2 โกริน 3

1กามี ตืองัฮ นะ มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก ปูลัก เฆอ? เฆอ-จะ     กามี ฆาโดฮ อาดา ซูรัจ มือโอจ กะ ญาวา กามี     ซือรูปา บือกะ ซือมียา ซือตืองัฮ เฆอ? เตด โบะ. กามี เตด ฆาโดฮ อาเมด ซูรัจ มือโอจ กะฆีเตอ     มาแรฮ กะ ลูมอฮ กาเญา     เตด ฆาโดฮ อาเมด ซูรัจ มือโอจ เดะ กาเญา ปี ปูลัก เลอ. 2กาเญา โปด     ฌาดี ซูรัจ นะ กามี     นู ฆาแรฮ ดัฮ เดะ ฮาตี นะ กามี     บรี โกะ ซือมียา ซือมูฮา บือเลฮ ตาฮู     บือเลฮ บาจา เลอ. 3นู ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ จะ     กาเญา ฌาดี ซูรัจ นู เยซู คริด ฆาแรฮ ดัฮ     นู กามี บือเลฮ อาเมด มาแรฮ อาตัจ. ซูรัจ อีนี     บูกัด ญา ฆาแรฮ ฌางัน จัจ     ตาปี ฆาแรฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นู อาดา ฮีโดะ เลอ. บูกัด ฆาแรฮ เดะ บาตู ลีบัยํ ตาปี บือเลฮ ฆาแรฮ เดะ ฮาตี นะ ซือมียา. 4นู กามี มือเลา กะฆีเตอ     ซาเบะ กามี ตือตู-ฮาตี เดะ ตูฮัด     กรานา เยซู คริด เลอ. 5บูกัด กามี ตะอาซิก ปานัย บือกรือฌา     บีดา นะ บือเลฮ มืองากู จะ     ซือบารัก นามาๆ ฌาดี     ดาตัก เดะ กามี ตะอาซิก     ตาปี-จะ     ลาฆู ปานัย บือกรือฌา นะ กามี     มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 6ตูฮัด เลอ     ญา บือฌาดี บรี กามี ปานัย     ฌาดี ซือมียา ตูโลก บือกรือฌา     ปาซัน ปือมือเลา บือปาคัจ บือตือตู นู บารู. ปือมือเลา บือปาคัจ อีตู     บูกัด ญา ตูโรจ กะ ซูรัจ นู ฆาแรฮ ดัฮ     ตาปี ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ. ซาเบะ-จะ     ซูรัจ นู ฆาแรฮ ดัฮ กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี มาตี     ตาปี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     ญา บรี ฮีโดะ เลอ. 7ลาฆู บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู     นู ฆาแรฮ ฌาดี ซูรัจ เดะ บาตู ลีบัยํ ดัฮ เตอ     ญา มาแรฮ ฌางัน บือซรี บือซายา ซูโงฮ. มูคา นะ มูซา ญา บือซายา โตระ. กะฆีเตอ     มีเซ-จะ ลาฆู บือซรี บือซายา อีตู     ตืองัฮ นะ ลือแงะ ปี เตอ     ตาปี ลูมอฮ อิซราเอน ตีญูง ลามา กะ มูคา นะ ญา_เตด บือเลฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     ดัฮ ลาฆู บูวัจ ตูโรจ นู ลามา อีตู     นู บูวัจ บรี มาตี     ญา อาดา บือซรี บือซายา กะฆีเตอ     ลาฆู บูวัจ ตูโรจ กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อีนี     ญา นะ ฮอย บือซรี บือซายา ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก เฆอ? ซูโงฮ     อาดา ลือเบฮ เลอ. 9ซาเบะ-จะ     ดัฮ ลาฆู บูวัจ ตูโรจ อีตู     นู บรี ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ กีตา     อาดา บือซรี บือซายา เตอ     ลาฆู บูวัจ ตูโรจ นู บารู     นู บรี กีตา บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด โตระ     อาดา บือซรี บือซายา บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก เลอ. 10โงฮ-ซูโงฮ เตอ     บือซรี บือซายา นู ดูลู โปด     ซือรูปา ญา ปาดับ ดัฮ     ซาเบะ กือนา บือซรี บือซายา นู จรัฮ บาฌิ โตระ     บือเลฮ ซูโลฮ ตูโดก ลีนง ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. 11กรานา-จะ     ดัฮ ลาฆู อีตู นู นะ ลือแงะ ปี ดัฮ     อาดา บือซรี บือซายา ตารา อีตู     ลาฆู นู ดูโดะ กือฌะ โปด     นะ อาดา บือซรี บือซายา บาญะ ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก เลอ. 12กรานา กามี ฮาระ เดะ ตูฮัด กะฆีเตอ ดัฮ     กามี มือเลา ฌางัน ฮาตี นู บรานี ซูโงฮ เลอ. 13กามี เตด ซือรูปา บือกะ มูซา     นู อาเมด กาเยด ซรือโกะ มูคา ดัฮ     บีดา ตีเมา บรี ลูมอฮ อิซราเอน ตีญูง กะ นู บือซรี บือซายา อีตู     นู ตืองัฮ นะ ลือแงะ ซือกาลี ดีกิ     ซือกาลี ดีกิ     ยู ปาดับ ฮาบิฮ เลอ. 14ตาปี กูญา ฮาตี กรัซ ดัฮ     ซาเบะ รอจ กะ อารี อีนี     ตานา อาดา ซือมียา บาจา ซูรัจ ปือมือเลา บือปาคัจ นู ลามา     บรี กูญา ดืองัยํ     กาเยด อีตู อาดา ซรือโกะ ตูโดก ฮาตี นะ กูญา กะฆีเตอ     ฮอย เตด บูกา เลอ. ซาเบะ-จะ     กาเยด ซรือโกะ อีตู เตอ     ซา เยซู คริด เลอ     นู บูกา บรี ตรือเบะ. 15ตาปี มาแรฮ ตือดะ รอจ กะ อารี อีนี     วะตู กูญา ดืองัยํ ซือมียา บาจา ซูรัจ ปือมือเลา นะ มูซา     กาเยด อีตู โปด     อาดา ตูโดก ฮาตี นะ กูญา กะฆีเตอ เลอ. 16ตาปี วะตู ซือมียา ดีฮา อาเลฮ มาแรฮ มียา ตูฮัด     กาเยด อีตู โปด     ญา นะ บูกา ตรือเบะ เลอ. 17นู จะ "ตูฮัด" ซีงี เตอ     ญา ฌาดี ซือมืองัจ. นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อาดา เดะ ฮาตี นะ ซือมียา ดีฮา     ซือมียา อีตู ลือปัซ ซูโงฮ ดัฮ เลอ. 18ตาปี กีตา ซือมูฮา ฮอย กาเยด ซรือโกะ มูคา ดัฮ. กีตา ลีฮัจ บือฆารี บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด บือเลฮ     ซือรูปา ลีฮัจ บายัก เดะ จรือเมน. กะฆีเตอ     ญาวา นะ กีตา กือนา ซาเลด     บรี ฌาดี ซือรูปา รูปา นะ ตูฮัด     บรี บือซรี บือซายา บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. ลาฆู กะฆีเตอ     ญา มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด นู ฌาดี ซือมืองัจ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\