2 โกริน 13

1อีนี มาโซะ กะ ตีฆา กาลี ดัฮ เลอ     นู กู นะ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ ลูมอฮ กาเญา. บือกะ นู ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ลาฆู นะ ตูโดฮ แนฮ-ฌือแนฮ     ฆาโดฮ นะ อาดา ซะซี ดูวา ตีฆา อูรัก     นู นะ ฌาดี ลาฆู ปือจายา บือเลฮ เลอ." 2กาลา กู มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเญา มาโซะ กะ ดูวา กาลี อีตู     กู บือเลฮ ปรีงัจ กะ กาเญา     นู ดือละ บูวัจ ดูซา เตอ     ฌางัน โกะ ซือมียา อาซิก ฌูฆา. บือกะ กู บือเลฮ มือเลา กาลา อีตู     วะตู อีนี     นู กู ดูโดะ ฌาโวฮ เดะ กาเญา     นะ มือเลา กะฆีเตอ ปูลัก     ปรีงัจ กะ กาเญา จะ     กาลา อารี อีตู     นู กู นะ มาแรฮ ปูลัก เตอ     นะ ฮอย ซือมียา ดีฮา นะ ลือปัซ เดะ ฮูโกบ เลอ. 3กะฆีเตอ เลอ     กาเญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ บรี ซัฮ     บือกะ นู กาเญา บือคานะ ดัฮ     จะ     เยซู คริด ญา ซูโรฮ กู มือเลา กะฆีนี. กาลา เยซู ญา อูจะ กะ กาเญา     ญา ฮอย เตด ลือมัฮ เลอ     ตาปี ญา ตือฆัยํ-อูรัจ มือฆัฮ ซูโงฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา. 4ซาเบะ-จะ     เยซู กือนา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ     เดะ ลาฆู ลือมัฮ นะ ญาวา ญา เตอ. ตาปี ญา โปด     อาดา ฮีโดะ ลาฆี     กรานา นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. นู กามี ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     กามี โปด     ลือมัฮ ฌูฆา. ตาปี นู กามี มาแรฮ บือกรือฌา ฌางัน กาเญา     กามี นะ อาดา ฮีโดะ บือซามา ฌางัน เยซู     กรานา ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 5กาเญา กือนา บือฮีมัจ ลีฮัจ     เดะ ฮาตี นะ กาเญา ตะอาซิก จะ     กาเญา อาดา ปือจายา กะ ตูฮัด กือฌะ-กือมัซ เฆอ เตด. กาเญา กือนา มือญาซัจ ฮาตี ตะอาซิก เลอ. กาเญา เตด ตาฮู เฆอ     จะ     เยซู คริด อาดา ดูโดะ เดะ กาเญา? ดัฮ เตด ตาฮู กะฆีเตอ     ตาโกจ-จะ     กาเญา อาลัฮ เดะ ลาฆู มือญาซัจ ซีงี เลอ. 6กู จาดัก จะ     กาเญา นะ ตาฮู จะ     กามี อีนี เลอ     เตด ฌาดี ซือมียา นู อาลัฮ เดะ ลาฆู มือญาซัจ ดัฮ. 7กามี บือซาโวจ มีตา เดะ ตูฮัด     บีดา กาเญา     ตีเมา บรี กาเญา บูวัจ ซาลัฮ มานามา โปด     บูกัด นะ บรี ลีฮัจ บือฆารี จะ     กามี ฌือนัฮ เดะ ลาฆู มือญาซัจ     ตาปี บีดา บรี กาเญา นะ บือเลฮ บูวัจ ปือบูวัจ นู กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ     มีเซ ฆามะ ลีฮัจ ซือรูปา จะ     กามี ตะอาซิก อาลัฮ ดัฮ. 8ซาเบะ-จะ     กามี นะ บูวัจ นามา นู ซาลัฮ เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ     เตด บือเลฮ. ตาปี นะ บูวัจ บือเลฮ เตอ     บีดา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ     ซา อีตู เลอ. 9กาลา กามี ลือมัฮ     ตาปี กาเญา ตือฆัยํ-อูรัจ     กามี โปด     ซูกา-ฮาตี เลอ. กามี บือซาโวจ มีตา ลาฆู อีนี ฌูฆา จะ     มีตา บรี กาเญา นะ บาฌิ ปาเระ ปูลัก     ฌางัน ตูฮัด. 10กู ฆาแรฮ ลาฆู อีนี     กาลา กู เตด ดูโดะ ฌางัน กาเญา     บีดา-จะ     ตานา กู มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     กู นะ เตด ฆาโดฮ ปรือกัด กาเญา     ฌางัน ลาฆู มือฆัฮ นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ กู. ลาฆู มือฆัฮ อีตู     ญา บรี กะ กู ดัฮ     บีดา กู นะ ตูโลก กาเญา บรี ปือจายา กือฌะ-กือมัซ     บูกัด บีดา นะ บูวัจ บรี กาเญา ฌาฮานัม. 11โกะ ดีบราดี เออ     เดะ โซะ ปือญูดัฮ อีนี     บรี กาเญา ซูกา-ฮาตี เลอ. กาเญา กือนา บูวัจ ญาวา ตะอาซิก บรี บาฌิ ปาเระ     กือนา มือนีงัย กะ ปือมือเลา ปูโฌะ นะ กู     กือนา อาดา ซา ฮาตี บือซามา-ซามา     กือนา ดูโดะ บรี ซือนัง-ฮาตี บือซามา เลอ. ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ซายัก ซูโงฮ     นู บรี กีตา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เตอ     ญา นะ อาดา ดูโดะ ฌางัน กาเญา เลอ. 12กือนา ปาคัจ บือฌาบัจ ตางัน บือซามา     ตูโรจ กะ ฮาดัจ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด. 13โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. 14มีตา บรี ตูฮัด เยซู คริด นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา     มีตา บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ซายัก กะ กาเญา ซือมูฮา     มีตา บรี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นะ ตูโลก กาเญา ซือมูฮา     บรี ปาคัจ บรามัย บือซามา บาฌิ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\