2 โกริน 12

1กู ฆาโดฮ นะ งันตืองัน เดะ ลาฆู กะฆีนี     มีเซ-จะ ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ อูโตก ดีกิ บาญะ โปด. ตาปี กู นะ มือญาเระ ปูลัก     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด บรี กู ลีฮัจ บือฆารี     ฌางัน ลาฆู นู ญา ปลีฮัจ กะ กู ดัฮ เตอ. 2กู บือกราลา ฌางัน ซือมียา นู ปือจายา กะ เยซู คริด     ซืออูรัก. กาลา ปัจ-บือลัซ ตาโฮด ดูลู เตอ     ญา กือนา ซาโมจ บือปี กะ อาตัซ ลาแงะ     นู ตีงี ซูโงฮ เดะ กาวัด     ตาปี กู เตด ตาฮู จะ     ญา ปี ฌางัน ญาวา     เฆอ-จะ ปี ซา ซือมืองัจ. กู โปด     ฮอย เตด ตาฮู     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เลอ นู ตาฮู. 3กู ตาฮู จะ     ซือมียา อีนี กือนา ซาโมจ ปี กะ อาตัซ ลาแงะ     ตาปี เตด ตาฮู จะ     ญา ปี ซือกาลี ฌางัน ญาวา     เฆอ จะ ปี ซา ซือมืองัจ. ตูฮัด เตอ เลอ     ญา ตาฮู. ซือมียา อีตู กือนา ซาโมจ ปี     กะ กือโบด นะ ตูฮัด โซะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 4ตือปัจ อีตู ญา ดืองัยํ ซูวารา นู นะ มือเลา ฌาดี ปือมือเลา เตด บือเลฮ     นู อูมัจ-ซือมียา นะ มือเลา โปด     ฆาโดฮ บลารัก. 5ปาซัน ลาฆู นะ ซือมียา อีตู เตอ     กู นะ งันตืองัน บือเลฮ. ตาปี ปาซัน ลาฆู ญาวา นะ กู ตะอาซิก     กู นะ เตด งันตืองัน เลอ     ลือเบฮ เดะ นู นะ งันตืองัน เดะ ลาฆู ลือมัฮ นะ กู ตะอาซิก. 6มีเซ-จะ กู ซูกา นะ งันตืองัน     กู โปด เตด ฌาดี ซือมียา บูดอ     ซาเบะ กู มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ. ตาปี กู ตีเมา นะ งันตืองัน เตอ     ตาโกจ-จะ     ซือมียา ซือตืองัฮ นะ อาเกะ กู     บรี ลือเบฮ เดะ ลาฆู นู กูญา ลีฮัจ     กูญา ดืองัยํ เดะ กู. 7ตาปี ตูฮัด ญา ตีเมา บรี กู อาเกะ ญาวา นะ กู     ยู ลือเบฮ เดะ ฮาดัจ     กรานา ลาฆู ปลีฮัจ นู บาญะ     นู กู บือเลฮ ลีฮัจ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี อาดา ซือรูปา ดูรี บือซัยํ     ลือกัจ เดะ ญาวา นะ กู. ดูรี อีตู เตอ     ฌาดี ซือรูปา ฮูลู-บาลัก นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     นู นะ กาเตาะ กู ซือรูโลยํ     บีดา ตีเมา บรี กู นะ อาเกะ ญาวา     งันตืองัน ยู ลือเบฮ เดะ ฮาดัจ. 8ลาฆู ดูรี อีตู เตอ     กู บือเลฮ บือซาโวจ     มีตา กือมัซๆ เดะ ตูฮัด     ตีฆา กาลี ดัฮ     บีดา บรี ดูรี อีตู ตรือเบะ เดะ ญาวา นะ กู เลอ. 9ตาปี ตูฮัด บือเลฮ ตีกัฮ กะ กู จะ     "ลาฆู นู กู ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ เกา โปด     ฆือนะ บาฌิ ดัฮ เลอ. ซาเบะ-จะ     กาลา เกา ลือมัฮ วะตู ดีฮา     ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ กู นะ มือฆัฮ ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     วะตู อีตู เลอ." ซาเบะ กะฆีเตอ     กู ซูกา-ฮาตี     นะ งันตืองัน บือตามัฮ บรี บาญะ     เดะ ลาฆู นู กู ลือมัฮ เตอ     บีดา นู ปือมือฆัฮ นะ เยซู คริด     นะ มาแรฮ ดูโดะ เดะ กู     ปือนอฮ เลอ. 10ซาเบะ กะฆีเตอ     กรานา ลีฮัจ กะ เยซู คริด     กู ซือนัง-ฮาตี เดะ วะตู นู กู ลือมัฮ     วะตู กู กือนา บูวัจ ตะอารัฮ     วะตู กู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เตอ     เดะ วะตู นู กือนา ปรือกัด     เดะ วะตู นู กือนา ฮาเปะ โปด     กรานา-จะ     ดัฮ กู ลือมัฮ วะตู ดีฮา     กู โปด นะ ตือฆัยํ-อูรัจ โตระ     เดะ วะตู อีตู เลอ. 11กู มือเลา ซือรูปา ซือมียา บูดอ เลอ     ตาปี กาเญา โปด     ปรือกัด กู บรี ฌาดี กะฆีเตอ. กรานา-จะ     กาเญา บือฆูนา นะ มือโอจ กะ กู นี เลอ     ซาเบะ กู ฮอย เตด ดือมิ เดะ โกะ ปือญูโรฮ นู ซัยํ-บือซัยํ อีตู เลอ     มีเซ กาเญา ลีฮัจ จะ     กู ฮอย ลาฆู บาฌิ นามา โปด. 12โกะ ปือนานา นู บรี ลีฮัจ จะ     กู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด ซูโงฮๆ เตอ     กู บือเลฮ บูวัจ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     บือกะ นู กู ตาฮัด-ฮาตี ลามา     บูวัจ โกะ ปือนานา ซีดี     นู มือฆัฮ     นู ปือและ ซูโงฮ. 13ลาฆู นามา เลอ     นู กู บือเลฮ บูวัจ บรี กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู อาซิกๆ     ตาปี กู เตด บือเลฮ บูวัจ บรี กะ ลูมอฮ กาเญา? ลือเบฮ ซา ลาฆู อีนี เตอ     ฌาดี-จะ     กู นี     เตด บือเลฮ บือฆาโดฮ ลูมอฮ กาเญา     ปาซัน ดูเวะ บลาญา นะ กู. ฮาฌา กู มีตา เลอ     อาเกะ ลาฆู ซาลัฮ อีนี บรี กะ กู นอ. 14นี เลอ     กู ซียะ ดัฮ     นู นะ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา     มาโซะ กะ ตีฆา กาลี ดัฮ. ตาปี กู นะ เตด บือฆาโดฮ ลูมอฮ กาเญา ลาลู     ซาเบะ-จะ     ลาฆู นู กู มาแรฮ มียา เตอ     บูกัด ดูเวะ นะ กาเญา     ตาปี อีซี ญาวา นะ กาเญา เลอ. ซาเบะ-จะ     นู นานะ นะ ปือมุน บีดา ปะ มะ โปด     เตด บือฆูนา     ตาปี ปะ มะ เลอ     นู บือฆูนา นะ ปือมุน     บรี กะ นานะ. 15กู ซูกา-ฮาตี นะ ซรัฮ บารัก ซือมูฮา     ฌางัน ญาวา นะ กู ฌูฆา     บีดา กาเญา. นู กู ซายัก กาเญา บาญะ ซือรูโลยํ เตอ     กาเญา นะ ซายัก กู กิดีกิ เฆอ? 16กะฮามี โปด     กาเญา ฆาโดฮ ซาโงะ จะ     กู ตะอาซิก เตอ     ฮอย เตด บือเลฮ บือฆาโดฮ ลูมอฮ กาเญา เลอ. ตาปี ซือตืองัฮ มือเลา จะ     กู บาอากัน ซูโงฮ     ตีปู กาเญา บีดา นะ รีฆะ. 17เดะ ลาฆู นู กู ซูโรฮ กูญา อีตู     ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา เตอ     กู กีจอฮ นามา เดะ ลูมอฮ กาเญา เฆอ? 18กู มีตา ทีตัด กือมัซๆ     บรี ญา ปี มียา กาเญา     ซูโรฮ ดีบราดี นู อีตู ปี ซามา. ทีตัด ญา บือเลฮ กีจอฮ นามา เดะ กาเญา ซือตืองัฮ เฆอ? โงฮ-ซูโงฮ     กามี ดูวา อูรัก เตอ     อาดา ฮาตี นะ บือกรือฌา ซา อีตู     ตูโรจ ซา ฌาลัด อีตู เลอ. 19กาเญา อาดา บรีงัจ เดะ ฮาตี ลาฆี จะ     กามี บือปูลัซ ญาวา ตะอาซิก ฌางัน กาเญา เฆอ? เตด โบะ. กามี มือเลา     บือกะ นู เยซู คริด ญา บรี กะ กามี มือเลา     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. กาเญา ซือมียา นู กู ซายัก เออ     ราตา ฌือแนฮ นู กามี บือเลฮ บูวัจ เตอ     กามี บูวัจ บีดา นะ ตูโลก     บรี กาเญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ เลอ. 20กรานา กู บรีงัจ ตาโกจ จะ     ตานา กู มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี โกริน     กู นะ ดาปัจ กาเญา อาซิก เดะ นู กู บือคานะ นะ บรี ฌาดี. กาเญา โปด     นะ ลีฮัจ กู อาซิก เดะ ลาฆู นู กาเญา บือคานะ นะ บรี กู ฌาดี. ตาโกจ-จะ     นะ ดาปัจ กาเญา อาดา บือตือฆัฮ บือซามา-ซามา     บือดือกี-ดือกี     บือมูซัยํ-มูซัยํ     ซูกา นะ ฌาดี บือซัยํ เดะ กาวัด     มือเลา มืออูปัจ กะ กาวัด     อาดา บือบีซิ มือเลา มืออูปัย     นู งันตืองัน มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก     นู ซูกา บูวัจ ลาฆู จาเจา แจะ-บีแระ. 21กู บรีงัจ ตาโกจ จะ     กาลา กู นะ มาแรฮ มียา กาเญา     ตูฮัด นะ กู     นะ บูวัจ บรี กู จือและ ปูลัก     โซะ ฮึลด มูคา นะ กาเญา. กะฆีเตอ กู นะ ฆาโดฮ มือนาแงฮ ซูซัฮ-ฮาตี     กรานา โกะ ซือมียา บาญะ     นู บูวัจ ดูซา กาลา ดูลู ดัฮ     นู เตด บือเลฮ บราเลฮ-ฮาตี     เดะ โกะ ลาฆู ตะอารัฮ     ลาฆู บือกาเซฮ     ลาฆู เตด บือฆูนา     นู กูญา บูวัจ ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\