บือกรือฌา ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ. โซะ ปือญูดัฮ เตอ     กูญา นะ บือเลฮ     ตูโรจ บือกะ ลาฆู ปือบูวัจ นะ กูญา เลอ. 16กู นะ มือเลา ปูลัก จะ     ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา ลีฮัจ จะ     กู ฌาดี ซือมียา บูดอ. ตาปี ดัฮ กาเญา ลีฮัจ กะฆีเตอ     มีตา บรี ซาโมจ กู ฌาดี ซือมียา บูดอ เลอ     บีดา กู นะ บือเลฮ งันตืองัน กิดีกิ ฌูฆา. 17ลาฆู นู กู มือเลา กะฆีเตอ     กู เตด มือเลา ตูโรจ บือกะ นู ตูฮัด ปือซัด     ตาปี นู กู มือเลา งันตืองัน กะฆีนี     กู มือเลา บือกะ ซือมียา บูดอ. 18ตาปี อาดา บาญะ อูรัก งันตืองัน     บือกะ ลาฆู นะ อูมัจ-ซือมียา. กะฆีเตอ     กู โปด     นะ งันตืองัน ฌูฆา. 19กรานา-จะ กาเญา     นู อาดา อากัน ซูโงฮ นอ     กาเญา ซูกา-ฮาตี ตาฮัด มือนีงัย ซือมียา นู บูดอ เตอ. 20กรานา-จะ     ซือมียา ดีฮา นู นะ บาวา กาเญา ปี ฌาดี ปราโซฮ     ซือมียา ดีฮา นะ มากัด อูรัจ นะ กาเญา     นะ บาอากัน เดะ กาเญา     ซือมียา ดีฮา อาเกะ ญาวา ตะอาซิก     บรี ฌาดี บือซัยํ     ซือมียา ดีฮา นะ ตาปัยํ มูคา นะ กาเญา เตอ     ซือมียา กะฆีเตอ กาเญา ยอม ตาฮัด เลอ. 21ฮาฌา กู มีตา นอ     กู ฆาโดฮ ซาโงะ จะ     กามี ลือมัฮ ตือลาลู     นู นะ บูวัจ ลาฆู กะฆีเตอ. ตาปี ดัฮ ซือมียา ดีฮา บรานี นะ งันตืองัน เดะ ลาฆู นามา     กู โปด บรานี งันตืองัน เดะ ลาฆู อีตู ฌูฆา     มีเซ-จะ กู นะ มือเลา บือกะ ซือมียา บูดอ โปด. 22กูญา ฌาดี ลูมอฮ บักซา ฮีบรู เฆอ? กู โปด ฌาดี. กูญา ฌาดี ซือมียา นู ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ บักซา อิซราเอน เฆอ? กู โปด ฌาดี. กูญา ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม เฆอ? กู โปด ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 23กูญา ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ เยซู คริด เฆอ? กู นี ฌาดี ลือเบฮ เดะ กูญา ปูลัก. ตาปี กู มือเลา ซือรูปา บือกะ ซือมียา ฆีลา เลอ. กู บือกรือฌา โตระ     บาญะ ลือเบฮ เดะ กูญา ปูลัก. กู ลือกัจ ปือฌารา บาญะ ลือเบฮ เดะ กูญา     กือนา กาเตาะ ลือเบฮ เดะ ซือมียา นะ กีรา บือเลฮ เลอ. กู เตอ     ซัจๆ ดาปิก นะ มาตี ดัฮ เลอ. 24ลูมอฮ ยิว รือเปะ กู ลีมา วะตู     ซา วะตู ตีฆา-ปูโลฮ ซือมีลัด กาลี. 25ลูมอฮ โรม กาเตาะ กู ฌางัน กายู บูลัจ     ตีฆา กาลี. อาดา ซือมียา อาเมด บาตู ลีปัยํ กู ซือกาลี. กู กือนา ปราฮู ตาลับ ตีฆา กาลี     กู มอ-ลีมอ เดะ อาเย ซืออารี ฌางัน ซือมาลับ เลอ. 26เดะ ลาฆู บือฌาลัด ปี มาแรฮ ซัจๆ นะ กู เตอ     กู ฆาโดฮ บลาวัด ฌางัน ลาฆู นู ดาปิก นะ บรี กู ฌาฮานัม ดัฮ     เตด-จะ ฌาฮานัม เดะ ซูงัย     ฌาฮานัม กรานา อูรัก ปือญามุน เตอ     ฌาฮานัม เดะ ตางัน นะ ลูมอฮ นะ กู     นะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา เตอ     ฌาฮานัม เดะ นังฆรี     เดะ ฮูตัด     เดะ ลาโวจ โปด     ฌาฮานัม กรานา โกะ ดีบราดี ปือจายา     นู บูวัจ กือบลากัก ฌูฆา เลอ. 27กู ฆาโดฮ บือกรือฌา ยู รือมัย     ปายัฮ ซูโงฮ     ฆาโดฮ บือกรือฌา     ฌาฆา มาตา ซัจๆ     ฮอย เตด ราซา ตีโนะ     ฆาโดฮ ลาปัยํ นาซี     ดาฆา อาเย เตอ. บาญะ กาลี กู ฆาโดฮ ตาฮัด บารัก มากัด     ตาฮัด บือแฌะ     อาดา โกะ กาเยด บาฌู เตด ฆือนะ เลอ. 28ลือเบฮ เดะ ลาฆู อาซิก เตอ     กู ฆาโดฮ-ฮาตี บีลัก อารี     บรีงัจ บาญะ กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา. 29อาดา ซือมียา ดีฮา ลือมัฮ     กู โปด ลือมัฮ ฌูฆา. อาดา ซือมียา ดีฮา กือนา บาวา ปี     บรี ตือซีปะ บูวัจ ดูซา เตอ     กู โปด     ซูซัฮ-ฮาตี บรีงัจ กะ ลาฆู นะ กูญา เลอ. 30ดัฮ กู ฆาโดฮ งันตืองัน     กู นะ งันตืองัน เดะ ลาฆู นู บรี ลีฮัจ จะ     กู ฌาดี ซือมียา ลือมัฮ. 31ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ฌาดี อาโปก นะ ตูฮัด เยซู เตอ     ญา ตาฮู จะ     กู ฮอย เตด มืออูปัย. บรี โกะ ซือมียา ปูฌี กะ ญา ซือลาลู เลอ. 32ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา อาเรตัด     เดะ นังฆรี ดามัดกัด     ญา บรี โกะ ตาฮัน ฌาฆา นังฆรี อีตู     บีดา นะ รีฆะ กู. 33ตาปี อาดา ซือมียา อาเมด ราฆา บือซัยํ     บรี กู ดูโดะ เดะ ดาลับ     บือตูโรด เดะ ตีกะ โซะ ดีนิง นังฆรี. กะฆีเตอ กู โปด     ลือปัซ เดะ ตางัน นะ ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา อีตู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\